| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 89/XXVIII/2012 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boronów na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237 , art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  / Dz.U. z 2009 roku  nr 157, poz 1240 z późn. zm /, ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim / Dz.U. z 2009 roku nr 52 poz. 420 z późn. zm./ po rozpatrzeniu projektu budżetu gminy na 2012 rok przedstawionego przez Wójta Gminy i po zaopiniowaniu przez Komisje Rady Gminy i Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach

Rada Gminy w Boronowie
uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu  gminy w wysokości 9 736 464,00 z tego:

- bieżące w wysokości       9 686 464,00

- majątkowe w wysokości       50 000,00 zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1 a

§ 2. Wydatki budżetu  gminy w wysokości 10 327 698,00 z tego:

- bieżące w wysokości       8 577 035,39

- majątkowe w wysokości    1 750 662,61 zgodnie z załącznikiem 2 i 2 a

§ 3. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości              25 000,00              

2. celową w wysokości         24 000,00 z przeznaczeniem na:

- zarządzanie kryzysowe      24 000,00

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 591 234,00, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń  pożyczek z lat ubiegłych.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 900 000,00 oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 308 766,00 – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym 2013 oraz wysokość środków na poszczególne zadania w wysokości 1 750 662,61 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek  zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 1 500 000,00

§ 8. Ustala się plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostki budżetowej -Zespołu Placówek Oświatowych w Boronowie  dochody: 11 000,00 wydatki: 11 000,00 zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 43 000,00 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 40 000,00 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3 000,00 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Ustala się kwoty  dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Ustala się plan wydatków w wysokości 38 913,39 na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek  do wysokości  poszczególnych limitów  zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały.

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. do dokonywania zmian w planie:

- wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

- wydatków majątkowych,

- w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 13. Ustala się, że zwrot wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejsza wydatki roku budżetowego. Zwrot wydatków dokonywanych w danym roku budżetowym, a dotyczącym roku poprzedniego będzie stanowić dochód gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Boronów.

Przewodniczący Rady Gminy


Edward Czyż


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 89/XXVIII/2012
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr 89/XXVIII/2012
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik1a.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 89/XXVIII/2012
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 89/XXVIII/2012
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/XXVIII/2012
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 89/XXVIII/2012
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.

WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH W ROKU 2013

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa zadania Inwestycyjnego

Źródła finansowania

Planowane środki na 2013 rok

Terminy rozpoczęcia /zakończenia

Przewidywany zakres robót w 2013 roku

1

2

3

4

5

6

7

8

OGÓŁEM:

1 750 662,61

1.

600

60016

Przebudowa wraz z odwodnieniem  dróg gminnych : Szkolna, Polna, Smolna, Krótka

Budżet gminy

1 221 850,61

2013/2013

Prace budowlane

2.

010

01010

Przebudowa oczyszczalni Lemna

Budżet gminy

70 000,00

2012/2013

Prace projektowe

3.

700

70005

Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Wolności – Wojska Polskiego od strony południowo- wschodniej

Budżet gminy

411 812,00

2009/2014

Prace budowlane

4.

700

70005

Wykup gruntów

Budżet gminy

40 000,00

2013/2013

Wykup

5.

750

75023

Zakup programu komputerowego” gospodarka odpadami „

Budżet gminy

7 000,00

2013/2013

Zakup


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 89/XXVIII/2012
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.

PLAN WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2013 ROK JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ- ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BORONOWIE

Lp.

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

1.

Ogółem

11000,00

11 000,00

2.

80101

11 000,00

11 000,00


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 89/XXVIII/2012
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU

Dla sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Gminny Ośrodek Kultury- samorządowa instytucja kultury

-

320 000,00

-

2.

Gmina Koszęcin

18 000,00

-

3.

Gmina Lubliniec

18 100,00

-

Razem

36 100,00

320 000,00

-

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Nazwa zadania

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu- prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży

85 000,00

-

-

2.

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

2 000,00

-

-

3.

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania turystyki

7 000,00

-

-

4.

Prace remontowo- konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków niebędących własnością gminy

20 000,00

-

-

5.

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie nauki , edukacji, oświaty i wychowania

2 000,00

-

-

6.

Zakup sprzętu p.poż oraz umundurowania dla strażaków

3 000,00

-

-

7.

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży

6 000,00

8.

Przedszkole Prywatne „ Krzyś „ w Boronowie

300 000,00

Razem

125 000,00

300 000,00

-

Ogółem

161100,00

620 000,00

-


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 89/XXVIII/2012
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2013

Dział

Rozdział

Nazwa sołectwa

Nazwa zadania, przedsięwzięcia

Kwota

OGÓŁEM

38 913,39

926

92695

Sołectwo Grojec

Budowa zadaszenia wraz z wyposażeniem

9 546,44

926

92695

Sołectwo Zumpy

Doposażenie placu zabaw

9 779,28

900
600

90015
60016

Sołectwo Dębowa Góra

Dobudowa oświetlenia w Dębowej Górze
Pogłębienie rowów w Dębowej Górze
Razem

7 200,00
2 026,29
9 226,29

900
926
926
600

90003
92695
92695
60016

Sołectwo  Hucisko

Zakup kubłów
Zakup stojaka na rowery kąpielisko Hucisko
Oczyszczenie stawu na Hucisku
Utwardzenie terenu wokół przystanku ul. Spokojna  kostką brukową
Razem

2 000,00
1 000,00
2 000,00
5 361,38

10 361,38

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego

Kompleksowa pomoc prawna dla przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »