| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/272/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwala:

§ 1. Nadaje się Statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIII/197/08 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach oraz uchwała Nr XXII/189/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Żelazny


Załącznik do Uchwały Nr XXX/272/12
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 27 listopada 2012 r.

STATUT

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach, zwany dalej "Ośrodkiem", został utworzony na podstawie uchwały Nr XII/51/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Czechowicach-Dziedzicach z dnia  6 marca 1990 r. w sprawie utworzenia  Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach i działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.)

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.),

3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 ze zm.),

4) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.),

5) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887 ze zm.),

6) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 ze zm.),

7) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231),

8) innych przepisów.

§ 2. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Czechowice-Dziedzice nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej.

§ 3. Siedzibą Ośrodka jest miasto Czechowice-Dziedzice, a terenem działania miasto Czechowice-Dziedzice oraz gmina Czechowice-Dziedzice.

§ 4. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje w zakresie zadań własnych Burmistrz Czechowic-Dziedzic, a w zakresie zadań zleconych Wojewoda Śląski.

Rozdział 2.
Przedmiot i zakres działania

§ 5. Ośrodek realizuje cele i zadania określone w przepisach ustawy o pomocy społecznej, przepisach wydanych na jej podstawie oraz w innych przepisach, a w szczególności podejmuje działania zmierzające do zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, i w miarę możliwości do życiowego ich usamodzielnienia oraz do ich integracji ze środowiskiem, a także zapobiega powstawaniu trudnych sytuacji życiowych rodzących zapotrzebowanie na pomoc społeczną.

§ 6. Ośrodek realizuje w szczególności zadania:

1) z zakresu pomocy społecznej:

a) opracowanie i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych;

b) przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej;

c) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

d) przyznawanie i wypłacanie zasiłków i innych świadczeń;

e) pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom  i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi;

f) współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich zdolności samodzielnego rozwiązywania własnych problemów;

g) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, a także specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

h) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;

i) dożywianie dzieci;

j) sprawianie pogrzebu;

k) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;

l) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

m) prowadzenie i zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia i kierowanie do niego osób wymagających opieki;

n) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb Gminy, w tym tworzenie i realizację programów osłonowych;

o) realizację zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

p) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki;

q) zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin poprzez wdrażanie form aktywnej integracji, takich jak m.in.: klub integracji społecznej, organizacja prac społecznie-użytecznych i robót publicznych oraz prowadzenie centrum wolontariatu;

r) przedstawianie Radzie Miejskiej potrzeb w zakresie pomocy społecznej w celu opracowania i wdrożenia lokalnych programów pomocy społecznej.

2) z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

a) koordynację opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie;

b) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

c) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;

d) obsługę zespołu interdyscyplinarnego;

e) odbieranie dziecka z rodziny, którego życie lub zdrowie jest zagrożone.

3) z zakresu wspierania rodziny:

a) opracowanie i realizację gminnego programu wspierania rodziny;

b) pracę z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;

c) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa;

d) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających;

e) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci;

f) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;

g) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

§ 7. Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej współpracując z prowadzącymi działalność na terenie  Gminy Czechowice-Dziedzice organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie

§ 8. 1. Pracą Ośrodka kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor Ośrodka.

2. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz  Czechowic-Dziedzic.

3. Dyrektor Ośrodka, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza, jest  umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli oraz dokonywania czynności związanych z funkcjonowaniem Ośrodka, mających na celu realizację zadań statutowych Ośrodka wobec wszystkich władz, organów, instytucji, przedsiębiorstw i banków.

4. Dyrektor Ośrodka, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza, umocowany jest do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej oraz innych sprawach należących do zadań Ośrodka. Na wniosek dyrektora Ośrodka  Burmistrz może udzielić upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych innym osobom.

5. Dyrektor kieruje pracami Ośrodka przy pomocy: zastępcy dyrektora, głównego księgowego oraz kierowników / koordynatorów komórek organizacyjnych.

6. Zastępca dyrektora zastępuje dyrektora w czasie jego nieobecności, w zakresie ustalonym przez dyrektora.

§ 9. 1. Ośrodek jest pracodawcą dla pracowników w nim zatrudnionych.

2. Dyrektor Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku.

3. Status prawny i zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w Ośrodku określają   odrębne przepisy.

§ 10. Dyrektor Ośrodka jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji w celu realizacji zadań statutowych i obowiązków wynikających z przepisów.

§ 11. Organizację wewnętrzną Ośrodka i szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych   określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez dyrektora Ośrodka.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 12. 1. Ośrodek  prowadzi gospodarkę finansową   na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. ) i ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U z 2009 r. , nr 152, poz. 1223 ze zm.).

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan dochodów i wydatków zatwierdzony przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic.

§ 13. Ośrodek  prowadzi działalność na bazie mienia komunalnego znajdującego się w jego posiadaniu oraz zapewnia prawidłową eksploatację i ochronę tego mienia.

Rozdział 5.
Przepisy końcowe

§  14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy    prawa.

§ 15. Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »