| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/273/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 ze zm.)

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwala:

§ 1. 1. Pobyt w Domu Dziennego Pobytu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach jest odpłatny, z zastrzeżeniem § 3.

2. Odpłatność za pobyt obejmuje opłatę za korzystanie z usług pobytowych, usług opiekuńczych i opłatę za wyżywienie.

3. Wyżywienie składa się ze śniadania, obiadu i podwieczorku.

§ 2. 1. Decyzję administracyjną o przyznaniu pobytu z wyszczególnieniem przyznanych usług i rodzaju posiłku wydaje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego i uzgodnień dokonanych z osobą kierowaną.

2. Decyzję wydaje się na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy.

§ 3. Osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego ustalonego na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, nie ponoszą odpłatności za pobyt i wyżywienie.

§ 4. 1. Osoby, których dochód przekracza kryterium dochodowe pokrywają koszty żywienia w wysokości 100% stawki żywieniowej za przyznane posiłki oraz ponoszą odpłatność za świadczone usługi w wysokości ustalonej jako procent od dochodu w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej; to jest, w przypadku osób samotnie gospodarujących jako procent dochodu osoby samotnie gospodarującej, a w przypadku osób w rodzinie jako procent dochodu na osobę w rodzinie, według następujących zasad:

1) za usługi pobytowe - w wysokości 5 % dochodu,

2) za usługi opiekuńcze – w wysokości 10 % dochodu.

2. Ustaloną kwotę odpłatności zaokrągla się do pełnej złotówki.

§ 5. Wysokość stawki żywieniowej ustalana jest przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości cen surowców i produktów użytych do przyrządzenia posiłku i zatwierdzana przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic.

§ 6. 1. Opłatę za usługi i wyżywienie wnosi się do 25-go dnia każdego miesiąca.

2. Miejsce wnoszenia odpłatności określa się w decyzji administracyjnej.

§ 7. W przypadkach szczególnych, na wniosek osoby lub pracownika socjalnego Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej może zwolnić częściowo lub całkowicie osobę z ponoszonych opłat, w szczególności jeżeli:

1) ponosi opłaty za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia lub innych placówkach,

2) więcej niż jedna osoba w rodzinie korzysta z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych,

§ 8. Od ustalonej odpłatności odlicza się stawkę żywieniową za każdy - zgłoszony nie później niż dnia poprzedniego - dzień nieobecności.

§ 9. 1. W przypadku osób przyjmowanych lub wypisywanych w trakcie miesiąca, w sytuacji gdy pobyt w placówce będzie krótszy niż 12 dni opłatę za usługi obniża się o 50 %,

2. W przypadku nieprzerwanej nieobecności w placówce spowodowanej chorobą, pobytem w szpitalu, itp. trwającej co najmniej 12 dni opłatę za usługi obniża się o 50%.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 11. Traci moc uchwała Nr XXVIII/331/04 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 26 października 2004 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu w Czechowicach-Dziedzicach.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Żelazny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »