| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr OG-BR.0007.10.63.2012 Rady Gminy Gaszowice

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez osoby fizyczne lub osoby prawne prowadzące inne formy wychowania przedszkolnego, nie będące jednostkami samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90 ust.2 d, w zw. z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. z 2004r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), po konsultacji przeprowadzonej zgodnie z uchwałą nr L/244/10 Rady Gminy Gaszowice z dnia 20 maja 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

NA WNIOSEK WÓJTA GMINY
RADA GMINY GASZOWICE
uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

2) jednostce - należy przez to rozumieć inną formę wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 14a ust. 7 ustawy;

3) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć inne osoby fizyczne lub osoby prawne, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy;

4) wydatkach bieżących - należy przez to rozumieć wydatki ponoszone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz wydatki bieżące ponoszone na utrzymanie budynku lub lokalu i zabezpieczenie procesu dydaktycznego;

5) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Gaszowice;

6) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Gaszowice.

§ 2. Z budżetu gminy udziela się jednostce dotację z budżetu gminy w wysokości 40 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości odpowiadającej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę. Jeżeli do jednostki uczęszcza uczeń nie będący mieszkańcem gminy, koszty dotacji pokrywa gmina której mieszkańcem jest ten uczeń.

§ 3. 1. Udzielenie dotacji następuje na wniosek organu prowadzącego jednostkę złożony do Wójta nie później niż w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:

1) nazwę i adres oraz numer NIP organu prowadzącego,

2) pełną nazwę i adres jednostki,

3) typ jednostki,

4) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie jednostki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

5) numer rachunku bankowego na który ma być przekazywana dotacja,

6) planowaną liczbę uczniów w okresie od stycznia do sierpnia oraz w okresie od września do grudnia,

7) podpis osoby (osób) uprawnionej do reprezentowania organu prowadzącego.

3. W przypadku przyjęcia do jednostki ucznia zamieszkałego na terenie innej gminy po dniu 30 września danego roku oraz każdorazowej zmiany miejsca zamieszkania któregoś z uczniów organ prowadzący jednostkę jest zobowiązany poinformować o tym Wójta w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia wskazanych powyżej okoliczności.

4. Organ prowadzący mający zamiar rozpocząć prowadzenie jednostki w roku następnym i będący w trakcie jej zakładania, zamiast wniosku o udzielenie dotacji może złożyć informację o planowanej liczbie uczniów, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.

5. Dotacja, o której mowa w niniejszej uchwale jest przeznaczona wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących jednostki, służących realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.

6. Dotacja przekazywana będzie w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy wskazany przez organ prowadzący.

7. Do dnia 10 każdego miesiąca organ prowadzący jednostkę składa informację o faktycznej liczbie uczniów, sporządzoną na podstawie posiadanej dokumentacji według stanu na pierwszy dzień miesiąca za jaki przyznawana jest część dotacji przypadająca za dany miesiąc i wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

8. Kwota części dotacji należna za pierwszy miesiąc w roku udzielania dotacji ustalana jest na podstawie informacji o przewidywanej ilości uczniów na ten miesiąc zawartej we wniosku, a dla jednostek dotowanych w roku poprzednim, na podstawie informacji składanej Wójtowi za miesiąc grudzień roku poprzedniego na zasadach i w formie, o której mowa w ust. 7.

9. Kwota części dotacji na każdy kolejny miesiąc ustalana jest na podstawie informacji organu prowadzącego jednostkę, o faktycznej liczbie uczniów składanej Wójtowi zgodnie z ust. 7.

10. W przypadku gdy faktyczna liczba uczniów uczęszczających do jednostki w miesiącu dotowanym odbiega od danych przyjętych do wyliczenia części dotacji za dany miesiąc, o której mowa w ust. 8 i 9, kwota części dotacji za miesiąc następny ulega odpowiedniemu zmniejszeniu lub zwiększeniu o różnicę za miesiąc poprzedni.

11. W przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego podstawy dla obliczenia dotacji dla jednostki Wójt dokonuje weryfikacji kwoty dotacji i odpowiednio o ustaloną różnicę zmniejsza lub zwiększa części dotacji należne na kolejne miesiące danego roku kalendarzowego, o czym zobowiązany jest poinformować organ prowadzący jednostkę do końca miesiąca w którym dokonano weryfikacji.

§ 4. 1. Organ prowadzący jednostkę zobowiązany jest do sporządzenia rocznego rozliczenia otrzymanej dotacji, które przedkłada Wójtowi w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku budżetowego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Dotacja lub jej część wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu gminy wraz z odsetkami, na zasadach, w terminie i w trybie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.).

3. Wójt może przeprowadzić kontrolę w jednostce pod względem prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji.

4. Kontroli, o której mowa w ust. 3 podlegają w szczególności:

1) zgodność ze stanem faktycznym danych podawanych przez organ prowadzący jednostkę we wniosku, informacji oraz rozliczeniu, o których mowa w niniejszej uchwale,

2) prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z uchwałą.

5. Kontrola może być przeprowadzona w trakcie wydatkowania dotacji oraz po jej wykorzystaniu:

1) okresowo, po uprzednim, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem kontroli, powiadomieniu organu prowadzącego jednostkę o terminie planowanej kontroli,

2) doraźnie w przypadku, gdy zaistnieją okoliczności wskazujące na konieczność podjęcia natychmiastowej kontroli.

6. Kontrolę przeprowadza upoważniony pracownik kontrolującego, okazujący kontrolowanemu przy pierwszej czynności kontrolnej imienne upoważnienie, w którym wskazane będzie: imię i nazwisko pracownika kontrolującego, dane kontrolowanego, termin przeprowadzenia kontroli, zakres kontroli, miejsce kontroli.

7. Kontrola może mieć miejsce zarówno w siedzibie Wójta jak i w siedzibie kontrolowanego.

8. Kontrolujący dokonuje ustaleń w zakresie objętym przedmiotem kontroli na podstawie dokumentów, pism wyjaśniających, pisemnych i ustnych oświadczeń, w tym kontrolowanego oraz innych nośników informacji zebranych w toku postępowania kontrolnego, które mają lub mogą mieć znaczenie dla celu w jakim przeprowadzana jest kontrola.

9. Kontrolujący może żądać od kontrolowanego sporządzenia niezbędnych, w zakresie prowadzonej kontroli, kopii, odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń, w terminie uzgodnionym z kontrolowanym.

10. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.

§ 5. Traci moc uchwała NR BR.0007.11.68.2011 Rady Gminy Gaszowice z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez osoby fizyczne lub osoby prawne prowadzące inne formy wychowania przedszkolnego, nie będące jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega również publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Piotr Górecki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr OG-BR.0007.10.63.2012
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 29 listopada 2012 r.

1. Pełna nazwa, adres, typ jednostki:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

2. Nazwa i adres organu prowadzącego:.....................................................................................................

...................................................................................... Nr NIP: .............................................................

3. Nazwa i nr rachunku, na który należy przekazywać dotację: ..................................................................

.................................................................................................................................................................

4. Planowana liczba uczniów:

STYCZEŃ – SIERPIEŃ:                             WRZESIEŃ – GRUDZIEŃ:

I - .............................                                           IX - .............................

II - ...........................                                           X - .............................

III - ..........................                                           XI - .............................

IV - .........................                                           XII - .............................

V - ..........................

VI - .........................

VII - ........................

VIII - .......................

w tym uczniowie niepełnosprawni:

I - .............................                                           IX - .............................

II - ...........................                                           X - .............................

III - ..........................                                           XI - .............................

IV - .........................                                           XII - .............................

V - ..........................

VI - .........................

VII - ........................

VIII - .......................

w tym uczniowie nie będący mieszkańcami gminy:

I - .............................                                           IX - .............................

II -...........................                                           X - .............................

III - ..........................                                           XI - .............................

IV - .........................                                           XII - .............................

V - ..........................

VI - .........................

VII - ........................

VIII - .......................

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym..........................................................................................................

Pieczątka i podpis osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania

Miejscowość, data: .................................                            

             


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr OG-BR.0007.10.63.2012
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 29 listopada 2012 r.

1. Nazwa i adres jednostki:

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

2. Nazwa i adres organu prowadzącego: .....................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Nr NIP: .......................................................... .

3. Liczba uczniów ogółem: ........................................... .

4. Liczba uczniów niepełnosprawnych: ......................................... .

5. Liczba uczniów nie będących mieszkańcami gminy: ................................... .

Imię i nazwisko dziecka

Data urodzenia

Adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość z kodem pocztowym)

Okres uczęszczania do jednostki

od 1

do 2

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym..........................................................................................................

Pieczątka i podpis osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania

Miejscowość, data: .................................              


1faktyczna data przyjęcia dziecka

2planowany okres uczęszczania dziecka. W przypadku, gdy dane o okresie uczęszczania dziecka nie zmieniły się w stosunku do danych wykazanych w poprzednim miesiącu można pominąć wypełnienie tej części tabeli.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr OG-BR.0007.10.63.2012
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 29 listopada 2012 r.

1. Nazwa i adres jednostki: ........................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

2. Nazwa i adres organu prowadzącego:.....................................................................................................

................................................................... Nr NIP: ..............................................................................

3. Kwota dotacji przyznanej łącznie wynosi: ..............................................................., w tym za miesiąc:

                                                                                                  wysokość przyznanej dotacji w

Styczeń -................................

Luty - .....................................

Marzec - ................................

Kwiecień - .............................

Maj - ......................................

Czerwiec - ..............................

Lipiec - ...................................

Sierpień - ................................

Wrzesień - ..............................

Październik - ...........................

Listopad - ................................

Grudzień - ...............................

OGÓŁEM: .................................................................

4. Dane dotyczące rachunków, faktur lub innych dowodów księgowych

L.p.

Data wystawienia

Numer dokumentu

Numer księgowy

Przedmiot płatności

Pełna kwota zobowiązania

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

OGÓŁEM: ............................................................

5. Rozliczenie dotacji według rodzaju wydatków:

Lp.

Nazwa wydatku

Kwota wydatku
w okresie objętym rozliczeniem

1

wynagrodzenia nauczycieli

2

wynagrodzenia pozostałych pracowników

3

pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy)

4

wydatki eksploatacyjne

5

zakupy materiałów i wyposażenia

6

zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych

7

*inne wydatki bieżące:

OGÓŁEM :

*w przypadku wystąpienia wydatków nie wymienionych w tabeli (pkt 1-6) należy dokładnie określić ich nazwy

6. Kwota dotacji niewykorzystanej: ..................................................................................

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym..........................................................................................................

Pieczątka i podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania

Miejscowość, data: .................................                                                                      

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Systim

Księgowość przez Internet – online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »