| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/659/12 Rady Miasta Katowice

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK "Wujek" obejmującego cztery tereny położone w rejonie: ul. Ligockiej i torów PKP (teren nr 1), ul. Załęskiej i Szadoka (teren nr 2), ul. Kormoranów (teren nr 3), ul. Kościuszki i Ceglanej (teren nr 4) w Katowicach

Na podstawie art.18 ust 2 pkt.5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami) oraz art. 3 ust. 1, art. 20 ust.1 i art. 29 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz.647 tekst jednolity), oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163 poz.981), po stwierdzeniu, że projekt planu nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” – II edycja, przyjętego uchwałą Nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Rada Miasta Katowice
uchwala:
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Wujek” obejmującego cztery tereny położone w rejonie: ul. Ligockiej i torów PKP (teren nr 1), ul. Załęskiej i Szadoka (teren nr 2), ul. Kormoranów (teren nr 3), ul. Kościuszki i Ceglanej (teren nr 4) w Katowicach

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Plan, zgodnie z Uchwałą Nr XI/182/11 Rady Miasta Katowice z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Wujek” obejmującego cztery tereny położone w rejonie: ul. Ligockiej i torów PKP (teren nr 1), ul. Załęskiej i Szadoka (teren nr 2), ul. Kormoranów (teren nr 3), ul. Kościuszki i Ceglanej (teren nr 4) w Katowicach, obejmuje obszar o łącznej powierzchni wszystkich terenów 1-4 około 4,825 ha, w granicach określonych na rysunkach planu nr 1 – nr 4, stanowiących załączniki nr 1- nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustalenia planu zawarte są w formie:

1) tekstowej – niniejszej uchwały określającej ustalenia dla obszaru objętego planem;

2) graficznej – rysunków planu: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 wykonanych na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000, zawierających wyrysy ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” – II edycja, będących załącznikami: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 do niniejszej Uchwały.

2. Integralną częścią niniejszej Uchwały, są również kolejne załączniki zawierające:

1) rozstrzygnięcie Rady Miasta Katowice o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu – załącznik nr 5;

2) rozstrzygnięcie Rady Miasta Katowice o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych – załącznik nr 6.

§ 3. 1. Na rysunkach planu obowiązują następujące oznaczenia graficzne ustaleń planu:

1) granica obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) strefa objęta I kategorią górniczą;

5) ciąg pieszy;

6) orientacyjne miejsca powiązań komunikacyjnych z układem zewnętrznym;

7) symbole literowe identyfikujące tereny o określonym przeznaczeniu, wydzielone liniami rozgraniczającymi, dla których ustalenia określa niniejsza uchwała:

a) UP – tereny zabudowy usługowej i nieuciążliwej produkcji,

b) MNU – teren zabudowy usługowej użyteczności publicznej i mieszkaniowej,

c) U – teren zabudowy usługowej użyteczności publicznej,

d) ZP – teren zieleni urządzonej,

e) ZP/KD – teren zieleni urządzonej i komunikacji,

f) K – teren infrastruktury technicznej z zakresu kanalizacji,

g) E – teren infrastruktury technicznej z zakresu elektroenergetyki,

h) KK – tereny kolei,

i) KDZ 1/2 – tereny publicznych dróg klasy zbiorczej,

j) KDD 1/2 – teren publicznej drogi klasy dojazdowej,

k) KDW/KD – teren drogi wewnętrznej.

2. Na rysunkach planu, wskazuje się następujące oznaczenia graficzne, przyjęte na podstawie przepisów odrębnych:

1) zabytkowy budynek umieszczony w „Wykazie obiektów nieruchomych wyznaczonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków”

2) teren górniczy „Katowice-Brynów-Ligota” KWK „Wujek”;

3) obszar górniczy „Stara Ligota”, „Katowice Brynów”;

4) udokumentowane złoże węgla kamiennego;

5) strefa nieprzekraczalnego ograniczenia wysokości zabudowy do 322 m n.p.m., określonego w dokumentacji rejestracyjnej lotniska Katowice-Muchowiec;

6) strefy nieprzekraczalnego zmiennego ograniczenia wysokości zabudowy, wynoszącego od 358 m n.p.m. do 362 m n.p.m. i od 343 m n.p.m. do 353 m n.p.m., określonego w dokumentacji rejestracyjnej lotniska Katowice-Muchowiec;

7) strefa 5 km od lotniska Katowice-Muchowiec ograniczająca lokalizację obiektów mogących być źródłem żerowania ptaków;

8) granica obszaru wymagającego przekształceń;

9) granica terenów zamkniętych;

10) zasięg linii rozgraniczających dróg publicznych w obowiązujących planach miejscowych w bezpośrednim sąsiedztwie planu;

11) granice i numery działek.

3. Na rysunkach planu, występują następujące znaczenia graficzne informacyjne, nie stanowiące ustaleń planu:

1) związane z eksploatacją węgla kamiennego i jej oddziaływaniem na powierzchnię:

a) uskoki tektoniczne,

b) strefa wychodni uskoków „Kłodnicki I’ i „Kłodnicki II”,

c) prognozowane izolinie obniżeń powierzchni terenu (m) do 2020 r. i do 2035 r.,

d) strefa płytkiej eksploatacji górniczej;

2) orientacyjny przebieg tras i urządzeń infrastruktury technicznej;

3) izolinie ograniczające wysokość zabudowy;

4) linia kolejowa;

5) linia tramwajowa.

§ 4. Ustalenia planu określają:

1) przepisy ogólne – w rozdziale nr 1;

2) przepisy odnoszące się do całego obszaru objętego planem – w rozdziale nr 2;

3) przepisy szczegółowe dla poszczególnych terenów – w rozdziale nr 3;

4) przepisy końcowe – w rozdziale nr 4.

§ 5. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć jedno lub zbiór przeznaczeń określonych dla danego terenu w ustaleniach szczegółowych:

a) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć ustalony planem przeważający (tj. stanowiący co najmniej 51% powierzchni) sposób zagospodarowania działki budowlanej w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi,

b) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć ustalony planem uzupełniający (tj. stanowiący do 49% powierzchni) sposób zagospodarowania działki budowlanej w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, wyznaczoną na rysunku planu ograniczającą część terenu, w obrębie którego możliwe jest wznoszenie nadziemnych części budynków, przy czym dopuszczalne jest wysunięcie poza wyznaczoną linię zabudowy, na odległość nie większą niż 1,5 m elementów nadwieszeń takich jak: nieobudowane balkony, daszki nad wejściami do budynków, gzymsy, wykusze i inne elementy wystroju architektonicznego elewacji;

3) działce budowlanej – należy przez to rozumieć działkę budowlaną, o której mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

4) zabudowie usługowej użyteczności publicznej – należy przez to rozumieć usługi realizowane w oparciu o budynki użyteczności publicznej oraz budynki zamieszkania zbiorowego, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z ograniczeniami wynikającymi z ustaleń niniejszej uchwały i z wykluczeniem stacji paliw;

5) zabudowie chronionej przed hałasem – należy przez to rozumieć budynki realizowane na terenach zabudowy, dla której przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, określają dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, w tym: budynki mieszkalne, budynki przeznaczone na stały lub czasowy pobyt dzieci i młodzieży, domy opieki społecznej, szpitale;

6) nieuciążliwej produkcji – należy przez to rozumieć działalność, która nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący działalność posiada tytuł prawny;

7) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć teren biologicznie czynny, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

8) intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, o którym mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; nie dotyczy kondygnacji podziemnych;

9) infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć sieci przesyłowe (podziemne, naziemne lub nadziemne) urządzenia i związane z nimi obiekty służące w szczególności do obsługi obszaru objętego planem w zakresie komunikacji, zaopatrzenia w wodę, ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, odprowadzania i podczyszczania ścieków, usuwania odpadów, telekomunikacji, radiokomunikacji i radiolokacji, a także przewody i urządzenia służące zaspakajaniu potrzeb bytowych użytkowników nieruchomości;

10) nośnikach reklamowych – należy przez to rozumieć wolnostojące, związane z gruntem urządzenie reklamowe lub urządzenie reklamowe posiadające samodzielną konstrukcję nośną a także tablice reklamowe na ścianach budynków, służące prezentacji reklamy w jakiejkolwiek postaci;

11) szyldzie – należy przez to rozumieć zewnętrzne oznaczenie graficzne, reklamujące lub wskazujące miejsce wykonywania działalności, w szczególności umieszczone nad witryną lub wejściem do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej;

12) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć odpowiednie przepisy obowiązujących ustaw wraz z ich aktami wykonawczymi.

2. Pozostałe określenia użyte w ustaleniach planu należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w obowiązujących przepisach odrębnych.

§ 6. Na obszarze objętym planem nie występują przesłanki do określania:

1) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

2) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

3) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;

4) granic terenów pod budowę urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW oraz granic ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko;

5) granic terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;

6) granic terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w ostatecznych decyzjach o lokalizacji drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej, linii kolejowej o znaczeniu państwowym, lotniska użytku publicznego, inwestycji w zakresie terminalu lub przedsięwzięcia Euro 2012;

7) granic terenów rekreacyjno – wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych;

8) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych;

9) minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych.

Rozdział 2.
Ustalenia odnoszące się do całego obszaru objętego planem

§ 7. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1. W zakresie kompozycji funkcjonalno – przestrzennej i kształtowania zabudowy ustala się:

1) ochronę historycznego budynku dawnej zajezdni tramwajowej poprzez: wskazanie zabytkowego budynku umieszczonego w „Wykazie obiektów nieruchomych wyznaczonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków” oraz określenie działań ochronnych, zgodnie z ustaleniami w § 9;

2) wskazanie obszaru wymagającego przekształceń w obszarze Terenu nr 4 zgodnie z ustaleniami w § 16;

3) określenie zasad kształtowania zabudowy w zakresie wysokości, geometrii dachu, kolorystyki zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów w rozdziale 3.

2. W zakresie zagospodarowania terenów ustala się:

1) zasady i warunki umieszczania nośników reklamowych oraz szyldów, zgodnie z ustaleniami w § 11;

2) określenie wskaźników zagospodarowania terenów w zakresie: intensywności zabudowy, powierzchni biologicznie czynnej i powierzchni zabudowy zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów w rozdziale 3;

3) zasady i warunki zaspokojenia potrzeb parkingowych, zgodnie z ustaleniami w § 18;

4) ograniczenia w zakresie zagospodarowania i zakazu zabudowy terenów zgodnie z ustaleniami w §15.

§ 8. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

1. Ustala się zakaz realizacji w obszarze planu przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wyjątek stanowią przedsięwzięcia wskazane w ust. 2 oraz przedsięwzięcia z zakresu: infrastruktury technicznej, transportu kolejowego oraz dróg publicznych.

2. Dopuszcza się realizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w terenach oznaczonych na rysunku planu nr 1: 1UP, na rysunku planu nr 2: 1UP, 2UP, na rysunku planu nr 4: 1U, z zastrzeżeniem ust. 5; wyklucza się z dopuszczonych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: punkty do zbierania lub przeładunku odpadów, w tym złomu oraz na terenie 1U, dodatkowo: stacje paliw.

3. Ustala się zakazy:

1) lokalizacji zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, o których mowa w przepisach odrębnych;

2) realizacji usług stwarzających uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości mieszkaniowych związane z emisją zanieczyszczeń powietrza, hałasu, wibracji, pola elektromagnetycznego przekraczających dopuszczalne wartości określone w przepisach odrębnych.

4. W zakresie ochrony powietrza ustala się wykorzystanie sieci zdalaczynnej. Dopuszcza się stosowanie indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła, z zastosowaniem nowoczesnych ekologicznych technologii i paliw gwarantujących wysoką sprawność energetyczną nie mniejszą niż 75% i wysoką efektywność ekologiczną (niski wskaźnik emisji). Dopuszcza się wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii.

5. W zakresie postępowania z odpadami ustala się:

1) zakaz zagospodarowania terenów na cele związane z magazynowaniem odpadów, w tym złomu i odpadów niebezpiecznych;

2) dopuszcza się magazynowanie w budynkach przez przedsiębiorców, odpadów niezbędnych do działalności produkcyjno-usługowej lub wytworzonych w wyniku działalności produkcyjno-usługowej, prowadzonej na obszarze objętym planem w terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny.

6. W zakresie ochrony przed hałasem ustala się:

1) poziom dźwięku przenikającego do środowiska nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, przy czym teren oznaczony na rysunku planu nr 3 symbolem 1MNU należy traktować jak teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej;

2) w obszarach o wysokiej uciążliwości komunikacyjnej, w terenach oznaczonych na rysunku planu nr 1: 1UP, na rysunku planu nr 2: 1UP, 2UP, na rysunku planu nr 3: 1MNU, na rysunku planu nr 4: 1U, ustala się:

a) nakaz w istniejących budynkach mieszkalnych na terenach oznaczonych na rysunku planu nr 3: 1MNU i na rysunku planu nr 4: 1U, w przypadku podejmowania działań inwestycyjnych, zastosowania w budynkach środków technicznych zwiększających odporność i zmniejszających uciążliwość akustyczną do poziomu określonego w przepisach o hałasie,

b) dopuszczenie realizacji nowej zabudowy chronionej przed hałasem, z uwzględnieniem zastosowania w budynkach środków technicznych zwiększających odporność i zmniejszających uciążliwość akustyczną drogową i kolejową do poziomu określonego w przepisach o hałasie.

7. W zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi ustala się, że poziom pól elektromagnetycznych w środowisku nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, przy czym:

1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu nr 3 symbolem 1MNU obowiązują dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych jak dla terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową,

2) dla wszystkich pozostałych terenów w obszarze objętym planem, obowiązują dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych jak dla miejsc dostępnych dla ludności.

8. Zasady ochrony środowiska i obiektów budowlanych przed skutkami eksploatacji górniczej według ustaleń w § 12.

§ 9. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

1. Na obszarze planu nie występują zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków oraz dobra kultury współczesnej w rozumieniu przepisów odrębnych.

2. Na obszarze planu występuje w Terenie nr 4, wskazany na rysunku planu nr 4, zabytkowy budynek umieszczony w „Wykazie obiektów nieruchomych wyznaczonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków”: budynek dawnej zajezdni tramwajowej przy ul. Kościuszki 94,

3. Dla budynku historycznego, o którym mowa w ust. 2 ustala się:

1) nakazy:

a) ochrony historycznej bryły budynku dawnej zajezdni: skali i formy architektonicznej, geometrii dachu, sposobu ukształtowania detalu elewacji,

b) zachowania i ochrony ekspozycji budynku od ul. Kościuszki;

2) zakaz nadbudowy i rozbudowy części budynku od strony ul. Kościuszki;

3) zakaz umieszczania na budynku:

a) nośników reklamowych, z wyjątkiem szyldów, o których mowa w pkt 4,

b) stacji bazowych telefonii komórkowej,

c) urządzeń technicznych, takich jak: baterie słoneczne, kominy i urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne;

4) dopuszcza się:

a) rozbudowę z uwzględnieniem przedmiotu ochrony, o którym mowa w pkt 1 oraz w dostosowaniu do architektury zabytkowego budynku, przy czym obowiązuje : nieprzekraczalna linia zabudowy wskazana na rysunku planu nr 4 w terenie 1U oraz kształtowanie kolorystyki części historycznej i nowej w jednorodny sposób,

b) nadbudowę - z dopuszczeniem dachu płaskiego lub o nachyleniu połaci identycznym jak historyczna, lecz nie więcej niż do wysokości 10,0 m,

c) zmianę sposobu użytkowania, przebudowę przy zachowaniu przedmiotu ochrony, o którym mowa w pkt 1,

d) dopuszcza się umieszczanie urządzeń technicznych takich jak: baterie słoneczne i urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne jako obiekty wolnostojące na działce, lecz nie od strony ul. Kościuszki,

e) szyldy o wielkości, lokalizacji i formie wkomponowanej w architektoniczne ukształtowanie i wystrój elewacji,

f) umieszczanie oświetlenia na elewacjach w celu wyeksponowania i podkreślenia walorów architektury.

§ 10. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

1. W obszarze objętym planem nie występują obszary przestrzeni publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 11. Zasady i warunki sytuowania nośników reklamowych i szyldów

1. W zakresie nośników reklamowych: ustala się zakaz lokalizacji.

2. Ustalenia w zakresie szyldów i ich lokalizacji na zabytkowym budynku, umieszczonym w „Wykazie obiektów nieruchomych wyznaczonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków”, według przepisów w § 9.

3. W zakresie szyldów na budynkach, innych niż wymieniony w ust. 2:

1) dopuszcza się szyldy, z zastosowaniem zasad montażu i lokalizacji, o których mowa w pkt 3;

2) montaż szyldów tylko na płaskich powierzchniach pozbawionych okien i detali architektonicznych. takich jak: gzymsy, płyciny i ryzality. Wielkość, kształt, kolorystyka i lokalizacja szyldu na elewacji musi być dostosowana i wkomponowana w jej architektoniczny wystrój, przy czym wykorzystanie elewacji budynku pod powierzchnię szyldu nie może przekroczyć 10%.

§ 12. Granice i szczególne zasady zagospodarowania terenów górniczych

1. Obszar objęty planem położony jest w terenie górniczym „Katowice-Brynów-Ligota” KWK „Wujek”, gdzie występuje udokumentowane złoże węgla kamiennego.

2. Przy realizacji obiektów budowlanych, ustala się nakaz uwzględniania uwarunkowań geologiczno-górniczych, wymienionych poniżej:

1) Dla terenów oznaczonych na rysunku planu nr 1 i na rysunku planu nr 2:

a) prognozowane wpływy eksploatacji górniczej nie przekroczą I kategorii górniczej,

b) wartość maksymalnych prognozowanych przyśpieszeń drgań gruntu wyniesie do 150 mm/s2,

c) w strefach wychodni uskoków tektonicznych „Kłodnicki I” i „Kłodnicki II” możliwe jest powstanie deformacji nieciągłych powierzchni terenu w postaci progów;

2) Dla terenów oznaczonych na rysunku planu nr 3:

a) prognozowane wpływy eksploatacji górniczej nie przekroczą I kategorii górniczej,

b) wartość maksymalnych prognozowanych przyśpieszeń drgań gruntu wyniesie do 200 mm/s2;

3) Dla terenów oznaczonych na rysunku planu nr 4:

a) nie będzie prowadzona eksploatacja górnicza, której wpływy mogłyby oddziaływać na obszar terenu,

b) wartość maksymalnych prognozowanych przyśpieszeń drgań gruntu wyniesie do 150 mm/s2,

c) w strefie płytkiej eksploatacji górniczej możliwe jest powstanie deformacji nieciągłych powierzchni terenu w postaci lejów i zapadlisk.

3. Na obszarze objętym planem nie występują przesłanki do określenia:

1) obiektów lub obszarów, dla których wyznacza się filar ochronny;

2) obszarów wyłączonych z zabudowy z uwagi na uwarunkowania geologiczno-górnicze.

4. Na rysunkach planu oznaczono informacyjnie:

1) uskoki tektoniczne „Kłodnicki I” i „Kłodnicki II” oraz strefy wychodni uskoków tektonicznych;

2) prognozowane izolinie obniżeń powierzchni terenu wynikające z eksploatacji górniczej prowadzonej przez KWK „Wujek” do 2020 r. na terenach oznaczonych na rysunkach planu nr 2, nr 3, nr 4; do 2035 r. na terenach oznaczonych na rysunku planu nr 1.

5. Zasady i warunki prowadzenia eksploatacji górniczej, zgodnie z przepisami odrębnymi, przy czym prowadzenie eksploatacji górniczej w obszarze planu winno być ukierunkowane w szczególności na przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń:

1) powstawania zlewisk bezodpływowych i podtopień;

2) związanych ze zmianami warunków hydrogeologicznych;

3) dla budynku historycznego umieszczonego w „Wykazie obiektów nieruchomych wyznaczonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków”, który powinien być stosownie chroniony i zabezpieczony;

4) funkcjonowania obiektów kubaturowych i sieci infrastruktury technicznej oraz dróg i ulic.

§ 13. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych

1. Na obszarze objętym planem:

1) brak podstaw do wskazywania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią;

2) nie występują obszary osuwania się mas ziemnych.

§ 14. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

1. Ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) minimalna wielkość powierzchni działki – 400 m2,minimalna szerokość frontu działki – 18,0 m;

2) układ granic prostopadle w stosunku do pasa drogowego, z którego następuje obsługa komunikacyjna działki, dopuszcza się odstępstwo od powyższej zasady do 20°.

2. Dopuszcza się inne podziały nieruchomości w przypadkach, o których mowa w przepisach odrębnych.

§ 15. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

1. Ustala się nakaz przestrzegania ograniczeń w zagospodarowaniu terenów, wynikających z położenia obszaru planu w terenie górniczym „Katowice-Brynów-Ligota”, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 12.

2. Z uwagi na prawidłowość funkcjonowania lotniska Katowice-Muchowiec, ustala się:

1) dla całego obszaru planu: obowiązek przestrzegania ograniczeń w zakresie budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, które mogą stanowić źródło żerowania ptaków, wynikający z położenia w strefie 5 km od lotniska, na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. W § 8 ustalono zakaz zagospodarowania terenów na cele związane ze zbieraniem i magazynowaniem odpadów;

2) dla obszaru planu w Terenie nr 1 i w Terenie nr 2:

a) obowiązek przestrzegania nieprzekraczalnego zmiennego ograniczenia wysokości zabudowy, uzależnionego od położenia względem lotniska, określonego w dokumentacji rejestracyjnej lotniska Katowice-Muchowiec na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze:

- wynoszące dla Terenu nr 1 : od 358 m n.p.m. do 362 m n.p.m.,

- wynoszące dla Terenu nr 2 : od 343 m n.p.m. do 353 m n.p.m., powyższe ograniczenia wysokości obejmują infrastrukturę techniczną jak również wszelkie urządzenia lokalizowane na dachach budynków,

b) realizacja zabudowy wysokiej z urządzeniami na dachach z uwzględnieniem § 2 ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania i oznakowania przeszkód lotniczych;

3) dla obszaru planu w Terenie nr 3 i w Terenie nr 4: obowiązek przestrzegania nieprzekraczalnego ograniczenia wysokości zabudowy do 322 m n.p.m. określonego w dokumentacji rejestracyjnej lotniska Katowice-Muchowiec na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze; powyższe ograniczenie wysokości obejmuje infrastrukturę techniczną jak również wszelkie urządzenia lokalizowane na dachach budynków.

3. W obszarze bezpośredniego sąsiedztwa linii kolejowej, w terenach oznaczonych na rysunku planu nr 1: 1UP i na rysunku planu nr 2: 1UP, zagospodarowanie terenów położonych w sąsiedztwie kolei, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych.

4. Ustala się zakaz realizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. Dopuszcza się realizację usług handlu wyłącznie jako uzupełniających w obiektach wielokondygnacyjnych, wyjątek stanowią obiekty istniejące w dniu wejścia w życie ustaleń planu.

§ 16. Obszary wymagające przekształceń

1. Wskazuje się obszar planu w Terenie nr 4 jako obszar wymagający przekształceń wyznaczony w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” – II edycja, jako obszar PR 14 Górnośląska-Ceglana.

2. W celu ukształtowania w obszarze przekształceń struktur przestrzennych o wysokich walorach kompozycyjnych i estetycznych ustala się:

1) przeznaczenie terenu uwzględniające zabudowę usługową użyteczności publicznej i teren zieleni urządzonej, określone szczegółowo w rozdziale 3;

2) zasady ochrony zabytkowego budynku historycznego umieszczonego w „Wykazie obiektów nieruchomych wyznaczonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków”: dawnej zajezdni tramwajowej, zmierzające do harmonijnego powiązania zabudowy historycznej z projektowaną;

3) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu określone szczegółowo w rozdziale 3.

§ 17. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji

1. Obszar planu w Terenie nr 1:

1) obsługiwany jest z układu dróg wewnętrznych i publicznych zlokalizowanych poza obszarem objętym planem, miejsca włączeń do zewnętrznego układu komunikacyjnego wskazano na rysunku planu nr 1;

2) ustala się zachowanie ciągłości przejazdu pomiędzy miejscami włączeń, wskazanych na rysunku planu nr 1.

2. Obszar planu w Terenie nr 2 obsługiwany jest z układu dróg:

1) publicznej klasy zbiorczej, ul. Załęskiej 1KDZ1/2 poprzez skrzyżowanie typu rondo poza obszarem planu;

2) publicznej klasy dojazdowej, ul. Szadoka 1KDD1/2;

3) wewnętrznej 1KDW/KD o parametrach drogi publicznej klasy dojazdowej.

3. Obszar planu w Terenie nr 3: obsługiwany jest z ul. Kormoranów, drogi publicznej zlokalizowanej poza obszarem objętym planem.

4. Obszar planu w Terenie nr 4:

1) obsługiwany jest z układu dróg zlokalizowanych poza obszarem objętym planem:

a) ul. Ceglanej bocznej,

b) ul. Kościuszki bocznej;

2) ustala się zakaz obsługi komunikacyjnej obszaru od strony drogi publicznej klasy zbiorczej, ul. Ceglanej 1KDZ1/2 oraz drogi publicznej klasy zbiorczej, ul. Kościuszki.

5. Dojazd do terenów przeznaczonych pod zabudowę realizowany będzie poprzez drogi wymienione w ust. 1 - 4.

6. Realizacja ścieżek rowerowych dopuszczona do realizacji w liniach rozgraniczających dróg publicznych oraz w terenach ZP i ZP/KD.

7. Urządzeniami towarzyszącymi przeznaczeniu podstawowemu w obrębie linii rozgraniczających terenów dróg są:

1) ścieżki rowerowe;

2) chodniki;

3) zatoki autobusowe i wiaty przystankowe;

4) infrastruktura techniczna;

5) zieleń urządzona;

6) obiekty małej architektury;

7) parkingi przykrawężnikowe dla samochodów.

§ 18. Zasady bilansowania potrzeb parkingowych

1. Ustala się następujące wskaźniki minimalnej ilości miejsc postojowych (parkingowych i garażowych):

1) dla zabudowy mieszkaniowej: 1,0 miejsce na 1 mieszkanie;

2) dla zabudowy usługowej: 1,5 miejsca na 100 m2powierzchni użytkowej, przy czym:

a) dla hoteli, moteli: 0,5 miejsca na 1 pokój,

b) dla handlu: 2,0 miejsca na 100m2powierzchni całkowitej,

c) dla salonów samochodowych: 2,0 miejsca na 100m2powierzchni całkowitej,

d) dla warsztatów samochodowych: 3,0 miejsca na 1 stanowisko obsługi,

e) dla gastronomii: 2,0 miejsca na 10 miejsc konsumpcyjnych,

f) dla usług biurowo-administracyjnych: 2,0 miejsca na 100m2powierzchni użytkowej,

g) dla szpitali, klinik: 0,25 miejsca na 1 łóżko,

h) dla przychodni, praktyk lekarskich: 4,0 miejsca na 1 gabinet;

3) dla zabudowy produkcyjnej: 1,5 miejsca na 100 m2powierzchni całkowitej;

4) dla części magazynowej: 0,15 miejsca na 100m2powierzchni całkowitej.

2. Sposób realizacji miejsc postojowych ustalono dla terenów w przepisach szczegółowych w rozdziale 3.

§ 19. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej

1. Ustala się następujące zasady ogólne przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) zasady prowadzenia nowych i przebudowywanych sieci uzbrojenia terenu:

a) wzdłuż lub w obrębie linii rozgraniczających dróg; prowadzenie sieci w liniach rozgraniczających dróg zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi odnośnie dróg publicznych,

b) w terenach działek budowlanych w sposób jak najmniej ograniczający możliwości ich zainwestowania zgodnie z ustalonym w planie przeznaczeniem terenu;

2) w obszarze planu w Terenie nr 4 na terenach oznaczonych na rysunku planu nr 4: 1U i 1ZP infrastruktura techniczna winna być realizowana w sposób zapewniający wkomponowanie w krajobraz i nie obniżający wartości historycznej zabudowy;

3) dopuszcza się, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w pkt 1 i pkt 2:

a) przebudowę, rozbudowę i korektę średnic,

b) zmianę przebiegu sieci,

c) zamianę sieci napowietrznych na doziemne,

d) likwidację obiektów, sieci i urządzeń;

4) ustala się uwzględnianie ograniczeń w zagospodarowaniu terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, w tym: kolektorów wód deszczowych w obszarze planu w Terenie nr 1 i Terenie nr 2 oraz wodociągu magistralnego Ø 1400 mm w obszarze planu w Terenie nr 4.

2. Ustala się następujące zasady w zakresie zaopatrzenia w wodę:

1) dostawa wody z istniejących wodociągów miejskich;

2) budowa układu pierścieniowego nawiązującego do istniejącego systemu i projektowanego układu komunikacyjnego;

3) dostosowanie parametrów technicznych sieci wodociągowej do wymogów przeciwpożarowych i wyposażenie sieci w hydranty p.poż., zgodnie z wymogami przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

3. Ustala się następujące zasady w zakresie odprowadzenia ścieków: Odprowadzenie ścieków w oparciu o sieci kanalizacji miejskiej.

4. Ustala się następujące zasady w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:

1) odprowadzenie wód opadowych do sieci miejskiej;

2) dla obszarów Terenów nr 1 i nr 2 wykorzystanie istniejących na obszarze sieci wewnętrznych oraz pompowni wód deszczowych zlokalizowanej w terenie o symbolu 1K w Terenie nr 2;

3) zastosowanie urządzeń podczyszczających przy ujmowaniu wód opadowych i roztopowych z powierzchni szczelnej terenów placów manewrowych, dróg i parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha.

5. Ustala się następujące zasady w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

1) zaopatrzenie w ciepło w oparciu o miejską sieć ciepłowniczą zdalaczynną;

2) dopuszcza się stosowanie indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła, z zastosowaniem nowoczesnych ekologicznych technologii gwarantujących wysoką sprawność energetyczną nie mniejszą niż 75% i wysoką efektywność ekologiczną (niski wskaźnik emisji);

3) dopuszcza się wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii.

6. Ustala się następujące zasady w zakresie zaopatrzenia w gaz: dostawa gazu w oparciu o sieć dystrybucyjną niskiego ciśnienia.

7. Ustala się następujące zasady w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

1) dostawę mocy i energii elektrycznej w oparciu o istniejący układ sieci i urządzeń elektroenergetycznych na poziomie średnich napięć zlokalizowanych w obszarze planu i jego sąsiedztwie poprzez wykorzystanie istniejącej mocy sieci dosyłowej i transmisyjnej;

2) rozbudowa sieci dystrybucyjnej średniego i niskiego napięcia dla obsługi planowanej zabudowy z dopuszczeniem linii kablowych, ziemnych i linii napowietrznych;

3) w obszarze planu, w terenach przeznaczonych pod zabudowę i infrastrukturę dopuszcza się budowę stacji transformatorowych 20/0,4kV lub 6/0,4kV, bez wskazanej lokalizacji, z zapewnieniem dojazdu;

4) dopuszcza się zastosowanie indywidualnych źródeł energii elektrycznej w oparciu o istniejące sieci lub inne nowoczesne, ekologiczne technologie. Dopuszcza się wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii.

8. Ustala się następujące zasady w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej:

1) rozwój infrastruktury w oparciu o istniejącą sieć oraz budowę nowej infrastruktury telekomunikacyjnej, z uwzględnieniem ograniczeń wymienionych w pkt 3;

2) dopuszcza się istniejące urządzenia i sieci teletechniczne, z możliwością ich rozbudowy i przebudowy w zależności od potrzeb, z uwzględnieniem ograniczeń wymienionych w pkt 3;

3) budowa i rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej, z uwzględnieniem zakazu lokalizacji na budynku dawnej zajezdni, wskazanym na rysunku planu nr 4, budynku historycznego umieszczonego w „Wykazie obiektów nieruchomych wyznaczonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków”, dla którego w planie ustalono działania ochronne;

4) realizacja sieci telekomunikacyjnych za pomocą kanalizacji teletechnicznej i kabli doziemnych oraz innych dostępnych technicznych rozwiązań.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów

§ 20. Obszar planu w Terenie nr 1

1. Dla terenu zabudowy usługowej i nieuciążliwej produkcji, oznaczonego na rysunku planu nr 1 symbolem 1UP, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa usługowa użyteczności publicznej, w tym handel o powierzchni sprzedaży do 2000 m2, z zapleczem parkingowym,

b) nieuciążliwa produkcja z zapleczem administracyjno-socjalnym, magazynowym i parkingowym,

c) usługi na potrzeby motoryzacji, w tym salony sprzedaży pojazdów wraz z zapleczem warsztatowym, stacje paliw wraz z zapleczem usługowo-handlowym, myjnie, budynki parkingów i garaży;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zieleń urządzona towarzysząca obiektom budowlanym,

b) obiekty małej architektury,

c) drogi wewnętrzne i dojazdy,

d) infrastruktura techniczna.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania:

1) nakazy kształtowania zabudowy:

a) dachy budynków o kącie nachylenia połaci dachu od 0°do 45°,

b) wysokość: zabudowy nie może przekraczać 11 kondygnacji, nie więcej niż 45,0 m, wysokość obiektów małej architektury nie więcej niż 3 m; obowiązuje przestrzeganie ustaleń dla nieprzekraczalnego zmiennego ograniczenia wysokości zabudowy określonych w § 15,

c) kolorystyka elewacji jasna, stonowana,

d) realizacja nieuciążliwej produkcji wyłącznie w budynkach, w formie jednorodnych zespołów architektonicznych, zorganizowanych jako Parki Technologiczne, Przemysłowe, Naukowe, itp.

2) nakazy zagospodarowania terenu:

a) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 10%,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej : 60%,

c) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy: 0,1,

d) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 4,0,

e) minimalna liczba miejsc do parkowania w obszarze terenu działki budowlanej według ustaleń w § 18,

f) realizacja miejsc postojowych na poziomie terenu, pod budynkami i w budynkach, w tym wielokondygnacyjnych,

g) zachowania ciągłości przejazdu na kierunku północ – południe, zgodnie z ustaleniami w § 17 ust.1,

h) zagospodarowanie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej zgodnie z ustaleniami w § 15;

3) dopuszcza się: lokalizację usług chronionych przed hałasem z uwzględnieniem ustaleń w § 8.

3. Dla terenów kolei oznaczonych na rysunku planu nr 1 symbolami: 1KK , 2KK ,ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: infrastruktura kolejowa;

2) przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna.

§ 21. Obszar planu w Terenie nr 2

1. Dla terenów zabudowy usługowej i nieuciążliwej produkcji ,oznaczonych na rysunku planu nr 1 symbolami: 1UP , 2UP ,ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa usługowa użyteczności publicznej, w tym handel o powierzchni sprzedaży do 2000 m2, z zapleczem parkingowym,

b) nieuciążliwa produkcja z zapleczem administracyjno-socjalnym, magazynowym i parkingowym,

c) usługi na potrzeby motoryzacji, w tym salony sprzedaży pojazdów wraz z zapleczem warsztatowym, stacje paliw wraz z zapleczem usługowo-handlowym, myjnie, budynki parkingów i garaży;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zieleń urządzona towarzysząca obiektom budowlanym,

b) obiekty małej architektury,

c) drogi wewnętrzne i dojazdy,

d) infrastruktura techniczna.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania:

1) nakazy kształtowania zabudowy:

a) dachy budynków o kącie nachylenia połaci dachu od 0°do 45°, dopuszcza się dachy kolebkowe lub inne o indywidualnej geometrii,

b) wysokość: zabudowy nie może przekraczać 11 kondygnacji, nie więcej niż 45,0 m, wysokość obiektów małej architektury nie więcej niż 3 m; obowiązuje przestrzeganie ustaleń dla nieprzekraczalnego zmiennego ograniczenia wysokości zabudowy określonych w § 15,

c) kolorystyka elewacji jasna, stonowana,

d) realizacja nieuciążliwej produkcji wyłącznie w budynkach, w formie jednorodnych zespołów architektonicznych, zorganizowanych jako Parki Technologiczne, Przemysłowe, Naukowe, itp;

2) nakazy zagospodarowania terenu:

a) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 10%,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 60%,

c) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy: 0,1,

d) wskaźnik maksymalnej intensywność zabudowy: 4,0,

e) nieprzekraczalna linia zabudowy ustalona na rysunku planu nr 2,

f) minimalna liczba miejsc do parkowania w obszarze terenu działki budowlanej według ustaleń w § 18,

g) realizacja miejsc postojowych w budynkach, w tym wielokondygnacyjnych i pod budynkami; dopuszcza się parkowanie na poziomie terenu wyłącznie w przypadku zapleczy parkingowych dla budynków usługowych, produkcyjnych,

h) zagospodarowanie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej zgodnie z ustaleniami w § 15;

3) dopuszcza się lokalizację usług chronionych przed hałasem z uwzględnieniem ustaleń w § 8.

3. Dla terenu infrastruktury technicznej z zakresu kanalizacji oznaczonego na rysunku planu nr 2 symbolem 1K, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: infrastruktura techniczna z zakresu kanalizacji;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) infrastruktura techniczna,

b) zieleń urządzona towarzysząca obiektom budowlanym,

c) drogi wewnętrzne, dojazdy i parkingi.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 3 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania:

1) nakazy kształtowania zabudowy:

a) dachy budynków o kącie nachylenia połaci dachu od 0° do 45°,

b) wysokość zabudowy nie więcej niż 6,0 m;

2) nakazy zagospodarowania terenu:

a) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 10%,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 80%,

c) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy: 0,1,

d) wskaźnik maksymalnej intensywność zabudowy: 4,0,

e) realizacja miejsc postojowych na poziomie terenu;

3) dopuszcza się rozbudowę obiektów i urządzeń.

5. Dla terenu kolei oznaczonego na rysunku planu nr 2 symbolem 1KK, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: infrastruktura kolejowa;

2) przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna.

6. Dla terenu publicznej drogi klasy zbiorczej oznaczonego na rysunku planu nr 2 symbolem 1KDZ 1/2, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: publiczna droga klasy zbiorczej ;

2) szerokość w liniach rozgraniczających ul. Załęskiej: część w obszarze planu 9,0 m – 14,0 m zgodnie z rysunkiem planu nr 2;

3) parametry techniczne i użytkowe odpowiadające klasie ulic zbiorczych, przy czym dopuszcza się obniżenie parametrów do klasy lokalnej.

7. Dla terenu publicznej drogi klasy dojazdowej oznaczonego na rysunku planu nr 2 symbolem 1KDD 1/2 ,ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: publiczna droga klasy dojazdowej ;

2) szerokość w liniach rozgraniczających, ul. Szadoka: część w obszarze planu 3,0 m – 6,0 m; z poszerzeniem w miejscu skrzyżowania, zgodnie z rysunkiem planu nr 2;

3) parametry techniczne i użytkowe odpowiadające klasie ulicy dojazdowej.

8. Dla terenu drogi wewnętrznej oznaczonego na rysunku planu nr 2 symbolem 1KDW/KD ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna ;

2) szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m;

3) parametry techniczne i użytkowe odpowiadające klasie publicznej ulicy dojazdowej.

§ 22. Obszar planu w Terenie nr 3

1. Dla terenu zabudowy usługowej użyteczności publicznej i mieszkaniowej , oznaczonego na rysunku planu nr 3 symbolem 1MNU ,ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa usługowa użyteczności publicznej z zapleczem parkingowym,

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna, lokale mieszkalne w budynkach usługowych wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich rodzin budynkami garażowymi, gospodarczymi, parkingami;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zieleń urządzona towarzysząca obiektom budowlanym,

b) obiekty małej architektury,

c) drogi wewnętrzne i dojazdy,

d) infrastruktura techniczna.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania:

1) nakazy kształtowania zabudowy:

a) dachy budynków płaskie lub o kącie nachylenia połaci 5° – 45° dwuspadowe symetryczne, lub wielospadowe,

b) wysokość: zabudowy nie może przekraczać 4 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niż 17,50 m, obiektów małej architektury nie więcej niż 3 m; obowiązuje przestrzeganie ustaleń dla nieprzekraczalnego ograniczenia wysokości zabudowy określonych w § 15,

c) kolorystyka elewacji jasna, stonowana;

2) nakazy zagospodarowania terenu:

a) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 20%, w przypadku zabudowy mieszkaniowej: 35%,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 50%,

c) zachowania istniejącej zieleni porastającej i stabilizującej skarpę od strony wschodniej wzdłuż ul.Kormoranów i uwzględnienie w zagospodarowaniu terenu działek w ramach powierzchni biologicznie czynnej,

d) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy: 0,2,

e) wskaźnik maksymalnej intensywność zabudowy: 1,0,

f) minimalna liczba miejsc do parkowania w obszarze terenu działki budowlanej według ustaleń w § 18,

g) realizacja miejsc postojowych w budynkach i pod budynkami; dopuszcza się parkowanie na poziomie terenu;

3) dopuszcza się wykonanie pojedynczego zjazdu od strony wschodniej, z ulicy Kormoranów z uwzględnieniem zabezpieczenia skarpy.

3. Dla terenu zieleni urządzonej i komunikacji ,oznaczonego na rysunku planu nr 3 symbolem 1ZP/KD , ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zieleń urządzona towarzysząca obiektom budowlanym,

b) ścieżki piesze, rowerowe;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) infrastruktura techniczna,

b) obiekty małej architektury,

c) dojazdy i parkingi.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 3 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania:

1) nakazy:

a) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 80%,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 20%,

c) zachowania ciągłości dojścia pieszego do zespołu osiedla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zlokalizowanego poza obszarem objętym planem,

d) wysokość obiektów małej architektury nie więcej niż 3 m,

e) realizacja miejsc postojowych na poziomie terenu z towarzyszącą zielenią urządzoną.

§ 23. Obszar planu w Terenie nr 4

1. Dla terenu zabudowy usługowej użyteczności publicznej ,oznaczonego na rysunku planu nr 4 symbolem 1U ,ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa usługowa użyteczności publicznej, w tym handel o powierzchni sprzedaży do 2000 m2, z zapleczem parkingowym,

b) salony sprzedaży pojazdów wraz z zapleczem warsztatowymi i parkingowym;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zieleń urządzona towarzysząca obiektom budowlanym,

b) obiekty małej architektury,

c) drogi wewnętrzne i dojazdy,

d) infrastruktura techniczna;

3) dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania:

1) nakazy kształtowania zabudowy:

a) dachy budynków dwuspadowe symetryczne, wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachu od 15°do 35°lub dachy płaskie; dach budynku historycznego umieszczonego w „Wykazie obiektów nieruchomych wyznaczonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków”, według ustaleń w § 9,

b) wysokość zabudowy nie może przekraczać 2 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niż 10,0 m; wysokość budynku historycznego umieszczonego w „Wykazie obiektów nieruchomych wyznaczonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków” według ustaleń w § 9, wysokość obiektów małej architektury nie więcej niż 3 m; obowiązuje przestrzeganie ustaleń dla nieprzekraczalnego ograniczenia wysokości zabudowy określonych w § 15,

c) zaplecze warsztatowe realizowane wyłącznie w budynkach w ramach jednorodnego zespołu łącznie z salonem sprzedaży samochodów,

d) kolorystyka elewacji jasna, stonowana,

e) architektura budynków o wysokiej jakości estetycznej i standardzie wykończenia kształtowana w sposób harmonijny w stosunku do zabytkowego budynku historycznego dawnej zajezdni;

2) nakazy zagospodarowania terenu:

a) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 10%,

b) realizacji komponowanej zieleni urządzonej towarzyszącej zabudowie przeznaczenia podstawowego w ramach ustalonej powierzchni biologicznie czynnej: 10%,

c) wykorzystanie w zagospodarowaniu terenu istniejącego drzewostanu i zieleni stanowiących otoczenie budynku mieszkalnego,

d) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 50%,

e) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy: 0,2,

f) wskaźnik maksymalnej intensywność zabudowy: 1,2,

g) minimalna liczba miejsc do parkowania w obszarze terenu działki budowlanej według ustaleń w § 18,

h) realizacja miejsc postojowych w budynkach i pod budynkami; dopuszcza się parkowanie na poziomie terenu,

i) przestrzegania ustaleń dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego według ustaleń w § 9,

j) realizacja infrastruktury technicznej zgodnie z wymogami określonymi w § 19;

3) zakazy:

a) rozbudowy i nadbudowy budynku portierni zlokalizowanej poza nieprzekraczalną linią zabudowy, wskazaną na rysunku planu nr 4,

b) umieszczania na budynkach urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, dopuszcza się lokalizację wewnątrz budynków lub w terenie działki;

4) dopuszcza się:

a) dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej możliwość przebudowy i rozbudowy według zasad określonych w niniejszym paragrafie,

b) istniejącą infrastrukturę tramwajową: słupy trakcyjne, sieci infrastruktury technicznej, z możliwością ich przebudowy i rozbudowy.

3. Dla terenu zieleni urządzonej oznaczonego na rysunku planu nr 4 symbolem 1ZP ,ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zieleń urządzona o funkcji wypoczynkowej,

b) ścieżki piesze, rowerowe, obiekty małej architektury;

2) przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna.

4. Dla terenu o którym mowa w ust.3 ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1) nakazy:

a) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej : 90%,

b) rekompozycji i wzbogacenie zieleni, wyposażenie w obiekty małej architektury i oświetlenia,

c) zachowania istniejącej zieleni przyulicznej spełniającej funkcję izolacyjną i estetyzującą,

d) wysokość obiektów małej architektury nie więcej niż 3 m,

e) realizacja infrastruktury technicznej zgodnie z wymogami określonymi w § 19.

5. Dla terenu infrastruktury technicznej z zakresu elektroenergetyki oznaczonego na rysunku planu nr 4 symbolem 1E ,ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) infrastruktura techniczna z zakresu elektroenergetyki z zapleczem parkingowym,

b) zabudowa usługowa użyteczności publicznej, w tym handel o powierzchni sprzedaży do 2000 m2, z zapleczem parkingowym;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zieleń urządzona towarzysząca obiektom budowlanym,

b) obiekty małej architektury,

c) drogi wewnętrzne i dojazdy,

d) infrastruktura techniczna.

6. Dla terenu, o którym mowa w ust. 5 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania:

1) nakazy kształtowania zabudowy:

a) dachy budynków wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachu od 15° do 35°,

b) wysokość: zabudowy nie może przekraczać 2 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niż 10,0 m, wysokość obiektów małej architektury nie więcej niż 3 m; obowiązuje przestrzeganie ustaleń dla nieprzekraczalnego ograniczenia wysokości zabudowy określonych w § 15,

c) kolorystyka elewacji jasna, stonowana,

d) architektura budynków o wysokiej jakości estetycznej i standardzie wykończenia kształtowana w sposób harmonijny w stosunku do zabytkowego budynku dawnej zajezdni;

2) nakazy zagospodarowania terenu:

a) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 10%,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 50%,

c) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy: 0,2,

d) wskaźnik maksymalnej intensywność zabudowy: 1,2,

e) minimalna liczba miejsc do parkowania w obszarze terenu działki budowlanej według ustaleń w § 18,

f) realizacja miejsc postojowych w budynkach i pod budynkami; dopuszcza się parkowanie na poziomie terenu.

7. Dla terenu drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczonego na rysunku planu nr 4 symbolem 1KDZ 1/2 ,ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy zbiorczej ;

2) szerokość w liniach rozgraniczających ul. Ceglanej: część w obszarze planu 12,0 m, z poszerzeniami w miejscach skrzyżowań, zgodnie z rysunkiem planu nr 4;

3) parametry techniczne i użytkowe odpowiadające klasie ulicy zbiorczej.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 24. Ustala się stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym:

1. Obszar planu w Terenie nr 1:

1) 30% (słownie: trzydziesto procentową) dla terenu 1UP;

2) 5% (słownie: pięcio procentową) dla terenów: 1KK, 2KK.

2. Obszar planu w Terenie nr 2:

1) 30% (słownie: trzydziesto procentową) dla terenów: 1UP, 2UP;

2) 5% (słownie: pięcio procentową) dla terenów: 1K, 1KK, 1KDZ1/2, 1KDD1/2, 1KDW/KD.

3. Obszar planu w Terenie nr 3:

1) 20% (słownie: dwudziesto procentową) dla terenu 1MNU;

2) 5% (słownie: pięcio procentową) dla terenu: 1ZP/KD.

4. Obszar planu w Terenie nr 4:

1) 30% (słownie: trzydziesto procentową) 1U, 1E;

2) 5% (słownie: pięcio procentową) dla terenów: 1ZP, 1KDZ 1/2.

§ 25. Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.


§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Arkadiusz Godlewski


Załącznik nr 1

do uchwały nr XXIX/659/12

Rady Miasta Katowice z dnia 28.11.2012r.

infoRgrafika


Załącznik nr 2

do uchwały nr XXIX/659/12

Rady Miasta Katowice z dnia 28.11.2012r.

infoRgrafika


Załącznik nr 3

do uchwały nr XXIX/659/12

Rady Miasta Katowice

z dn. 28.11.2012r.

infoRgrafika


Załącznik nr 4

do uchwały nr XXIX/659/12

Rady Miasta Katowicez dn. 28.11.2012r.

infoRgrafika


Załącznik nr 5

do uchwały nr XXIX/659/12

Rady Miasta Katowice z dn. 28.11.2012r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA KATOWICE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG DO PROJEKTU PLANU

Ze względu na brak nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Wujek” obejmującego cztery tereny położone w rejonie: ul. Ligockiej i torów PKP (teren nr 1), ul. Załęskiej i Szadoka (teren nr 2), ul. Kormoranów (teren nr 3), ul. Kościuszki i Ceglanej (teren nr 4) w Katowicach” podczas wyłożenia do publicznego wglądu, Rada Miasta Katowice nie dokonuje rozstrzygnięcia wynikającego z art. 20. ust. 1, w związku z art. 17 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 tekst jednolity).


Załącznik nr 6

do uchwały nr XXIX/659/12

Rady Miasta Katowice z dn. 28.11.2012r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA KATOWICE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Ze względu na brak nowych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy zapisanych w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Wujek” obejmującego cztery tereny położone w rejonie: ul. Ligockiej i torów PKP (teren nr 1), ul. Załęskiej i Szadoka (teren nr 2), ul. Kormoranów (teren nr 3), ul. Kościuszki i Ceglanej (teren nr 4) w Katowicach”, Rada Miasta Katowice nie dokonuje rozstrzygnięcia o sposobie realizacji i zasadach ich finansowania, wynikającego z art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz.647 tekst jednolity).

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »