| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/659/12 Rady Miasta Katowice

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK "Wujek" obejmującego cztery tereny położone w rejonie: ul. Ligockiej i torów PKP (teren nr 1), ul. Załęskiej i Szadoka (teren nr 2), ul. Kormoranów (teren nr 3), ul. Kościuszki i Ceglanej (teren nr 4) w Katowicach

Na podstawie art.18 ust 2 pkt.5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami) oraz art. 3 ust. 1, art. 20 ust.1 i art. 29 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz.647 tekst jednolity), oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163 poz.981), po stwierdzeniu, że projekt planu nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” – II edycja, przyjętego uchwałą Nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Rada Miasta Katowice
uchwala:
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Wujek” obejmującego cztery tereny położone w rejonie: ul. Ligockiej i torów PKP (teren nr 1), ul. Załęskiej i Szadoka (teren nr 2), ul. Kormoranów (teren nr 3), ul. Kościuszki i Ceglanej (teren nr 4) w Katowicach

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Plan, zgodnie z Uchwałą Nr XI/182/11 Rady Miasta Katowice z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Wujek” obejmującego cztery tereny położone w rejonie: ul. Ligockiej i torów PKP (teren nr 1), ul. Załęskiej i Szadoka (teren nr 2), ul. Kormoranów (teren nr 3), ul. Kościuszki i Ceglanej (teren nr 4) w Katowicach, obejmuje obszar o łącznej powierzchni wszystkich terenów 1-4 około 4,825 ha, w granicach określonych na rysunkach planu nr 1 – nr 4, stanowiących załączniki nr 1- nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustalenia planu zawarte są w formie:

1) tekstowej – niniejszej uchwały określającej ustalenia dla obszaru objętego planem;

2) graficznej – rysunków planu: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 wykonanych na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000, zawierających wyrysy ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” – II edycja, będących załącznikami: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 do niniejszej Uchwały.

2. Integralną częścią niniejszej Uchwały, są również kolejne załączniki zawierające:

1) rozstrzygnięcie Rady Miasta Katowice o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu – załącznik nr 5;

2) rozstrzygnięcie Rady Miasta Katowice o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych – załącznik nr 6.

§ 3. 1. Na rysunkach planu obowiązują następujące oznaczenia graficzne ustaleń planu:

1) granica obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) strefa objęta I kategorią górniczą;

5) ciąg pieszy;

6) orientacyjne miejsca powiązań komunikacyjnych z układem zewnętrznym;

7) symbole literowe identyfikujące tereny o określonym przeznaczeniu, wydzielone liniami rozgraniczającymi, dla których ustalenia określa niniejsza uchwała:

a) UP – tereny zabudowy usługowej i nieuciążliwej produkcji,

b) MNU – teren zabudowy usługowej użyteczności publicznej i mieszkaniowej,

c) U – teren zabudowy usługowej użyteczności publicznej,

d) ZP – teren zieleni urządzonej,

e) ZP/KD – teren zieleni urządzonej i komunikacji,

f) K – teren infrastruktury technicznej z zakresu kanalizacji,

g) E – teren infrastruktury technicznej z zakresu elektroenergetyki,

h) KK – tereny kolei,

i) KDZ 1/2 – tereny publicznych dróg klasy zbiorczej,

j) KDD 1/2 – teren publicznej drogi klasy dojazdowej,

k) KDW/KD – teren drogi wewnętrznej.

2. Na rysunkach planu, wskazuje się następujące oznaczenia graficzne, przyjęte na podstawie przepisów odrębnych:

1) zabytkowy budynek umieszczony w „Wykazie obiektów nieruchomych wyznaczonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków”

2) teren górniczy „Katowice-Brynów-Ligota” KWK „Wujek”;

3) obszar górniczy „Stara Ligota”, „Katowice Brynów”;

4) udokumentowane złoże węgla kamiennego;

5) strefa nieprzekraczalnego ograniczenia wysokości zabudowy do 322 m n.p.m., określonego w dokumentacji rejestracyjnej lotniska Katowice-Muchowiec;

6) strefy nieprzekraczalnego zmiennego ograniczenia wysokości zabudowy, wynoszącego od 358 m n.p.m. do 362 m n.p.m. i od 343 m n.p.m. do 353 m n.p.m., określonego w dokumentacji rejestracyjnej lotniska Katowice-Muchowiec;

7) strefa 5 km od lotniska Katowice-Muchowiec ograniczająca lokalizację obiektów mogących być źródłem żerowania ptaków;

8) granica obszaru wymagającego przekształceń;

9) granica terenów zamkniętych;

10) zasięg linii rozgraniczających dróg publicznych w obowiązujących planach miejscowych w bezpośrednim sąsiedztwie planu;

11) granice i numery działek.

3. Na rysunkach planu, występują następujące znaczenia graficzne informacyjne, nie stanowiące ustaleń planu:

1) związane z eksploatacją węgla kamiennego i jej oddziaływaniem na powierzchnię:

a) uskoki tektoniczne,

b) strefa wychodni uskoków „Kłodnicki I’ i „Kłodnicki II”,

c) prognozowane izolinie obniżeń powierzchni terenu (m) do 2020 r. i do 2035 r.,

d) strefa płytkiej eksploatacji górniczej;

2) orientacyjny przebieg tras i urządzeń infrastruktury technicznej;

3) izolinie ograniczające wysokość zabudowy;

4) linia kolejowa;

5) linia tramwajowa.

§ 4. Ustalenia planu określają:

1) przepisy ogólne – w rozdziale nr 1;

2) przepisy odnoszące się do całego obszaru objętego planem – w rozdziale nr 2;

3) przepisy szczegółowe dla poszczególnych terenów – w rozdziale nr 3;

4) przepisy końcowe – w rozdziale nr 4.

§ 5. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć jedno lub zbiór przeznaczeń określonych dla danego terenu w ustaleniach szczegółowych:

a) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć ustalony planem przeważający (tj. stanowiący co najmniej 51% powierzchni) sposób zagospodarowania działki budowlanej w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi,

b) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć ustalony planem uzupełniający (tj. stanowiący do 49% powierzchni) sposób zagospodarowania działki budowlanej w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, wyznaczoną na rysunku planu ograniczającą część terenu, w obrębie którego możliwe jest wznoszenie nadziemnych części budynków, przy czym dopuszczalne jest wysunięcie poza wyznaczoną linię zabudowy, na odległość nie większą niż 1,5 m elementów nadwieszeń takich jak: nieobudowane balkony, daszki nad wejściami do budynków, gzymsy, wykusze i inne elementy wystroju architektonicznego elewacji;

3) działce budowlanej – należy przez to rozumieć działkę budowlaną, o której mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

4) zabudowie usługowej użyteczności publicznej – należy przez to rozumieć usługi realizowane w oparciu o budynki użyteczności publicznej oraz budynki zamieszkania zbiorowego, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z ograniczeniami wynikającymi z ustaleń niniejszej uchwały i z wykluczeniem stacji paliw;

5) zabudowie chronionej przed hałasem – należy przez to rozumieć budynki realizowane na terenach zabudowy, dla której przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, określają dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, w tym: budynki mieszkalne, budynki przeznaczone na stały lub czasowy pobyt dzieci i młodzieży, domy opieki społecznej, szpitale;

6) nieuciążliwej produkcji – należy przez to rozumieć działalność, która nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący działalność posiada tytuł prawny;

7) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć teren biologicznie czynny, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

8) intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, o którym mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; nie dotyczy kondygnacji podziemnych;

9) infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć sieci przesyłowe (podziemne, naziemne lub nadziemne) urządzenia i związane z nimi obiekty służące w szczególności do obsługi obszaru objętego planem w zakresie komunikacji, zaopatrzenia w wodę, ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, odprowadzania i podczyszczania ścieków, usuwania odpadów, telekomunikacji, radiokomunikacji i radiolokacji, a także przewody i urządzenia służące zaspakajaniu potrzeb bytowych użytkowników nieruchomości;

10) nośnikach reklamowych – należy przez to rozumieć wolnostojące, związane z gruntem urządzenie reklamowe lub urządzenie reklamowe posiadające samodzielną konstrukcję nośną a także tablice reklamowe na ścianach budynków, służące prezentacji reklamy w jakiejkolwiek postaci;

11) szyldzie – należy przez to rozumieć zewnętrzne oznaczenie graficzne, reklamujące lub wskazujące miejsce wykonywania działalności, w szczególności umieszczone nad witryną lub wejściem do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej;

12) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć odpowiednie przepisy obowiązujących ustaw wraz z ich aktami wykonawczymi.

2. Pozostałe określenia użyte w ustaleniach planu należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w obowiązujących przepisach odrębnych.

§ 6. Na obszarze objętym planem nie występują przesłanki do określania:

1) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

2) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

3) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;

4) granic terenów pod budowę urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW oraz granic ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko;

5) granic terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;

6) granic terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w ostatecznych decyzjach o lokalizacji drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej, linii kolejowej o znaczeniu państwowym, lotniska użytku publicznego, inwestycji w zakresie terminalu lub przedsięwzięcia Euro 2012;

7) granic terenów rekreacyjno – wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych;

8) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych;

9) minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych.

Rozdział 2.
Ustalenia odnoszące się do całego obszaru objętego planem

§ 7. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1. W zakresie kompozycji funkcjonalno – przestrzennej i kształtowania zabudowy ustala się:

1) ochronę historycznego budynku dawnej zajezdni tramwajowej poprzez: wskazanie zabytkowego budynku umieszczonego w „Wykazie obiektów nieruchomych wyznaczonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków” oraz określenie działań ochronnych, zgodnie z ustaleniami w § 9;

2) wskazanie obszaru wymagającego przekształceń w obszarze Terenu nr 4 zgodnie z ustaleniami w § 16;

3) określenie zasad kształtowania zabudowy w zakresie wysokości, geometrii dachu, kolorystyki zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów w rozdziale 3.

2. W zakresie zagospodarowania terenów ustala się:

1) zasady i warunki umieszczania nośników reklamowych oraz szyldów, zgodnie z ustaleniami w § 11;

2) określenie wskaźników zagospodarowania terenów w zakresie: intensywności zabudowy, powierzchni biologicznie czynnej i powierzchni zabudowy zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów w rozdziale 3;

3) zasady i warunki zaspokojenia potrzeb parkingowych, zgodnie z ustaleniami w § 18;

4) ograniczenia w zakresie zagospodarowania i zakazu zabudowy terenów zgodnie z ustaleniami w §15.

§ 8. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

1. Ustala się zakaz realizacji w obszarze planu przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wyjątek stanowią przedsięwzięcia wskazane w ust. 2 oraz przedsięwzięcia z zakresu: infrastruktury technicznej, transportu kolejowego oraz dróg publicznych.

2. Dopuszcza się realizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w terenach oznaczonych na rysunku planu nr 1: 1UP, na rysunku planu nr 2: 1UP, 2UP, na rysunku planu nr 4: 1U, z zastrzeżeniem ust. 5; wyklucza się z dopuszczonych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: punkty do zbierania lub przeładunku odpadów, w tym złomu oraz na terenie 1U, dodatkowo: stacje paliw.

3. Ustala się zakazy:

1) lokalizacji zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, o których mowa w przepisach odrębnych;

2) realizacji usług stwarzających uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości mieszkaniowych związane z emisją zanieczyszczeń powietrza, hałasu, wibracji, pola elektromagnetycznego przekraczających dopuszczalne wartości określone w przepisach odrębnych.

4. W zakresie ochrony powietrza ustala się wykorzystanie sieci zdalaczynnej. Dopuszcza się stosowanie indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła, z zastosowaniem nowoczesnych ekologicznych technologii i paliw gwarantujących wysoką sprawność energetyczną nie mniejszą niż 75% i wysoką efektywność ekologiczną (niski wskaźnik emisji). Dopuszcza się wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii.

5. W zakresie postępowania z odpadami ustala się:

1) zakaz zagospodarowania terenów na cele związane z magazynowaniem odpadów, w tym złomu i odpadów niebezpiecznych;

2) dopuszcza się magazynowanie w budynkach przez przedsiębiorców, odpadów niezbędnych do działalności produkcyjno-usługowej lub wytworzonych w wyniku działalności produkcyjno-usługowej, prowadzonej na obszarze objętym planem w terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny.

6. W zakresie ochrony przed hałasem ustala się:

1) poziom dźwięku przenikającego do środowiska nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, przy czym teren oznaczony na rysunku planu nr 3 symbolem 1MNU należy traktować jak teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej;

2) w obszarach o wysokiej uciążliwości komunikacyjnej, w terenach oznaczonych na rysunku planu nr 1: 1UP, na rysunku planu nr 2: 1UP, 2UP, na rysunku planu nr 3: 1MNU, na rysunku planu nr 4: 1U, ustala się:

a) nakaz w istniejących budynkach mieszkalnych na terenach oznaczonych na rysunku planu nr 3: 1MNU i na rysunku planu nr 4: 1U, w przypadku podejmowania działań inwestycyjnych, zastosowania w budynkach środków technicznych zwiększających odporność i zmniejszających uciążliwość akustyczną do poziomu określonego w przepisach o hałasie,

b) dopuszczenie realizacji nowej zabudowy chronionej przed hałasem, z uwzględnieniem zastosowania w budynkach środków technicznych zwiększających odporność i zmniejszających uciążliwość akustyczną drogową i kolejową do poziomu określonego w przepisach o hałasie.

7. W zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi ustala się, że poziom pól elektromagnetycznych w środowisku nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, przy czym:

1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu nr 3 symbolem 1MNU obowiązują dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych jak dla terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową,

2) dla wszystkich pozostałych terenów w obszarze objętym planem, obowiązują dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych jak dla miejsc dostępnych dla ludności.

8. Zasady ochrony środowiska i obiektów budowlanych przed skutkami eksploatacji górniczej według ustaleń w § 12.

§ 9. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

1. Na obszarze planu nie występują zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków oraz dobra kultury współczesnej w rozumieniu przepisów odrębnych.

2. Na obszarze planu występuje w Terenie nr 4, wskazany na rysunku planu nr 4, zabytkowy budynek umieszczony w „Wykazie obiektów nieruchomych wyznaczonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków”: budynek dawnej zajezdni tramwajowej przy ul. Kościuszki 94,

3. Dla budynku historycznego, o którym mowa w ust. 2 ustala się:

1) nakazy:

a) ochrony historycznej bryły budynku dawnej zajezdni: skali i formy architektonicznej, geometrii dachu, sposobu ukształtowania detalu elewacji,

b) zachowania i ochrony ekspozycji budynku od ul. Kościuszki;

2) zakaz nadbudowy i rozbudowy części budynku od strony ul. Kościuszki;

3) zakaz umieszczania na budynku:

a) nośników reklamowych, z wyjątkiem szyldów, o których mowa w pkt 4,

b) stacji bazowych telefonii komórkowej,

c) urządzeń technicznych, takich jak: baterie słoneczne, kominy i urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne;

4) dopuszcza się:

a) rozbudowę z uwzględnieniem przedmiotu ochrony, o którym mowa w pkt 1 oraz w dostosowaniu do architektury zabytkowego budynku, przy czym obowiązuje : nieprzekraczalna linia zabudowy wskazana na rysunku planu nr 4 w terenie 1U oraz kształtowanie kolorystyki części historycznej i nowej w jednorodny sposób,

b) nadbudowę - z dopuszczeniem dachu płaskiego lub o nachyleniu połaci identycznym jak historyczna, lecz nie więcej niż do wysokości 10,0 m,

c) zmianę sposobu użytkowania, przebudowę przy zachowaniu przedmiotu ochrony, o którym mowa w pkt 1,

d) dopuszcza się umieszczanie urządzeń technicznych takich jak: baterie słoneczne i urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne jako obiekty wolnostojące na działce, lecz nie od strony ul. Kościuszki,

e) szyldy o wielkości, lokalizacji i formie wkomponowanej w architektoniczne ukształtowanie i wystrój elewacji,

f) umieszczanie oświetlenia na elewacjach w celu wyeksponowania i podkreślenia walorów architektury.

§ 10. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

1. W obszarze objętym planem nie występują obszary przestrzeni publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 11. Zasady i warunki sytuowania nośników reklamowych i szyldów

1. W zakresie nośników reklamowych: ustala się zakaz lokalizacji.

2. Ustalenia w zakresie szyldów i ich lokalizacji na zabytkowym budynku, umieszczonym w „Wykazie obiektów nieruchomych wyznaczonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków”, według przepisów w § 9.

3. W zakresie szyldów na budynkach, innych niż wymieniony w ust. 2:

1) dopuszcza się szyldy, z zastosowaniem zasad montażu i lokalizacji, o których mowa w pkt 3;

2) montaż szyldów tylko na płaskich powierzchniach pozbawionych okien i detali architektonicznych. takich jak: gzymsy, płyciny i ryzality. Wielkość, kształt, kolorystyka i lokalizacja szyldu na elewacji musi być dostosowana i wkomponowana w jej architektoniczny wystrój, przy czym wykorzystanie elewacji budynku pod powierzchnię szyldu nie może przekroczyć 10%.

§ 12. Granice i szczególne zasady zagospodarowania terenów górniczych

1. Obszar objęty planem położony jest w terenie górniczym „Katowice-Brynów-Ligota” KWK „Wujek”, gdzie występuje udokumentowane złoże węgla kamiennego.

2. Przy realizacji obiektów budowlanych, ustala się nakaz uwzględniania uwarunkowań geologiczno-górniczych, wymienionych poniżej:

1) Dla terenów oznaczonych na rysunku planu nr 1 i na rysunku planu nr 2:

a) prognozowane wpływy eksploatacji górniczej nie przekroczą I kategorii górniczej,

b) wartość maksymalnych prognozowanych przyśpieszeń drgań gruntu wyniesie do 150 mm/s2,

c) w strefach wychodni uskoków tektonicznych „Kłodnicki I” i „Kłodnicki II” możliwe jest powstanie deformacji nieciągłych powierzchni terenu w postaci progów;

2) Dla terenów oznaczonych na rysunku planu nr 3:

a) prognozowane wpływy eksploatacji górniczej nie przekroczą I kategorii górniczej,

b) wartość maksymalnych prognozowanych przyśpieszeń drgań gruntu wyniesie do 200 mm/s2;

3) Dla terenów oznaczonych na rysunku planu nr 4:

a) nie będzie prowadzona eksploatacja górnicza, której wpływy mogłyby oddziaływać na obszar terenu,

b) wartość maksymalnych prognozowanych przyśpieszeń drgań gruntu wyniesie do 150 mm/s2,

c) w strefie płytkiej eksploatacji górniczej możliwe jest powstanie deformacji nieciągłych powierzchni terenu w postaci lejów i zapadlisk.

3. Na obszarze objętym planem nie występują przesłanki do określenia:

1) obiektów lub obszarów, dla których wyznacza się filar ochronny;

2) obszarów wyłączonych z zabudowy z uwagi na uwarunkowania geologiczno-górnicze.

4. Na rysunkach planu oznaczono informacyjnie:

1) uskoki tektoniczne „Kłodnicki I” i „Kłodnicki II” oraz strefy wychodni uskoków tektonicznych;

2) prognozowane izolinie obniżeń powierzchni terenu wynikające z eksploatacji górniczej prowadzonej przez KWK „Wujek” do 2020 r. na terenach oznaczonych na rysunkach planu nr 2, nr 3, nr 4; do 2035 r. na terenach oznaczonych na rysunku planu nr 1.

5. Zasady i warunki prowadzenia eksploatacji górniczej, zgodnie z przepisami odrębnymi, przy czym prowadzenie eksploatacji górniczej w obszarze planu winno być ukierunkowane w szczególności na przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń:

1) powstawania zlewisk bezodpływowych i podtopień;

2) związanych ze zmianami warunków hydrogeologicznych;

3) dla budynku historycznego umieszczonego w „Wykazie obiektów nieruchomych wyznaczonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków”, który powinien być stosownie chroniony i zabezpieczony;

4) funkcjonowania obiektów kubaturowych i sieci infrastruktury technicznej oraz dróg i ulic.

§ 13. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych

1. Na obszarze objętym planem:

1) brak podstaw do wskazywania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią;

2) nie występują obszary osuwania się mas ziemnych.

§ 14. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

1. Ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) minimalna wielkość powierzchni działki – 400 m2,minimalna szerokość frontu działki – 18,0 m;

2) układ granic prostopadle w stosunku do pasa drogowego, z którego następuje obsługa komunikacyjna działki, dopuszcza się odstępstwo od powyższej zasady do 20°.

2. Dopuszcza się inne podziały nieruchomości w przypadkach, o których mowa w przepisach odrębnych.

§ 15. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

1. Ustala się nakaz przestrzegania ograniczeń w zagospodarowaniu terenów, wynikających z położenia obszaru planu w terenie górniczym „Katowice-Brynów-Ligota”, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 12.

2. Z uwagi na prawidłowość funkcjonowania lotniska Katowice-Muchowiec, ustala się:

1) dla całego obszaru planu: obowiązek przestrzegania ograniczeń w zakresie budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, które mogą stanowić źródło żerowania ptaków, wynikający z położenia w strefie 5 km od lotniska, na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. W § 8 ustalono zakaz zagospodarowania terenów na cele związane ze zbieraniem i magazynowaniem odpadów;

2) dla obszaru planu w Terenie nr 1 i w Terenie nr 2:

a) obowiązek przestrzegania nieprzekraczalnego zmiennego ograniczenia wysokości zabudowy, uzależnionego od położenia względem lotniska, określonego w dokumentacji rejestracyjnej lotniska Katowice-Muchowiec na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze:

- wynoszące dla Terenu nr 1 : od 358 m n.p.m. do 362 m n.p.m.,

- wynoszące dla Terenu nr 2 : od 343 m n.p.m. do 353 m n.p.m., powyższe ograniczenia wysokości obejmują infrastrukturę techniczną jak również wszelkie urządzenia lokalizowane na dachach budynków,

b) realizacja zabudowy wysokiej z urządzeniami na dachach z uwzględnieniem § 2 ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania i oznakowania przeszkód lotniczych;

3) dla obszaru planu w Terenie nr 3 i w Terenie nr 4: obowiązek przestrzegania nieprzekraczalnego ograniczenia wysokości zabudowy do 322 m n.p.m. określonego w dokumentacji rejestracyjnej lotniska Katowice-Muchowiec na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze; powyższe ograniczenie wysokości obejmuje infrastrukturę techniczną jak również wszelkie urządzenia lokalizowane na dachach budynków.

3. W obszarze bezpośredniego sąsiedztwa linii kolejowej, w terenach oznaczonych na rysunku planu nr 1: 1UP i na rysunku planu nr 2: 1UP, zagospodarowanie terenów położonych w sąsiedztwie kolei, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych.

4. Ustala się zakaz realizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. Dopuszcza się realizację usług handlu wyłącznie jako uzupełniających w obiektach wielokondygnacyjnych, wyjątek stanowią obiekty istniejące w dniu wejścia w życie ustaleń planu.

§ 16. Obszary wymagające przekształceń

1. Wskazuje się obszar planu w Terenie nr 4 jako obszar wymagający przekształceń wyznaczony w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” – II edycja, jako obszar PR 14 Górnośląska-Ceglana.

2. W celu ukształtowania w obszarze przekształceń struktur przestrzennych o wysokich walorach kompozycyjnych i estetycznych ustala się:

1) przeznaczenie terenu uwzględniające zabudowę usługową użyteczności publicznej i teren zieleni urządzonej, określone szczegółowo w rozdziale 3;

2) zasady ochrony zabytkowego budynku historycznego umieszczonego w „Wykazie obiektów nieruchomych wyznaczonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków”: dawnej zajezdni tramwajowej, zmierzające do harmonijnego powiązania zabudowy historycznej z projektowaną;

3) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu określone szczegółowo w rozdziale 3.

§ 17. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji

1. Obszar planu w Terenie nr 1:

1) obsługiwany jest z układu dróg wewnętrznych i publicznych zlokalizowanych poza obszarem objętym planem, miejsca włączeń do zewnętrznego układu komunikacyjnego wskazano na rysunku planu nr 1;

2) ustala się zachowanie ciągłości przejazdu pomiędzy miejscami włączeń, wskazanych na rysunku planu nr 1.

2. Obszar planu w Terenie nr 2 obsługiwany jest z układu dróg:

1) publicznej klasy zbiorczej, ul. Załęskiej 1KDZ1/2 poprzez skrzyżowanie typu rondo poza obszarem planu;

2) publicznej klasy dojazdowej, ul. Szadoka 1KDD1/2;

3) wewnętrznej 1KDW/KD o parametrach drogi publicznej klasy dojazdowej.

3. Obszar planu w Terenie nr 3: obsługiwany jest z ul. Kormoranów, drogi publicznej zlokalizowanej poza obszarem objętym planem.

4. Obszar planu w Terenie nr 4:

1) obsługiwany jest z układu dróg zlokalizowanych poza obszarem objętym planem:

a) ul. Ceglanej bocznej,

b) ul. Kościuszki bocznej;

2) ustala się zakaz obsługi komunikacyjnej obszaru od strony drogi publicznej klasy zbiorczej, ul. Ceglanej 1KDZ1/2 oraz drogi publicznej klasy zbiorczej, ul. Kościuszki.

5. Dojazd do terenów przeznaczonych pod zabudowę realizowany będzie poprzez drogi wymienione w ust. 1 - 4.

6. Realizacja ścieżek rowerowych dopuszczona do realizacji w liniach rozgraniczających dróg publicznych oraz w terenach ZP i ZP/KD.

7. Urządzeniami towarzyszącymi przeznaczeniu podstawowemu w obrębie linii rozgraniczających terenów dróg są:

1) ścieżki rowerowe;

2) chodniki;

3) zatoki autobusowe i wiaty przystankowe;

4) infrastruktura techniczna;

5) zieleń urządzona;

6) obiekty małej architektury;

7) parkingi przykrawężnikowe dla samochodów.

§ 18. Zasady bilansowania potrzeb parkingowych

1. Ustala się następujące wskaźniki minimalnej ilości miejsc postojowych (parkingowych i garażowych):

1) dla zabudowy mieszkaniowej: 1,0 miejsce na 1 mieszkanie;

2) dla zabudowy usługowej: 1,5 miejsca na 100 m2powierzchni użytkowej, przy czym:

a) dla hoteli, moteli: 0,5 miejsca na 1 pokój,

b) dla handlu: 2,0 miejsca na 100m2powierzchni całkowitej,

c) dla salonów samochodowych: 2,0 miejsca na 100m2powierzchni całkowitej,

d) dla warsztatów samochodowych: 3,0 miejsca na 1 stanowisko obsługi,

e) dla gastronomii: 2,0 miejsca na 10 miejsc konsumpcyjnych,

f) dla usług biurowo-administracyjnych: 2,0 miejsca na 100m2powierzchni użytkowej,

g) dla szpitali, klinik: 0,25 miejsca na 1 łóżko,

h) dla przychodni, praktyk lekarskich: 4,0 miejsca na 1 gabinet;

3) dla zabudowy produkcyjnej: 1,5 miejsca na 100 m2powierzchni całkowitej;

4) dla części magazynowej: 0,15 miejsca na 100m2powierzchni całkowitej.

2. Sposób realizacji miejsc postojowych ustalono dla terenów w przepisach szczegółowych w rozdziale 3.

§ 19. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej

1. Ustala się następujące zasady ogólne przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) zasady prowadzenia nowych i przebudowywanych sieci uzbrojenia terenu:

a) wzdłuż lub w obrębie linii rozgraniczających dróg; prowadzenie sieci w liniach rozgraniczających dróg zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi odnośnie dróg publicznych,

b) w terenach działek budowlanych w sposób jak najmniej ograniczający możliwości ich zainwestowania zgodnie z ustalonym w planie przeznaczeniem terenu;

2) w obszarze planu w Terenie nr 4 na terenach oznaczonych na rysunku planu nr 4: 1U i 1ZP infrastruktura techniczna winna być realizowana w sposób zapewniający wkomponowanie w krajobraz i nie obniżający wartości historycznej zabudowy;

3) dopuszcza się, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w pkt 1 i pkt 2:

a) przebudowę, rozbudowę i korektę średnic,

b) zmianę przebiegu sieci,

c) zamianę sieci napowietrznych na doziemne,

d) likwidację obiektów, sieci i urządzeń;

4) ustala się uwzględnianie ograniczeń w zagospodarowaniu terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, w tym: kolektorów wód deszczowych w obszarze planu w Terenie nr 1 i Terenie nr 2 oraz wodociągu magistralnego Ø 1400 mm w obszarze planu w Terenie nr 4.

2. Ustala się następujące zasady w zakresie zaopatrzenia w wodę:

1) dostawa wody z istniejących wodociągów miejskich;

2) budowa układu pierścieniowego nawiązującego do istniejącego systemu i projektowanego układu komunikacyjnego;

3) dostosowanie parametrów technicznych sieci wodociągowej do wymogów przeciwpożarowych i wyposażenie sieci w hydranty p.poż., zgodnie z wymogami przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

3. Ustala się następujące zasady w zakresie odprowadzenia ścieków: Odprowadzenie ścieków w oparciu o sieci kanalizacji miejskiej.

4. Ustala się następujące zasady w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:

1) odprowadzenie wód opadowych do sieci miejskiej;

2) dla obszarów Terenów nr 1 i nr 2 wykorzystanie istniejących na obszarze sieci wewnętrznych oraz pompowni wód deszczowych zlokalizowanej w terenie o symbolu 1K w Terenie nr 2;

3) zastosowanie urządzeń podczyszczających przy ujmowaniu wód opadowych i roztopowych z powierzchni szczelnej terenów placów manewrowych, dróg i parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha.

5. Ustala się następujące zasady w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

1) zaopatrzenie w ciepło w oparciu o miejską sieć ciepłowniczą zdalaczynną;

2) dopuszcza się stosowanie indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła, z zastosowaniem nowoczesnych ekologicznych technologii gwarantujących wysoką sprawność energetyczną nie mniejszą niż 75% i wysoką efektywność ekologiczną (niski wskaźnik emisji);

3) dopuszcza się wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii.

6. Ustala się następujące zasady w zakresie zaopatrzenia w gaz: dostawa gazu w oparciu o sieć dystrybucyjną niskiego ciśnienia.

7. Ustala się następujące zasady w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

1) dostawę mocy i energii elektrycznej w oparciu o istniejący układ sieci i urządzeń elektroenergetycznych na poziomie średnich napięć zlokalizowanych w obszarze planu i jego sąsiedztwie poprzez wykorzystanie istniejącej mocy sieci dosyłowej i transmisyjnej;

2) rozbudowa sieci dystrybucyjnej średniego i niskiego napięcia dla obsługi planowanej zabudowy z dopuszczeniem linii kablowych, ziemnych i linii napowietrznych;

3) w obszarze planu, w terenach przeznaczonych pod zabudowę i infrastrukturę dopuszcza się budowę stacji transformatorowych 20/0,4kV lub 6/0,4kV, bez wskazanej lokalizacji, z zapewnieniem dojazdu;

4) dopuszcza się zastosowanie indywidualnych źródeł energii elektrycznej w oparciu o istniejące sieci lub inne nowoczesne, ekologiczne technologie. Dopuszcza się wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii.

8. Ustala się następujące zasady w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej:

1) rozwój infrastruktury w oparciu o istniejącą sieć oraz budowę nowej infrastruktury telekomunikacyjnej, z uwzględnieniem ograniczeń wymienionych w pkt 3;

2) dopuszcza się istniejące urządzenia i sieci teletechniczne, z możliwością ich rozbudowy i przebudowy w zależności od potrzeb, z uwzględnieniem ograniczeń wymienionych w pkt 3;

3) budowa i rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej, z uwzględnieniem zakazu lokalizacji na budynku dawnej zajezdni, wskazanym na rysunku planu nr 4, budynku historycznego umieszczonego w „Wykazie obiektów nieruchomych wyznaczonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków”, dla którego w planie ustalono działania ochronne;

4) realizacja sieci telekomunikacyjnych za pomocą kanalizacji teletechnicznej i kabli doziemnych oraz innych dostępnych technicznych rozwiązań.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów

§ 20. Obszar planu w Terenie nr 1

1. Dla terenu zabudowy usługowej i nieuciążliwej produkcji, oznaczonego na rysunku planu nr 1 symbolem 1UP, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa usługowa użyteczności publicznej, w tym handel o powierzchni sprzedaży do 2000 m2, z zapleczem parkingowym,

b) nieuciążliwa produkcja z zapleczem administracyjno-socjalnym, magazynowym i parkingowym,

c) usługi na potrzeby motoryzacji, w tym salony sprzedaży pojazdów wraz z zapleczem warsztatowym, stacje paliw wraz z zapleczem usługowo-handlowym, myjnie, budynki parkingów i garaży;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zieleń urządzona towarzysząca obiektom budowlanym,

b) obiekty małej architektury,

c) drogi wewnętrzne i dojazdy,

d) infrastruktura techniczna.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania:

1) nakazy kształtowania zabudowy:

a) dachy budynków o kącie nachylenia połaci dachu od 0°do 45°,

b) wysokość: zabudowy nie może przekraczać 11 kondygnacji, nie więcej niż 45,0 m, wysokość obiektów małej architektury nie więcej niż 3 m; obowiązuje przestrzeganie ustaleń dla nieprzekraczalnego zmiennego ograniczenia wysokości zabudowy określonych w § 15,

c) kolorystyka elewacji jasna, stonowana,

d) realizacja nieuciążliwej produkcji wyłącznie w budynkach, w formie jednorodnych zespołów architektonicznych, zorganizowanych jako Parki Technologiczne, Przemysłowe, Naukowe, itp.

2) nakazy zagospodarowania terenu:

a) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 10%,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej : 60%,

c) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy: 0,1,

d) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 4,0,

e) minimalna liczba miejsc do parkowania w obszarze terenu działki budowlanej według ustaleń w § 18,

f) realizacja miejsc postojowych na poziomie terenu, pod budynkami i w budynkach, w tym wielokondygnacyjnych,

g) zachowania ciągłości przejazdu na kierunku północ – południe, zgodnie z ustaleniami w § 17 ust.1,

h) zagospodarowanie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej zgodnie z ustaleniami w § 15;

3) dopuszcza się: lokalizację usług chronionych przed hałasem z uwzględnieniem ustaleń w § 8.

3. Dla terenów kolei oznaczonych na rysunku planu nr 1 symbolami: 1KK , 2KK ,ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: infrastruktura kolejowa;

2) przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna.

§ 21. Obszar planu w Terenie nr 2

1. Dla terenów zabudowy usługowej i nieuciążliwej produkcji ,oznaczonych na rysunku planu nr 1 symbolami: 1UP , 2UP ,ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa usługowa użyteczności publicznej, w tym handel o powierzchni sprzedaży do 2000 m2, z zapleczem parkingowym,

b) nieuciążliwa produkcja z zapleczem administracyjno-socjalnym, magazynowym i parkingowym,

c) usługi na potrzeby motoryzacji, w tym salony sprzedaży pojazdów wraz z zapleczem warsztatowym, stacje paliw wraz z zapleczem usługowo-handlowym, myjnie, budynki parkingów i garaży;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zieleń urządzona towarzysząca obiektom budowlanym,

b) obiekty małej architektury,

c) drogi wewnętrzne i dojazdy,

d) infrastruktura techniczna.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania:

1) nakazy kształtowania zabudowy:

a) dachy budynków o kącie nachylenia połaci dachu od 0°do 45°, dopuszcza się dachy kolebkowe lub inne o indywidualnej geometrii,

b) wysokość: zabudowy nie może przekraczać 11 kondygnacji, nie więcej niż 45,0 m, wysokość obiektów małej architektury nie więcej niż 3 m; obowiązuje przestrzeganie ustaleń dla nieprzekraczalnego zmiennego ograniczenia wysokości zabudowy określonych w § 15,

c) kolorystyka elewacji jasna, stonowana,

d) realizacja nieuciążliwej produkcji wyłącznie w budynkach, w formie jednorodnych zespołów architektonicznych, zorganizowanych jako Parki Technologiczne, Przemysłowe, Naukowe, itp;

2) nakazy zagospodarowania terenu:

a) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 10%,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 60%,

c) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy: 0,1,

d) wskaźnik maksymalnej intensywność zabudowy: 4,0,

e) nieprzekraczalna linia zabudowy ustalona na rysunku planu nr 2,

f) minimalna liczba miejsc do parkowania w obszarze terenu działki budowlanej według ustaleń w § 18,

g) realizacja miejsc postojowych w budynkach, w tym wielokondygnacyjnych i pod budynkami; dopuszcza się parkowanie na poziomie terenu wyłącznie w przypadku zapleczy parkingowych dla budynków usługowych, produkcyjnych,

h) zagospodarowanie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej zgodnie z ustaleniami w § 15;

3) dopuszcza się lokalizację usług chronionych przed hałasem z uwzględnieniem ustaleń w § 8.

3. Dla terenu infrastruktury technicznej z zakresu kanalizacji oznaczonego na rysunku planu nr 2 symbolem 1K, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: infrastruktura techniczna z zakresu kanalizacji;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) infrastruktura techniczna,

b) zieleń urządzona towarzysząca obiektom budowlanym,

c) drogi wewnętrzne, dojazdy i parkingi.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 3 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania:

1) nakazy kształtowania zabudowy:

a) dachy budynków o kącie nachylenia połaci dachu od 0° do 45°,

b) wysokość zabudowy nie więcej niż 6,0 m;

2) nakazy zagospodarowania terenu:

a) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 10%,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 80%,

c) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy: 0,1,

d) wskaźnik maksymalnej intensywność zabudowy: 4,0,

e) realizacja miejsc postojowych na poziomie terenu;

3) dopuszcza się rozbudowę obiektów i urządzeń.

5. Dla terenu kolei oznaczonego na rysunku planu nr 2 symbolem 1KK, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: infrastruktura kolejowa;

2) przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna.

6. Dla terenu publicznej drogi klasy zbiorczej oznaczonego na rysunku planu nr 2 symbolem 1KDZ 1/2, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: publiczna droga klasy zbiorczej ;

2) szerokość w liniach rozgraniczających ul. Załęskiej: część w obszarze planu 9,0 m – 14,0 m zgodnie z rysunkiem planu nr 2;

3) parametry techniczne i użytkowe odpowiadające klasie ulic zbiorczych, przy czym dopuszcza się obniżenie parametrów do klasy lokalnej.

7. Dla terenu publicznej drogi klasy dojazdowej oznaczonego na rysunku planu nr 2 symbolem 1KDD 1/2 ,ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: publiczna droga klasy dojazdowej ;

2) szerokość w liniach rozgraniczających, ul. Szadoka: część w obszarze planu 3,0 m – 6,0 m; z poszerzeniem w miejscu skrzyżowania, zgodnie z rysunkiem planu nr 2;

3) parametry techniczne i użytkowe odpowiadające klasie ulicy dojazdowej.

8. Dla terenu drogi wewnętrznej oznaczonego na rysunku planu nr 2 symbolem 1KDW/KD ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna ;

2) szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m;

3) parametry techniczne i użytkowe odpowiadające klasie publicznej ulicy dojazdowej.

§ 22. Obszar planu w Terenie nr 3

1. Dla terenu zabudowy usługowej użyteczności publicznej i mieszkaniowej , oznaczonego na rysunku planu nr 3 symbolem 1MNU ,ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa usługowa użyteczności publicznej z zapleczem parkingowym,

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna, lokale mieszkalne w budynkach usługowych wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich rodzin budynkami garażowymi, gospodarczymi, parkingami;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zieleń urządzona towarzysząca obiektom budowlanym,

b) obiekty małej architektury,

c) drogi wewnętrzne i dojazdy,

d) infrastruktura techniczna.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania:

1) nakazy kształtowania zabudowy:

a) dachy budynków płaskie lub o kącie nachylenia połaci 5° – 45° dwuspadowe symetryczne, lub wielospadowe,

b) wysokość: zabudowy nie może przekraczać 4 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niż 17,50 m, obiektów małej architektury nie więcej niż 3 m; obowiązuje przestrzeganie ustaleń dla nieprzekraczalnego ograniczenia wysokości zabudowy określonych w § 15,

c) kolorystyka elewacji jasna, stonowana;

2) nakazy zagospodarowania terenu:

a) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 20%, w przypadku zabudowy mieszkaniowej: 35%,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 50%,

c) zachowania istniejącej zieleni porastającej i stabilizującej skarpę od strony wschodniej wzdłuż ul.Kormoranów i uwzględnienie w zagospodarowaniu terenu działek w ramach powierzchni biologicznie czynnej,

d) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy: 0,2,

e) wskaźnik maksymalnej intensywność zabudowy: 1,0,

f) minimalna liczba miejsc do parkowania w obszarze terenu działki budowlanej według ustaleń w § 18,

g) realizacja miejsc postojowych w budynkach i pod budynkami; dopuszcza się parkowanie na poziomie terenu;

3) dopuszcza się wykonanie pojedynczego zjazdu od strony wschodniej, z ulicy Kormoranów z uwzględnieniem zabezpieczenia skarpy.

3. Dla terenu zieleni urządzonej i komunikacji ,oznaczonego na rysunku planu nr 3 symbolem 1ZP/KD , ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zieleń urządzona towarzysząca obiektom budowlanym,

b) ścieżki piesze, rowerowe;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) infrastruktura techniczna,

b) obiekty małej architektury,

c) dojazdy i parkingi.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 3 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania:

1) nakazy:

a) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 80%,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 20%,

c) zachowania ciągłości dojścia pieszego do zespołu osiedla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zlokalizowanego poza obszarem objętym planem,

d) wysokość obiektów małej architektury nie więcej niż 3 m,

e) realizacja miejsc postojowych na poziomie terenu z towarzyszącą zielenią urządzoną.

§ 23. Obszar planu w Terenie nr 4

1. Dla terenu zabudowy usługowej użyteczności publicznej ,oznaczonego na rysunku planu nr 4 symbolem 1U ,ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa usługowa użyteczności publicznej, w tym handel o powierzchni sprzedaży do 2000 m2, z zapleczem parkingowym,

b) salony sprzedaży pojazdów wraz z zapleczem warsztatowymi i parkingowym;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zieleń urządzona towarzysząca obiektom budowlanym,

b) obiekty małej architektury,

c) drogi wewnętrzne i dojazdy,

d) infrastruktura techniczna;

3) dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania:

1) nakazy kształtowania zabudowy:

a) dachy budynków dwuspadowe symetryczne, wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachu od 15°do 35°lub dachy płaskie; dach budynku historycznego umieszczonego w „Wykazie obiektów nieruchomych wyznaczonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków”, według ustaleń w § 9,

b) wysokość zabudowy nie może przekraczać 2 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niż 10,0 m; wysokość budynku historycznego umieszczonego w „Wykazie obiektów nieruchomych wyznaczonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków” według ustaleń w § 9, wysokość obiektów małej architektury nie więcej niż 3 m; obowiązuje przestrzeganie ustaleń dla nieprzekraczalnego ograniczenia wysokości zabudowy określonych w § 15,

c) zaplecze warsztatowe realizowane wyłącznie w budynkach w ramach jednorodnego zespołu łącznie z salonem sprzedaży samochodów,

d) kolorystyka elewacji jasna, stonowana,

e) architektura budynków o wysokiej jakości estetycznej i standardzie wykończenia kształtowana w sposób harmonijny w stosunku do zabytkowego budynku historycznego dawnej zajezdni;

2) nakazy zagospodarowania terenu:

a) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 10%,

b) realizacji komponowanej zieleni urządzonej towarzyszącej zabudowie przeznaczenia podstawowego w ramach ustalonej powierzchni biologicznie czynnej: 10%,

c) wykorzystanie w zagospodarowaniu terenu istniejącego drzewostanu i zieleni stanowiących otoczenie budynku mieszkalnego,

d) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 50%,

e) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy: 0,2,

f) wskaźnik maksymalnej intensywność zabudowy: 1,2,

g) minimalna liczba miejsc do parkowania w obszarze terenu działki budowlanej według ustaleń w § 18,

h) realizacja miejsc postojowych w budynkach i pod budynkami; dopuszcza się parkowanie na poziomie terenu,

i) przestrzegania ustaleń dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego według ustaleń w § 9,

j) realizacja infrastruktury technicznej zgodnie z wymogami określonymi w § 19;

3) zakazy:

a) rozbudowy i nadbudowy budynku portierni zlokalizowanej poza nieprzekraczalną linią zabudowy, wskazaną na rysunku planu nr 4,

b) umieszczania na budynkach urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, dopuszcza się lokalizację wewnątrz budynków lub w terenie działki;

4) dopuszcza się:

a) dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej możliwość przebudowy i rozbudowy według zasad określonych w niniejszym paragrafie,

b) istniejącą infrastrukturę tramwajową: słupy trakcyjne, sieci infrastruktury technicznej, z możliwością ich przebudowy i rozbudowy.

3. Dla terenu zieleni urządzonej oznaczonego na rysunku planu nr 4 symbolem 1ZP ,ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zieleń urządzona o funkcji wypoczynkowej,

b) ścieżki piesze, rowerowe, obiekty małej architektury;

2) przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna.

4. Dla terenu o którym mowa w ust.3 ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1) nakazy:

a) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej : 90%,

b) rekompozycji i wzbogacenie zieleni, wyposażenie w obiekty małej architektury i oświetlenia,

c) zachowania istniejącej zieleni przyulicznej spełniającej funkcję izolacyjną i estetyzującą,

d) wysokość obiektów małej architektury nie więcej niż 3 m,

e) realizacja infrastruktury technicznej zgodnie z wymogami określonymi w § 19.

5. Dla terenu infrastruktury technicznej z zakresu elektroenergetyki oznaczonego na rysunku planu nr 4 symbolem 1E ,ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) infrastruktura techniczna z zakresu elektroenergetyki z zapleczem parkingowym,

b) zabudowa usługowa użyteczności publicznej, w tym handel o powierzchni sprzedaży do 2000 m2, z zapleczem parkingowym;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zieleń urządzona towarzysząca obiektom budowlanym,

b) obiekty małej architektury,

c) drogi wewnętrzne i dojazdy,

d) infrastruktura techniczna.

6. Dla terenu, o którym mowa w ust. 5 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania:

1) nakazy kształtowania zabudowy:

a) dachy budynków wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachu od 15° do 35°,

b) wysokość: zabudowy nie może przekraczać 2 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niż 10,0 m, wysokość obiektów małej architektury nie więcej niż 3 m; obowiązuje przestrzeganie ustaleń dla nieprzekraczalnego ograniczenia wysokości zabudowy określonych w § 15,

c) kolorystyka elewacji jasna, stonowana,

d) architektura budynków o wysokiej jakości estetycznej i standardzie wykończenia kształtowana w sposób harmonijny w stosunku do zabytkowego budynku dawnej zajezdni;

2) nakazy zagospodarowania terenu:

a) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 10%,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 50%,

c) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy: 0,2,

d) wskaźnik maksymalnej intensywność zabudowy: 1,2,

e) minimalna liczba miejsc do parkowania w obszarze terenu działki budowlanej według ustaleń w § 18,

f) realizacja miejsc postojowych w budynkach i pod budynkami; dopuszcza się parkowanie na poziomie terenu.

7. Dla terenu drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczonego na rysunku planu nr 4 symbolem 1KDZ 1/2 ,ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy zbiorczej ;

2) szerokość w liniach rozgraniczających ul. Ceglanej: część w obszarze planu 12,0 m, z poszerzeniami w miejscach skrzyżowań, zgodnie z rysunkiem planu nr 4;

3) parametry techniczne i użytkowe odpowiadające klasie ulicy zbiorczej.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 24. Ustala się stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym:

1. Obszar planu w Terenie nr 1:

1) 30% (słownie: trzydziesto procentową) dla terenu 1UP;

2) 5% (słownie: pięcio procentową) dla terenów: 1KK, 2KK.

2. Obszar planu w Terenie nr 2:

1) 30% (słownie: trzydziesto procentową) dla terenów: 1UP, 2UP;

2) 5% (słownie: pięcio procentową) dla terenów: 1K, 1KK, 1KDZ1/2, 1KDD1/2, 1KDW/KD.

3. Obszar planu w Terenie nr 3:

1) 20% (słownie: dwudziesto procentową) dla terenu 1MNU;

2) 5% (słownie: pięcio procentową) dla terenu: 1ZP/KD.

4. Obszar planu w Terenie nr 4:

1) 30% (słownie: trzydziesto procentową) 1U, 1E;

2) 5% (słownie: pięcio procentową) dla terenów: 1ZP, 1KDZ 1/2.

§ 25. Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.


§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Arkadiusz Godlewski


Załącznik nr 1

do uchwały nr XXIX/659/12

Rady Miasta Katowice z dnia 28.11.2012r.

infoRgrafika


Załącznik nr 2

do uchwały nr XXIX/659/12

Rady Miasta Katowice z dnia 28.11.2012r.

infoRgrafika


Załącznik nr 3

do uchwały nr XXIX/659/12

Rady Miasta Katowice

z dn. 28.11.2012r.

infoRgrafika


Załącznik nr 4

do uchwały nr XXIX/659/12

Rady Miasta Katowicez dn. 28.11.2012r.

infoRgrafika


Załącznik nr 5

do uchwały nr XXIX/659/12

Rady Miasta Katowice z dn. 28.11.2012r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA KATOWICE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG DO PROJEKTU PLANU

Ze względu na brak nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Wujek” obejmującego cztery tereny położone w rejonie: ul. Ligockiej i torów PKP (teren nr 1), ul. Załęskiej i Szadoka (teren nr 2), ul. Kormoranów (teren nr 3), ul. Kościuszki i Ceglanej (teren nr 4) w Katowicach” podczas wyłożenia do publicznego wglądu, Rada Miasta Katowice nie dokonuje rozstrzygnięcia wynikającego z art. 20. ust. 1, w związku z art. 17 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 tekst jednolity).


Załącznik nr 6

do uchwały nr XXIX/659/12

Rady Miasta Katowice z dn. 28.11.2012r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA KATOWICE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Ze względu na brak nowych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy zapisanych w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Wujek” obejmującego cztery tereny położone w rejonie: ul. Ligockiej i torów PKP (teren nr 1), ul. Załęskiej i Szadoka (teren nr 2), ul. Kormoranów (teren nr 3), ul. Kościuszki i Ceglanej (teren nr 4) w Katowicach”, Rada Miasta Katowice nie dokonuje rozstrzygnięcia o sposobie realizacji i zasadach ich finansowania, wynikającego z art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz.647 tekst jednolity).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Łukasik

Prawnik, doktorant

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »