| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 257/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2013

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 211, art.212, art. 214 art. 222, art.228 ,art. 235, art. 236, art. 237 , art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz.1240 z późn.zm), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172)


Rada Miejska w Kłobucku uchwala, co następuje :

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Kłobuck na rok 2013, zwany dalej budżetem.

§ 2. Ustala się dochody budżetowe w wysokości 55.623.586,56 zł, w tym:

1) dochody majątkowe w wysokości 4.691.458,06zł i dochody bieżące w kwocie 50.932.128,50zł;

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie 4.379.324,00zł;

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 803.150,00zł;

4) ) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.000,00zł;

5) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 315.000,00zł;

- zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3a do uchwały.

§ 3. „Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 61.829.305,55zł, w tym:

1) wydatki bieżące 48.834.341,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3b do uchwały w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 26.251.426,56zł,

b) dotacje budżetowe 3.659.400,00zł,

- dla instytucji kultury 1.060.500,00zł,

- na realiz. zadań zleconych stowarzyszeniom 223.500,00zł,

- dla jednostek systemu oświaty 2.291.400,00zł,

- dotacje celowe na zadania własne Gminy 84.000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4

c) wydatki na obsługę długu 406.000,00zł,

d) wydatki na zadania zlecone w wysokości 4.379.324,00zł,

e) wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.000,00zł,

2) wydatki majątkowe 12.994.964,00zł w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 13.049.964,00zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 9.791.957,86zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do uchwały.

§ 4. Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 100.000 zł , rezerwę celową w kwocie 115.000zł o której mowa w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89,poz.590) oraz rezerwę celową w kwocie 900.000zł na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

§ 5. Ustala się plan finansowy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie oraz zadań wykonywanych w drodze porozumienia z organami administracji rządowej oraz zgodnie z załącznikiem Nr 3a i Nr 3b.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 6.205.718,99zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy w kwocie 968.000zł pomniejszonymi o spłatę pożyczek w kwocie 473.833,71zł oraz przychodami z tytułu pożyczek w wysokości 5.711.552,70zł .

§ 7. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.679.552,70zł i rozchody budżetu w kwocie 473.833,71zł na rok 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

§ 8. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy w ramach budżetu w wysokości 231.223,30zł oraz plan funduszu sołeckiego w kwocie 145.198,82zł zgodnie z załącznikiem Nr 6a i 6b.

§ 9. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 120.000zł zgodnie z art.403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008r. Nr 25,poz.150 z późn.zm.) przeznacza się na wydatki związane z zadaniami określonymi w art.400a ust.1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 w/w ustawy.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Kłobucka do:

1) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie wydatków:

- bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

- majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami klasyfikacji budżetowej ;

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;

3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 150.000zł;

4) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000zł

- sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty 5.711.552,70zł ”

§ 11. 1. Ustala się limit w kwocie 5.000.000 zł do której Burmistrz Kłobucka może zaciągać pożyczki i kredyty krótkoterminowe na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 5.711.552,70zł.

§ 12. 1. Ustala się , że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Ustala się , że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu w roku w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku


inż. Józef Batóg

-


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 257/XXIV/2012
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetowych na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 257/XXIV/2012
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetowych na 2013 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 257/XXIV/2012
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 257/XXIV/2012
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Plan dochodów budżetowych na rok 2013 zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 257/XXIV/2012
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Plan wydatków budżetowych na rok 2013 zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 257/XXIV/2012
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Plan dotacji udzielanych z budżetu na 2013 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 257/XXIV/2012
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2013

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 257/XXIV/2012
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Plan limitu środków finansowych do dyspozycji jednostek pomocniczych na rok 2013 oraz funduszu sołeckiego na rok 2013

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 257/XXIV/2012
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Plan funduszu sołeckiego na 2013 rok

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Profesjonalny Wywiad Gospodarczy „Skarbiec” Sp. z o.o.

Profesjonalny Wywiad Gospodarczy „Skarbiec” Sp. z o.o. – spółka zależna Kancelarii Prawnej Skarbiec R. Nogacki Sp.K. specjalizuje się w rozwiązaniach z zakresu szeroko rozumianego wywiadu i kontrwywiadu biznesowego skierowanych głównie do średnich i dużych firm.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »