| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 257/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2013

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 211, art.212, art. 214 art. 222, art.228 ,art. 235, art. 236, art. 237 , art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz.1240 z późn.zm), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172)


Rada Miejska w Kłobucku uchwala, co następuje :

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Kłobuck na rok 2013, zwany dalej budżetem.

§ 2. Ustala się dochody budżetowe w wysokości 55.623.586,56 zł, w tym:

1) dochody majątkowe w wysokości 4.691.458,06zł i dochody bieżące w kwocie 50.932.128,50zł;

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie 4.379.324,00zł;

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 803.150,00zł;

4) ) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.000,00zł;

5) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 315.000,00zł;

- zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3a do uchwały.

§ 3. „Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 61.829.305,55zł, w tym:

1) wydatki bieżące 48.834.341,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3b do uchwały w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 26.251.426,56zł,

b) dotacje budżetowe 3.659.400,00zł,

- dla instytucji kultury 1.060.500,00zł,

- na realiz. zadań zleconych stowarzyszeniom 223.500,00zł,

- dla jednostek systemu oświaty 2.291.400,00zł,

- dotacje celowe na zadania własne Gminy 84.000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4

c) wydatki na obsługę długu 406.000,00zł,

d) wydatki na zadania zlecone w wysokości 4.379.324,00zł,

e) wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.000,00zł,

2) wydatki majątkowe 12.994.964,00zł w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 13.049.964,00zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 9.791.957,86zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do uchwały.

§ 4. Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 100.000 zł , rezerwę celową w kwocie 115.000zł o której mowa w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89,poz.590) oraz rezerwę celową w kwocie 900.000zł na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

§ 5. Ustala się plan finansowy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie oraz zadań wykonywanych w drodze porozumienia z organami administracji rządowej oraz zgodnie z załącznikiem Nr 3a i Nr 3b.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 6.205.718,99zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy w kwocie 968.000zł pomniejszonymi o spłatę pożyczek w kwocie 473.833,71zł oraz przychodami z tytułu pożyczek w wysokości 5.711.552,70zł .

§ 7. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.679.552,70zł i rozchody budżetu w kwocie 473.833,71zł na rok 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

§ 8. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy w ramach budżetu w wysokości 231.223,30zł oraz plan funduszu sołeckiego w kwocie 145.198,82zł zgodnie z załącznikiem Nr 6a i 6b.

§ 9. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 120.000zł zgodnie z art.403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008r. Nr 25,poz.150 z późn.zm.) przeznacza się na wydatki związane z zadaniami określonymi w art.400a ust.1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 w/w ustawy.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Kłobucka do:

1) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie wydatków:

- bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

- majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami klasyfikacji budżetowej ;

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;

3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 150.000zł;

4) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000zł

- sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty 5.711.552,70zł ”

§ 11. 1. Ustala się limit w kwocie 5.000.000 zł do której Burmistrz Kłobucka może zaciągać pożyczki i kredyty krótkoterminowe na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 5.711.552,70zł.

§ 12. 1. Ustala się , że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Ustala się , że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu w roku w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku


inż. Józef Batóg

-


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 257/XXIV/2012
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetowych na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 257/XXIV/2012
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetowych na 2013 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 257/XXIV/2012
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 257/XXIV/2012
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Plan dochodów budżetowych na rok 2013 zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 257/XXIV/2012
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Plan wydatków budżetowych na rok 2013 zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 257/XXIV/2012
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Plan dotacji udzielanych z budżetu na 2013 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 257/XXIV/2012
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2013

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 257/XXIV/2012
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Plan limitu środków finansowych do dyspozycji jednostek pomocniczych na rok 2013 oraz funduszu sołeckiego na rok 2013

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 257/XXIV/2012
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Plan funduszu sołeckiego na 2013 rok

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Skuteczne cv

Przygotowujemy do zmiany pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »