| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 150/XX/2012 Rady Gminy Kroczyce

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kroczyce

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 , poz. 1591 z   2001 r. z   późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 roku o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011r. Nr 5, poz. 13 z   późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji określonych Uchwałą Nr 69/X/2011 Rady Gminy Kroczyce z   dnia 28.10.2011 r. w   sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kroczyce z   organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   wolontariacie  

Rada Gminy Kroczyce  
u   c h w   a l a  

§   1.   Udostępnić operatorom publicznego transportu zbiorowego i   przewoźnikom możliwość korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kroczyce na warunkach i   zasadach określonych w   załączniku nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykaz przystanków komunikacyjnych stanowi załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce  


Wanda   Karoń

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 150/XX/2012    
Rady Gminy Kroczyce    
z dnia 30 października 2012 r.  
 

Warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy  

Kroczyce, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kroczyce.  

1.   Z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kroczyce, które stanowią własność Gminy Kroczyce lub są przez nią zarządzane, operatorzy i   przewoźnicymogą korzystać zgodnie z   niniejszymi warunkami i   zasadami.  

2.   Przystanki komunikacyjne będą udostępnione operatorom i   przewoźnikom na pisemny wniosek, do którego należy dołączyć :  

-   proponowany rozkład jazdy , uwzględniający przystanki wyszczególnione w   wykazie stanowiący załącznik Nr 2   do uchwały, godziny odjazdów środków transportowych,  

-   liczbę zatrzymań wynikających z   rozkładu jazdy, w   rozbiciu na poszczególne miesiące oddzielnie dla dni roboczych, sobót, niedziel i   dni świątecznych,  

-   schemat (mapę) z   zaznaczoną linią komunikacyjną i   przystankami.  

3.   Gmina Kroczyce wydaje uzgodnienie w   formie pisemnej.  

4.   Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w   krajowym transporcie drogowym, operator i   przewoźnik przed rozpoczęciem korzystania z   przystanków zobowiązany jest złożyć wniosek o   zawarcie umowy na korzystanie z   przystanków.  

5.   Do wniosku o   zawarcie umowy z   Gminą Kroczyce na korzystanie z   przystanków należy dołączyć :  

Kserokopię zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w   krajowym transporcie drogowym i   kserokopię obowiązującego rozkładu jazdy poświadczone za zgodność z   oryginałem.  

6.   Umowa określa w   szczególności:  

-   harmonogram płatności,  

-   termin płatności.  

7.   Korzystanie z   przystanków jest odpłatne. Stawkę opłaty za jedno zatrzymanie środka transportu określa Rada Gminy Kroczyce.  

8.   Przewoźnik korzystający z   przystanków komunikacyjnych zobowiązuje się do zatrzymywania na przystankach wyłącznie w   celu umożliwienia pasażerom wsiadania i   wysiadania.  

9.   Zatrzymywanie się na przystankach powinno odbywać się zgodnie z   aktualnym rozkładem jazdy .  

10.   Przewoźnik zobowiązany jest do wywieszania aktualnych rozkładów jazdy na przystankach.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce  


Wanda   Karoń

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr 150/XX/2012    
Rady Gminy Kroczyce    
z dnia 30 października 2012 r.  
 

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kroczyce  

 

Lp.  

MIEJSCOWOŚĆ  

PRZYSTANKI  

1  

Biała Błotna  

Nr 1   (skrzyżowanie DW794 z   drogą przez wieś) kierunek Pradła  

2  

Dobrogoszczyce  

Nr 1   (obok byłej szkoły)  

3  

Dzibice  

Nr 1   (przy posesji 25) , Nr 2   ( przy posesji 70), Nr 3   (przy posesji 83) kierunek Sokolniki  

4  

Huta Szklana  

Nr 1   (przy skrzyżowaniu dr powiatowej z   dr wjazdową), Nr 2   (przy dr powiatowej)  

5  

Gołuchowice  

Nr 1   (obok remizy OSP), Nr 2   (przy DK 78)  

6  

Kostkowice  

Nr 1   (przy skrzyżowaniu dr powiatowej z   dr przez wieś ul. Szkolna) kierunek Dzibice  

7  

Kroczyce  

Nr 1   (przy DK 78 ul. 1-goMaja), Nr 2   (przy DW 792 Pyrek ul. 22Lipca), Nr 3   (przy DW 792 ul. 22 lipca –centrum Kroczyc), Nr 4   (ul. Topolowa  
skrzyżowanie z   ul. Kopernika),Nr 5   (ul. Kopernika naprzeciwko posesji nr 126), Nr 6   (ul. Bat. Chłopskich przy Urzędzie Gminy), Nr 7   (ul. Przybyszów)  

8  

Lgotka  

Nr 1   (przy DW 792), Nr 2   (przy skrzyżowaniu dróg)  

9  

Lgota Murowana  

Nr 1   (przy DK 78), Nr 2   (przy DK 78) kierunek Zawiercie  
Nr 3   (przy dr powiatowej obok posesji nr 16), Nr 4   (przy dr powiatowej obok posesji 81) kierunek Piaseczno  

10  

Piaseczno  

Nr 1   (przy skrzyżowaniu dr powiatowej z   dr przez wieś) - kierunek Skarżyce  

11  

Podlesice  

Nr 1   (przy DW792) kierunek Żarki  

12  

Pradła  

Nr 1   (przy DW 794 (ul. Bat. Chłopskich ) kierunek Lelów,  
Nr 2   (przy DW 794 ul. Wyzwolenia – Piec) kierunek Pilica,  
Nr 3   ( przy DK 78 ul. Wyzwolenia obok posesji nr 56), Nr 4   (przy DK 78 ul. Wyzwolenia – Fryszerka obok posesji 79) kierunek Szczekociny  

13  

Przyłubsko  

Nr 1   (przy posesji ul. Spacerowa 4)kierunek Pradła  

14  

Siamoszyce  

Nr 1   (przy posesji nr 30), Nr 2   (przy dr powiatowej), Nr 3   (przy dr powiatowej) kierunek Kalinówka  

15  

Siedliszowice  

Nr1, Nr 2, Nr 3   (górna wieś)  

16  

Siemięrzyce  

Nr 1   (przy DK 78 kierunek Pradła),  
Nr 2   (Zefirek)  

17  

Szypowice  
 

Nr 1   (przy posesji nr 62) , Nr 2   ( przy remizie OSP), Nr 3   (przy posesji nr 7)  
kierunek Dzwonowice  

18  

Trzciniec  

Nr 1   ( kierunek Ołudza)  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce  


Wanda   Karoń

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Blog Prawa Zamówień Publicznych

Opinie prawników specjalizujących się w prawie zamówień publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »