| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/289/2012 Rady Gminy Lipie

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2013

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1240) oraz art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit. c.), d.) i   lit. i.) ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591; z   późn. zm.)  

Rada Gminy Lipie  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w   łącznej kwocie                                                           16.811.899,54zł  
w tym:  

a)   dochody bieżące:                                                                                                                                               15.861.622,00zł  

b)   dochody majątkowe:                                                                                                                                               950.277,54zł  
-   jak w   Załączniku nr 1.  

§   2.   Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w   łącznej kwocie                                                           17.754.364,59zł  
a/Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę                                                           15.447.221,71zł  
z   tego:                
● wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                   12.246.688,71zł  
w   tym:  

-   wynagrodzenia i   składki od nich naliczane                                                                                                     8.446.259,00zł  

-   wydatki związane z   realizacją ich statutowych zadań                                                                                       3.800.429,71zł  
● dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                 386.000,00zł  
● świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                     2.420.273,00zł  
● wydatki na programy finansowane z   udziałem środków o   których mowaw   art. 5   ust. 1   pkt 2   i3                                                                                                                                                                                                       94.260,00zł  
● obsługa długu                                                                                                                                               300.000,00zł  
b/ Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę                                             2.307.142,88zł  
z   tego:  
● wydatki na inwestycje i   zakupy inwestycyjne jednostek budżetowychw kwocie                               2.307.142,88zł  
w   tym:  

-   wydatki na programy finansowane z   udziałem środków o   których mowaw   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3                                                                                                                                                                                                                     1.646.208,88zł  

  jak w   Załączniku Nr 2  

§   3.   Różnica między dochodami i   wydatkami stanowi deficyt budżetu w   kwocie                               942.465,05zł  
źródłem pokrycia deficytu są przychody:  

2.   Ustala się plan przychodów i   rozchodów budżetu na rok 2013                                                                         przychody                                                                                                                                               1.819.514,76zł                 rozchody                                                                                                                                               877.049,71zł  
  zgodnie z   Załącznikiem Nr 3  

§   4.   Limit z   tytułu zaciąganych kredytów i   pożyczek wynosi                                                                         1.384.865,34zł  
Limit z   tytułu zaciąganych kredytów i   pożyczek na sfinansowanie przejściowegodeficytu budżetu wynosi                                                                                                                                                                                                       1.000.000,00zł  

§   5.   Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w   kwocie                                                                                       53.000,00zł  

-   z czego:  

1)   rezerwę celową na zadania kryzysowe                 35.000,00 zł  

2)   rezerwę ogólną                                                           18.000,00 zł  

§   6.   Dochody i   wydatki budżetu obejmują:  

1)   dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań zleconych z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                 1.891.000,00zł  
  zgodnie z   Załącznikiem nr 4;  

2)   dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań własnych bieżących gmin realizowanych z   dotacji celowych otrzymanych z   budżetu państwa                                                                                                                   198.098,00zł  
  zgodnie z   Załącznikiem nr 4;  

3)   plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z   realizacją zadań zleconych                                                                                                                                                                                         12.800,00zł  
  zgodnie z   Załącznikiem nr 4a;  

4)   plan dochodów Gminy w   związku z   realizacją zadań zleconych z   zakresu administracji rządowej                                                                                                                                                                                                       5.010,00zł  
  zgodnie z   Załącznikiem nr 4a;  

§   7.   Dochody i   wydatki budżetu obejmują:  

1)   dochody z   opłat z   tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                                             83.000,00zł  

2)   wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w   gminnym programie profilaktykii   rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programieprzeciwdziałania narkomanii                                                           84.500,00zł  
  zgodnie z   Załącznikiem nr 5  

§   8.   Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z   budżetu w   roku 2013 w   kwocie                                                                                                                                                                             386.000,00zł  
  zgodnie z   Załącznikiem nr 6  

§   9.   Wydatki budżetu na 2013 obejmują zadania ze środków z   art. 2   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lutego 2009 r. o   funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz.420) - na łączną kwotę                                                                         229.146,71zł  
  zgodnie z   Załącznikiem nr 7  

§   10.   Ustala się plan zadań inwestycyjnych do realizacji w   2013 roku w   kwocie                               2.307.142,88zł  
z tego:  

1)   na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji na rok 2013                                                                         35.000,00zł  
  zgodnie z   Załącznikiem nr 8  

2)   na zadania z   wykazu przedsięwzięć do WPF                                                                                                     2.232.142,88zł  

3)   dotacje dla powiatu na inwestycje na podstawie porozumień                                                                         40.000,00zł  
  zgodnie z   załącznikiem Nr 6a  

§   11.   Ustala się wydatki na programy i   projekty współfinansowane w   2013 roku ze środków pochodzących z   funduszy strukturalnych i   funduszu spójności                                                                                                     1.646.208,88zł  
  zgodnie z   Załącznikiem nr 9  

§   12.   Upoważnia się Wójta Gminy  

1)   do dokonywania zmian w   planie wydatków, z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.  

2)   zaciągania w   roku 2013 kredytów i   pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z   których zadłużenie w   trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.000.000,00 zł.  

3)   lokowania w   trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w   innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.  

§   13.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   14.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2013 r. i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lipie  


Tadeusz   Pułka

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/289/2012
Rady Gminy Lipie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/289/2012
Rady Gminy Lipie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/289/2012
Rady Gminy Lipie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/289/2012
Rady Gminy Lipie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/289/2012
Rady Gminy Lipie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/289/2012
Rady Gminy Lipie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/289/2012
Rady Gminy Lipie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/289/2012
Rady Gminy Lipie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIV/289/2012
Rady Gminy Lipie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIV/289/2012
Rady Gminy Lipie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXIV/289/2012
Rady Gminy Lipie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik11.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Gurbała

Specjalista z zakresu szkoleń i rozwoju pracowników, właściciel firmy Nowe Modele Biznesowe – outsourcingu działu szkoleń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »