| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/199/2012 Rady Gminy Miedźna

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/115/2011 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 grudnia 2011roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 , pkt. 9 lit.c i d oraz lit.i oraz pkt.10 i art. 51 i 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89, art. 211, art.212, 214, 217,218, 220, 221, 222, 236,237, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Miedźna uchwala

§ 1. Zmiany tabeli Nr 1 ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XV/115/2011 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 grudnia 2011roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2012, zgodnie z tabelą Nr 1 ujętą w załączniku Nr 1do niniejszej uchwały, w tym: zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 74 596,00 zł, zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 629 340,00zł,

§ 2. Zmiany tabeli Nr 2 ujętej w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XV/115/2011 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 grudnia 2011roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2012, zgodnie z tabelą Nr 2 ujętą w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym: zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 28 900,00zł zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 55 602,00 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 33 525,00zł

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 128 769,21 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w ar. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Zmiany tabeli Nr 3 ujętej w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XV/115/2011 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 grudnia 2011roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2012, zgodnie z tabelą Nr 3 ujętej w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, w tym zmniejszenia przychodów o kwotę 710 759,00 zł

§ 5. Zmiany tabeli Nr 4 ujętej w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XV/115/2011 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 grudnia 2011roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2012, zgodnie z tabelą Nr 4 ujętej w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmiany załącznika Nr 1 ujętego w załączniku Nr 10 do uchwały Nr XV/115/2011 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 grudnia 2011roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 1 ujętym w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały, w tym: zwiększenia planu dotacji o kwotę 30 929,00 zł

§ 7. Budżet gminy po zmianach po stronie dochodów wynosi 48 890 692,24 zł, a po stronie wydatków50 019 461,45 zł.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna


mgr inż. Stanisław Karbowy


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/199/2012
Rady Gminy Miedźna
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Tabela Nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2012

Dział

Nazwa

Kwota

1

2

3

bieżące

758

Różne rozliczenia

74 596,00

Środki na uzupełnienie dochodów gmin

47 894,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

26 702,00

bieżące razem

74 596,00

majątkowe

750

Administracja publiczna

228 881,00

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

228 881,00

801

Oświata i wychowanie

400 459,00

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

400 459,00

majątkowe razem

629 340,00

ogółem:

703 936,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/199/2012
Rady Gminy Miedźna
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2012

Dział

Rozdział

Grupa

Treść

Wartość

801

Oświata i wychowanie

22 077,00

80101

Szkoły podstawowe

19 022,00

B1WIP

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

30 802,00

M1IUZ

inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

- 11 780,00

80104

Przedszkola

- 14 725,00

M1IUZ

inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

- 14 725,00

80110

Gimnazja

18 055,00

B1WIP

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

21 000,00

M1IUZ

inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

- 2 945,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

3 800,00

B1WIP

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3 800,00

80195

Pozostała działalność

- 4 075,00

M1IUZ

inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

- 4 075,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

- 28 900,00

85401

Świetlice szkolne

- 28 900,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

- 3 600,00

B1WIP

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 23 000,00

B3SOF

świadczenia na rzecz osób fizycznych

- 2 300,00

Razem:

- 6 823,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/199/2012
Rady Gminy Miedźna
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Tabela Nr 3 PRZYCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2012

Lp.

Treść

Paragraf

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

1

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

950

3 315 401,21

- 710 759,00

2 604 642,21

3 315 401,21

- 710 759,00

2 604 642,21


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/199/2012
Rady Gminy Miedźna
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Tabela Nr 4 WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2012

Dział

Rozdział

Nazwa

wydatki

majątkowe

1

2

3

4

ZMNIEJSZENIA

800

Oświata i wychowania

33 525,00

80101

Szkoły podstawowe

11 780,00

Kompleksowa termomodernizacja wraz z modernizacją źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miedźna

80104

Przedszkola

14 725,00

Kompleksowa termomodernizacja wraz z modernizacją źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miedźna

80110

Gimnazja

2 945,00

Kompleksowa termomodernizacja wraz z modernizacją źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miedźna

80195

Pozostała działalność

4 075,00

Moje przedszkole-wyrównywanie szns edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Ogółem zmniejszenia

33 525,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/199/2012
Rady Gminy Miedźna
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Załącznik Nr 1 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2012

Dz.

Rozdz.

Nazwa

Kwota dotacji

z tego:

dla jednostek sektora fin. publicznych

w tym:

dla jednostek spoza sektora fin. publicznych

w tym:

celowa

podmiot.

przedmiot.

celowa

podmiot.

przedmiot.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Wydatki bieżące

ZWIĘKSZENIA

801

Oświata i wychowania

14 929,00

14 929,00

14 929,00

80104

Przedszkola

2 000,00

2 000,00

2 000,00

dotacja dla jst -dotacja dla niepublicznego przedszkola

2 000,00

2 000,00

2 000,00

80195

Pozostała działalność

12 929,00

12 929,00

12 929,00

zwrot dotacji

12 929,00

12 929,00

12 929,00

852

Pomoc społeczna

16 000,00

16 000,00

16 000,00

85203

Ośrodki wsparcia

16 000,00

16 000,00

16 000,00

dotacja dla Caritas

16 000,00

16 000,00

16 000,00

Ogółem zwiększenia planu dotacji na zadania bieżące

30 929,00

14 929,00

14 929,00

16 000,00

16 000,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Gos

Prawnik w KONDRAT Kancelarii Prawno-Patentowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »