| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 22.183.2012 Rady Gminy Panki

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Panki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z późniejszymi zmianami) oraz  art. 21                 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 266; z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Panki
uchwala :

§ 1. Uchwala się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Panki na lata 2012-2017 w brzmieniu  załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVII/132/04 Rady Gminy Panki z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Panki


mgr inż. Dominik Mirek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22.183.2012
Rady Gminy Panki z dnia 28 listopada 2012 r.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Panki na lata 2012-2017

Elementy
programu

Realizacja w latach

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Prognoza wielkości zasobu mieszkaniowego gminy:
- lokale socjalne

-pozostałe lokale mieszkalne

1 lokal
w Konieczkach
26 lokali
w tym:
4 w Aleksandrowie
2 w Kawkach
1 w Praszczykach
19 w Pankach
(6-  ul. Tysiąclecia 15,
7 – ul. 1 Maja 3-10,
6 – ul. 1 Maja 13)

1 lokal
w Konieczkach
22 lokale
w tym:
4 w Aleksandrowie
2 w Kawkach
1 w Praszczykach
15 w Pankach
(2-  ul. Tysiąclecia 15,
7 – ul. 1 Maja 3-10,
6 – ul. 1 Maja 13)

1 lokal
w Konieczkach
20 lokali
w tym:
3 w Aleksandrowie
2 w Kawkach
1 w Praszczykach
14 w Pankach
(1-  ul. Tysiąclecia 15,
7 – ul. 1 Maja 3-10,
6 – ul. 1 Maja 13)

1 lokal
w Konieczkach
20 lokali
w tym:
3 w Aleksandrowie
2 w Kawkach
1 w Praszczykach
14 w Pankach
(1-  ul. Tysiąclecia 15,
7 – ul. 1 Maja 3-10,
6 – ul. 1 Maja 13)

1 lokal
w Konieczkach
20 lokali
w tym:
3 w Aleksandrowie
2 w Kawkach
1 w Praszczykach
14 w Pankach
(1-  ul. Tysiąclecia 15,
7 – ul. 1 Maja 3-10,
6 – ul. 1 Maja 13)

1 lokal
w Konieczkach
20 lokali
w tym:
3 w Aleksandrowie
2 w Kawkach
1 w Praszczykach
14 w Pankach
(1-  ul. Tysiąclecia 15,
7 – ul. 1 Maja 3-10,
6 – ul. 1 Maja 13)

Stan techniczny zasobu mieszkaniowego

Dobry – 16 lokali
Średni – 9 lokali
Zadowalający – 1 lokal
Zły – 1 lokal

Dobry – 12 lokali
Średni – 9 lokali
Zadowalający – 1 lokal
Zły – 1 lokal

Dobry – 11 lokali
Średni – 9 lokali
Zadowalający – 1 lokal

Dobry – 11 lokali
Średni – 9 lokali
Zadowalający – 1 lokal

Dobry – 11 lokali
Średni – 9 lokali
Zadowalający – 1 lokal

Dobry – 11 lokali
Średni – 9 lokali
Zadowalający – 1 lokal

Planowana sprzedaż lokali

4 lokale

2 lokale

-

-

-

-

Zasady polityki czynszowej

Nie przewiduje się podwyżki czynszu

Wzrost czynszu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w minionym roku w stosunku do roku poprzedniego

Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali

Naprawy bieżące

Wymiana stolarki okiennej
Panki, ul. 1 Maja 13

Malowanie elewacji budynku
Panki, ul. 1 Maja 13

Malowanie klatki schodowej w Aleksandrowie

Remont dachu na budynku w Kawkach

Remont dachu na budynku w Konieczkach

Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Zarządy wspólnot mieszkaniowych.
Urząd Gminy

Zarządy wspólnot mieszkaniowych.
Urząd Gminy

Zarządy wspólnot mieszkaniowych.
Urząd Gminy

Zarządy wspólnot mieszkaniowych.
Urząd Gminy

Zarządy wspólnot mieszkaniowych.
Urząd Gminy

Zarządy wspólnot mieszkaniowych.
Urząd Gminy

Źródła finasowania
gospodarki mieszkaniowej

Budżet gminy
i budżet wspólnot mieszkaniowych

Budżet gminy
i budżet wspólnot mieszkaniowych

Budżet gminy
i budżet wspólnot mieszkaniowych

Budżet gminy
i budżet wspólnot mieszkaniowych

Budżet gminy
i budżet wspólnot mieszkaniowych

Budżet gminy
i budżet wspólnot mieszkaniowych

Wysokość wydatków związanych z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy ogółem,
w tym:
- koszty bieżące eksploatacji
- koszty remontów i modernizacji
- koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi
- wydatki inwestycyjne


51 369,-zł


40 000,-zł

0,-zł

11 369,-zł

0,-zł


56 391,-zł


40 000,-zł

6 000,-zł

10 391,-zł

0,-zł


52 391,-zł


40 000,-zł

2 000,-zł

10 391,-zł

0,-zł


53 391,-zł


40 000,-zł

3 000,-zł

10 391,-zł

0,-zł


54 391,-zł


40 000,-zł

4 000,-zł

10 391,-zł

0,-zł


56 391,-zł


40 000,-zł

6 000,-zł

10 391,-zł

0,-zł

Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu.

Od 2013 r. przewiduje się podwyżkę czynszów zgodnie z ustaleniami zawartymi w tabeli powyżej. Stawka bazowa w wysokości 100% zostanie przyjęta dla lokalu mieszkalnego posiadającego wyposażenie w instalacje: elektryczną,  wod-kan, centralnego ogrzewania oraz  wc i łazienkę.

Czynniki obniżające stawkę bazową ;

- brak instalacji centralnego ogrzewania zbiorowego – 27%

- brak  łazienki – 14%

- brak wc w lokalu - 14%

- brak wody w lokalu – 14%

- budynek zlokalizowany w strefie  peryferyjnej gminy – 10%

- budynki o dużym stopniu zniszczenia – 10%

Czynniki podwyższające stawkę bazową :

- budynek  zlokalizowany w strefie  centralnej gminy – 10%

- budynek zadbany o wysokim standardzie – 10%

- korzystne usytuowanie budynku ( cicha ulica, zieleń ) - 10%

Obniżenie  ( podwyższenie ) stawki bazowej  następuje poprzez zsumowanie wszystkich występujących w lokalu czynników obniżających                                           ( podwyższających).

Stawka czynszu za lokal socjalny wynosi połowę stawki najniższego czynszu obowiązującego w zasobach mieszkaniowych Gminy.

Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

W okresie od 2012 – 2017 roku nie przewiduje się zamian lokali w związku z remontami budynków i lokali mieszkalnych. Założone prace remontowe nie będą wymagały wykwaterowania mieszkańców.

Dopuszcza się możliwość przekwalifikowania lokali o niskim standardzie na lokale socjalne.

W związku z zapotrzebowaniem na lokale mieszkalne i socjalne gmina będzie czynić starania w pozyskaniu lokali w drodze nieodpłatnego przejęcia lub w innych formach przewidzianych prawem.

Stan zasobów mieszkaniowych Gminy Panki na dzień 1.11.2012 r.

L.p.

Adres

Ilość budynków

Ilość mieszkań stanowiących
własność gminy

Pow. użytkowa
(m2)

Stan techniczny

Uwagi

1.

Panki, ul. 1 Maja 3

1

1

36,31

Dobry

2.

Panki, ul. 1 Maja 5

1

1

37,39

Dobry

3.

Panki, ul. 1 Maja 7

1

2

88,74

Dobry

4.

Panki, ul 1 Maja 9

1

2

82,78

Dobry

5.

Panki, ul. 1 Maja 10

1

1

30,48

Dobry

6.

Panki, ul. 1 Maja 13

1

6

156,32

Średni

7.

Panki, ul. Tysiąclecia 15

1

6

275,50

Dobry

8.

Aleksandrów 13

1

1

55,00

Zły

9.

Aleksandrów 31

1

3

166,50

Dobry

10.

Kawki 1

1

2

159,07

Średni

11.

Konieczki 70

1

1

47,84

Zadowalający

Lokal socjalny

12.

Praszczyki 1

1

1

43,00

Średni

Razem

12

27

1 178,93

Przewodniczący Rady Gminy Panki


mgr inż. Dominik Mirek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »