| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/287/2012 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 18 października 2012r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skoczów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  15 i art. 40 ust 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012, poz 391), po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego

Rada Miejska Skoczowa
uchwala:
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY SKOCZÓW.

§ 1. 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skoczów, dotyczące spraw wymienionych enumeratywnie w ustawie, w części dotyczącej uchwalania regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)               ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

2) odpadach komunalnych, odpadach biodegradowalnych oraz odpadach zielonych – należy przez to rozumieć odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji oraz odpady  zielone  zdefiniowane  w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach,

3)               uprawnionych podmiotach - należy przez to rozumieć podmioty:

a) odbierające odpady komunalne na podstawie wpisu do Rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Skoczowa,

b) opróżniające zbiorniki bezodpływowe i transportujące nieczystości ciekłe na podstawie wydanego przez Burmistrza Miasta Skoczowa zezwolenia,

4) koszu ulicznym – należy przez to rozumieć pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych, ustawione na drogach publicznych, w szczególności w pobliżu przystanków autobusowych, na chodnikach, parkach, skwerach i zieleńcach oraz w innych miejscach publicznych o wzmożonym ruchu pieszych.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania na nich czystości, porządku, oraz zapewnienia należytego stanu sanitarno-higienicznego poprzez:

1) niezwłoczne usuwanie błota, śniegu i lodu po ich wystąpieniu, natomiast w przypadku innych zanieczyszczeń – usuwanie systematycznie w miarę występujących potrzeb, a także podejmowanie działań zmierzających do usunięcia oblodzenia z części nieruchomości, w tym chodnika, służącej do użytku publicznego,

2) zbieranie i pozbywanie się odpadów komunalnych stałych oraz odprowadzenie nieczystości ciekłych zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.

2. Przeterminowane leki należy umieszczać w pojemnikach zlokalizowanych w aptekach, wskazanych na stronie internetowej Gminy Skoczów.

3. Zużyte baterie należy przekazywać do punktów zbierania baterii wskazanych na stronie internetowej Gminy Skoczów.

4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany będzie w ramach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

5. Odpady, wskazane w ust. 3 mogą być także oddawane w ramach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

6. Zużyte akumulatory należy przekazywać właściwemu sprzedawcy.

7. Chemikalia oraz inne odpady niebezpieczne, po ich wydzieleniu z odpadów komunalnych, będą odbierane przez uprawniony podmiot, który przekaże je  do  przetworzenia lub recyklingu.

8. Gromadzone odrębnie (wydzielone) odpady budowlane i rozbiórkowe, meble i inne przedmioty wielkogabarytowe oraz zużyte opony odbierane będą przez uprawniony podmiot.

9. Odpady zbierane selektywnie, w tym odpady biodegradowane oraz odpady zielone, nie powinny być zanieczyszczone innymi odpadami, a w przypadku odpadów opakowaniowych, nie powinny one zawierać pozostałości po produktach.

10. W przypadku tymczasowego składowania w pasie drogowym materiałów opałowych lub innych materiałów związanych z wykonywaniem robót, miejsce składowania powinno być oczyszczone natychmiast po ich usunięciu. Zajęcie pasa drogowego wymaga uzyskania stosownego zezwolenia zarządcy drogi na podstawie odrębnych przepisów.

11. Na terenie nieruchomości może się odbywać mycie samochodów jedynie o masie całkowitej do 3,5 t., pod warunkiem odprowadzania powstałych tutaj ścieków do zbiorników bezodpływowych, a w przypadku odprowadzania tych ścieków do kanalizacji sanitarnej, jedynie po uzyskaniu zgody właściciela tej kanalizacji.

12. Na terenach nieruchomości doraźne naprawy oraz regulacje pojazdów mechanicznych mogą być wykonywane pod warunkiem, że nie spowodują one skażenia powierzchni ziemi i wód podziemnych oraz nie będą uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości.

§ 3. 1. Zobowiązuje się każdego właściciela nieruchomości do wyposażenia jej we własnym zakresie w zamknięte znormalizowane pojemniki, na których powinien być uwidoczniony numer nieruchomości, wyznaczenia miejsc na lokalizację tych pojemników zapewniających do nich dostęp oraz utrzymanie ich  -miejsc i   pomieszczeń w czystości i dobrym stanie sanitarnym.

2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są wyposażyć nieruchomośćw pojemniki o pojemności co najmniej 110 l.(120l.). Zarządcy Wspólnot oraz Zarządy Spółdzielni kierując się ilością wytwarzanych odpadów przez mieszkańców nieruchomości obowiązani są wyposażyć je w pojemniki 110 l.(120l.) lub 240l., albo w pojemniki 1.100l. lub oznaczone jako KP-7.

3. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych obowiązani są wyposażyć je w zależności
od ilości wytwarzanych odpadów w pojemniki 110 l. (120l.), 240l., 1.100l. lub KP-7.

4. Na drogach publicznych, w szczególności w pobliżu przystanków autobusowych,  na  chodnikach, parkach, skwerach i zieleńcach oraz w innych miejscach publicznycho wzmożonym ruchu pieszych, odpady komunalne gromadzone są w koszach ulicznych o pojemności co najmniej 20l, w ilości i odległości między nimi zapewniającymi utrzymanie czystości na tych terenach.

5. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych korzystając z :

1) worków, w ilości wystarczającej na co najmniej miesięczne zebranie posegregowanych odpadów:

a) kolor niebieski z przeznaczeniem na papier, karton oraz opakowania z tego surowca,

b) kolor zielony z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane,

c) kolor żółty z przeznaczeniem na wyroby z plastiku, w tym butelki typu PET, opakowania wielomateriałowe oraz drobny złom i puszki.

2) pojemników lub worków (worki w kolorze brązowym lub czarnym) przystosowanych do gromadzenia odpadów biodegradowalnych i odpadów zielonych, w ilości wynikającej z częstotliwości odbioru tych odpadów, o której mowa w § 4, ust. 2,

3) kontenerów odpowiednio oznakowanych:

a) kontener z napisem „Papier” w kolorze niebieskim - papier, karton oraz opakowania z tego surowca,

b) kontener z napisem „Szkło” w kolorze zielonym - szkło i opakowania szklane,

c) kontener z napisem „Plastik” w kolorze żółtym - wyroby z plastiku, w tym butelki typu PET, opakowania wielomateriałowe oraz drobny złom i puszki.

6. Powstające na terenie nieruchomości odpady biodegradowalne oraz odpady zielone, powinny być gromadzone oddzielnie. Odpady te powinny być przekazywane do uprawnionych podmiotów. Z powyższego obowiązku zwolnieni są właściciele nieruchomości dokonujący kompostowania tych odpadów na swoim terenie, w małych kompostownikach (o pojemności do 10 m3).

7. Do gromadzenia odpadów na nieruchomości, na której jest organizowana impreza masowa, należy przygotować 2 pojemniki o minimalnej pojemności 110l. (120l.) na 100 osób uczestniczących w imprezie, jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4 godziny.W przypadku, gdy czas ten jest dłuższy – liczbę pojemników na śmieci należy zwiększyć o jeden, na każde następne 4 godziny trwania imprezy. Organizator imprezy, o której mowa w zdaniach poprzednich, zabezpiecza szalety przenośne w liczbie 1 szalet na 200 uczestników imprezy.

8. Zabrania się:

1) wykorzystywania przez prowadzących działalność gospodarczą koszy ulicznych do składowania i gromadzenia odpadów powstałych w wyniku prowadzonej przez nich działalności gospodarczej,

2) wykorzystywania miejskich koszy ulicznych do składowania odpadów powstałych
w indywidualnych gospodarstwach domowych.

§ 4. 1. Odpady komunalne z budynków mieszkalnych usuwane są zgodnie z harmonogramem wywozu podanym przez uprawniony podmiot, co najmniej jeden raz w miesiącu.W przypadkach szczególnych, np. budynki wielorodzinne, odpady komunalne odbierane będą nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników.

2. Odbiór odpadów biodegradowalnych będzie odbywał się z częstotliwością zapewniającą utrzymanie należytego stanu sanitarnego, szczególnie w okresie letnim, nie rzadziej jednak niż 1 raz na tydzień.

3. Odbiór odpadów segregowanych, w tym zielonych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii będzie się odbywał się w okresie kwiecień – listopad 2 razy w miesiącu, natomiast w okresie grudzień – marzec raz w miesiącu.

4. Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony odbierane będą nie rzadziej niż raz w roku.

5. Przeterminowane leki, należy przekazywać niezwłocznie do miejsc przyjmowania tych odpadów, wskazanych odrębnie na stronie internetowej Gminy Skoczów.

6. Z nieruchomości niewymienionych w ust. 1, usuwanie odpadów komunalnych odbywa się: z placówek oświatowych - raz w tygodniu, z miejsc ustawienia koszy ulicznych - pięć razy w tygodniu, z obiektów oraz terenów handlowo-usługowych - raz w tygodniu, z hoteli i internatów - raz na dwa tygodnie, z terenu cmentarzy - raz na miesiąc.

7. Właściciel nieruchomości, korzystając z usług uprawnionego podmiotu opróżnia zbiornik bezodpływowy z częstotliwością, gwarantującą zabezpieczenie go przed przepełnieniem, wylewaniem się nieczystości, zanieczyszczeniem oraz skażeniem powierzchni ziemi i wód podziemnych. Częstotliwość usuwania nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości powinna być dostosowana do ilości zużywanej wody określonej na podstawie wskazań wodomierza oraz pojemności zbiornika bezodpływowego.W przypadku braku wodomierza, ilość nieczystości ciekłych ustala się na 1 mieszkańca w ilości co najmniej 2 m3/miesiąc w gospodarstwach domowych, a w innych przypadkach, na podstawie odrębnych przepisów.

§ 5. W ramach wymagań wynikających z Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego należy:

1. objąć wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych oraz systemem selektywnego zbierania odpadów, a także zapobiegać gromadzeniu odpadów w miejscach niedozwolonych.

2. dokonać odbioru od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów i skierować je do regionalnych instalacji przetwarzania,

3. prowadzić kontrolę stanu zawierania umów przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych,

4. podejmować działania promujące postawy zmierzające do ograniczania ilości odpadów powstających na nieruchomościach, w tym odpadów niesegregowanych oraz kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji powstających na nieruchomościach w zabudowie jednorodzinnej, a ponadto:

5. odpady zbierane selektywnie przed skierowaniem do instalacji przekształcania odpadów lub na składowisko odpadów należy:

a) odpady ulegające biodegradacji poddać w szczególności kompostowaniu, fermentacji lub skierować do instalacji biogazowej,

b) odpady opakowaniowe i surowce wtórne poddać sortowaniu celem podczyszczenia,

c) odpady wielkogabarytowe poddać demontażowi, odzyskowi i unieszkodliwianiu.

§ 6. 1. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych, a zwłaszcza psów, zobowiązani są do zachowania środków ostrożności gwarantujących otoczeniu bezpieczeństwo i porządek, polegających na:

1) nie pozostawianiu zwierząt bez należytej opieki i dozoru; w szczególności psów nie znajdujących się w pomieszczeniu zamkniętym bądź na terenie ogrodzonym, uniemożliwiającym samodzielne wydostanie się,

2) nie powierzaniu opieki nad zwierzętami osobom nie gwarantującym właściwego dozoru,

3) przedsięwzięciu środków uniemożliwiających wydostanie się zwierzęcia poza obręb nieruchomości, w szczególności psów z nieruchomości lub budynków przez nich pilnowanych, które powinny być opatrzone tabliczkami, np. "Uwaga! Pies!".

2. Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są do wyprowadzania na tereny zabudowy mieszkaniowej oraz na tereny użyteczności publicznej psów wyłącznie na smyczy, a psów agresywnych oraz psów ras uznawanych za agresywne również w kagańcu.

3. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usuwania z miejsc publicznych zanieczyszczeń będących udziałem tych zwierząt. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

4. W przypadku uśpienia lub śmierci psa (kota), jego właściciel ma obowiązek unieszkodliwić zwłoki zwierzęce korzystając wyłącznie z usług przedsiębiorcy posiadającego stosowne zezwolenie na unieszkodliwianie zwłok zwierząt.

5. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są obowiązani do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie zwierząt.

6. Zabrania się:

1) wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego, placówek handlowych lub gastronomicznych, jeżeli zakaz  taki  wynika z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości (placówki, obiektu). Zakaz ten nie dotyczy osób korzystających z pomocy psa przewodnika,

2) wprowadzania psów i innych zwierząt na place zabaw dla dzieci i inne tego typu oznakowane miejsca.

§ 7. 1. Wprowadza się całkowity zakaz hodowli zwierząt gospodarskich na terenach budownictwa wielorodzinnego.

2. Prowadzenie hodowli zwierząt gospodarskich na terenie wyłączonym z produkcji rolniczej jest dopuszczalne, o ile spełnione zostaną następujące wymagania:

1) posiadanie budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli tych zwierząt, spełniających wymogi przepisów prawa budowlanego,

2) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno – epidemiologicznych,

3) wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystości będą gromadzone i usuwane według zasad i wymagań określonych w odrębnych przepisach i nie będą zanieczyszczać ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

3. Postanowienia ust. 2 nie naruszają zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 8. Właściciele nieruchomości, położonych na obszarze Gminy Skoczów, szczególnie na terenie Miasta Skoczowa, zobowiązani są do przeprowadzenia corocznej deratyzacji nieruchomościw terminach:

- wiosennym - od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia,

- lub jesiennym - od dnia 1 października do dnia 31 października.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 10. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Skoczowa Nr XXIV/272/2008 z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skoczów.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a także na stronie internetowej Gminy Skoczów oraz w „Wieściach Skoczowskich”.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa


Tadeusz Koniarczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Łomozik

Dyplomowany konsultant feng shui

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »