| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/300/2012 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 22 listopada 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2012, poz. 391),

Rada Miejska Skoczowa
uchwala:

§ 1. Usługa w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, świadczona będzie przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych ustalonym przez przedsiębiorcę uwzględniającym zapisy regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Skoczów.

§ 2. Ustala się minimalną ilość odpadów komunalnych jaka będzie odbierana od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne w oparciu o załącznik nr 2 do „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014”, zatytułowany: „Ilość zmieszanych odpadów komunalnych zebranych w 2010 roku”, jaka statystycznie przypada na jednego mieszkańca:

Mg/rok

kg/m-c

1.

odpady zmieszane ( 20 03 01)

0,1514

12,60

2.

papier i tektura ( 20 01 01)
oraz opakowania z papieru i tektury (15 01 01)

0,0102

0,85

3.

tworzywa sztuczne ( 20 01 39)
oraz opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02)

0,0121

1,00

4.

metale ( 20 01 40)
oraz opakowania z metali (15 01 04)

0,00115

0,10

5.

szkło (20 01 02)
oraz opakowania ze szkła (15 01 07)

0,0165

1,40

Wielkości wskazane w tabeli oparte o dane z 2010r. zostały zwiększone o 15% zgodnie z prognozą liczby ludności na rok 2013., przy jednoczesnym obniżeniu o ten procent ilości odpadów zmieszanych (przewidywany wzrost w ogólnej masie odpadów komunalnych odpadów zbieranych selektywnie).

§ 3. 1. Gmina Skoczów świadczy usługę odbioru niżej wymienionych odpadów komunalnych i odpadów niebezpiecznych:

1. odpadów zmieszanych (20 03 01), w tym żużlu i popiołu z pieców centralnego ogrzewania, pieców kaflowych lub innych źródeł ciepła, oraz pozostałości z segregowania odpadów;

2. papieru i tektury (20 01 01) oraz opakowań z papieru i tektury (15 01 01),

3. tworzyw sztucznych (20 01 39) oraz opakowań z tworzyw sztucznych (15 01 02),

4. metali (20 01 40) oraz opakowań z metali (15 01 04),

5. szkła (20 01 02) oraz opakowań ze szkła (15 01 07),

6. odpadów wielomateriałowych (15 01 05),

7. odpadów kuchennych ulegających biodegradacji (20 01 08), odpadów zielonych i ogrodowych (20 02 01),

8. zużytych baterii i akumulatorów (20 01 33*, 20 01 34),

9. leków cytotoksycznych i cytostatycznych (20 01 31*) oraz innych leków niż 20 01 31* (20 01 32) – we wskazanych aptekach,

10. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (20 01 35*, 20 01 36),

11. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (20 03 07),

12. zużytych opon (16 01 03).

2. Odpady zbierane selektywnie mieszkańcy mogą także dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wskazanego na stronie internetowej Gminy Skoczów.

§ 4. 1. Odpady komunalne z budynków mieszkalnych usuwane są zgodnie z harmonogramem wywozu 2 razy w miesiącu. W przypadkach szczególnych, np. budynki wielorodzinne, odpady komunalne odbierane będą nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników.

2. Odbiór odpadów biodegradowalnych będzie odbywał się z częstotliwością zapewniającą utrzymanie należytego stanu sanitarnego, szczególnie w okresie letnim, nie rzadziej jednak niż 1 raz na tydzień.

3. Odbiór odpadów segregowanych, w tym zielonych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii będzie się odbywał w okresie kwiecień – listopad 2 razy w miesiącu, natomiast w okresie grudzień – marzec raz w miesiącu.

4. Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz opony odbierane będą nie rzadziej niż raz w roku.

5. Przeterminowane leki, należy przekazywać niezwłocznie do miejsc przyjmowania tych odpadów, wskazanych odrębnie na stronie internetowej Gminy Skoczów.

§ 5. W przypadku, gdy odbiór odpadów przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy, usługa będzie świadczona w pierwszy roboczy dzień następujący po tym dniu.

§ 6. 1. Na terenie Gminy Skoczów zorganizowany zostaje punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wskazany na stronie internetowej Gminy Skoczów.

2. Niezależnie od postanowień § 4 ust. 3, zużyte baterie przyjmowane są także od mieszkańców: w szkołach i placówkach handlowych, wskazanych na stronie internetowej Gminy Skoczów.

3. Transport odpadów do punktów, o których mowa w ust 1 i 2 mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a także na stronie internetowej Gminy Skoczów oraz w „Wieściach Skoczowskich”.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa


Tadeusz Koniarczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »