| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 264/XXVI/2012 Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 22 listopada 2012r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczekociny

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 3, art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 4   ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tj. Dz. U. z   2012 roku poz. 391 z   późn. zm.)  

po zaciągnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w   Zawierciu, Rada Miasta i   Gminy Szczekociny uchwala ,co następuje:  

§   1.   Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Szczekociny w   brzmieniu załącznika do uchwały.  

§   2.   Tracą moc obowiązujące Uchwały Nr.298/XL/2006 Rady Miasta i   Gminy w   Szczekocinach z   dnia 16 luty 2006r.w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Szczekociny, oraz Uchwała Nr.306/ XLII/2006 Rady Miasta i   Gminy Szczekociny z   dnia 20 kwietnia 2006r.w sprawie wprowadzenia zmian w   uchwale Nr 298/XL/2006 z   dnia 16 lutego 2006r w   sprawie Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Szczekociny.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Szczekociny.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta i   Gminy Szczekociny  


mgr   Teresa   Niechciał

 


Załącznik do Uchwały Nr 264/XXVI/2012  
Rady Miasta i   Gminy Szczekociny  
z dnia 22 listopada 2012 r.  
 

R E G U   L A   M I   N UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I   PORZĄDKU NA TERENIE GMINY SZCZEKOCINY  

Dział I.
Postanowienia ogólne.  

§   1.   Regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Szczekociny, zwany dalej „Regulaminem”, określa obowiązki wszystkich osób przebywających na terenie gminy związane z   utrzymaniem czystości i   porządku.  

§   2.   Ilekroć w   regulaminie jest mowa o:  

1)   ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t. j. Dz. U. z   2012 roku, poz. 391);  

2)   nieruchomości – należy rozumieć zarówno nieruchomości zamieszkałe jak i   niezamieszkałe,  

3)   nieruchomości zamieszkałe – należy przez to rozumieć nieruchomości przeznaczone do trwałego przebywania osób w   celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych,  

4)   nieruchomości niezamieszkałe – należy przez to rozumieć obiekty i   tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą, działalność handlową i   usługową,  

5)   właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i   osoby posiadające nieruchomości w   zarządzie lub użytkowaniu, a   także inne podmioty władające nieruchomościami mającymi obowiązek realizować obowiązki w   zakresie utrzymania czystości i   porządku,  

6)   budynek mieszkalny jednorodzinny – to budynek wolno stojący albo budynek w   zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość,  

7)   budynek zamieszkania zbiorowego – to budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w   szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, schroniska dla nieletnich, a   także budynek do stałego pobytu ludzi, w   szczególności dom dziecka, dom rencistów i   dom zakonny;  

8)   zabudowa jednorodzinna – to budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków wraz z   budynkami garażowymi i   gospodarczymi;  

9)   zabudowa wielorodzinna – zabudowa, na którą składają się budynki wielorodzinne;  

10)   zabudowa zagrodowa – to budynki mieszkalne, gospodarcze i   inwentarskie w   rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w   gospodarstwach leśnych;  

11)   nieruchomość użyteczności publicznej – to teren lub budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i   socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w   transporcie kolejowym, drogowym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i   socjalny;  

12)   Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014 (dalej: KPGO 2014) – należy rozumieć przez to dokument przyjęty przez Radę Ministrów;  

13)   Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami (dalej: WPGO) – należy przez to rozumieć Wojewódzki Plan Gospodarowania Odpadami wprowadzony uchwałą nr Nr IV/25/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego w   sprawie uchwalenia „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego” 2014 następujące w   nim zmiany;  

14)   gospodarowanie odpadami – należy przez to rozumieć zbieranie, odbieranie oraz odzyskiwanie i   unieszkodliwianie odpadów komunalnych;  

15)   stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – należy przez to rozumieć stawki ustalane uchwałą Rady Miasta i   Gminy Szczekociny na podstawie upoważnień ustawowych;  

16)   deklaracja – należy przez to rozumieć wypełnioną przez właściciela nieruchomości ankietę według wzoru ustalonego uchwałą Rady Miasta i   Gminy Szczekociny w   celu ustalenia opłaty za odbiór i   zagospodarowanie odpadów.  

17)   selektywne zbieranie – należy przez to rozumieć zbieranie odpadów charakteryzujących się takimi samymi właściwościami i   takim samym charakterem;  

18)   punktach selektywnego zbierania – należy przez to rozumieć wyznaczone i   urządzone miejsca na terenie gminy, w   których są odbierane odpady według poszczególnych frakcji;  

19)   odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady powstające w   gospodarstwach domowych, a   także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w   gospodarstwach domowych;  

20)   odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w   KPGO, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i   masę, nie mogą być umieszczone w   typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z   budów i   remontów oraz odpadów, których waga jednostkowa przekracza 50 kg;  

21)   odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady kuchenne, odpady zielone, papier i   makulaturę nie opakowaniowe, opakowania z   papieru i   tektury, tekstylia oraz części z   drewna, odpadów wielkogabarytowych i   budowlanych;  

22)   odpadach zielonych – należy przez to rozumieć frakcję odpadów roślinnych ulegających biodegradacji, powstających m. in. w   wyniku pielęgnacji i   uprawy ogrodów, parków i   terenów zielonych;  

23)   odpadach opakowaniowych – należy przez to rozumieć opakowania z   papieru i   tektury, opakowania wielo-materiałowe, opakowania z   tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania z   blachy stalowej i   opakowania z   aluminium;  

24)   odpadach budowlano-remontowych i   rozbiórkowych – rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z   remontów, budów i   rozbiórek, na które nie trzeba uzyskać pozwoleń na budowę lub których nie trzeba zgłaszać do administracji budowlano-architektonicznej;  

25)   odpadach niebezpiecznych – należy rozumieć, jako frakcje składające się na odpady komunalne, a   więc np.: baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i   syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin nawozach, opakowania po aerozolach, zużyte opatrunki pochodzące z   domu;  

26)   harmonogramie – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Szczekociny, uwzględniający zapisy Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Szczekociny dotyczące minimalnej częstotliwości odbioru odpadów zależnej od rodzaju odpadów, miejsca ich wytwarzania oraz wytwórcy, dostarczany przez gminę;  

27)   region gospodarki odpadami komunalnymi – należy przez to rozumieć określony w   wojewódzkim planie gospodarki odpadami obszar liczący, co najmniej 150 000 mieszkańców;  

28)   regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych – należy przez to rozumieć zakład gospodarowania odpadów o   mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i   przetwarzania odpadów z   obszaru zamieszkałego, przez co najmniej 120 000 mieszkańców, spełniających wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii;  

29)   nieczystościach ciekłych – należy to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w   zbiornikach bezodpływowych;  

30)   zbiornikach bezodpływowych – należy przez to rozumieć instalacje i   urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w   miejscu ich powstania;  

31)   stacjach zlewnych – należy przez to rozumieć, instalacje i   urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z   miejsc gromadzenia;  

32)   zwierzętach domowych – należy rozumieć, że jest to każde zwierzę utrzymywane lub przeznaczone do utrzymywania przez człowieka, w   szczególności w   jego otoczeniu domowym, dla osobistej przyjemności i   dla towarzystwa;  

33)   zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w   celach hodowlanych i   produkcyjnych;  

34)   zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a   nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale pozostawały;  

35)   podmioty uprawnione – należy przez to rozumieć:  

a)   przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w   gminie w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;  

b)   przedsiębiorców posiadających wydane przez Burmistrza ważne zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie:  

-   opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych,  

-   ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;  

-   prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.  

36)   podmioty zobowiązane – należy przez to rozumieć podmioty wymienione w   § 3   niniejszego regulaminu, zobowiązane podmiotowo do stosowania przepisów regulaminu;  

37)   regulaminie – rozumie się przez to niniejszy „Regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Szczekociny”;  

§   3.   Regulamin obowiązuje podmiotowo, w   szczególności:  

1)   właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie Gminy Szczekociny;  

2)   zarządców nieruchomości wielolokalowych;  

3)   zarządców dróg;  

4)   kierowników placów budów;  

5)   jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej;  

6)   organizatorów imprez o   charakterze publicznym;  

7)   osoby utrzymujące zwierzęta domowe i   gospodarskie;  

8)   wszystkich użytkowników nieruchomości będących własnością gminy;  

9)   inne.  

§   4.   Regulamin przedmiotowo określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Szczekociny, poprzez ustalenie jak niżej:  

1)   wymagań w   zakresie utrzymania czystości i   porządku na terenie nieruchomości w   tym:  

-   zasad prowadzenia selektywnego zbierania i   odbierania odpadów,  

-   obowiązków właścicieli w   zakresie utrzymania czystości i   porządku na posesjach  

-   wypełniania obowiązków w   zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i   innych zanieczyszczeń z   części nieruchomości służących do użytku publicznego,  

-   wypełniania obowiązków w   zakresie mycia i   naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i   warsztatami naprawczymi.  

2)   rodzaju i   minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;  

3)   częstotliwości i   sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i   nieczystości ciekłych z   terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego;  

4)   innych wymagań wynikających z   wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;  

5)   obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe;  

6)   wymagań odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej;  

7)   obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i   terminy jej przeprowadzania.  

Dział II.
Wymagania w   zakresie utrzymania czystości i   porządku na terenach nieruchomości i   na terenach służących do użytku publicznego.  

Rozdział 1.
Zasady prowadzenia selektywnego zbierania i   odbierania odpadów  

§   5.   Odpady komunalne powstałe na terenie nieruchomości zbierane są selektywnie.  

§   6.   1.   W drodze selektywnej zbiórki wydzieleniu z   wytworzonych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych podlegają:  

a)   odpady surowcowe: (frakcja sucha)  

-   papier i   tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma itp.),  

-   szkło bezbarwne i   kolorowe,  

-   tworzywa sztuczne,  

-   metal,  

-   opakowania wielomateriałowe,  

b)   odpady ulegające biodegradacji w   tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, (frakcja mokra),  

c)   przeterminowane leki,  

d)   chemikalia, zużyte baterie i   akumulatory,  

e)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny,  

f)   meble i   odpady wielkogabarytowe,  

g)   odpady budowlane i   rozbiórkowe,  

h)   zużyte opony.  

§   7.   1.   Odpady komunalne wymienione w   § 6   pkt 1   ppkt a   i b zbierane w   sposób selektywny należy gromadzić: w   workach lub pojemnikach (w zależności od tego, w   co jest wyposażona nieruchomość) z   zachowaniem odpowiedniej kolorystyki dla poszczególnych frakcji:  

-   kolor niebieski – dla papieru i   tektury,  

-   kolor biały – dla szkła bezbarwnego,  

-   kolor zielony – dla szkła kolorowego,  

-   kolor żółty – dla metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych,  

-   kolor brązowy – dla odpadów ulegających biodegradacji,  

-   kolor szary lub czarny – na pozostałe odpady.  

2.   Wyselekcjonowane odpady wymienione w   §6 pkt 1   ppkt a   i b będą odbierane z   nieruchomości według harmonogramów, przez podmiot wybrany w   postępowaniu przetargowym przeprowadzonym przez gminę.  

3.   W zabudowie zagrodowej i   jednorodzinnej dopuszcza się unieszkodliwianie frakcji, odpadów ulegających biodegradacji, w   tym odpadów zielonych poprzez kompostowanie pod warunkiem:  

-   nie stwarzania uciążliwości dla otoczenia,  

-   zarejestrowania kompostownika w   Urzędzie Miasta i   Gminy Szczekociny, poprzez złożenie informacji w   deklaracji  

4.   Odpady nadające się do odzysku, których zbieranie może przynieść zysk posiadaczowi, takie jak: odpady złomu metali, makulatura, szkło, tworzywa sztuczne itp. właściciele mogą dostarczać samodzielne i   na własny koszt do punktów skupu zorganizowanych przez podmioty gospodarcze.  

5.   Przy przyjmowaniu odpadów metali od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, prowadzący punkt zbierania odpadów obowiązany jest sprawdzić tożsamość osoby przekazującej odpady i   wypełnić formularz zawierający:  

-   określenie rodzaju odpadów, rodzaju produktu, z   którego powstał odpad oraz źródło pochodzenia,  

-   imię i   nazwisko, adres zamieszkania oraz numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby przekazującej odpady.  

§   8.   1.   Prowadzenie selektywnego gromadzenia dla odpadów wymienionych w   §6 pkt 1   ppkt od c do h odbywa się na terenie wszystkich nieruchomości według odrębnych zasad.  

2.   Wyselekcjonowane:  

1)   przeterminowane leki – mieszkańcy zwracają w   aptekach do specjalistycznych pojemników,  

2)   zużyte baterie – mieszkańcy oddają do usytuowanych na terenie gminy pojemników,  

3)   chemikalia i   akumulatory – należy gromadzić w   przezroczystych workach tak, aby można było zidentyfikować ich zawartość lub składać do oznaczonych pojemników,  

4)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny należy gromadzić w   przezroczystych workach tak, aby można było zidentyfikować jego zawartość, lub jeżeli sprzęt jest znacznych rozmiarów przygotować do odbioru w   miejscu wystawienia pojemników,  

5)   meble i   inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony – odbierane będą na indywidualne zgłoszenie do podmiotu uprawnionego,  

6)   odpady budowlane i   rozbiórkowe – są składane do kontenera dostarczonego przez podmiot uprawniony i   w nim odbierane – na indywidualne zgłoszenia.  

3.   Wyselekcjonowane odpady w/g § 8   pkt. 2   ppkt.3, 4   i 5   odbierane będą z   nieruchomości dwa razy do roku w   terminach ustalonych harmonogramem i   podanym do publicznej wiadomości.  

4.   Postępowanie z   odpadami innymi niż komunalne, powstającymi na terenie nieruchomości w   związku z   prowadzeniem działalności gospodarczej w   tym w   gospodarstwach rolnych lub usługowej następuje zgodnie z   zasadami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

§   9.   1.   Miejsca do gromadzenia odpadów komunalnych przy budynkach wielorodzinnych powinny być dostępne dla osób niepełnosprawnych.  

2.   Przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po żywności i   inne, które uległy zabrudzeniu, należy przed złożeniem do worka umyć.  

3.   Z odpadów opakowaniowych posiadających zakrętki należy je odkręcić selekcjonując oddzielnie lub można je ponownie nakręcić po zgnieceniu, tak by zachowały zmniejszoną objętość.  

4.   Opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem do worka lub pojemnika.  

5.   Odpady niebezpieczne należy gromadzić, a   także przygotować do odbioru, w   taki sposób, aby uniemożliwić lub ograniczyć dostęp osób trzecich.  

6.   Meble i   odpady wielkogabarytowe wystawiane są do odbioru, tak jak pozostałe odpady selektywnie zbierane.  

7.   Odpady budowlano-remontowe i   rozbiórkowe, muszą zostać załadowane przez właścicieli do odpowiedniego kontenera przeznaczonego na tego typu odpady lub dostarczyć je do gminnego punktu . Właściciel nieruchomości ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić taki pojemnik u   podmiotu uprawnionego, a   ten z   kolei ma obowiązek podstawić go w   terminie 48 godzin,  

8.   Podmiot uprawniony ma obowiązek odebrać wyłącznie te odpady budowlanoremontowe i   rozbiórkowe, które powstały w   wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty; odpady niespełniające tej definicji podmiot uprawniony ma obowiązek odebrać za dodatkową opłatą ustaloną w   wyniku umowy z   podmiotem uprawnionym.  

§   10.   1.   Podmioty zobowiązane zapewniają odbiór z   nieruchomości nieczystości ciekłych poprzez zawarcie stosownej umowy z   podmiotem uprawnionym:  

-   o odbiór ścieków do sieci kanalizacyjnej,  

-   o odbiór ścieków ze zbiornika bezodpływowego,  

-   o odbiór osadów ściekowych z   przydomowej oczyszczalni ścieków.  

2.   Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości złożonego u   podmiotu, z   którym właściciel zawarł umowę w   zakresie takiej usługi. Zamówienie powinno być zrealizowane w   ciągu 2   dni od złożenia.  

3.   Częstotliwość opróżniania z   osadów ściekowych oczyszczalni przydomowych wynika z   instrukcji eksploatacji.  

4.   Zbiornik bezodpływowy lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w   sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego w   celu ich opróżnienia.  

5.   Rozliczenia za wykonaną usługę następują między podmiotem zobowiązanym a   podmiotem uprawnionym każdorazowo na podstawie wystawionej faktury/rachunku.  

Rozdział 2.
Obowiązki właścicieli nieruchomości  

§   11.   1.   Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i   porządku na terenie nieruchomości i   częściach nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego poprzez wypełnianie obowiązków, tj.:  

1)   wyposażenie nieruchomości w   dostateczną ilość pojemników odpowiednio dla potrzeb nieruchomości służących do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie ich w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym i   ich najbliższego otoczenia;  

2)   lokalizowanie miejsc gromadzenia odpadów musi uwzględniać powszechnie obowiązujące przepisy w   sprawie warunków technicznym, jakim mają odpowiadać budynki i   ich usytuowanie w   tym należy zagwarantować bezkolizyjny dojazd do wyznaczonego punktu zbierania odpadów;  

3)   prowadzenie selektywnego zbierania i   przekazywanie przedsiębiorcy odpadów komunalnych;  

4)   uprzątanie i   zbieranie odpadów z   powierzchni nieruchomości i   wnętrza budynków;  

5)   przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i   pozostałych zmieszanych uprawnionemu podmiotowi w   terminach wyznaczonych harmonogramem;  

6)   wyposażenie nieruchomości w   szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, gdy sieć kanalizacyjna nie jest doprowadzona do nieruchomości lub gdy nie ma możliwości przyłączenia nieruchomości ze względu na warunki techniczne;  

7)   przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej w   terminie równoczesnym z   zamieszkaniem w   przypadku budowy nowego budynku, modernizacji lub generalnego remontu;  

8)   przyłączenie nieruchomości do nowo budowanej sieci kanalizacyjnej w   terminie 24 miesięcy od daty oddania sieci do użytkowania w   przypadku nieruchomości zamieszkałych w   tej dacie;  

9)   usuwanie ze ścian budynków, ogrodzeń i   innych obiektów, ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków itp., umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami prawa, umieszczanie w/w jest dozwolone tylko w   miejscach do tego przeznaczonych;  

10)   niezwłoczne usuwanie z   terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i   resztek materiałów budowlanych, powstałych w   wyniku remontu i   modernizacji lokali lub budynków;  

11)   utrzymywanie nieruchomości zabudowanych i   niezabudowanych w   stanie wolnym od zachwaszczenia, w   tym niszczenia roślin powodujących zagrożenie dla życia i   zdrowia ludzi;  

12)   utrzymywanie odłogowanych nieruchomości rolnych w   stanie wolnym od zachwaszczenia;  

13)   utrzymywanie rowów melioracyjnych, odwadniających przy drogach i   torach w   stanie drożności i   wykoszenia;  

14)   utrzymywanie nasypów i   wykopów, poprowadzonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych w   stanie wykoszonym;  

15)   utrzymywanie czystości na przystankach, torowiskach, w   przepustach, przejściach, pod mostami i   wiaduktami, itp.;  

16)   utrzymanie w   stanie wolnym od zaśmiecenia wód powierzchniowych i   ich najbliższego otoczenia;  

17)   pielęgnacja i   utrzymanie estetycznego wyglądu parków, terenów zielonych, ogrodów, kwietników, klombów, zarówno komunalnych jak i   będących własnością osób fizycznych i   prawnych;  

18)   usuwanie suchych drzew i   krzewów zagrażających zdrowiu i   życiu – po uprzednim uzyskaniu zgody Burmistrza Szczekocin z   terenów nieruchomości zadrzewionych i   zakrzaczonych położonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych (chodniki, drogi) w   celu utrzymania ich w   stanie nie utrudniającym bezpiecznego korzystania z   pasa drogowego;  

19)   oznaczanie nieruchomości poprzez umieszczenie w   widocznym z   ulicy miejscu tablic informacyjnych z   numerem porządkowym nieruchomości;  

20)   umieszczenie w   budynkach wielolokalowych, w   pobliżu wejścia, tablic zawierających: dane adresowe właściciela lub zarządcy, dane adresowe osoby bądź podmiotu wykonującego czynności w   zakresie utrzymania czystości i   porządku na terenie nieruchomości, regulamin porządkowy, spis adresów i   numerów telefonów alarmowych;  

21)   utrzymanie ogrodzeń w   należytym stanie technicznym;  

22)   zgłaszanie do Urzędu Miasta i   Gminy w   Szczekocinach faktu zauważenia bezdomnego psa;  

23)   uprzątanie pojazdów wycofanych z   eksploatacji, z   terenu nieruchomości i   wraków pojazdów mechanicznych, zgodnie z   powszechnie obowiązującymi przepisami;  

24)   uprzątanie poprzez: zamiatanie, zbieranie, zmywanie, malowanie, itp., zanieczyszczeń z   powierzchni posadzek, podłóg, ścian i   stropów przeznaczonych do wspólnego użytkowania pomieszczeń budynków wielolokalowych, np. sieni, korytarzy, piwnic, klatek schodowych, studzienek, okien piwnicznych, rur spustowych, rynien z   kratkami do czyszczenia, a   tym samym utrzymywanie ich należytego stanu sanitarno-higienicznego;  

25)   gromadzenie obornika i   płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego w   miejscach spełniających wymogi przepisów, czyli na podłożu utwardzonym i   uszczelnionym w   zbiornikach na odpady;  

26)   umieszczanie na terenach publicznie dostępnych, a   więc w   parkach, na targowiskach, placach zabaw, itp., regulaminów korzystania z   nich;  

27)   właściciele nieruchomości zabudowanych, których granice gruntu przebiegają po obrysie budynków i   którzy faktycznie korzystają z   części nieruchomości sąsiednich, bez których nieruchomość zabudowana nie mogłaby być prawidłowo użytkowana, mają obowiązek utrzymywać te części nieruchomości sąsiednich w   czystości i   porządku.  

2.   Właściciel nieruchomości, na której prowadzona jest działalność handlowa, usługowa, gastronomiczna lub inna działalność gospodarcza zobowiązany jest do:  

1)   wyposażenia nieruchomości w   odpowiednią liczbę pojemników lub kontenerów właściwych do gromadzenia wytwarzanych odpadów,  

2)   bieżącego sprzątania nieruchomości, w   szczególności po zakończeniu działalności w   danym dniu,  

3)   skutecznym zapobieganiu zanieczyszczaniu terenów przyległych odpadami,  

4)   selektywnego gromadzenia odpadów:  

-   komunalnych – według zasad niniejszego regulaminu,  

-   innych pochodzących z   produkcji – według zawartych odrębnie umów.  

§   12.   1.   Właściciele nieruchomości, na których znajdują się przeznaczone dla dzieci piaskownice do zabaw, mają obowiązek:  

a)   ogrodzenia placu zabaw, na którym znajduje się piaskownica lub ogrodzenia samej piaskownicy w   sposób zapewniający dzieciom bezpieczną zabawę oraz wykluczające przedostawanie się zwierząt mogących zanieczyścić piasek,  

b)   umieszczenia przy każdym wejściu na teren ogrodzony, o   którym mowa w   pkt 1   tabliczki informującej o   zakazie wprowadzania zwierząt oraz informacji o   zarządcy wraz z   numerem telefonu,  

c)   wymiany piasku z   częstotliwością dwa razy do roku przed sezonem letnim i   po sezonie;  

2.   Właściciele nieruchomości, na których znajdują się place zabaw dla dzieci mają obowiązek utrzymania znajdujących się tam urządzeń służących do zabawy dzieci w   należytej czystości i   estetyce oraz właściwym stanie technicznym.  

§   13.   Właściciele nieruchomości w   zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i   innych zanieczyszczeń z   części nieruchomości służących do użytku publicznego, są zobowiązani do:  

1)   uprzątania błota, śniegu, lodu i   innych zanieczyszczeń z   części nieruchomości udostępnionych do użytku publicznego oraz z   chodników przylegających bezpośrednio do nieruchomości, niezwłocznie po opadach i   w miarę potrzeby;  

2)   składania uprzątniętego błota, śniegu, lodu i   piasku na skraju chodnika lub obok szosy tak, aby mogły być zgarnięte przez służby komunalne;  

3)   uprzątania z   połaci dachowych warstw zalegającego śniegu i   lodu, niezwłocznie po opadach i   w miarę potrzeb, jak również usuwanie nawisów (sopli) z   okapów, rynien i   innych części nieruchomości;  

4)   likwidowania śliskości na drogach publicznych, wewnętrznych, ulicach, placach w   okresie mrozów i   opadów śnieżnych przy użyciu piasku zmieszanego ze środkami chemicznymi nie działającymi szkodliwie dla zieleni i   drzew.  

§   14.   Właściciele nieruchomości w   zakresie mycia i   naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i   warsztatami naprawczymi mają obowiązek stosować się do następujących zasad:  

1.   mycie pojazdów samochodowych poza myjniami jest dopuszczalne wyłącznie w   miejscach dozwolonych, a   więc:  

1)   na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające odcieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w   sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z   przepisami powszechnie obowiązujących w   tym zakresie. W   szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi;  

2)   na terenach służących do użytku publicznego tylko w   miejscach do tego przygotowanych i   specjalnie oznaczonych;  

2.   naprawy drobne, jak wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje pojazdów samochodowych wykonywane poza warsztatami samochodowymi, są dozwolone tylko wtedy, gdy są spełnione warunki:  

a)   bezpieczeństwa osób przebywających w   pobliżu miejsca naprawy,  

b)   porządku i   czystości w   miejscu naprawy oraz nie powstawania ścieków zawierających oleje, smary i   zanieczyszczenia ropopochodne,  

c)   nie powodują uciążliwości dla środowiska (hałasu, emisji, spalin, skażenia gleby).  

§   15.   1.   Na terenie gminy, w   celu zachowania zasad utrzymania czystości i   porządku, zgodnie z   powszechnie obowiązującymi przepisami prawa ochrony środowiska, zabrania się:  

1)   spalania gumy, tworzyw sztucznych, odzieży, mebli i   innych odpadów komunalnych na powierzchni ziemi, w   instalacjach grzewczych budynków oraz w   pojemnikach na odpady;  

2)   niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, urządzeń wyposażenia placów zabaw urządzeń do zbierania odpadów, przeznaczonych do umieszczania reklam i   ogłoszeń, urządzeń stanowiących elementy infrastruktury komunalnej, np. hydrantów, transformatorów, rozdzielni, linii energetycznych, lamp oświetleniowych, telekomunikacyjnych, wiat przystanków, roślinności, deptania trawników oraz zieleńców;  

3)   umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp.;  

4)   wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i   uprawiania sportu;  

5)   zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;  

6)   indywidualnego wywożenia i   wysypywania odpadów stałych, na obrzeża lasów, do rowów wzdłuż ciągów komunikacyjnych lub w   inne miejsca służące dla potrzeb użyteczności publicznej;  

7)   wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;  

8)   indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości;  

9)   gromadzenia nieczystości ciekłych w   zbiornikach bezodpływowych, które nie spełniają wymagań przepisów w   zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i   ich usytuowanie;  

10)   wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i   wód opadowych spływających z   powierzchni dachów, podjazdów, itp.;  

11)   wprowadza się zakaz stosowania ustabilizowanych osadów ściekowych do celów rolniczych, pochodzących spoza terenu gminy Szczekociny;  

12)   parkowania pojazdów mechanicznych na drogach publicznych i   placach, poza miejscami dozwolonymi z   tym, że postój samochodów ciężarowych o   masie całkowitej powyżej 3,5 t, ciągników siodłowych, ciągników balastowych, autobusów, traktorów, przyczep i   naczep możliwy jest wyłącznie w   miejscach do tego przeznaczonych;  

13)   wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z   gospodarstw domowych, sklepów, punktów gastronomicznych i   usługowych oraz innych nieruchomości, do koszy ulicznych oraz pojemników innych właścicieli;  

14)   stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska dla usunięcia śniegu i   lodu;  

15)   malowania graffiti poza wyznaczonymi do tego celu ścianami;  

16)   zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie, rowy przydrożne) celem składowania odpadów lub materiałów budowlanych; na zajęcie pasa drogowego wymagana jest zgoda zarządcy drogi i   pobierana jest za to opłata zgodnie z   przepisami;  

17)   gromadzenia w   pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu, żużla, nieczystości ciekłych, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i   innych odpadów niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i   rozbiórkowych oraz odpadów z   działalności gospodarczej;  

18)   zagęszczania (ugniatania) mechanicznego odpadów gromadzonych w   pojemnikach lub kontenerach;  

19)   zrzucania z   pojazdów i   magazynowania odpadów lub materiałów w   miejscach, które zanieczyszczają, uszkadzają lub uniemożliwiają korzystanie z   dróg publicznych;  

20)   odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z   obornika do zbiorników bezodpływowych, w   których gromadzone są ścieki bytowe.  

2.   Na terenie gminy dopuszcza się spalanie w   instalacjach grzewczych budynków odpadów z   drewna (trociny, wióry, ścinki), a   także korek i   korę oraz papier i   tekturę nie zawierających substancji niebezpiecznych, impregnatów, folii itp. o   ile nie jest sprzeczne z   zasadami współżycia społecznego.  

Dział III.
Rodzaje i   minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i   gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych.  

§   16.   1.   Dla potrzeb zbierania odpadów komunalnych i   gromadzenia nieczystości ciekłych ustala się następujące rodzaje pojemników i   ich minimalną pojemność:  

1)   pojemniki przewidziane do zbierania odpadów segregowanych na terenie gminy to:  

a)   worki o   pojemności od 60 do 120 L,  

b)   pojemniki o   pojemności 120 L, 240 L, 1100 L,  

c)   kontenery KP 7   -o pojemności 6500 L – 7000 L, o   odpowiednio zastosowanej kolorystyce do danej frakcji  

2)   pojemniki przewidziane do zbierania odpadów niesegregowanych to:  

a)   worki o   pojemności od 60L do 120L,  

b)   kosze uliczne o   pojemności od 10 L do 30 L,  

c)   pojemniki o   pojemności 120 L, 240 l, 1100 L,  

d)   kontenery KP-7 o   pojemności 6500 L – 7000 L;  

3)   nieczystości ciekłe odprowadzane są do:  

a)   sieci kanalizacyjnej,  

b)   zbiorników bezodpływowych,  

c)   oczyszczalni przydomowych.  

2.   Ustala się średnie wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców i   w obiektach struktury społeczno– gospodarczej wynikające z   KPGO:  

1)   dla budynków mieszkalnych 20L na mieszkańca, jednak, co najmniej jeden pojemnik 120 L na każdą nieruchomość; odpady segregowane można gromadzić w   workach o   pojemności, co najmniej 60 L;  

2)   dla szkół wszelkiego typu 3   L na każdego ucznia i   pracownika;  

3)   dla żłobków i   przedszkoli 3   L na każde dziecko i   pracownika;  

4)   dla lokali handlowych 50 L na każde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak, co najmniej jeden pojemnik 120 L na lokal;  

5)   dla punktów handlowych poza lokalem 50 L na każdego zatrudnionego, jednak, co najmniej jeden pojemnik 120 L na każdy punkt;  

6)   dla lokali gastronomicznych 20 L na jedno miejsce konsumpcyjne;  

7)   dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji, co najmniej jeden pojemnik 120 L;  

8)   dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i   produkcyjnych w   odniesieniu do pomieszczeń biurowych i   socjalnych pojemnik 120 L na każdych 10 pracowników;  

9)   dla hoteli, pensjonatów, domów opieki 20 L na jedno łóżko;  

10)   dla ogródków działkowych 20 L na każdą działkę w   okresie od 1   marca do 31 października każdego roku i   5 L poza tym okresem;  

11)   w przypadku lokali handlowych i   gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady.  

3.   Ilość oraz pojemność pojemników i   urządzeń do nieczystości ciekłych musi być indywidualnie dostosowana do liczby osób, częstotliwości i   sposobów pozbywania się ich z   nieruchomości.  

§   17.   Uwzględniając wskaźniki określone w   § 16 pkt. 2   przyjmuje się za pożądane dla zobowiązanych podmiotów następujące rodzaje pojemników lub kontenerów, w   których należy gromadzić odpady:  

1)   dla odpadów komunalnych zmieszanych, niesegregowanych:  

 

Lp.  

Podmiot zobowiązany  

Rodzaj pojemnika  

1.  

1-2 osobowa rodzina w   budynku  
jednorodzinnym i   w gospodarstwie rolnym  
3-5 osobowa rodzina w   budynku jednorodzinnym i   w gospodarstwie rolnym  
5- i   więcej osobowa rodzina w   budynku  
jednorodzinnym i   w gospodarstwie rolnym  
nieruchomości wielolokalowej  

120L lub worek  
240L lub 2x 120L  
240 L i   120L  
Worki 60-120L  

2)   dla odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie w   podziale na frakcje mokrą (§ 6   pkt 1   a i   b) i   suchą (§ 6   pkt 1   od c do h):  

 

Lp.  

Podmiot zobowiązany  

Rodzaj i   wielkość  

1.  

frakcja mokra  
a) w   zabudowie wielorodzinnej  
b) w   zabudowie jednorodzinnej i   w gospodarstwach rolnych, w   ogrodach działkowych  

- pojemniki od 1100L do 7000 L  
- pojemniki 120L, 240L,  
- worki- 60 – 120L  

2.  

Frakcja sucha  
a) w   zabudowie wielorodzinnej  
b) w   zabudowie jednorodzinnej i   w gospodarstwach rolnych,  

- worki – 60-120L  
- pojemniki 1100L- 7000L  
- worki- 60- 120L  
- pojemniki 120 L -240L  

§   18.   Miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ciągi handlowo-usługowe, przystanki komunikacji, parki są przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców użytkujących tereny obowiązkowo wyposażane w   zamocowane na stałe kosze uliczne, zgodnie z   następującymi zasadami:  

1)   odległość pomiędzy kosztami rozstawionymi przy drogach publicznych w   mieście i   w parkach nie może przekraczać 150 m;  

2)   na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a   jeśli jej nie ma to w   sąsiedztwie oznaczenia przystanku;  

3)   na peronach odległość pomiędzy koszami nie może przekraczać 50 m.  

Dział IV.
Częstotliwość i   sposób pozbywania się odpadów komunalnych i   nieczystości ciekłych z   terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.  

§   19.   Podmioty uprawnione stosują dwa systemy odbioru odpadów od podmiotów zobowiązanych, jako:  

1)   odpady segregowane,  

2)   odpady niesegregowane  

§   20.   1.   Ustala się n/w częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z   terenu nieruchomości:  

1)   odpady segregowane:  

a)   na obszarach wiejskich – 1   raz w   miesiącu,  

b)   w mieście w   zabudowie jednorodzinnej – 1   raz w   miesiącu,  

c)   w mieście w   zabudowie wielorodzinnej – 2   razy w   tygodniu;  

2)   odpady niesegregowane  

a)   na obszarach wiejskich – 1   raz w   miesiącu,  

b)   w mieście w   zabudowie jednorodzinnej – 1   raz w   miesiącu,  

c)   w mieście w   zabudowie wielorodzinnej – 2   razy w   tygodniu;  

3)   przeterminowane leki i   zużyte baterie systematycznie do specjalnych pojemników usytuowanych na terenie gminy;  

4)   chemikalia i   akumulatory – dostarczane według potrzeb właścicieli do gminnego punktu odbioru odpadów lub dwa razy w   roku odbiór z   nieruchomości według harmonogramu;  

5)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny – dostarczane według potrzeb właścicieli do gminnego punktu odbioru odpadów lub dwa razy w   roku odbiór z   nieruchomości według harmonogramu;  

6)   meble i   odpady wielkogabarytowe – dostarczane według potrzeb właścicieli do gminnego punktu odbioru odpadów lub dwa razy w   roku odbiór z   nieruchomości według harmonogramu;  

7)   odpady budowlane i   rozbiórkowe – na indywidualne zgłoszenia.  

2.   Ustala się n/w częstotliwości odbioru odpadów z   terenów komunalnych przeznaczonych do użytku publicznego:  

1)   z koszy ulicznych – wg potrzeb,  

2)   z placu targowego – na zgłoszenie prowadzącego targowisko, po każdym targowisku.  

3)   z cmentarzy – na zgłoszenie zarządcy,  

4)   z punktów handlowych i   usługowych – codziennie.  

3.   Organizatorzy imprez masowych – zobowiązani są usuwać odpady i   opróżniać przenośne toalety oraz usuwać je niezwłocznie po zakończeniu imprezy.  

Dział V.
Inne wymagania wynikające z   wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz innych przepisów.  

§   21.   Odbieranie od właścicieli nieruchomości i   zagospodarowanie odpadów komunalnych należy do zadań gminy.  

§   22.   Wykonywanie obowiązku określonego w   pkt 1   odbywa się według warunków wynikających z   przeprowadzonego przetargu na odbiór i   zagospodarowanie odpadów.  

§   23.   Koszty odbioru i   zagospodarowania odpadów komunalnych obciążają właścicieli nieruchomości, na których odpady powstają.  

§   24.   Właściciele nieruchomości uiszczają należności za odbiór i   unieszkodliwianie odpadów w   formie opłat na rzecz gminy według odrębnych przepisów prawa miejscowego.  

§   25.   1.   Wysokość opłat ustala jest na podstawie składanych deklaracji w   podziale:  

-   deklaracja dla nieruchomości zamieszkałych,  

-   deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałych.  

2.   Właściciele nieruchomości mają obowiązek przechowywać:  

-   dowody uiszczania opłat za odbiór odpadów i   nieczystości ciekłych, w   celach kontrolnych przez okres dwóch lat.  

§   26.   W sytuacji nieuiszczania należnych opłat maja zastosowanie przepisy ordynacji podatkowej oraz przepisy postępowania o   egzekucji w   administracji.  

§   27.   1.   Podmioty uprawnione, które realizują zadania odbioru i   zagospodarowania odpadów na terenie gminy są zobowiązane do przekazywania odebranych z   nieruchomości odpadów do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych właściwych dla Rejonu 1, w   którym znajduje się gmina Szczekociny – zgodnie ze wskazaniem Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.  

2.   Zagospodarowanie odpadów komunalnych winno podlegać następującym zasadom:  

-   zapewniający wymagany poziom recyklingu, redukcji składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,  

-   maksymalnie ograniczający masę odpadów składowanych,  

-   zgodny z   zasadą bliskości i   najlepszych dostępnych technik.  

§   28.   1.   Wykonanie przez właścicieli nieruchomości obowiązków w   zakresie wyposażenia nieruchomości w   pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich we właściwym stanie, przyłączenia do sieci kanalizacyjnej lub wyposażenia nieruchomości w   zbiornik bezodpływowy lub wyposażenia nieruchomości w   przydomową oczyszczalnię ścieków, uprzątanie błota, śniegu, lodu i   innych zanieczyszczeń z   chodników podlega kontroli wykonywanej przez upoważnione służby; Burmistrza Miasta i   Gminy Szczekociny i   Policji.  

2.   W sytuacjach stwierdzenia niewykonywania obowiązków określonych w   pkt 1   Burmistrz Miasta i   Gminy Szczekociny wydaje decyzję nakazującą ich wykonanie. Wykonanie decyzji podlega egzekucji w   trybie przepisów ustawy o   postępowaniu egzekucyjnym w   administracji.  

3.   Burmistrz Miasta i   Gminy Szczekociny dokonuje kontroli wykonywania obowiązku zawarcia przez właścicieli wszystkich nieruchomości, które winny być wyposażone w   szczelne zbiorniki bezodpływowe, umów na usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych, oraz wykonywania przez nich obowiązku uiszczania z   tego tytułu opłat.  

4.   W przypadku stwierdzenia niewykonywania obowiązków opisanych w   pkt 3, Burmistrz Miasta i   Gminy Szczekociny wydaje z   urzędu decyzję, w   której ustala obowiązek uiszczania opłat, ich wysokość, terminy uiszczania oraz sposób udostępniania urządzeń w   celu ich opróżnienia; w   takich przypadkach gmina organizuje właścicielom nieruchomości opróżnianie zbiorników bezodpływowych; decyzji tej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności; decyzja obowiązuje przez rok ulega przedłużeniu na rok następny, jeżeli właściciel nieruchomości, na co najmniej trzy miesiące przed upływem daty jej obowiązywania nie przedstawi umowy, w   której termin rozpoczęcia wykonywania usługi nie jest późniejszy niż data utraty mocy obowiązującej decyzji; do opłat wymierzonych wyżej wymienioną decyzją stosuje się przepisy działu Ordynacji podatkowej.  

5.   W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nakładanych zgodnie z   art. 6o i   6p ustawy, stosuje się przepisy ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa.  

Dział VI.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.  

§   29.   1.   Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i   środków ostrożności, zapewniających ochronę zdrowia i   życia ludzi oraz zwierząt, a   także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.  

2.   Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a   w szczególności nie pozostawiania ich bez nadzoru.  

§   30.   1.   Do obowiązku właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:  

1)   zapewnienie zwierzętom prawidłowego wyżywienia oraz schronienia przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi;  

2)   wykonanie wszelkich wymaganych odrębnymi przepisami szczepień ochronnych przed chorobami stanowiącymi zagrożenie w   środowisku (powstanie epidemii, wścieklizna itp.) i   okazywanie dowodów powyższych szczepień na żądanie służb kontrolnych;  

3)   zapewnienie zwierzętom w   razie potrzeby opiekę weterynaryjną;  

4)   zwierzęta mogące zagrażać osobom obcym, poza obejście posesji lub lokal mieszkalny mogą być wyprowadzane tylko po wyposażeniu zwierząt w   zabezpieczenia (łańcuch, smycze, kagańce lub inne) uniemożliwiające zachowanie się zwierząt ze szkodą dla ludzi i   rzeczy ruchomych lub nieruchomych;  

5)   natychmiastowe sprzątanie i   usuwanie odchodów pozostawionych przez te zwierzęta:  

a)   na klatkach schodowych, w   windach i   innych pomieszczeniach wspólnego użytku w   obrębie budynku, a   także w   miejscach publicznych;  

b)   na chodnikach, alejkach spacerowych i   innych pomieszczeniach wspólnego użytku, a   także w   miejscach publicznych;  

c)   zebrane odchody umieszczone w   szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w   komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów zapis ten nie dotyczy osób niewidomych korzystających z   psów przewodników;  

6)   niedopuszczanie do zakłócania spokoju innym użytkownikom nieruchomości oraz nieruchomości sąsiednich;  

2.   Zakazuje się właścicielom zwierząt domowych:  

1)   umożliwiania załatwiania przez nich potrzeb fizjologicznych w   klatkach schodowych, piwnicach, zieleńcach, piaskownicach dla dzieci i   w otoczeniu obiektów użyteczności publicznej;  

2)   wprowadzania do placówek handlowych, gastronomicznych lub innych obiektów wspólnego lub publicznego użytku, na tereny placów gier i   zabaw dla dzieci, przepisu nie stosuje się do psów – przewodników osób niewidomych;  

3)   utrzymywania gołębi na terenach zabudowy wielolokalowej.  

§   31.   Każdy właściciel, u   którego nastąpiło padnięcie zwierzęcia domowego, ma obowiązek zawiadomić odpowiednie służby.  

Dział VII.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej.  

§   32.   1.   Hodowla i   utrzymanie zwierząt gospodarskich może odbywać się na terenie miasta i   poszczególnych sołectw na nieruchomościach indywidualnych tylko i   wyłącznie w   odpowiednio przystosowanych i   wybudowanych obiektach inwentarskich wg powszechnie obowiązujących przepisów.  

2.   Pszczoły należy trzymać w   ulach, ustawionych w   odległości, co najmniej 10m od granicy nieruchomości w   taki sposób, aby wylatujące i   przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.  

§   33.   Osoby utrzymujące i   hodujące zwierzęta gospodarskie z   naruszeniem ustaleń zawartych w   niniejszym Regulaminie obowiązane są w   terminie 6   miesięcy od daty wejścia w   życie Regulaminu do dostosowania utrzymania i   hodowli zwierząt gospodarskich do tych zasad lub do jej likwidacji.  

Dział VIII.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i   terminy jej przeprowadzenia.  

§   34.   1.   W celu zapobiegania powstawania chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i   zwierzęta przez gryzoni zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do przeprowadzania deratyzacji:  

1)   w zabudowie zagrodowej w   miarę potrzeb;  

2)   w zabudowie wielorodzinnej 2   razy w   roku:  

a)   1 termin: marzec – kwiecień,  

b)   2 termin: listopad – grudzień.  

2.   Do zwalczania gryzoni należy używać preparatów (trutek) ogólnodostępnych, zatwierdzonych przez ministerstwo zdrowia o   wysokiej skuteczności i   relatywnie małej toksyczności dla środowiska naturalnego.  

3.   Wykonanie obowiązku deratyzacji właściciele nieruchomości powinni przeprowadzić przy pomocy przeszkolonych osób.  

4.   Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właściciela nieruchomości  

5.   Poza nieruchomościami mieszkalnymi obowiązkowi deratyzacji podlegają następujące obiekty:  

1)   stołówki szkolne;  

2)   szkoły;  

3)   internaty, hotele;  

4)   zakłady gastronomiczne;  

5)   sklepy spożywcze i   inne;  

6)   obiekty służby zdrowia;  

7)   zakłady pracy, w   szczególności produkujące żywność:  

a)   młyny, mieszalnie pasz, piekarnie;  

b)   hurtownie artykułów spożywczych;  

c)   punkty rozprowadzające kwalifikowany materiał siewny;  

8)   obiekty użyteczności publicznej.  

6.   W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne, Burmistrz w   uzgodnieniu z   Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.  

Dział IX.
Postanowienia końcowe.  

§   35.   1.   Nadzór i   kontrolę nad realizacją obowiązków wynikających z   niniejszego Regulaminu sprawuje Burmistrz Miasta i   Gminy Szczekociny.  

2.   Kto nie wykonuje obowiązków określonych w   niniejszym Regulaminie podlega karze grzywny.  

3.   Postępowanie w   sprawach, o   których mowa w   ust. 2   toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w   sprawach o   wykroczenia.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »