| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 266/XXVI/2012 Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 22 listopada 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 6n ust.1 ustawy z   13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tj.Dz. U   z 2012 r poz.391) oraz art. 12 ustawy z   1 lipca 2011 r. o   zmianieustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz. 897) i   art. 40 ust.1 ustawy z   8 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jede.Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   póżn. zm.)  

Rada Gminy Szczekociny uchwala , co następuje:  

§   1.   1.   Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, zgodnie z   załącznikiem do niniejszej uchwały.  

2.   Deklarację, o   której mowa w   ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w   Urzędzie Miasta i   Gminy Szczekociny w   terminach określonych w   art. 6m ust.1 i   2 ustawy z   13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2005 r. Nr 236, poz. 2008)  

§   2.   Określa się, iż pierwszą deklarację o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o   której mowa w   art. 6m ust.1 ustawy z   13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach, składa się terminie 14 dni od dnia wejścia uchwały w   życie.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Szczekociny.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta i   Gminy Szczekociny  


mgr   Teresa   Niechciał

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 266/XXVI/2012    
Rady Miasta i   Gminy Szczekociny    
z dnia 22 listopada 2012 r.  
 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI,CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM  

DEKLARACJA O   WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

 

Podstawa     Ustawa z   3 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach  
prawna:        (tj.Dz.U.z 2012r poz.391)  

Składający:  Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz  
właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta  
i Gminy Szczekociny  

Miejsce         Urząd Miasta i   Gminy Szczekociny ; ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny  
składania:  
 

 


ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

BURMISTRZ  MIASTA I   GMINY SZCZEKOCINY  
ul. Senatorska 2  
42-445 Szczekociny  


 

 

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  
 


Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznacz właściwy kwadrat):  
 

infoRgrafika


PIERWSZA DEKLARACJA  
 

infoRgrafika


ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W   PIERWSZEJ DEKLARACJI  

 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ   (zaznaczyć właściwy kwadrat):  

 

infoRgrafika

WŁAŚCICIEL, UŻYTKOWNIK  
LUB POSIADACZ  
 

infoRgrafika


WSPÓŁWŁAŚCICIEL, UŻYTKOWNIK  
WSPÓŁPOSIADACZ  

 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

 

RODZAJ SKŁADAJĄCEGO
Zalacznik46A30F5A-8FC8-4E5C-A178-42D7D2D20DB7.png
OSOBA PRAWNA

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJACA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

 

NAZWA PEŁNA/ IMIE I   NAZWISKO
 

IDENTYFIKATOR REGON/NIP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
PESEL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ADRES SIEDZIBY/ ADRES ZAMIESZKANIA

KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAŁY ODPADY
KOMUNALNE

 

KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W   REJESTRZE GRUNTÓW

 

DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI ZAMIESZKAŁYCH NIERUCHOMOŚCI

 


Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w   części E niniejszej deklaracji zamieszkuje:………………………………...
(należy podać liczbę mieszkańców)
 

 

niepotrzebne skreślić*
Odpady komunalne gromadzone są w   sposób selektywny/ nieselektywny*

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi……………………..zł słownie złotych……………………………………..
Powyższą opłatę uiszczać będę miesięcznie do 20 dnia każdego miesiąca na rachunek Bankowy Urzędu Miasta i   Gminy Szczekociny nr 66827700020007000005660001
lub w   kasie Urzędu.

 

DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH  

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w   części E niniejszej deklaracji odpady komunalne gromadzone są w   sposób selektywny/ nieselektywny*  
W następujących pojemnikach lub workach:  
a) 60L – szt………………  
b) 110L – szt………………  
c) 120L – szt……………...  
d) 240L – szt……………..  
e) 110L – szt…………….  
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi…………………..zł słownie złotych………………………………..  
Powyższą opłatę uiszczać będę  miesięcznie do 20 dnia każdego miesiąca na rachunek Bankowy Urzędu Miasta i   Gminy Szczekociny lub w   kasie Urzędu.  
 

 

F. OŚWIADCZENIE I   PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ OSOBY  
REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

Oświadczenie, że jestem świadomy / a   odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.  ……………………………….…                          …………………………………  
(miejscowość i   data)                                                    (czytelny podpis)  
 

 

G. ADNOTACJE ORGANU  
 

Pouczenie  

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawiania tytułu wykonawczego zgodnie z   przepisami ustawy z   dnia 17 czerwca 1966 r. o   postępowaniu egzekucyjnym w   administracji (Dz. U. z   2005 r. Nr 229, poz. 1954 z   późn. zm.).  

Objaśnienie:  

1)   Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Miasta i   Gminy Szczekociny o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości  pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.  

2)   W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należytej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w   deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany  złożyć nową deklarację do Burmistrza Miasta i   Gminy Szczekociny w   terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w   którym nastąpiła zmiana.  

niepotrzebne skreślić*  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »