| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/244/2012 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie określenia zasad przyznawania nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta Żywca za wysokie osiągnięcia sportowe

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 10, art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym/ tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm. / oraz art. 31 i   35 ust. 5   i 6   ustawy z   dnia 25 czerwca 2010 roku o   sporcie / Dz. U. Nr 127, poz. 857 z   późn. zm. / Rada Miejska w   Żywcu  
u c h w   a l a, co następuje:  

§   1.   Przyjmuje się ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD I   WYRÓŻNIEŃ BURMISTRZA MIASTA ŻYWCA ZA WYSOKIE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§   3.   Traci moc Uchwała Nr VIII/52/2011 Rady Miejskiej w   Żywcu z   dnia 24 marca 2011 r. w   sprawie zasad przyznawania nagród i   wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewiodniczący Rady Miejskiej  


Krzysztof   Greń

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXXIV/244/2012    
Rady Miejskiej w   Żywcu    
z dnia 25 października 2012 r.  
 

Zasady  
przyznawania nagród i   wyróżnień Burmistrza Miasta Żywca  
za wysokie osiągnięcia sportowe  

Rada Miejska w   Żywcu   dla podkreślenia wysokich osiągnięć sportowych postanawia, iż ze środków budżetu Miasta Żywca przyznawane będą nagrody i   wyróżnienia Burmistrza Miasta Żywca dla zawodników oraz ich trenerów, za uzyskane przez nich wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i   krajowym, co stanowi wyraz uznania społeczności Miasta Żywca dla środowiska sportowego za wkład we współtworzeniu i   podnoszeniu poziomu kultury fizycznej i   sportu oraz promocję Miasta Żywca na arenie międzynarodowej i   krajowej. Niniejsze zasady określają tryb i   procedurę przyznawania ww. nagród i   wyróżnień.  

§   1.   1.   Nagrody i   wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i   krajowym przyznawane będą corocznie, za rok poprzedni dla zawodników oraz ich trenerów.  

2.   Nagrody za wysokie osiągnięcia sportowe mają charakter pieniężny.  

3.   Wyróżnienia za osiągnięcia sportowe mają charakter rzeczowy ( bony towarowe).  

4.   Przy przyznawaniu nagród i   wyróżnień, bierze się pod uwagę znaczenie osiągnięć sportowych dla Miasta Żywca.  

§   2.   1.   Nagrody i   wyróżnienia mogą być przyznawane raz w   roku w   konkurencjach sportowych zaliczanych do dyscyplin olimpijskich.  

2.   Nagrody i   wyróżnienia są przyznawane dla zawodników i   trenerów reprezentujących stowarzyszenia sportowe mające siedzibę i   działające na terenie Miasta.  

3.   W przypadku posiadania odpowiednich środków finansowych mogą być przyznawane dodatkowe nagrody pieniężne i   wyróżnienia lub inne nagrody rzeczowe w   formie np. pucharów, statuetek, książek dla zawodników i   trenerów, za osiągnięcia sportowe mające szczególne znaczenie dla społeczności lokalnej i   promujące miasto Żywiec, w   konkurencjach niezaliczanych do dyscyplin olimpijskich.  

§   3.   1.   Nagrody mogą być przyznawane w   kategorii seniorów i   młodzieżowców.  

2.   Nagrody mogą być przyznane za następujące osiągnięcia sportowe w   systemie trzystopniowym:  

1)   nagroda I   stopnia:  

a)   miejsca medalowe na Igrzyskach Olimpijskich i   Paraolimpijskich,  

b)   miejsca medalowe na Mistrzostwach Świata.  

2)   nagroda II stopnia:  

a)   miejsca punktowane na Igrzyskach Olimpijskich i   Paraolimpijskich,  

b)   miejsca punktowane na Mistrzostwach Świata,  

c)   miejsca medalowe na Mistrzostwach Europy,  

d)   miejsca medalowe na Uniwersjadzie Letniej i   Zimowej lub na Akademickich Mistrzostwach Świata i   Europy,  

e)   miejsca I   - III w   klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Europy.  

3)   nagroda III stopnia:  

a)   miejsca medalowe na Mistrzostwach Polski,  

b)   miejsca I- III w   klasyfikacji generalnej Pucharu Polski.  

§   4.   1.   Wyróżnienia mogą być przyznawane w   kategoriach młodzik, kadet, junior młodszy i   junior.  

2.   Wyróżnienia mogą być przyznane za następujące osiągnięcia sportowe w   systemie trzystopniowym:  

1)   wyróżnienie I   stopnia:  

a)   miejsca medalowe na Mistrzostwach Świata,  

2)   wyróżnienie II stopnia:  

a)   miejsca medalowe na Mistrzostwach Europy,  

3)   wyróżnienie III stopnia:  

a)   miejsca medalowe na Mistrzostwach Polski lub na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.  

§   5.   Trenerowi prowadzącemu szkolenie zawodnika lub zespołu, który osiągnął sukcesy sportowe, o   których mowa w   § 3   i 4   może być przyznana nagroda w   wysokości do 2.000 zł.  

§   6.   1.   Nagrody za osiągnięcia indywidualne ustala się w   następujących wysokościach:  

1)   nagroda I   stopnia – do 3.000 zł brutto,  

2)   nagroda II stopnia – do 2.000 zł brutto,  

3)   nagroda III stopnia – do 1.000 zł brutto.  

2.   Wyróżnienia za osiągnięcia indywidualne ustala się w   następujących wysokościach:  

1)   wyróżnienie I   stopnia - bon towarowy o   wartości do 1.500 zł brutto,  

2)   wyróżnienie II stopnia - bon towarowy o   wartości do 1.000 zł brutto,  

3)   wyróżnienie III stopnia - bon towarowy o   wartości do 500 zł brutto.  

3.   Nagrody lub wyróżnienia za osiągnięcia zespołowe przyznaje się każdemu zawodnikowi z   zespołu  

w wysokości do 70% nagrody indywidualnej lub wyróżnienia indywidualnego.  

§   7.   1.   Kandydatury do nagród i   wyróżnień mogą zgłaszać:  

1)   stowarzyszenia sportowe mające siedzibę i   działające na terenie miasta Żywca,  

2)   Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Promocji i   Współpracy Partnerskiej Urzędu Miejskiego  

w Żywcu,  

3)   Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i   Turystyki Rady Miejskiej w   Żywcu.  

§   8.   Wnioski z   propozycjami kandydatów do nagród i   wyróżnień należy składać w   Wydziale Spraw Społecznych, Promocji i   Współpracy Partnerskiej Urzędu Miejskiego w   Żywcu, w   terminie ustalonym przez Wydział i   podanym do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

§   9.   1.   Wnioski, o   których mowa w   § 8, powinny zawierać:  

1)   stopień nagrody lub wyróżnienia oraz kategorię zawodnika,  

2)   dane wnioskodawcy,  

3)   dane osobowe kandydata do nagrody lub wyróżnienia,  

4)   nazwę stowarzyszenia i   dyscypliny, którą reprezentuje kandydat,  

5)   opis najważniejszych osiągnięć sportowych uzasadniających ubieganie się kandydata o   przyznanie                 nagrody lub wyróżnienia,  

6)   dokument potwierdzający ww. osiągnięcia ( np. komunikat z   zawodów z   potwierdzeniem Polskiego                 Związku Sportowego lub potwierdzeniem wnioskodawcy zgłaszającego kandydata),  

7)   krótką charakterystykę kandydata lub zespołu,  

8)   numer rachunku bankowego kandydata - tylko w   przypadku zaistnienia uzasadnionej i   wyjątkowej                 sytuacji niemożności osobistego odbioru nagrody podczas Uroczystej Gali Sportu.  

2.   W przypadku wniosku dotyczącego trenera, dodatkowo należy dołączyć potwierdzenie o   pracy trenerskiej  

z zawodnikiem lub zespołem, któremu została przyznana nagroda lub wyróżnienie.  

3.   W razie stwierdzenia braków formalnych w   złożonym wniosku wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w   terminie 7   dni od dnia wezwania.  

4.   Wniosek pozostawia sie bez rozpatrzenia w   przypadku:  

1)   złożenia po terminie o   którym mowa w   § 8,  

2)   wycofania wniosku przez wnioskodawcę,  

3)   rezygnacji kandydata do nagrody lub wyróżnienia,  

4)   braków formalnych, nie usuniętych w   terminie o   którym mowa w   ust. 3.  

5.   Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z   przyznaniem nagrody lub wyróżnienia.  

§   10.   1.   Nagrody i   wyróżnienia są przyznawane przez Burmistrza Miasta Żywca, w   oparciu o   ocenę Komisji Opiniującej, która przedstawia propozycję nagród lub wyróżnień oraz ich wysokości dla poszczególnych kandydatów, uwzględniając wielkość środków finansowych określonych w   uchwale budżetowej na dany rok.  

2.   W skład Komisji Opiniującej wchodzą:  

1)   Zastępca Burmistrza Miasta - odpowiedzialny za sprawy sportu,  

2)   Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i   Turystyki Rady Miejskiej w   Żywcu,  

3)   Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Promocji i   Współpracy Partnerskiej Urzędu Miejskiego  

w Żywcu.  

3.   Obrady Komisji Opiniującej odbywać się będą w   terminie, nie dłuższym niż miesiąc od dnia ostatecznego złożenia wniosków.  

4.   Obrady Komisji Opiniującej są niejawne do czasu zatwierdzenia wyników przez Burmistrza Miasta Żywca.  

5.   Decyzja Burmistrza Miasta jest ostateczna i   nie stanowi podstaw do żądania przez wnioskodawców przyznania nagrody, wyróżnienia lub zmiany wysokości nagrody lub wyróżnienia.  

6.   Pomoc organizacyjną zapewnia Komisji Opiniującej Wydział Spraw Społecznych, Promocji i   Współpracy Partnerskiej Urzędu Miejskiego w   Żywcu.  

§   11.   O przyznaniu lub odmowie przyznania nagrody lub wyróżnienia dla kandydata wnioskodawca informowany jest telefoniczne.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »