| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/244/2012 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie określenia zasad przyznawania nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta Żywca za wysokie osiągnięcia sportowe

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 10, art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym/ tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm. / oraz art. 31 i   35 ust. 5   i 6   ustawy z   dnia 25 czerwca 2010 roku o   sporcie / Dz. U. Nr 127, poz. 857 z   późn. zm. / Rada Miejska w   Żywcu  
u c h w   a l a, co następuje:  

§   1.   Przyjmuje się ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD I   WYRÓŻNIEŃ BURMISTRZA MIASTA ŻYWCA ZA WYSOKIE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§   3.   Traci moc Uchwała Nr VIII/52/2011 Rady Miejskiej w   Żywcu z   dnia 24 marca 2011 r. w   sprawie zasad przyznawania nagród i   wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewiodniczący Rady Miejskiej  


Krzysztof   Greń

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXXIV/244/2012    
Rady Miejskiej w   Żywcu    
z dnia 25 października 2012 r.  
 

Zasady  
przyznawania nagród i   wyróżnień Burmistrza Miasta Żywca  
za wysokie osiągnięcia sportowe  

Rada Miejska w   Żywcu   dla podkreślenia wysokich osiągnięć sportowych postanawia, iż ze środków budżetu Miasta Żywca przyznawane będą nagrody i   wyróżnienia Burmistrza Miasta Żywca dla zawodników oraz ich trenerów, za uzyskane przez nich wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i   krajowym, co stanowi wyraz uznania społeczności Miasta Żywca dla środowiska sportowego za wkład we współtworzeniu i   podnoszeniu poziomu kultury fizycznej i   sportu oraz promocję Miasta Żywca na arenie międzynarodowej i   krajowej. Niniejsze zasady określają tryb i   procedurę przyznawania ww. nagród i   wyróżnień.  

§   1.   1.   Nagrody i   wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i   krajowym przyznawane będą corocznie, za rok poprzedni dla zawodników oraz ich trenerów.  

2.   Nagrody za wysokie osiągnięcia sportowe mają charakter pieniężny.  

3.   Wyróżnienia za osiągnięcia sportowe mają charakter rzeczowy ( bony towarowe).  

4.   Przy przyznawaniu nagród i   wyróżnień, bierze się pod uwagę znaczenie osiągnięć sportowych dla Miasta Żywca.  

§   2.   1.   Nagrody i   wyróżnienia mogą być przyznawane raz w   roku w   konkurencjach sportowych zaliczanych do dyscyplin olimpijskich.  

2.   Nagrody i   wyróżnienia są przyznawane dla zawodników i   trenerów reprezentujących stowarzyszenia sportowe mające siedzibę i   działające na terenie Miasta.  

3.   W przypadku posiadania odpowiednich środków finansowych mogą być przyznawane dodatkowe nagrody pieniężne i   wyróżnienia lub inne nagrody rzeczowe w   formie np. pucharów, statuetek, książek dla zawodników i   trenerów, za osiągnięcia sportowe mające szczególne znaczenie dla społeczności lokalnej i   promujące miasto Żywiec, w   konkurencjach niezaliczanych do dyscyplin olimpijskich.  

§   3.   1.   Nagrody mogą być przyznawane w   kategorii seniorów i   młodzieżowców.  

2.   Nagrody mogą być przyznane za następujące osiągnięcia sportowe w   systemie trzystopniowym:  

1)   nagroda I   stopnia:  

a)   miejsca medalowe na Igrzyskach Olimpijskich i   Paraolimpijskich,  

b)   miejsca medalowe na Mistrzostwach Świata.  

2)   nagroda II stopnia:  

a)   miejsca punktowane na Igrzyskach Olimpijskich i   Paraolimpijskich,  

b)   miejsca punktowane na Mistrzostwach Świata,  

c)   miejsca medalowe na Mistrzostwach Europy,  

d)   miejsca medalowe na Uniwersjadzie Letniej i   Zimowej lub na Akademickich Mistrzostwach Świata i   Europy,  

e)   miejsca I   - III w   klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Europy.  

3)   nagroda III stopnia:  

a)   miejsca medalowe na Mistrzostwach Polski,  

b)   miejsca I- III w   klasyfikacji generalnej Pucharu Polski.  

§   4.   1.   Wyróżnienia mogą być przyznawane w   kategoriach młodzik, kadet, junior młodszy i   junior.  

2.   Wyróżnienia mogą być przyznane za następujące osiągnięcia sportowe w   systemie trzystopniowym:  

1)   wyróżnienie I   stopnia:  

a)   miejsca medalowe na Mistrzostwach Świata,  

2)   wyróżnienie II stopnia:  

a)   miejsca medalowe na Mistrzostwach Europy,  

3)   wyróżnienie III stopnia:  

a)   miejsca medalowe na Mistrzostwach Polski lub na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.  

§   5.   Trenerowi prowadzącemu szkolenie zawodnika lub zespołu, który osiągnął sukcesy sportowe, o   których mowa w   § 3   i 4   może być przyznana nagroda w   wysokości do 2.000 zł.  

§   6.   1.   Nagrody za osiągnięcia indywidualne ustala się w   następujących wysokościach:  

1)   nagroda I   stopnia – do 3.000 zł brutto,  

2)   nagroda II stopnia – do 2.000 zł brutto,  

3)   nagroda III stopnia – do 1.000 zł brutto.  

2.   Wyróżnienia za osiągnięcia indywidualne ustala się w   następujących wysokościach:  

1)   wyróżnienie I   stopnia - bon towarowy o   wartości do 1.500 zł brutto,  

2)   wyróżnienie II stopnia - bon towarowy o   wartości do 1.000 zł brutto,  

3)   wyróżnienie III stopnia - bon towarowy o   wartości do 500 zł brutto.  

3.   Nagrody lub wyróżnienia za osiągnięcia zespołowe przyznaje się każdemu zawodnikowi z   zespołu  

w wysokości do 70% nagrody indywidualnej lub wyróżnienia indywidualnego.  

§   7.   1.   Kandydatury do nagród i   wyróżnień mogą zgłaszać:  

1)   stowarzyszenia sportowe mające siedzibę i   działające na terenie miasta Żywca,  

2)   Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Promocji i   Współpracy Partnerskiej Urzędu Miejskiego  

w Żywcu,  

3)   Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i   Turystyki Rady Miejskiej w   Żywcu.  

§   8.   Wnioski z   propozycjami kandydatów do nagród i   wyróżnień należy składać w   Wydziale Spraw Społecznych, Promocji i   Współpracy Partnerskiej Urzędu Miejskiego w   Żywcu, w   terminie ustalonym przez Wydział i   podanym do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

§   9.   1.   Wnioski, o   których mowa w   § 8, powinny zawierać:  

1)   stopień nagrody lub wyróżnienia oraz kategorię zawodnika,  

2)   dane wnioskodawcy,  

3)   dane osobowe kandydata do nagrody lub wyróżnienia,  

4)   nazwę stowarzyszenia i   dyscypliny, którą reprezentuje kandydat,  

5)   opis najważniejszych osiągnięć sportowych uzasadniających ubieganie się kandydata o   przyznanie                 nagrody lub wyróżnienia,  

6)   dokument potwierdzający ww. osiągnięcia ( np. komunikat z   zawodów z   potwierdzeniem Polskiego                 Związku Sportowego lub potwierdzeniem wnioskodawcy zgłaszającego kandydata),  

7)   krótką charakterystykę kandydata lub zespołu,  

8)   numer rachunku bankowego kandydata - tylko w   przypadku zaistnienia uzasadnionej i   wyjątkowej                 sytuacji niemożności osobistego odbioru nagrody podczas Uroczystej Gali Sportu.  

2.   W przypadku wniosku dotyczącego trenera, dodatkowo należy dołączyć potwierdzenie o   pracy trenerskiej  

z zawodnikiem lub zespołem, któremu została przyznana nagroda lub wyróżnienie.  

3.   W razie stwierdzenia braków formalnych w   złożonym wniosku wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w   terminie 7   dni od dnia wezwania.  

4.   Wniosek pozostawia sie bez rozpatrzenia w   przypadku:  

1)   złożenia po terminie o   którym mowa w   § 8,  

2)   wycofania wniosku przez wnioskodawcę,  

3)   rezygnacji kandydata do nagrody lub wyróżnienia,  

4)   braków formalnych, nie usuniętych w   terminie o   którym mowa w   ust. 3.  

5.   Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z   przyznaniem nagrody lub wyróżnienia.  

§   10.   1.   Nagrody i   wyróżnienia są przyznawane przez Burmistrza Miasta Żywca, w   oparciu o   ocenę Komisji Opiniującej, która przedstawia propozycję nagród lub wyróżnień oraz ich wysokości dla poszczególnych kandydatów, uwzględniając wielkość środków finansowych określonych w   uchwale budżetowej na dany rok.  

2.   W skład Komisji Opiniującej wchodzą:  

1)   Zastępca Burmistrza Miasta - odpowiedzialny za sprawy sportu,  

2)   Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i   Turystyki Rady Miejskiej w   Żywcu,  

3)   Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Promocji i   Współpracy Partnerskiej Urzędu Miejskiego  

w Żywcu.  

3.   Obrady Komisji Opiniującej odbywać się będą w   terminie, nie dłuższym niż miesiąc od dnia ostatecznego złożenia wniosków.  

4.   Obrady Komisji Opiniującej są niejawne do czasu zatwierdzenia wyników przez Burmistrza Miasta Żywca.  

5.   Decyzja Burmistrza Miasta jest ostateczna i   nie stanowi podstaw do żądania przez wnioskodawców przyznania nagrody, wyróżnienia lub zmiany wysokości nagrody lub wyróżnienia.  

6.   Pomoc organizacyjną zapewnia Komisji Opiniującej Wydział Spraw Społecznych, Promocji i   Współpracy Partnerskiej Urzędu Miejskiego w   Żywcu.  

§   11.   O przyznaniu lub odmowie przyznania nagrody lub wyróżnienia dla kandydata wnioskodawca informowany jest telefoniczne.  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Malinowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »