| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/407/12 Rady Powiatu Zawierciańskiego

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2013 rok

Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8   lit. „d”, lit „e”, pkt 9   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 roku o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z   2001 roku z   późn. zm.), art. 120 i   odpowiednio art. 121 ustawy z   27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z   2009 r. z   późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 239, art. 264 ust. 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.)  

RADA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO uchwala, co następuje:  

§   1.   Dochody i   wydatki oraz przychody i   rozchody budżetu powiatu na 2013 rok w   następujących wielkościach:  

A) Dochody ogółem 131.581.282 zł w   tym:  

a)   dochody bieżące 104.836.428 zł z   czego:  

-   subwencja ogólna 44.364.220 zł gdzie: część oświatowa - 38.460.325 zł część wyrównawcza - 3.300.715 zł część równoważąca - 2.603.180 zł  

-   dotacje celowe w   kwocie 20.842.235 zł z   tego: dotacje z   budżetu państwa na zadania bieżące z   zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 13.385.642 zł, dotacje z   budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2.560.830 zł, dotacje od samorządu województwa na zadania realizowane w   drodze umów lub porozumień między j.s.t. 3.032.610 zł, dotacje z   powiatów na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między j.s.t. 1.863.153 zł,  

-   dochody własne w   kwocie 29.281.512 zł  

-   środki na finansowanie zadań z   udziałem środków z   Unii Europejskiej 10.348.461 zł w   tym: dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich 2.198.061 zł, dotacje z   budżetu państwa na zadania bieżące - 4.266.000 zł, z   zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z   innych źródeł 199.400 zł, pozostałe dochody 3.685.000 zł,  

b)   dochody majątkowe 26.744.854 zł z   czego:  

-   dotacje celowe otrzymane z   tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i   zakupów inwestycyjnych 1.594.347 zł,  

-   środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i   wojewódzkich oraz drogach powiatowych, wojewódzkich i   krajowych w   granicach miast na prawach powiatu 1.400.000 zł,  

-   dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację inwestycji i   zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 1.195.760 zł,  

-   dochody ze sprzedaży majątku powiatu 345.000 zł,  

-   dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na inwestycje i   zakupy inwestycyjne z   zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 144.000 zł,  

-   dotacje celowe otrzymane z   państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i   zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 400.000 zł,  

-   dotacje celowe otrzymane z   samorządu województwa na inwestycje i   zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 70.000 zł,  

-   oraz środki na realizację zadań z   udziałem środków UE 21.595.747 zł w   tym: dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich - 19.775.747 zł, dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na inwestycje i   zakupy inwestycyjne z   zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 625.000 zł, dotacje celowe otrzymane z   tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i   zakupów inwestycyjnych 1.195.000 zł,  

B) Wydatki ogółem 138.886.584 zł w   tym:  

a)   wydatki bieżące 101.362.723 zł  

-   wydatki bieżące jednostek budżetowych 83.025.440 zł z   czego: wynagrodzenia i   składki od nich naliczone 56.196.574 zł, wydatki związane z   realizacją zadań statutowych 26.828.866 zł,  

-   wydatki na dotacje na zadania bieżące udzielone z   budżetu powiatu 2.390.651 zł  

-   wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.481.699 zł,  

-   wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE 10.788.933 zł,  

-   wydatki na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych kredytów i   pożyczek) 900.000 zł,  

-   wydatki z   tytułu udzielonych poręczeń (będą występować tylko wtedy, gdy Szpital nie wywiąże się ze zobowiązań spłaty rat kredytów) 776.000 zł,  

b)   wydatki majątkowe 37.523.861 zł  

-   wydatki na inwestycje i   zakupy inwestycyjne 37.523.861 zł w   tym: - na programy finansowane z   udziałem środków UE 24.318.233 zł,  

-   wydatki na zakupy i   objęcie akcji i   udziałów 0   zł,  

-   wydatki na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego 0   zł.  

§   2.   Różnica między planowanymi dochodami a   planowanymi wydatkami stanowi deficyt w   wysokości 7.305.302 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z   części planowanych do zaciągnięcia kredytów i   pożyczek na zadania inwestycyjne w   wysokości 6.015.186 zł z   czego kredyty - 5.447.852 zł, pożyczki - 567.334 zł oraz części wolnych środków w   wysokości 1.290.116 zł.  

§   3.   Tworzy się rezerwy na wydatki w   wysokości 700.500 zł z   tego:  

-   rezerwa ogólna (art. 222 ust. 1   ustawy o   finansach publicznych) 400.000 zł,  

-   rezerwa celowa na realizację zadań własnych z   zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26, ust. 4   ustawy z   dn. 26 kwietnia 2007 r. o   zarządzaniu kryzysowym w   związku z   art. 222, ust. 2   pkt 3   ustawy o   finansach publicznych) 220.500 zł,  

-   rezerwa celowa na wydatki z   zakresu współdziałania z   organizacjami pozarządowymi (art. 222 ust. 2   pkt. 1   i ust. 3   ustawy o   finansach publicznych) 80.000 zł.  

§   4.   Przychody i   rozchody budżetu powiatu na 2013 rok w   następujących wielkościach:  

C) Przychody ogółem 21.642.659 zł z   tego:  

-   wolne środki 3.207.028 zł,  

-   pożyczki 567.334 zł,  

-   kredyty 17.868.297 zł, w   tym: na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z   udziałem środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej 0   zł.  

D) Rozchody ogółem 14.337.357 zł w   tym:  

-   Spłata zaciągniętych kredytów i   pożyczek 14.337.357 zł w   tym: -zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z   udziałem środków pochodzących z   budżetu UE 6.553.564 zł.  

Szczegółowe dane w   zakresie dochodów, wydatków, przychodów i   rozchodów zawierają załączniki Nr 1, 2, 3   i 4.  

§   5.   Wyodrębnia się w   budżecie powiatu:  

-   dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat dochody – 18.420.642 zł, wydatki – 18.420.642 zł, w   tym udział budżetu UE 3.685.000 zł /zgodnie z   załącznikiem nr 5/;  

-   dochody i   wydatki realizowane w   ramach dotacji celowych z   budżetu państwa na zadania własne powiatu dochody – 3.756.590 zł, wydatki – 3.756.590 zł /zgodnie z   załącznikiem nr 6/;  

-   dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dochody – 4.965.763 zł, wydatki – 4.965.763 zł /zgodnie z   załącznikiem nr 7/,  

-   dochody i   wydatki realizowane w   ramach dotacji celowych otrzymywanych z   funduszy celowych dochody – 400.000 zł, wydatki – 400.000 zł /zgodnie z   załącznikiem nr 8/,  

-   dochody budżetu państwa związane z   realizacją zadań zleconych w   wysokości 2.736.000 zł /zgodnie z   załącznikiem nr 9/.  

§   6.   Przyjmuje się wykaz wydatków na zadania inwestycyjne /zgodnie z   załącznikiem nr 10/.  

§   7.   Przyjmuje się wykaz wydatków na programy i   projekty realizowane ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej /zgodnie z   załącznikiem nr 11/.  

§   8.   Ustala się dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o   systemie oświaty i   wydatki nimi finansowane:  

Stan środków pieniężnych na początek roku – 0   zł, dochody – 1.677.200 zł, wydatki – 919.700 zł, stan środków pieniężnych na koniec roku – 757.500 zł /zgodnie z   załącznikiem nr 12/.  

§   9.   Przyjmuje się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z   budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 3.325.651 zł z   tego: dotacje na zadania bieżące w   wysokości 2.390.651 zł, dotacje na zadania majątkowe w   wysokości 935.000 zł, /zgodnie z   załącznikiem nr 13/.  

§   10.   Przyjmuje się plan dochodów i   wydatków środków pochodzących z   Ochrony Środowiska /zgodnie z   załącznikiem nr 14/.  

§   11.   Przyjmuje się plan dochodów i   wydatków środków pochodzących z   udostępniania Zasobu Geodezyjnego /zgodnie z   załącznikiem nr 15/.  

§   12.   Ustala się roczne limity dla zobowiązań z   tytułu pożyczek i   kredytów zaciągniętych na :  

-   finansowanie przejściowego deficytu budżetu w   kwocie 2.000.000 zł,  

-   finansowanie planowanego deficytu budżetu w   kwocie 6.015.186 zł,  

-   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu zaciągniętych pożyczek i   kredytów w   kwocie 12.420.445 zł,  

-   wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z   budżetu UE w   kwocie 0   zł.  

§   13.   Upoważnia się Zarząd Powiatu Zawierciańskiego do:  

1)   przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z   tytułu umów, których realizacja w   roku budżetowym i   w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i   z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,  

2)   zaciągania pożyczek i   kredytów krótkoterminowych na pokrycie mogącego wystąpić w   ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do maksymalnej kwoty 2.000.000 zł,  

3)   zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu zaciągniętych pożyczek i   kredytów w   kwocie 12.420.445 zł,  

4)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,  

5)   dokonywania zmian w   planach wydatków między poszczególnymi rozdziałami z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, bez ograniczeń kwotowych oraz rodzaju wydatków,  

6)   przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym powiatu w   zakresie przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i   paragrafami w   obsługiwanych jednostkach oświatowych z   wyłączeniem wydatków między działami.  

§   14.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§   15.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia z   mocą od 1   stycznia 2013 roku i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zawierciańskiego  


mgr inż.   Adam   Rozlach

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/407/12
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zestawienie dochodów i   wydatków, przychodów i   rozchodów powiatu zawierciańskiego na 2013 rok  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/407/12
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Plan dochodów budżetu powiatu zawierciańskiego na 2013 rok  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/407/12
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Plan wydatków budżetu powiatu zawierciańskiego na 2013 rok  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/407/12
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Przychody i   rozchody na 2013 rok  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/407/12
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Plan dochodów i   wydatków związanych z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2013 rok  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/407/12
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Plan dochodów i   wydatków bieżących i   majątkowych realizowanych w   ramach otrzymanych dotacji celowych z   budżetu państwa na zadania własne powiatu na 2013 rok  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/407/12
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Plan dochodów i   wydatków realizowanych w   ramach dotacji celowej na zadania wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 rok  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXI/407/12
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Plan dochodów i   wydatków realizowanych w   ramach dotacji otrzymanych z   funduszy celowych w   2013 roku.  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXI/407/12
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Dochody budżetu państwa związane z   realizacją zadań zleconych na 2013 rok  

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXI/407/12
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Zadanie inwestycyjne  

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXI/407/12
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik11.pdf

Zadania z   udziałem środków Unii Europejskiej  

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXI/407/12
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik12.pdf

Zestawienie rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych  

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXI/407/12
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik13.pdf

Zestawienie planowych kwot dotacji udzielanych z   budżetu Powiatu Zawierciańskiego w   2013 roku.  

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXXI/407/12
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik14.pdf

Plan dochodów i   wydatków środków pochodzących z   Ochrony Środowiska na 2013 rok  

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXXI/407/12
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik15.pdf

Plan dochodów i   wydatków środków pochodzących z   udostępniania zasobu geodezyjnego na 2013 rok  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Cyrankiewicz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »