| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/221/2012 Rady Gminy Czernichów

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Czernichów

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Rada Gminy Czernichów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Czernichów, zwanymi dalej „konsultacjami” w przypadkach przewidzianych ustawami oraz w innych sprawach ważnych dla Gminy Czernichów.

2. Prawo udziału w konsultacjach mają osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkujące na dzień przeprowadzenia konsultacji na terenie Gminy Czernichów.

§ 2.

1. Wójt Gminy Czernichów może przeprowadzić konsultacje z własnej inicjatywy.

2. Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji mogą wystąpić:

a) Radni Gminy Czernichów w liczbie co najmniej pięciu,

b) Komisja Rady Gminy Czernichów właściwa rzeczowo do przedmiotu konsultacji,

c) mieszkańcy Gminy Czernichów w liczbie co najmniej 100 osób, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien zawierać odpowiednio:

a) przedmiot konsultacji,

b) termin przeprowadzenia konsultacji,

c) zakres konsultacji,

d) formę przeprowadzenia konsultacji,

e) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji,

f) listę osób popierających wniosek, zawierającą imiona, nazwiska, adresy i numery ewidencyjne PESEL oraz własnoręczne ich podpisy, ze wskazaniem osoby wyznaczonej do kontaktu w sprawie złożonego wniosku.

4. Wniosek spełniający wymogi określone w §2 ust. 3 jest rozpatrywany przez Wójta Gminy Czernichów w terminie 7 dni od dnia złożenia.

5. Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu.

6. O przeprowadzeniu lub odmowie przeprowadzenia konsultacji Wójt Gminy Czernichów informuje wnioskodawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania wniosku z zastrzeżeniem ust. 5.

§ 3.

1. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Wójt Gminy Czernichów w drodze zarządzenia.

2. Zarządzenie Wójta Gminy Czernichów o przeprowadzeniu konsultacji określa w szczególności:

a) przedmiot konsultacji,

b) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

c) zakres konsultacji,

d) formę przeprowadzenia konsultacji,

e) komórkę organizacyjną Urzędu Gminy Czernichów lub jednostkę organizacyjną Gminy Czernichów odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

§ 4.

Konsultacje mogą być prowadzone w następujących formach:

1) otwartych spotkań z mieszkańcami Gminy Czernichów,

2) umieszczanie projektu aktu prawa miejscowego, projektu uchwały Rady Gminy, projektu dokumentu na stronie internetowej Urzędy Gminy Czernichów www.czernichow.com.pl i przyjmowanie pisemnych opinii z wykorzystaniem ankiet określonych przez Wójta Gminy Czernichów w drodze zarządzenia,

3) ogłoszenia w biuletynie informacyjnym Gminy Czernichów,

§ 5.

1. Z przebiegu konsultacji komórka organizacyjna Urzędu Gminy Czernichów lub jednostka organizacyjna Gminy Czernichów odpowiedzialna za ich przeprowadzenie sporządza protokół.

2. Protokół z przebiegu konsultacji udostępniany jest niezwłocznie po zakończeniu konsultacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Czernichów www.czernichow.com.pl

§ 6.

Konsultacje mają charakter opiniodawczy.

§ 7.

Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich mieszkańców Gminy Czernichów.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernichów.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Badan

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Józef Edmund Nowicki

CONEXIS Kancelaria Zamówień Publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »