| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/221/2012 Rady Gminy Czernichów

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Czernichów

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Rada Gminy Czernichów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Czernichów, zwanymi dalej „konsultacjami” w przypadkach przewidzianych ustawami oraz w innych sprawach ważnych dla Gminy Czernichów.

2. Prawo udziału w konsultacjach mają osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkujące na dzień przeprowadzenia konsultacji na terenie Gminy Czernichów.

§ 2.

1. Wójt Gminy Czernichów może przeprowadzić konsultacje z własnej inicjatywy.

2. Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji mogą wystąpić:

a) Radni Gminy Czernichów w liczbie co najmniej pięciu,

b) Komisja Rady Gminy Czernichów właściwa rzeczowo do przedmiotu konsultacji,

c) mieszkańcy Gminy Czernichów w liczbie co najmniej 100 osób, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien zawierać odpowiednio:

a) przedmiot konsultacji,

b) termin przeprowadzenia konsultacji,

c) zakres konsultacji,

d) formę przeprowadzenia konsultacji,

e) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji,

f) listę osób popierających wniosek, zawierającą imiona, nazwiska, adresy i numery ewidencyjne PESEL oraz własnoręczne ich podpisy, ze wskazaniem osoby wyznaczonej do kontaktu w sprawie złożonego wniosku.

4. Wniosek spełniający wymogi określone w §2 ust. 3 jest rozpatrywany przez Wójta Gminy Czernichów w terminie 7 dni od dnia złożenia.

5. Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu.

6. O przeprowadzeniu lub odmowie przeprowadzenia konsultacji Wójt Gminy Czernichów informuje wnioskodawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania wniosku z zastrzeżeniem ust. 5.

§ 3.

1. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Wójt Gminy Czernichów w drodze zarządzenia.

2. Zarządzenie Wójta Gminy Czernichów o przeprowadzeniu konsultacji określa w szczególności:

a) przedmiot konsultacji,

b) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

c) zakres konsultacji,

d) formę przeprowadzenia konsultacji,

e) komórkę organizacyjną Urzędu Gminy Czernichów lub jednostkę organizacyjną Gminy Czernichów odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

§ 4.

Konsultacje mogą być prowadzone w następujących formach:

1) otwartych spotkań z mieszkańcami Gminy Czernichów,

2) umieszczanie projektu aktu prawa miejscowego, projektu uchwały Rady Gminy, projektu dokumentu na stronie internetowej Urzędy Gminy Czernichów www.czernichow.com.pl i przyjmowanie pisemnych opinii z wykorzystaniem ankiet określonych przez Wójta Gminy Czernichów w drodze zarządzenia,

3) ogłoszenia w biuletynie informacyjnym Gminy Czernichów,

§ 5.

1. Z przebiegu konsultacji komórka organizacyjna Urzędu Gminy Czernichów lub jednostka organizacyjna Gminy Czernichów odpowiedzialna za ich przeprowadzenie sporządza protokół.

2. Protokół z przebiegu konsultacji udostępniany jest niezwłocznie po zakończeniu konsultacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Czernichów www.czernichow.com.pl

§ 6.

Konsultacje mają charakter opiniodawczy.

§ 7.

Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich mieszkańców Gminy Czernichów.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernichów.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Badan

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »