| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/173/2012 Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001r Nr 142, poz. 1591 z   póżniejszymi zmianami) oraz art. 223-228 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009r Nr 157 poz. 1240 z   póżniejszymi zmianami)                                                  Rada Gminy uchwala co następuje:  

§   1.   1.   Ustala się   DOCHODY   budżetu gminy na rok 2013 zgodnie z   załącznikiem Nr 1   w wysokości złotych:   11.981.203,15   w tym:  

a)   dochody bieżące   10.714.487,15   w tym w   szczególności:           subwencje                                                  5.355.593,00                                                      dotacje na zadania zlecone                         1.405.842,00                                                      dotacje na zadania własne                             203.889,00                                                      dotacje na zasadzie porozumień                        1.000,00                                                   dotacje na zadania z   udziałem środków UE  246.938,58                                                 dochody własne(podatki, opłaty, świadczenie usług) 3.501.224,57  

b)   dochody majątkowe                                                                                    1.266.716,00   w tym w   szczególności:    dotacje na inwestycje z   udziałem środków UE 450.116,00            dochody ze sprzedaży majątku                     566.600,00 dotacje z   funduszy celowych na inwestycje 250.000,00  

2.   Ustala się   WYDATKI   budżetu gminy na rok 2013 zgodnie z   załącznikiem Nr 2   w wysokości złotych:   14.586.193,11   w tym   : a)wydatki bieżące                                                                                 9.937.752,99   z tego:                                           wydatki na wynagrodzenia i   pochodne      4.635.001,00                                                       dotacje udzielane z   budżetu                           766.400,00                                                       wydatki na obsługę długu                             180.000,00                                               wydatki na zadania z   udziałem środków UE275.172,07                                                        pozostałe wydatki                                       4.081.179,92  

b)   wydatki majątkowe                                                                                 4.648.440,12   w tym:                                               na zadania związane z   udziałem środków UE        4.457.036,96                                                            pozostałe                                                                       191.403,16 Na koniec 2013 roku planowany jest deficyt w   wysokości   2.604.989,96   złotych, który pokryty  zostanie  zaciągnięciem kredytów w   wysokości zł 674.596,28 i   pożyczek w   wysokości zł 2.789.934,00 oraz zadwyżką budżetową z   lat ubiegłych w   wysokości 102.006,68. Spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów wyniosą zł 376.600,00 i   pożyczek zł 584.947,00. Ustala się limit zobowiązań z   tytułu zaciągnięcia pożyczek w   wysokości 2.789.934,00 zł ,w tym w   BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji w   wysokości 2.199.934,00 zł oraz w   WFOŚiGW w   Katowicach w   wysokości złotych 590.000,00 oraz limit z   tytułu zaciągnięcia kredytów na wkład własny do zadań inwestycyjnych w   wysokości 674.596,28 zł. Ustala się limit zobowiązań z   tytułu zaciągnięcia kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł.  

§   2.   Przychody   planuje się w   wysokości  złotych 3.566.536,96 na które  składają się pożyczki i   kredyty na finansowanie inwestycji, w   tym pożyczki zł 2.789.934,00 oraz kredyty zł 674.596,28 oraz nadwyżka budżetowa zł 102.006,68.   Rozchody   w 2013r. wyniosą kwotę złotych 961.547,00z przeznaczeniem na spłatę kredytów i   pożyczek dotyczących:  

-   kredytu na termomodernizację szkół podst. w   Soborzycach i   Olbrachcicach- BS     72.000,00  

-   kredytu na pokrycie deficytu budżetu w   związku z   realizacją inwestycji zaciągniętego w   2011r. - ING Bank Śląski                                                                                                                            195.000,00  

-   kredytu zaciągniętego na wkład własny do inwestycji w   2012r -BS                             109.600,00  

-   pożyczki z   WFOŚiGW na budowę wodociągu w   Raczkowicach                                   28.000,00  

-   pożyczki z   WFOŚiGW na budowę wodociągu w   Cielętnikach                                    120.000,00  

-   pożyczki w   WFOŚiGW zaciągnięte w   2012r – termomodernizacja obiektów                27.265,00 Spłata pożyczki na prefinansowanie z   BGK                                                                   409.682,00 Spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i   pożyczek oraz odsetki z   tym związane zaplanowano z   dochodów własnych gminy.  Zestawienie przychodów i   rozchodów stanowi załącznik nr 3.  

§   3.   Ustala się dochody z   tytułu wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w   wysokości złotych 55.000,00 które przeznaczone zostaną na realizację programu profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.  

§   4.   Ustala się wykaz inwestycji gminnych do realizacji w   roku 2013 oraz wysokość nakładów stanowiący załącznik nr 4   do projektu budżetu.  

§   5.   Ustala się plan dochodów i   wydatków związanych z   realizacją zadań ustawowo zleconych oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z   tytułu realizacji zadań zleconych gminie zgodnie z   załącznikiem nr 5.  

§   6.   Wykaz środków funduszy sołeckich przeznaczonych do realizacji w   2013 r. wg decyzji zebrań wiejskich stanowi załącznik Nr 6.  

§   7.   Ustala się dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury, Biblioteki Gminnej, Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, niepublicznej Szkoły Podstawowej w   Soborzycach prowadzonej przez Stowarzyszenie  oraz organizacji sportowych działających na terenie gminy Dąbrowa Zielona wg załącznika nr 7.  

§   8.   Załącznik Nr 8   stanowi wykaz projektów realizowanych z   udziałem środków UE  przez jednostki budżetowe działające na terenie gminy.  

§   9.   Załącznik nr 9   dotyczy planu przychodów i   kosztów Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w   Dąbrowie Zielonej.  

§   10.   Tworzy się rezerwę celową w   wysokości 26.000,00  złotych na realizację zadań z   zakresu zarządzania kryzysowego, rezerwę celową na nieprzewidziane wydatki  Rad Sołeckich w   wysokości 1500,00 złotych oraz  rezerwę ogólną w   wysokości 30.320,24 złotych.  

§   11.   Upoważnia się Wójta Gminy do:  

1.   Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu                   budżetu do wysokości 500.000 zł  

2.   Zaciągania kredytów i   pożyczek  na sfinansowanie deficytu budżetu jednostki                    samorządu terytorialnego, w   tym pożyczek w   wysokości 2.789.934,00 zł i   kredytów          674.596,28 zł.  

3.   Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat w   wybranych przez  siebie bankach.  

4.   Dokonywania wszelkich zmian w   planie wydatków budżetowych, z   wyłączeniem                          przeniesień między działami.  

§   12.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   13.   1.   Uchwała  wchodzi w   życie z   dniem podjęcia z   mocą obowiązującą od 1.01.2013r. i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Adam   Szkop

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXVII/173/2012    
Rady Gminy Dąbrowa Zielona    
z dnia 28 grudnia 2012 r.  
 

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXVII/173/2012    
Rady Gminy Dąbrowa Zielona    
z dnia 28 grudnia 2012 r.  
 

infoRgrafika

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XXVII/173/2012    
Rady Gminy Dąbrowa Zielona    
z dnia 28 grudnia 2012 r.  
 

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 4   do Uchwały Nr XXVII/173/2012    
Rady Gminy Dąbrowa Zielona    
z dnia 28 grudnia 2012 r.  
 

Wykaz inwestycji na rok 2013  

 

L.p.  
dział  

Nazwa zadania  

Okres  
realizacji  

Wartość kosztorysowa  

Poniesione  
nakłady  

Planowane nakłady  
2013r.  

Środki własne gminy  

Dotacje  

Środki UE  

Inne wpływy, odpłatność  

Kredyty  

1.  
750  

Odnowa Wsi PROW:  
- remont świetlicy w   Borowcach  
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w  
Lipiu  

2011-2014  

391.967,34  

203.798.18  


188.169,16  

6.100,00  

4.270,00  


1.830,00  

385.867,34  

199.528,18  


186.339,16  

 

 

239.034,00  

124.288,00  


114.746,00  

 

146.833,34  

75.240,18  


71.593,16  

2.  
010  

Opracowanie projektów  
( pozostałe wodociągi)  

2013  

65.000,-  

0  

65.000,-  

65.000,00  

 

 

 

0  

3.  
750  

Przebudowa i   wyposażenie stałego targowiska wiejskiego „Mój rynek”  

2012-2013  

771.631,94  

14.760,00  

756.871,94  

140.000,00  

 

460.900,00  

 

155.971,94  

4.  
010  

Budowa oczyszczalni ścieków w   Dąbrowie Ziel.  

2012-2013  

3.270.831,00  

59.040,00  

3.211.791,00  

500.000,00  

250.000,00  
WFOŚiGW  

1.500.000,00  

590.000,00  
WFOŚiGW  

371.791,00  
 

5.  
750  

Budowa budynku wielofunkcyjnego w   Dąbku II etap  

2011  
2013  

575.518,77  

473.512,09  

102.006,68  

102.006,68  

 

 

 

 

 

Ogółem:  

 

5.074.949,05  

553.412,09  

4.521.536,96  

807.006,68  

250.000,00  

2.199.934,00  

590.000,00  

674.596,28  

 


Załącznik Nr 5   do Uchwały Nr XXVII/173/2012    
Rady Gminy Dąbrowa Zielona    
z dnia 28 grudnia 2012 r.  
 

Plan dochodów i   wydatków związanych z   realizacją zadań z   zakresu administracji  rządowej i   innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz kwota dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa na 2013r.  

Zadania zlecone DOCHODY  

 

Dział  

Rozdział  

Nazwa  

Plan ogółem  

bieżące  

majątkowe  

Kwota do odprowadzenia  

750  

75011  

Urzędy wojewódzkie  

38.399,00  

38.399,00  

 

200,00  

751  

75101  

Urzędy naczelnych organów władzy  

735,00  

735,00  

 

 

852  

 

Opieka społeczna  

1.366.708,00  

1.366.708,00  

 

30.100,00  

 

85203  

Ośrodki wsparcia  

297.840,00  

297.840,00  

 

10.000,00  

 

85212  

Świadczenia rodzinne, świadczenia z   funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia  
emerytalne i   rentowe  

1.066.950,00  

1.066.950,00  

 

20.100,00  

 

85213  

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z   pomocy społęcznej  

1.918,00  

1.918,00  

 

 

 

 

Ogółem:  

1.405.842,00  

1.405.842,00  

 

30.300,00  

Zadania zlecone WYDATKI  

 

Dział  

Rozdział  

Nazwa  

Plan ogółem  

bieżące  

Wynagrodzenia i   skl  

 

750  

75011  

Urzędy wojewódzkie  

38.399,00  

38.399,00  

38.399,00  

 

751  

75101  

Urzędy naczelnych organów władzy  

735,00  

735,00  

 

 

852  

 

Opieka społeczna  

1.366.708,00  

1.366.708,00  

260.144,00  

 

 

85203  

Ośrodki wsparcia  

297.840,00  

297.840,00  

214.840,00  

 

 

85212  

Świadczenia rodzinne, świadczenia z   funduszu alimentacyjnego  

1.066.950,00  

1.066.950,00  

45.304,00  

 

 

85213  

Składki na ubezpieczenia zdrowotne  

1.918,00  

1.918,00  

 

 

 

 

Ogółem:  

1.405.842,00  

1.405.842,00  

298.543,00  

 

 


Załącznik Nr 6   do Uchwały Nr XXVII/173/2012    
Rady Gminy Dąbrowa Zielona    
z dnia 28 grudnia 2012 r.  
 

Przeznaczenie środków funduszu soleckiego w   2013 roku wg decyzji zebrań wiejskich  

 

Dział  

Rozdział  

§  

Kwota w   zl  

600  

60016  

6060  

4.000,00  

754  

75412  

4210  

1.000,00  

010  

01095  

4210  

5.117,76  

 

 

4300  

3.000,00  

 

Razem  

Borowce  

13.117,76  

600  

60016  

6060  

12.200,00  

921  

9295  

4210  

1.250,00  

 

 

4300  

1.250,00  

010  

01095  

4210  

11.746,53  

758  

75818  

4810  

1.500,00  

 

Razem  

Cielętniki  

27.946,53  

600  

60016  

6060  

4.609,57  

600  

60016  

4210  

3.771,50  

 

 

4300  

3.771,50  

 

Razem  

Cudków  

12.152,57  

600  

60016  

6060  

6.458,24  

600  

60016  

4210  

6.282,79  

 

 

4300  

2.000,00  

 

Razem  

Dąbek  

14.741,03  

600  

60016  

6060  

19.500,00  

010  

01095  

4210  

24.372,10  

 

Razem  

Dąbrowa Zielona  

43.872,10  

600  

60016  

6060  

6.000,00  

600  

60016  

4210  

3.383,39  

 

 

4300  

3.383,39  

 

Razem  

Lipie  

12.766,78  

600  

60016  

6060  

6.400,00  

010  

01095  

4210  

6.033,92  

600  

60016  

4210  

2.000,00  

 

Razem  

Nowa Wieś  

14.433,92  

600  

60016  

6060  

12.455,26  

600  

60016  

4210  

8.000,00  

 

 

4300  

2.754,50  

010  

01095  

4210  

5.000,00  

 

Razem  

Olbrachcice  

28.209,76  

600  

60016  

6060  

7.763,11  

010  

01095  

4210  

2.224,45  

921  

92195  

4210  

8.000,00  

 

Razem:  

Raczkowice  

17.987,56  

600  

60016  

6060  

5.000,00  

600  

60016  

4210  

8.205,50  

 

Razem  

Raczkowice Kolonia  

13.205,50  

600  

60016  

6060  

17.075,28  

600  

60016  

4210  

11.751,53  

 

 

4300  

4.000,00  

754  

75412  

4210  

6.000,00  

 

Razem:  

Soborzyce  

38.826,81  

600  

60016  

6060  

7.258,03  

921  

92195  

4210  

9.413,37  

 

Razem  

Święta Anna  

16.671,40  

600  

60016  

6060  

11.937,47  

010  

01095  

4210  

2.000,00  

600  

60016  

4210  

13.000,00  

 

Razem  

Ulesie  

26.937,47  

600  

60016  

6060  

5.746,20  

600  

60016  

4210  

7.152,20  

 

Razem  

Zaleszczyny  

12.898,40  

 

 

Ogółem FS  

293.767,59  

 


Załącznik Nr 7   do Uchwały Nr XXVII/173/2012    
Rady Gminy Dąbrowa Zielona    
z dnia 28 grudnia 2012 r.  
 

Zestawienie planowanych kwot dotacji  
udzielanych z   budżetu jednostki samorządu terytorialnego  

 

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych  

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  

Dział 921   Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w   Dąbrowie Zielonej   260.000,-  

Dział 926   Dotacja celowa na cele publiczne   50.000-  

Dział 921   Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej   70.000,-  

Dział 801   Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   320.400,-  

Dział 900   Dotacja przedmiotowa dla ZGK  
66.000,-  

 

 


Załącznik Nr 8   do Uchwały Nr XXVII/173/2012    
Rady Gminy Dąbrowa Zielona    
z dnia 28 grudnia 2012 r.  
 

ZESTAWIENIE realizowanych projektów z   udziałem środków UE  

 

L.p.  

Nazwa projektu  

Jednostka realizująca  

Wartość ogółem  

Poniesione nakłady  

Planowane nakłady w   2013r.  

Środki budżetu gminy  

Środki budżetu państwa  

Środki UE  

1.  

Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w   ramach POKL  

GOPS  
Dąbrowa Zielona  

680.187,17  

547.919,86  

132.267,31  

17.194,75  
 

2.645,35  

112.427,21  

2.  

„Zainwestujmy w   przyszłość”  - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w   ramach POKL  

Gimnazjum  
Dąbrowa  Zielona  

424.925,71  

340.657,39  

84.268,32  
w tym majątkowe  
500,00  

0  

12.640,25  

71.628,07  

3.  

„Sowa mądra głowa”- wyrównywanie szans edukacyjnych w   ramach POKL  

UG – Szkoły Podstawowe  

108.000,00  

101.120,00  

6.880,00  

0  

1.032,00  

5.848,00  

4.  

„Nauczyciel na wsi też potrafi” w   ramach POKL  

Przedszkole Gminne  

53.862,00  

26.406,00  

27.456,00  

5.079,30  

0  

22.376,70  
 

5.  

Prowadzenie zajęć dla dzieci i   młodzieży oraz turniej orlików i   młodzików  

Urząd Gminy  

24.800,44  

0  

24.800,44  

6.459,44  

0  

18.341,00  

 

Ogółem:  

 

1.291.775,32  

1.016.103,25  

275.672,07  

28.733,49  

16.317,60  

230.620,98  

 


Załącznik Nr 9   do Uchwały Nr XXVII/173/2012    
Rady Gminy Dąbrowa Zielona    
z dnia 28 grudnia 2012 r.  
 

PLAN PRZYCHODÓW I   KOSZTÓW   GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ  

W DĄBROWIE ZIELONEJ  

 

Stan funduszu środków obrotowych na 1.01.2013r.  

Przychody  

Koszty  

Stan funduszu na dzień 31.12.2013r.  

1000,00  

413.000,00 w   tym:  
dotacja 66.000,00  

408.000,-  

6.000,-  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Czarnecki

Dyrektor Ds. Sprzedaży Korporacyjnej Masterlease Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »