| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/161/2012 Rady Miasta Imielin

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie budżetu miasta Imielin na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)

Rada Miasta Imielin
uchwala:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 30.649.366,00 złotych, z tego:

1) dochody bieżące 25.363.851,00 złotych, w tym:

- 23.800.164,00 zł na zadania własne, z tego: 160.000,00 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 155.000,00 zł z tytułu ochrony środowiska,

- 222.864,00 zł na zadania z udziałem środków europejskich,

- 1.143.427,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

- 197.396 zł na zadania wynikające z zawartych porozumień,

2) dochody majątkowe 5.285.515,00 zł, w tym:

- 4.985.515,00 zł dotacja celowa na inwestycje,

- 300.000,00 zł ze sprzedaży majątku, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 39.749.366,00 złotych, z tego:

1) wydatki bieżące ogółem w wysokości 23.678.166,00 złotych, w tym: 20.359.209,00 zł wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 11.028.490,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 9.330.719,00 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: 160.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz 65.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, 222.864,00 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.    1.175.500,00 zł dotacje celowe na realizację zadań bieżących, w tym: 945.500,00 zł dla jednostek sektora finansów publicznych, 230.000,00 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, 1.710.593,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, 0 zł wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę.       210.000,00 zł wydatki na obsługę długu publicznego.

2) Plan wydatków majątkowych w wysokości 16.071.200,00 zł, w tym:

a) 15.936.200,00 zł wydatki na inwestycje, w tym 90.000,00 zł związane z ochroną środowiska oraz 250.000,00 zł na zakup i objęcie akcji i udziałów,

b) 135.000,00 zł wydatki na zakupy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 1,3,4.

§ 3. Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości 9.100.000,00 złotych, wskazując następujące źródła pokrycia:

- pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 5.200.000 złotych,

- wolne środki wynikające z rozliczenia pożyczek 3.900.000,00 złotych.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaplanowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 5.200.000 złotych.

§ 5. Tworzy się rezerwę budżetową w łącznej kwocie 103.000 złotych, w tym:

a) rezerwę ogólną 40.000 złotych,

b) rezerwę celową 63.000 złotych na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy zawartych porozumień, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się planowane kwoty dotacji z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Ustala się przychody budżetu miasta w łącznej kwocie 9.100.000,00 złotych oraz rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat w innych bankach niż bank prowadzący.

3. Zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek do kwoty 5.200.000,00 zł.

§ 12. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku zmniejszają wykonanie wydatków, a zwroty dotyczące lat poprzednich stanowią dochód gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej miasta w BIP z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta Imielin


Bernadeta Ficek


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/161/2012
Rady Miasta Imielin
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik1-8.pdf

Załączniki do Uchwały Nr XXVI/161/2012 w sprawie budżetu miasta Imielin na 2013 rok.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »