| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/678/12 Rady Miasta Katowice

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e”, „i”, pkt 10, art. 51, art. 54 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.) w związku z art. 48, art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. 1. Ustalić łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Katowice na 2013 rok w wysokości 1.611.931.215 zł w tym:

1) dochody bieżące - 1.372.456.213 zł z czego:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 6.678.069 zł;

2) dochody majątkowe - 239.475.002 zł z czego:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 210.004.751 zł

- zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 1a.

2. Ustalić kwotę planowanych dochodów zadań własnych w wysokości 1.543.095.198 zł z czego:

1) dochody gminy - 1.094.049.400 zł w tym:

a) dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 1.828.454 zł,

b) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 35.485.552 zł;

2) dochody powiatu - 449.045.798 zł w tym:

a) dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 858.180 zł,

b) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 181.197.268 zł;

3. Ustala się kwotę dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 68.836.017 zł z czego na:

1) zadania zlecone gminie - 44.910.575 zł,

2) zadania zlecone powiatowi - 23.890.442 zł,

3) zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową - 35.000 zł.

§ 2. 1. Ustalić łączną planowaną kwotę wydatków budżetu miasta Katowice na 2013 rok w wysokości 2.091.242.273 zł w tym:

1) wydatki bieżące - 1.294.184.849 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych - 1.032.894.799 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 491.482.093 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 541.412.706 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 116.573.828 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 90.024.576 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Miasta - 7.830.127 zł z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.104.782 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.485.811 zł,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Katowice, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym - 13.701.177 zł,

f) obsługę długu miasta Katowice - 33.160.342 zł;

2) wydatki majątkowe - 797.057.424 zł w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 786.073.424 zł z tego na:

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Miasta - 396.620.821 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 10.984.000 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustalić kwotę planowanych wydatków na zadania własne w wysokości 2.022.406.256 zł z czego:

1) na zadania gminy - 1.320.248.781 zł w tym wydatki na finansowanie zadań:

a) wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego - 2.406.078 zł,

b) realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi - 30.809.954 zł;

2) na zadania powiatu - 702.157.475 zł w tym wydatki na finansowanie zadań:

a) wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego 3.162.984 zł,

b) realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi 373.640.994 zł.

3. Ustalić wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 68.836.017 zł z czego na:

1) zadania zlecone gminie - 44.910.575 zł,

2) zadania zlecone powiatowi - 23.890.442 zł,

3) zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową - 35.000 zł.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu miasta Katowice ustalić na dzień 31 grudnia 2013 roku na kwotę 479.311.058 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu będą przychody z tytułu:

1) kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - 157.200.000 zł,

2) kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy - 72.630.000 zł,

3) pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 2.679.680 zł,

4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 246.801.378 zł.

§ 4. 1. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Katowice na 2013 rok w wysokości 494.441.317 zł z tytułu:

1) kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - 157.200.000 zł,

2) kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy - 72.630.000 zł,

3) pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 2.679.680 zł,

4) przychody z tytułu spłaty pozyczki udzielonej z budżetu miasta - 157.800 zł,

5) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 261.773.837 zł.

2. Ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Katowice na 2013 rok w wysokości 15.130.259 zł z tytułu spłat rat kapitałowych:

1) kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym - 13.436.186 zł,

2) pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.694.073 zł.

3. Źródłem pokrycia rozchodów będą przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz spłata pożyczki udzielonej z budżetu miasta w łącznej wysokości 15.130.259 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 10.000.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 232.509.680 zł.

§ 6. 1. Utworzyć ogólną rezerwę budżetową w wysokości 9.500.000 zł.

2. Utworzyć rezerwy celowe w łącznej wysokości 43.817.503 zł, w tym z przeznaczeniem na:

1) odprawy emerytalne i rentowe - 4.496.468 zł,

2) odprawy dla nauczycieli zwalnianych na podstawie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela - 1.401.632 zł,

3) nagrody dla pedagogów - 369.403 zł,

4) nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w placówkach oświatowych - 1.500.000 zł,

5) restrukturyzację szpitali miejskich - 27.300.000 zł,

6)               inicjatywy lokalne - 1.000.000 zł,

7) zadania wskazane przez Rady Jednostek Pomocniczych - 1.350.000 zł,

8) program poprawy bezpieczeństwa publicznego - 2.000.000 zł,

9) usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 400.000 zł,

10) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 4.000.000 zł.

§ 7. 1. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego obejmujący:

1) dochody - 2.686.634 zł,

2) wydatki - 5.569.062 zł.

2. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych i innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi w łącznej kwocie 404.450.948 zł w tym:

1) w ramach wydatków bieżących - 7.830.127 zł,

2) w ramach wydatków majątkowych - 396.620.821 zł

- zgodnie z załącznikami nr 4, nr 5a i nr 5b.

§ 8. Wydatki majątkowe miasta Katowice na 2013 rok wynoszą łącznie 797.057.424 zł w tym na:

1) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych (współfinansowanych z funduszy strukturalnych i innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi) - 396.620.821 zł,

2) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych - 336.317.930 zł,

3) pozostałe wydatki majątkowe - 64.118.673 zł

- zgodnie z załącznikami nr 5b, nr 6a i nr 6b.

§ 9. Łączna kwota dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice na 2013 rok wynosi 127.621.572 zł w tym:

1) dotacje na zadania bieżące - 116.573.828 zł z czego:

a) dotacje przedmiotowe - 696.500 zł,

b) dotacje podmiotowe - 101.321.760 zł,

c) dotacje celowe - 14.555.568 zł;

2) dotacje na zadania inwestycyjne - 11.047.744 zł z czego:

a) dotacje celowe - 11.047.744 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. 1. Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych obejmujące:

1) przychody - 13.046.590 zł,

2) wydatki - 13.024.590 zł.

2. Plan dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych obejmujący:

1) dochody - 1.267.213 zł,

2) wydatki - 1.267.213 zł

- zgodnie z załącznikami nr 8 i nr 9.

§ 11. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 7.000.000 zł oraz wydatki na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 7.000.000 zł.

2. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 2.500.000 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 2.500.000 zł.

§ 12. Upoważnić Prezydenta Miasta Katowice do:

1) dokonywania zmian, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z zastrzeżeniem punktu 2, w planie:

a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) wydatków majątkowych,

c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi;

2) dokonywania zmian pomiędzy poszczególnymi zadaniami w zakresie uchwalonych wydatków oraz do wprowadzania nowych zadań bądź rezygnacji z realizacji zadań uchwalonych (z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice) dotyczących:

a) zadania inwestycyjnego do kwoty 2.000.000 zł,

b) zakupu inwestycyjnego do kwoty 500.000 zł,

c) zadania remontowego do kwoty 1.000.000 zł.

3) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem przeniesień między grupami wydatków oraz za wyjątkiem zmian paragrafu dotyczącego remontów i paragrafów dotyczących wynagrodzeń i uposażeń ze stosunku pracy oraz do dokonywania przeniesień planowanych wydatków finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonym rachunku.

4) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych:

a) na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

b) w skarbowych papierach wartościowych;

5) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do łącznej kwoty 10.000.000 zł;

6) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 232.509.680 zł.

§ 13. Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do:

1) ustalenia dysponentów środków budżetowych,

2) składania Radzie Miasta informacji o skorzystaniu z upoważnień zawartych w § 12 uchwały przy półrocznym i rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 15. Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do ogłoszenia uchwały budżetowej na 2013 rok w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Arkadiusz Godlewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/678/12
Rady Miasta Katowice
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Prognoza dochodów budżetu miasta Katowice na 2013 rok według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz prognozę dochodów  gminy i powiatu


Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXX/678/12
Rady Miasta Katowice
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik1a.pdf

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2013 rok


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/678/12
Rady Miasta Katowice
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu Miasta na 2013 rok w układzie działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki gminy i powiatu


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/678/12
Rady Miasta Katowice
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Prognoza przychodów i rozchodów budżetu miasta Katowice na 2013 rok


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/678/12
Rady Miasta Katowice
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku


Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XXX/678/12
Rady Miasta Katowice
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik5a.pdf

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej


Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr XXX/678/12
Rady Miasta Katowice
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik5b.pdf

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej


Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XXX/678/12
Rady Miasta Katowice
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik6a.pdf

Wydatki majątkowe realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych


Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr XXX/678/12
Rady Miasta Katowice
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik6b.pdf

Zbiorcze zestawienie pozostałych wydatków majątkowych miasta Katowice na 2013 rok


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/678/12
Rady Miasta Katowice
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2013 roku


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXX/678/12
Rady Miasta Katowice
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Planowane przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2013 r.


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXX/678/12
Rady Miasta Katowice
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Plan dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2013

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BEDS.pl

sklep internetowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »