| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/270/2012 Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, lit e, lit i, pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 89,
art. 90, art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237,
art. 239, art. 242, art. 258, art. 261, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 4, art. 41, art. 18, art. 182ustawy z dnia 26 października 1982 r. - o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), art. 400 a, art. 402 ust. 4, 5, 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz uchwały Nr L/520/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Sławków Rada Miejska w Sławkowie

u c h w a l a:

§ 1. Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2013 rok w wysokości: 24 536 363,94 zł. w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 23 628 189,32 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie: 908 174,62  zł.

zgodnie z tabelą Nr 1 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2013 rok w wysokości: 23 545 555,32 zł. w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 22 540 397,62 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie: 1 005 157,70 zł.

zgodnie z tabelą Nr 2 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 3. 1) Ustala się kwotę nadwyżki budżetu w wysokości 990 808,62 zł. , która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

2) Ustala się planowane przychody budżetu Miasta Sławkowa na 2013 rok w kwocie 1 900 000,00 zł.

3) Ustala się planowane rozchody budżetu Miasta Sławkowa na 2013 rok w kwocie 2 890 808,62 zł. Planowane przychody i rozchody określa tabela Nr 3 załączona do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się na 2013 rok limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie: 3 400 000,00 zł. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek określa tabela Nr 4 załączona do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2013 roku, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Sławków w wysokości 23 316,07 zł.

§ 6. 1) Ustala się rezerwę ogólną w budżecie Miasta Sławkowa na 2013 rok w kwocie 84 329,00 zł.

2) Ustala się rezerwę celową w budżecie Miasta Sławkowa na 2013 rok w kwocie 56 000,00 zł. realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2013 rok dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych
w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z tabelą Nr 5 załączoną do niniejszej uchwały

§ 8. Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2013 rok dochody z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizacje zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej zgodnie z tabelą Nr 6 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2013 rok:

1) dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z tabelą Nr 7 i Nr 8 załączoną do niniejszej uchwały

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą Nr 9 załączoną do niniejszej uchwały.

3) dochody i wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy dofinansowanych dotacją celową z budżetu państwa zgodnie z tabelą Nr 10 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się zadania inwestycyjne Miasta Sławkowa zaplanowane do realizacji w 2013 roku zgodnie
z tabelą Nr 11 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Sławkowa do:

1) zaciągania kredytów na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta Sławkowa
w wysokości 1 500 000,00 zł.

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
w wysokości 1 900 000,00 zł.

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta Sławkowa.

3) zaciągania kredytów bankowych w wybranych przez siebie bankach zgodnie z art. 264 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

4) samodzielnego zaciągania zobowiązań (w tym z tytułu zobowiązań wekslowych) do wysokości wynikającej z zatwierdzonego planu finansowego.

5) dokonywania zmian w planie wydatków, w zakresie określonym w art. 258 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tj. do dokonywania innych zmian w planie
w planie wydatków niż określone w art. 257, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

6) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień
w planie wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej.

§ 12. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta Sławkowa na 2013 rok zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się na 2013 rok plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa
w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się na 2013 rok plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 15. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunek wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w danym roku budżetowym we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

§ 16. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunek dochodów i zwiększają wykonanie dochodów.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr inż. Marian Malicki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/270/2012
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/270/2012
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/270/2012
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/270/2012
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/270/2012
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/270/2012
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/270/2012
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/270/2012
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIX/270/2012
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIX/270/2012
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIX/270/2012
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIX/270/2012
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXIX/270/2012
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik13.pdf

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXIX/270/2012
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik14.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Security Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »