| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX.247.2012 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2013

w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c ,d ,e i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 257, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.) - na wniosek Burmistrza Strumienia – Rada Miejska w Strumieniu

uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości                                                         38 725 145,12 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości                                                         33 245 848,42 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości                                           5 479 296,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości                                                         43 459 347,12 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości                                                         30 959 347,12 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości                                           12 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 4 734 202,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych kredytów w kwocie                                           2 350 000,00 zł,

b) zaciąganych pożyczek w kwocie                                           1 339 470,00 zł,

c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie                                                                       994 732,00 zł,

d) z udzielonych pożyczek                             50 000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 6 836 886,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 2 102 684,00 zł,  zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości                                                                       50 000,00 zł;

2) celową w wysokości                                                                       75 000,00 zł na wydatki z tytułu finansowania zadań własnych Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki sfinansowane z tych dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały;

2) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały;

3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały;

4) dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 6. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Gminy w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 10 do uchwały.

§ 7. Wyodrębnia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 11 i 12 do uchwały.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 500 000,00 zł;

2) kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 689 470,00 zł;

3) spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 052 684,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Strumienia do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 500 000,00 zł;

2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami;

3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;

4) udzielania pożyczek podlegających zwrotowi w ciągu roku na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej do kwoty nieprzekraczającej 50 000,00 zł.

§ 10. 1. Ustala się, że zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

2. Ustala się ,że uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu Gminy w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

3. Wskazuje się termin przekazywania na rachunek budżetu gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy jako 10 dzień miesiąca następującego, po którym nastąpiło ich pobranie.

4. Wskazuje się termin przekazywania na rachunek innych budżetów dochodów budżetowych pobranych przez gminę jako 20 dzień miesiąca następującego, po którym nastąpiło ich pobranie.

5. Terminy przekazywania na rachunek budżetu gminy dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami pobieranych przez jednostki organizacyjne gminy wskazuje art. 255 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 12. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości za pośrednictwem dwutygodnika „Nowa Formacja”.

Przewodniczący Rady


Czesław Greń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX.247.2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX.247.2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX.247.2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX.247.2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX.247.2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX.247.2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX.247.2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX.247.2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIX.247.2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIX.247.2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIX.247.2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIX.247.2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik12.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kubarski

Ekspert Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »