| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/106/239/2012 Rady Gminy Suszec

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Suszec na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 4, 9   i 10, art. 51 ust.1, 54, 58, 61 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 239, 258 i   264 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w   związku z   art. 121 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r., Nr 157, poz. 1241 ze zm.), art. 403 ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) (j.t. Dz. U. z   2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.), art. 49 ust. 1, art. 70a ust. 1, art. 72 ust. 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z   2006 r., Nr 97, poz. 674 ze zm.)  

Rada Gminy Suszec  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się dochody ogółem budżetu gminy na rok 2013 w   wysokości 45.348.445 zł  

w tym:  

a)   dochody bieżące w   wysokości                           41.916.046 zł  

b)   dochody majątkowe w   wysokości                   3.432.399 zł  

zgodnie z   załącznikiem nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   1.   Ustala się wydatki ogółem budżetu gminy na rok 2013 w   wysokości 47.648.346 zł  

w tym:  

a)   wydatki bieżące w   wysokości                         37.472.498 zł  

b)   wydatki majątkowe w   wysokości             10.175.848 zł  

zgodnie z   załącznikiem nr 2   do niniejszej uchwały.  

2.   Wydatki bieżące budżetu obejmują:  

a)   wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                 30.119.610 zł  

w tym na:  

-   wynagrodzenia i   składki od nich naliczane,                                                       18.045.335 zł  

-   wydatki związane z   realizacją ich zadań statutowych,                       12.074.275 zł  

b)   wydatki na dotacje na zadania bieżące,                                                                                 3.899.060 zł  

c)   wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,                                               3.036.568 zł  

d)   wydatki na programy finansowane z   udziałem środków,  

o których mowa w   art.5 ust.1 pkt 2   i 3   ustawy z   dnia  

27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych                                                                                 630.403 zł  

e)   wydatki na wypłatę z   tytułu udzielonych poręczeń i   gwarancji,           354.260 zł  

f)   wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.                 63.000 zł  

3.   Wydatki majątkowe budżetu obejmują wydatki na inwestycje i   zakupy inwestycyjne w   kwocie 10.175.848   zł, w   tym na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i   3 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych, zwanej dalej ustawą, w   kwocie 80.000 zł, zgodnie z   załącznikiem nr 9   do niniejszej uchwały.  

§   3.   1.   Różnica między dochodami i   wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w   kwocie 2.299.901 zł, który zostanie w   całości pokryty przychodami pochodzącymi z   nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z   lat ubiegłych.  

2.   Ustala się przychody budżetu gminy w   kwocie 2.634.777 zł i   rozchody budżetu gminy w   wysokości 334.876   zł.  

Zestawienie przychodów i   rozchodów budżetu gminy zawiera załącznik nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   4.   Dochody i   wydatki budżetu gminy obejmują:  

1.   Dochody w   wysokości 190.000 zł z   opłat z   tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i   wydatki budżetu w   wysokości 190.000 zł na realizację zadań ujętych w   gminnym programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych;  

2.   Dochody w   kwocie 50.000 zł i   wydatki w   kwocie 280.000 zł przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i   gospodarki wodnej;  

3.   Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań zleconych z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z   załącznikiem nr 4   do niniejszej uchwały;  

4.   Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z   organami administracji rządowej, zgodnie z   załącznikiem nr 5   do niniejszej uchwały.  

5.   Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z   załącznikiem nr 6   do niniejszej uchwały.  

§   5.   Ustala się wykaz dotacji z   budżetu gminy udzielanych jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych zgodnie z   załącznikiem nr 7   do niniejszej uchwały.  

§   6.   Wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy w   wysokości 57.480 zł, zgodnie z   załącznikiem nr 8   do niniejszej uchwały.  

§   7.   Tworzy się rezerwę ogólną w   kwocie 100.000 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z   zakresu zarządzania kryzysowego w   kwocie 100.000 zł.  

§   8.   1.   Zgodnie z   art. 49 ust.1 ustawy Karta Nauczyciela, tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w   wysokości 1,5 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych z   przeznaczeniem na nagrody organu prowadzącego i   dyrektorów szkół.  

2.   Zgodnie z   art. 72 ust.1 ustawy Karta Nauczyciela, przeznacza się środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z   opieki zdrowotnej w   wysokości 0,3% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.  

3.   Zgodnie z   art. 70a ust.1 ustawy Karta Nauczyciela, wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z   uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w   wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.  

§   9.   Upoważnia się Wójta Gminy do:  

1.   dokonywania zmian innych niż określone w   art. 257 ustawy w   planie wydatków, z   wyłączeniem przeniesień między działami,  

2.   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w   innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu gminy,  

3.   przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z   tytułu umów, których realizacja w   roku budżetowym i   w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i   z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie mających charakteru przedsięwzięć, zgodnie z   art.226 ust.4 ustawy.  

§   10.   Określa się wysokość sumy, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania a   mianowicie do wysokości wydatków uchwalonych w   budżecie gminy.  

§   11.   Ustala się limit zobowiązań z   tytułu zaciąganych kredytów i   pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o   których mowa w   art. 89 ust. 1, pkt 1   i art. 90 ustawy, do wysokości 3.000.000 zł.  

§   12.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.  

§   13.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Gminy Suszec.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Suszec  


Andrzej   Urbanek

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/106/239/2012
Rady Gminy Suszec
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

zał 01 dochody  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/106/239/2012
Rady Gminy Suszec
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

zał 02 wydatki  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/106/239/2012
Rady Gminy Suszec
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

zał 03 przychody i   rozchody  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/106/239/2012
Rady Gminy Suszec
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

zał 04 zadania zlecone  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/106/239/2012
Rady Gminy Suszec
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

zał 05 porozumienia(adm.rządowa)  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/106/239/2012
Rady Gminy Suszec
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

zał 06 porozumienia(z jst)  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/106/239/2012
Rady Gminy Suszec
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

zał 07 dotacje  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/106/239/2012
Rady Gminy Suszec
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

zał 08 jednostki pomocnicze  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVIII/106/239/2012
Rady Gminy Suszec
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

zał.09 inwestycje i   zakupy inwestycyjne  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SLOWLAJF - Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu

SLOWLAJF - Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »