| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/264/12 Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie budżetu Gminy Świerklaniec na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit. d oraz lit. i   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. Nr 142 z   2001 r. poz. 1591 z   późniejszymi zmianami ), a   także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.), ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o   finansach publicznych ( Dz. U. nr 157, poz. 1241 z   późn. zm.) Rada Gminy Świerklaniec uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w   wysokości   32.150.804 zł   z tego :  

a)   dochody bieżące w   wysokości 27.623.818 zł  

b)   dochody majątkowe w   wysokości 4.526.986 zł  

-   Plan dochodów budżetu stanowi załącznik Nr 1   do Budżetu.  

§   2.   Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w   wysokości   36.359.748 zł   z tego :  

a)   wydatki bieżące w   wysokości  26.881.709 zł  

b)   wydatki majątkowe w   wysokości 9.478.039 zł  

-   Plan wydatków budżetu stanowi załącznik Nr 2   do Budżetu  

§   3.   W budżecie tworzy się rezerwy:  

1.   ogólną w   wysokości 84.175 zł  

2.   celową w   wysokości 65.825 zł z   tego na :  

a)   realizację zadań własnych z   zakresu zarządzania kryzysowego w   wysokości 65.825 zł  

§   4.   Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w   roku 2013 zgodnie z   załącznikiem Nr 2a do Budżetu.  

§   5.   Ustala się deficyt budżetu Gminy w   wysokości   4.208.944 zł   który zostanie pokryty przychodami z   następujących źródeł :  

a)   pożyczki w   wysokości 2.234.116 zł  

b)   kredyty w   wysokości 1.974.828 zł  

-   Źródła pokrycia deficytu określa załącznik Nr 3   do Budżetu.  

§   6.   Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w   wysokości   5.834.116 zł   oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w   wysokości   1.625.172 zł  

-   Plan przychodów i   rozchodów budżetu stanowi załącznik Nr 4   do Budżetu.  

§   7.   Ustala się limity zobowiązań z   tytułu zaciągniętych kredytów i   pożyczekw   kwocie   6.834.116 zł   w tym na :  

1)   sfinansowanie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000 zł  

2)   sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 4.208.944 zł  

3)   spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i   kredytów 1.625.172 zł  

§   8.   1.   Ustala się dochody w   kwocie 185.000,00 zł z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w   kwocie 115.000,00 zł na realizacje zadań określonych w   gminnym programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych.  

2.   Ustala się wydatki w   kwocie 70.000,00 zł na realizacje zadań określonych w   gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.  

3.   Ustala się plan finansowy dochodów i   wydatków zadań z   zakresu administracji rządowej - zgodnie załącznikiem Nr 5   do Budżetu.  

§   9.   Wyodrębnia się w   budżecie kwotę 91.090,00 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z   załącznikiem Nr 6.  

§   10.   Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z   budżetu gminy, zgodnie z   Załącznikiem nr 1   do Uchwały.  

§   11.   1.   Ustala się plan przychodów i   kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z   załącznikiem Nr 2   do Uchwały  

2.   Ustala się wysokość dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z   załącznikiem Nr 3   do Uchwały w   kwocie 1.784.408 zł                                                                                                                  

§   12.   Upoważnia się Wójta Gminy do:  

1.   zaciągania pożyczek i   kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w   § 7   niniejszej uchwały.  

2.   dokonywania zmian w   planie wydatków z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.  

3.   przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w   planie wydatków.  

4.   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.  

§   13.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklaniec.  

§   14.   U   chwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2013 roku i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Marek   Cyl

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/264/12
Rady Gminy Świerklaniec
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1   do Budżetu  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/264/12
Rady Gminy Świerklaniec
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2   do Budżetu  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/264/12
Rady Gminy Świerklaniec
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 2a do Budżetu  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/264/12
Rady Gminy Świerklaniec
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 3   do Budżetu  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/264/12
Rady Gminy Świerklaniec
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 4   do Budżetu  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/264/12
Rady Gminy Świerklaniec
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 5   do Budżetu  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/264/12
Rady Gminy Świerklaniec
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 6   do Budżetu  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXII/264/12
Rady Gminy Świerklaniec
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 1  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXII/264/12
Rady Gminy Świerklaniec
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik nr 2  

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXII/264/12
Rady Gminy Świerklaniec
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik nr 3  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Controlling i Zarządzanie

Controlling i Zarządzanie to fachowy magazyn kierowany do profesjonalistów rachunkowości zarządczej, controllingu, analizy finansowej i sprawozdawczości zewnętrznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »