| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/171/2012 Rady Gminy Ujsoły

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 4, pkt. 9   lit. c, d, i   lit. i   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.), art. 121, art. 212 art. 239, art. 264 ust. 3   i art. 266 ust. 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z   późn. zm.).  

Rada Gminy w   Ujsołach uchwala:  

§   1.   1.   Dochody budżetu w   łącznej kwocie                 17   797   296,43 zł.   z tego:  

1)   dochody bieżące w   wysokości                               13   179   181,43 zł.  

2)   dochody majątkowe w   wysokości                               4   618   115,00 zł.   -   zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do uchwały   .  

2.   Wydatki budżetu w   łącznej kwocie                 18   094   465,43 zł.   z tego:  

1)   wydatki bieżące w   wysokości                               11   241   173,18 zł.  

2)   wydatki majątkowe w   wysokości                               6   853   292,25 zł.  

3.   Wydatki bieżące obejmują :  

1)   wydatki jednostek budżetowych                                                           7   909   236,24 zł.  

a)   wynagrodzenia i   składki od nich naliczane                                                           5   530   493,00 zł.  

b)   wydatki związane z   realizacją zadań statutowych jedn. budżet.                 2   378   743,24 zł.  

2)   dotacje na zadania bieżące                                                                         810   679,00 zł.  

3)   świadczenia na rzecz osób fizycznych                                             1 959   304,74 zł.  

4)   wypłaty z   tytułu gwarancji i   poręczeń udzielonych                               401   953,20 zł. przez j.s.t. przypadające do spłaty w   roku budżetowym 2013  

5)   wydatki na obsługę długu j.s.t.160   000,00 zł.   -   zgodnie z   załącznikiem Nr 2   do uchwały   .  

§   2.   1.   Deficyt budżetu wynosi 297   169,00 zł. zostanie on pokryty przychodem z   tytułu zaciągniętego kredytu.  

2.   Ustala się kwotę przychodów w   wysokości 1   140   739,72 zł. w   tym:  

-   kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w   kwocie – 297   169,00 zł.  

-   kredyt na pokrycie przypadających do spłaty w   2013 r. rat kredytów i   pożyczek - 343   570,72 zł.  

-   II transza pożyczki z   BGK na realizację inwestycji pn: „Budowa Wiejskiego Domu Społeczności Lokalnej” w   Soblówce – 179   000,00 zł.  

-   wolne środki – 321   000,00 zł.  

3.   Ustala się łączną kwotę rozchodów w   wysokości 843   570,72 zł.  

a)   spłata kredytów – 237   340,00 zł.  

b)   spłata pożyczek – 106   230,72 zł.  

c)   spłata pożyczki w   BGK za inwestycję „Budowa Wiejskiego Domu Społeczności Lokalnej” w   Soblówce – 500   000,00 zł.Przychody i   dochody oraz rozchody i   wydatki budżetu   zwiera załącznik Nr 3   do uchwały   .  

§   3.   Tworzy się rezerwy:  

1)   ogólną w   wysokości 30   000,00 zł.  

2)   celową dla rad sołeckich w   wysokości 40   000,00 zł. w   tym:  

-   rezerwa celowa dla Rady Sołeckiej w   Ujsołach:                 10   000,00 zł.  

-   rezerwa celowa dla Rady Sołeckiej w   Glince:                 10   000,00 zł.  

-   rezerwa celowa dla Rady Sołeckiej w   Złatnej:                 10   000,00 zł.  

-   rezerwa celowa dla Rady Sołeckiej w   Soblówce:                 10   000,00 zł.  

3)   rezerwę na wydatki z   tytułu finansowania zadań własnych gminy z   zakresu zarządzania kryzysowego w   kwocie 27   800,00 zł.  

§   4.   Ustala się wydatki majątkowe w   wysokości 6   853   292,25 zł.   -   zgodnie z   załącznikiem Nr 4   do uchwały.  

§   5.   Dochody i   wydatki budżetu obejmują:  

1)   dochody i   wydatki związane z   wykonywaniem zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych gminie ustawami -   zgodnie z   załącznikiem Nr 5   do uchwały   .  

2)   dochody i   wydatki związane z   wykonywaniem własnych zadań gmin dofinansowanych z   dotacji celowych otrzymanych z   budżetu państwa -   zgodnie z   załącznikiem Nr 6   do uchwały   .  

3)   dochody i   wydatki związane z   wykonywaniem zadań na podstawie umów  
i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego -   zgodnie z   załącznikiem Nr 7   do uchwały.  

4)   dochody z   opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
i wydatki sfinansowane z   tych dochodów -   zgodnie z   załącznikiem Nr 8   do uchwały.  

§   6.   Wydatki budżetu Gminy obejmują:  

-   planowane kwoty dotacji udzielanych z   budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych -   zgodnie z   załącznikiem Nr 9   do uchwały.  

-   planowane kwoty dotacji udzielanych z   budżetu gminy dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych -   zgodnie z   załącznikiem Nr 10 do uchwały.  

§   7.   Wyodrębnia się:  

1)   Plan przychodów i   kosztów Samorządowych Zakładów Budżetowych -   zgodnie z   załącznikiem Nr 11 i   11a do uchwały.  

2)   Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych -   zgodnie z   załącznikiem Nr 12 do uchwały   .  

§   8.   Wydatki budżetu na 2013 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych w   łącznej kwocie 40   000,00 zł.  

§   9.   Ustala się limit zobowiązań z   tytułu:  

1)   Kredytów i   pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w   ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 1   400   000,00 zł.  

2)   Zaciągniętych kredytów w   wysokości 640   739, 72 zł. w   tym:  

-   na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 297   169,00 zł  

-   na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu zaciągniętych kredytów i   pożyczek  
w wysokości 343   570,72 zł.  

3)   Kredytów i   pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej w   wysokości 179   000,00 zł.  

§   10.   Ustala się łączną kwotę poręczeń i   gwarancji udzielonych przez Wójta Gminy na 2013 rok w   wysokości 401   953,20 zł.  

§   11.   Upoważnia się Wójta Gminy do:  

1)   Zaciągania kredytów i   pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w   ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 1   400   000,00 zł.  

2)   Dokonywania zmian w   planie wydatków bieżących i   majątkowych z   wyłączeniem przeniesienia wydatków między działaniami.  

3)   Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w   innych bankach niż Bank prowadzący obsługę budżetu gminy.  

4)   Przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w   planie wydatków w   ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i   pochodne oraz wydatków majątkowych.  

§   12.   1.   Ustala się, że zwroty wydatków dokonanych w   tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w   tym samym roku budżetowym.  

2.   Ustala się, że uzyskane zwroty wydatków dokonanych w   poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu gminy w   roku, w   którym dokonano zwrotu tych wydatków.  

3.   Wskazuje się termin przekazywania na rachunek budżetu gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne jako 10 dzień miesiąca następującego po którym nastąpiło ich pobranie  

4.   Wskazuje się termin przekazywania na rachunek innych budżetów dochodów budżetowych pobranych przez gminę jako 20 dzień miesiąca następującego po którym nastąpiło ich pobranie..  

5.   Terminy przekazywania na rachunek budżetu gminy dochodów budżetowych związanych  
z realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy wskazuje art. 255 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych.  

§   13.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujsoły.  

§   14.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2013 roku i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Adam   Janota

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/171/2012
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetowe na 2013 rok.  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/171/2012
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetowe na 2013 rok.  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/171/2012
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Zestawienie dochodów i   przychodów oraz wydatków i   rozchodów budżetu.  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/171/2012
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki majątkowe w   budżecie gminy na rok 2013.  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/171/2012
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody i   wydatki związane z   wykonywaniem zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych gminie ustawami w   2013r.  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/171/2012
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i   wydatki związane z   wykonywaniem własnych zadań gmin dofinansowywanych z   dotacji otrzymanych z   budżetu państwa na 2013 rok.  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/171/2012
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań wspólnych realizowanych w   drodze umów i   porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2013r.  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIII/171/2012
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań określonych w   Gminnym Programie Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i   Zwalczania Narkomanii na 2013 rok.  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIII/171/2012
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Dotacje udzielane z   budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych.  

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIII/171/2012
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.  

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIII/171/2012
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik11.pdf

Plan finansowy zakładu budżetowego na 2013 rok.  

Załącznik Nr 11a do Uchwały Nr XXIII/171/2012
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik11a.pdf

Przychody i   wydatki stanowiące koszty zakładu budżetowego.  

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIII/171/2012
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik12.pdf

Plan przychodów i   wydatków dochodów jednostek budżetowych na 2013 rok.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Helpdesk Kadrowy Sp. z o.o.

Outsourcing kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »