| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 175/XXIII/2012 Rady Gminy Włodowice

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włodowice na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z poźn. zm. ) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 15.337.365 zł , z tego:

- dochody bieżące w wysokości 12.942.062 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 2.395.303 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16.579.466 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 11.753.517 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 4.825.949 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy ustala się na kwotę 1.242.101 zł . Jego źródła finansowania stanowić będą następujące przychody:

a) pożyczka w kwocie 625.257 zł,

b) kredyty w kwocie 610.933 zł,

c) wolne środki w kwocie 5.911 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 2.863.207 zł z tego:

a) pożyczki w kwocie 1.788.363 zł,

b) kredyty w kwocie 610.933 zł,

c) wolne środki w wysokości 463.911 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu gminy na kwotę 1.621.106 zł .

4. Przychody i rozchody opisano w załączniku nr 3.

§ 4. Ustala się wykaz planowanych zadań i zakupów inwestycyjnych do realizacji w 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 23.000 zł ,

2. celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 27.000 zł .

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Uwzględnia się w budżecie gminy dochody związane z realizacją zadań zleconych gminom do odprowadzenia do budżetu państwa na kwotę 26.400 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 45.600 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 80.800 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.500 zł .

2. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar wynikających z ustawy - Prawo ochrony środowiska w kwocie 35.100 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w tej ustawie w kwocie 119.500 zł .

§ 8. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów Komunalnego Zakładu Budżetowego:

- przychody – 3.356.228 zł , w tym:

dotacje celowe z budżetu na inwestycje 2.253.618 zł ,

dotacje przedmiotowe w wysokości 64.300 zł ,

- koszty - 3.353.968 zł ,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się wydatki z tytułu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Włodowice podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1. 800 .000 zł ,

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.236.190 zł ,

3. sfinansowanie wyprzedzającego finansowania zadania z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.163.106 zł .

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Włodowice do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1. 800.000 zł.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego rozdziału. Uprawnienia nie mogą dotyczyć zwiększenia limitu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

§ 13. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Włodowice


Mirosława Jęderko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 175/XXIII/2012
Rady Gminy Włodowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zał. 1 dochody 2013

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 175/XXIII/2012
Rady Gminy Włodowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Zał. 2 wydatki 2013

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 175/XXIII/2012
Rady Gminy Włodowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Zał. 3 przychody 2013

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 175/XXIII/2012
Rady Gminy Włodowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Zał. 4 Wyd inw jednor 2013

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 175/XXIII/2012
Rady Gminy Włodowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Zał. 5 Adm. rządowa 2013

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 175/XXIII/2012
Rady Gminy Włodowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Zał. 6 Porozumienia z admin. 2013

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 175/XXIII/2012
Rady Gminy Włodowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Zał. 7 Dochody ze zlec 2013

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 175/XXIII/2012
Rady Gminy Włodowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Zał. 8 KZB 2013

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 175/XXIII/2012
Rady Gminy Włodowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Zał. 9 dotacje z budżetu gminy

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 175/XXIII/2012
Rady Gminy Włodowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Zał. 10 Fundusz Sołecki 2013

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »