| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 263/XXI/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013

w sprawie: budżetu Gminy Woźniki na 2013 rok.

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,  art. 217,  art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 28 447 653 zł, z tego :

a) bieżące w kwocie 26 434 157 zł,

b) majątkowe w kwocie 2 013 496 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej  kwocie 32 914 964 zł, z tego :

a) bieżące w kwocie               24 690 912 zł,

b) majątkowe w kwocie 8 224 052 zł,

- zgodnie z załącznikiem 2 i nr 2a .

§ 2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 4 467 311 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych pożyczek w kwocie 418 000 zł,

2) zaciągniętych kredytów w kwocie 3 380 295 zł,

3) pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE  624 054 zł,

4) spłat udzielonych pożyczek w kwocie 44 962 zł,

§ 3. 1. Ustala się przychody  budżetu w kwocie 6 657 016 zł , z następujących tytułów;

a) zaciągniętych  kredytów i pożyczek w kwocie 5 988 000 zł,

b) pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 624 054 zł,

c) spłaty pożyczek  44 962 zł,

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 189 705 zł, z następujących tytułów;

a) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 1 622 890 zł,

b) pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 521 853 zł,

c) udzielone pożyczki  44 962 zł,

- zgodnie z załącznikiem 3 .

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 467 311 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 189 705 zł,

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 50 000 zł.              

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 67 440 zł , na realizację zadań własnych z zakresu

zarządzania kryzysowego.

§ 6. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i

innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

- zgodnie z załącznikiem Nr  4

§ 7. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się plan wydatków w wysokości 205 953 zł. na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa

- zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 201 700 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych oraz wydatki w kwocie 184 600 zł na realizację zadań określonych w gminny programie

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2.               Ustala się wydatki w kwocie 22 100 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie

przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Ustala  się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2013 rok

- zgodnie z załącznikiem  Nr 7.

§  11. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do  wysokości 1 000 000 zł.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów, w tym również:

a) do dokonywania zmian w planie zadań inwestycyjnych roku budżetowego w ramach działu, nie     powodujących likwidacji lub wniesienia nowych zadań inwestycyjnych oraz zmian  kwot wydatków  na przedsięwzięcia wymienione w wieloletniej prognozie finansowej.

b) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz ich pochodnych.

c) do udzielania w roku budżetowym pożyczek  do łącznej kwoty 44 962 zł.

§ 12. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe  zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków  dokonanych w poprzednich latach budżetowych  stanowią dochody budżetu gminy.

§ 13. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacjiw Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, zamieszczeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Woźniki oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Irena Matyl


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 263/XXI/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 263/XXI/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budzetu gminy na 2013 rok

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 263/XXI/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2a.pdf

Plan zadań inwestycyjnych na 2013 rok


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 263/XXI/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota w złotych

1

2

3

4

Przychody ogółem:

6 657 016,00

1.

Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

902

44 962,00

2.

Przychody z zaciągniętych pożyczek  na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

903

624 054,00

3.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

5 988 000,00

Rozchody ogółem:

2 189 705,00

1.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

963

521 853,00

2.

Udzielone pożyczki i kredyty

991

44 962,00

3.

Spłaty otrzymanych krajowych  pożyczek i kredytów

992

1 622 890,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 263/XXI/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu  administracji rządowej i innych  zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2013 roku

Dochody

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota zł.

750

Administracja publiczna

52 718,00

75011

Urzędy wojewódzkie

52 718,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

52 718,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 664,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 664,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 664,00

852

Pomoc społeczna

2 529 891,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 512 222,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2 512 222,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

6 629,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

6 629,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

11 040,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

11 040,00

Razem:

2 584 273,00

Wydatki

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota zł.

750

Administracja publiczna

52 718,00

75011

Urzędy wojewódzkie

52 718,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

40 822,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7 017,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

979,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

1 900,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 664,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 664,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 410,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

220,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

34,00

852

Pomoc społeczna

2 529 891,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 512 222,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

150,00

3110

Świadczenia społeczne

2 436 855,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

49 440,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 570,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

10 382,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 450,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

3 500,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

1 200,00

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

600,00

4410

Podróże służbowe krajowe

200,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 875,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

6 629,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

6 629,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

11 040,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

11 040,00

Razem:

2 584 273,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 263/XXI/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan dotacji udzielonych w 2013 roku z budżetu gminy podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.

Dział

Rozdział

§

Treść

Kwota dotacji w złotych

podmiotowej

celowej

1

2

3

3a

4

5

6

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki/nazwa zadania

303 000

310 000

1.

750

75075

2820

zadania z zakresu promocji i współpracy między społeczeństwami

18 000

2.

750

75412

2830

zadania z zakresu ratownictwa i ochrony  ludności

10 000

3.

754

75495

2830

zadania z zakresu promocji i wolontariatu

5 000

4.

801

80101

2540

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny/Niepubliczna Szkoła Podstawowa

190 000

5.

801

80104

2540

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny/Niepubliczne Przedszkole

63 000

6.

801

80110

2540

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny/Niepubliczne Gimnazjum

50 000

7.

851

85154

2830

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

5 000

8.

900

90002

2580

Dotacja dla mieszkańców  do usuwania azbestu

2 000

9.

900

90095

2830

Zadania z zakresu ekologi i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

10 000

10.

921

92120

2720

Remonty i ochrona zabytków

25 000

11.

921

92195

2820

Upowszechnianie działalności kulturalnej wśród mieszkańców gminy - konkurs ofert

35 000

12.

926

92605

2820

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży Gminy Woźniki - konkurs ofert

200 000

Jednostki sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki

881 000

74 225

1.

801

80104

2310

Gmina Tarnowskie Góry

11 280

2.

801

80104

2310

Gmina Koszęcin

12 480

3.

801

80104

2310

Gmina Boronów

31 200

4.

801

80104

2310

Gmina Radzionków

5 185

5.

802

80104

2310

Gmina Lubliniec

12 480

6.

900

90095

2310

Gmina Kalety

1 600

7.

921

92109

2480

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury

640 000

8.

921

92116

2480

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna

241 000

Ogółem

1 184 000

384 225


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 263/XXI/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2013 rok

Dział

Rozdział

§

Nazwa sołectwa

Nazwa zadania, przedsięwzięcia

Kwota (zł)

1

2

3

4

5

6

700

70005

4300

Lubsza

1. Wytyczenie i usytuowanie kamieni granicznych na działkach

27 421

Ogółem w sołectwie

27 421

600

60016

4270

Czarny Las

1. Wykonanie nakładki bitumicznej w Czarnym Lesie

9 899

Ogółem w sołectwie

9 899

754

75412

4270

Kamieńskie Młyny

1. Remont budynku OSP

10 000

921

92195

4210

2. Organizacja dożynek

4 000

801

80195

4270

3. Remont dachu na budynku szkoły

3 000

600

60016

4300

4. Poprawa odwodnienia ul. Tysiąclecia

1 000

600

60016

4300

5. Zarurowanie rowu przy ul. Wiejskiej od ul. Romanowskiej

5 638

Ogółem w sołectwie

23 638

900

90015

4300

Ligota Woźnicka

1. Oświetlenie ul. Woźnickiej

18 500

921

92195

4210

2. Organizacja dożynek sołeckich

2 500

801

80195

4210

3. Zagospodarowanie terenu wokół szkoły

2 700

754

75412

4210

4. Zagospodarowanie terenu wokół OSP

1 500

Ogółem w sołectwie

25 200

600

60016

4300

Kamienica

1.Utwardzenie ul. Polnej

17 000

754

75412

4300

2. Budowa parkingu za strażnicą OSP

3 000

900

90095

4300

3. Zakup tłucznia na utwardzenie kręgu tanecznego

4 378

Ogółem w sołectwie

24 378

900

90095

4300

Piasek

1. Okamerowanie placu zabaw i altany przy OSP Piasek

2 500

900

90095

4300

2. Wyrównanie terenu i wyłożenie kostką przed altaną

11 787

Ogółem w sołectwie

14 287

600

60016

4300

Psary

1.Przygotowanie dokumentacji i projekt przebudowy ul. Lipowej wraz z odwodnieniem i projekt budowy chodnika przy ul .Lipowej

19 000

600

60095

6050

2. Wykonanie wiaty przystanku PKS

5 000

921

92195

4210

3. Organizacja "Święta Plonów” - dożynki

3 421

27 421

600

60016

4270

Babienica

1. Remont drogi na  ul. Leśnej w Mzykach

17 421

754

75412

6050

2. Remont budynku OSP w Babienicy

10 000

Ogółem w sołectwie

27 421

600

60017

4300

Drogobycza

1.Wykonanie nakładki bitumicznej na bocznej drodze od ul. Częstochowskiej w rejonie nr domów 40-42

9 296

Ogółem w sołectwie

9 296

600

60016

4300

Dyrdy

1. Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Spokojna

16 974

Ogółem w sołectwie

16 974

OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI W 2013 ROKU

205 935


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 263/XXI/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek oświatowych na 2013 rok.

Stan środków obrotowych na początek roku

0,00

Dochody

39 670,00

801

Oświata i wychowanie

39 670,00

80101

Szkoły Podstawowe

26 670,00

80110

Gimnazja

7 000,00

80120

Licea ogólnokształcące

6 000,00

Wydatki

39 670,00

801

Oświata i wychowanie

39 670,00

80101

Szkoły Podstawowe

26 670,00

80110

Gimnazja

7 000,00

80120

Licea ogólnokształcące

6 000,00

Stan środków obrotowych na koniec roku

0,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »