| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/218/12 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zebrzydowice na rok 2013

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit c, d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art.121, art.212, art.239, art.264 ust.3 i art.266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Nr 4100/I/283/2012 z dnia 3 grudnia 2012 roku, Rada Gminy Zebrzydowice uchwala, co następuje:

§ 1.

1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie:

39 333 516,27

w tym:

1)

dochody bieżące w wysokości

32 505 895,06

2)

dochody majątkowe w wysokości

6 827 621,21

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2.

Ustala się wydatki budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie:

38 482 553,87

w tym:

1)

wydatki bieżące w łącznej wysokości

27 948 083,02

2)

wydatki majątkowe w łącznej kwocie

10 534 470,85

3.

Wydatki, o których mowa w pkt 2 ust.1 obejmują:

1)

wydatki jednostek budżetowych

22 306 349,00

a)

wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

14 797 109,00

b)

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

7 509 240,00

2)

dotacje na zadania bieżące

1 450 250,00

3)

świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 462 792,00

4)

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

293 692,02

5)

wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego

435 000,00

6)

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

0,00

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2.

1.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu Gminy w kwocie, którą przeznacza się na spłatę pożyczek:

850 962,40

2.

Ustala się łączną kwotę przychodów:

4 907 904,54

a)

z kredytu zaciągniętego w banku krajowym:

1 500 000,00

b)

z pożyczek z WFOŚ i GW:

2 573 287,00zł

c)

z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych:

834 617,54

3.

Ustala się łączną kwotę rozchodów:

5 758 866,94

a)

spłat kredytów zaciągniętych w bankach krajowych

2 068 000,00

b)

spłat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW

64 117,54

c)

spłat pożyczek zaciągniętych w BGK na wyprzedzające finansowanie

3 424 249,40

d)

z tytułu udzielenia pożyczek

15 000,00

4.

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3. Tworzy się rezerwy:

1)

ogólną

w wysokości

100 000,00 zł

2)

celową

w wysokości

927 907,00 zł

z przeznaczeniem na:

a)

wydatki bieżące:

- nagrody dla nauczycieli pozostające do dyspozycji organu prowadzącego

15 407,00 zł

- Rady sołeckie

37 500,00 zł

- zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym

65 000,00 zł

b)

wydatki inwestycyjne:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

50 000,00 zł

- chodnik przy ul. Sobieskiego - porozumienie z powiatem

760 000,00 zł

§ 4. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki sfinansowane z tych dochodów - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

2) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,

3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej - zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,

4) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

5) dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa - zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały,

6) dochody z opłat i wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną - zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 5. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Gminy w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 6. Ustala się:

1) wydatki majątkowe - zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały,

2) Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - "Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji" - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust.1 ustawy:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 2 000 000,00 zł,

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4 073 287,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 2 000 000,00 zł.

2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w obrębie działu polegających na przesunięciach środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

3) dokonywania zmian w budżecie gminy w obrębie działu polegających na przenoszeniu środków pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi.

4) przenoszenie planowanych wydatków między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej.

5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

6) zaciągania zobowiązań do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie gminy po zmianach przewidzianych na realizację poszczególnych zadań bieżących i majątkowych.

7) zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy jednorazowo do kwoty 2 000 000,00 zł.

8) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

9) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu gminy do kwoty łącznej 15 000,00 zł, w tym pożyczek spłacanych w latach następnych – jak w planie rozchodów.

§ 9. 1. Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane przez jednostki organizacyjne Gminy oraz inne podmioty i osoby fizyczne mogą być zaliczane na zmniejszenie wydatków.

2. Wskazuje się termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy jako 10 dzień miesiąca następującego, po którym nastąpiło ich pobranie.

3. Wskazuje się termin przekazywania na rachunek innych budżetów dochodów budżetowych pobranych przez Gminę jako 20 dzień miesiąca następującego, po którym nastąpiło ich pobranie.

4. Wskazuje się termin przekazywania na rachunek budżetu gminy dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy: według stanu na 10 dzień miesiąca w terminie do 13 dnia miesiąca oraz według stanu na dzień 20 dzień miesiąca - w terminie do dnia 23 dnia miesiąca, natomiast według stanu na dzień 31 grudnia do dnia 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice


mgr Kazimierz Grygierek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/218/12
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu gminy na 2013r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/218/12
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu Gminy Zebrzydowice na 2013 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/218/12
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu gminy na 2013r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/218/12
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki sfinansowane z tych dochodów w 2013 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/218/12
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2013r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/218/12
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2013r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/218/12
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIII/218/12
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na 2013 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIII/218/12
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIII/218/12
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2013 r.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIII/218/12
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik11.pdf

Dochody z opłat i wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na rok 2013

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIII/218/12
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik12.pdf

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - "Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji" na 2013 rok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Łukaszewicz

Ekspert z zakresu zamówień publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »