| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/262/12 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity: Dz. U. z   2012 r. poz. 391) –   Rada Miejska Cieszyna postanawia  

§   1.  

Określić zakres świadczenia usług w   zakresie odbierania i   zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i   nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, poprzez wyznaczenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych, wyszczególnionych w   poniższej tabeli:  

 


Lp.  


Rodzaj odpadu  

Rodzaj i   kod odpadu  
na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska  
z dnia 27 września 2001 r. w   sprawie katalogu odpadów  
(Dz. U. z   2001 r. Nr 112 poz. 1206)  

Odpady zbierane nieselektywnie  

1.  

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (20 03 01)  

Odpady zbierane selektywnie  

2.  

papier i   tektura  
 

papier i   tektura, opakowania z   papieru i   tektury (20 01 01, 15 01 01)  

3.  

tworzywa sztuczne  

tworzywa sztuczne, opakowania z   tworzyw sztucznych (20   01 39, 15 01 02)  

4.  

metale  

metale, opakowania z   metali (20 01 40, 15 01 04)  

5.  

szkło  

szkło, opakowania ze szkła (20 01 02, 15 01 07)  

6.  

opakowania wielomateriałowe  
 

opakowania wielomateriałowe (15 01 05)  

7.  

odpady ulegające biodegradacji (m.in. odpady kuchenne i   odpady zielone z   pielęgnacji ogrodów, zieleńców, parków)  

odpady ulegające biodegradacji oraz odpady kuchenne ulegające biodegradacji (20 01 08, 20 02 01)  
 

8.  

odpady wielkogabarytowe (m.in. meble)  

odpady wielkogabarytowe oraz odpady komunalne nie wymienione w   innych podgrupach (20 03 07, 20 03 99)  

9.  

odpady budowlane i   rozbiórkowe z   remontów prowadzonych samodzielnie przez właścicieli nieruchomości  

odpady betonu oraz gruz betonowy z   rozbiórek i   remontów (17 01 01)  
gruz ceglany (17 01 02)  
odpady innych materiałów ceramicznych i   elementów wyposażenia (17 01 03)  
zmieszane odpady z   betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i   elementów wyposażenia nie zawierające substancji niebezpiecznych (17 01 07)  
materiały izolacyjne nie zawierające substancji niebezpiecznych (17 06 04)  
materiały konstrukcyjne zawierające gips nie zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (17 08 02)  
zmieszane odpady z   budowy, remontów i   demontażu nie zawierające substancji niebezpiecznych (17 09 04)  
odpady komunalne nie wymienione w   innych podgrupach (20 03 99)  

10.  

zużyte opony  

zużyte opony (16 01 03)  

11.  

zużyte baterie i   akumulatory  

baterie i   akumulatory, w   tym baterie i   akumulatory ołowiowe, niklowo-kadmowe, zawierające rtęć (20 01 33*, 20 01 34)  

12.  

przeterminowane leki  

leki, w   tym leki cytotoksyczne i   cytostatyczne (20 01 31*, 20   01 32)  

14.  

zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny  

zużyte urządzenia elektryczne i   elektroniczne, w   tym zawierające niebezpieczne składniki oraz urządzenia zawierające freony (20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*, 20   01   36)  

15.  

chemikalia powstające w   gospodarstwach domowych i   opakowania po chemikaliach (m.in. farby, lakiery, rozpuszczalniki, opakowania po farbach, lakierach i   rozpuszczalnikach,  
zużyte oleje odpadowe, opakowania po nawozach sztucznych, kwasy, alkalia)  
 

rozpuszczalniki (20 01 13*)  
kwasy (20 01 14*)  
alkalia (20 01 15*)  
środki ochrony roślin I   i II klasy toksyczności – bardzo tok-syczne i   toksyczne np. herbicydy, insektycydy (20 01 19*)  
opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, np. środkami ochrony roślin I   i II klasy toksyczności (15 01 10*)  
farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i   żywice, w   tym zawierające substancje niebezpieczne (20 01 27*, 20   01   28)  
detergenty, w   tym zawierające substancje niebezpieczne (20   01 29*, 20 01 30)  

 

*odpady niebezpieczne  

§   2.  

1.   Określić ilość odpadów komunalnych odbieranych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w   następujący sposób:  

1)   niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane będą w   ilości nielimitowanej;  

2)   zbierane selektywnie odpady budowlane i   rozbiórkowe (wyszczególnione w   § 1   w wierszu 9   tabeli) odbierane będą w   ilości 1   m 3 rocznie, w   nieruchomości wielomieszkaniowej 1m 3 na jeden   samodzielny lokal;  

3)   pozostałe odpady zbierane selektywnie odbierane będą w   ilości nielimitowanej.  

2.   Odpady zbierane selektywnie będą przyjmowane bez ograniczeń ilościowych w   punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w   innych sposób określony w   § 5, za wyjątkiem zbieranych selektywnie odpadów budowlanych i   rozbiórkowych (wyszczególnionych w   § 1   w wierszu 9   tabeli), które nieodpłatnie będą przyjmowane w   punkcie selektywnego zbierania odpadów w   ilości 1   m 3 jednorazowo raz na miesiąc od danego właściciela nieruchomości zamieszkałej, w   zabudowie wielomieszkaniowej rozumie sie przez to jeden samodzielny lokal.  

3.   Określić ilość odpadów komunalnych odbieranych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, w   następujący sposób:  

1)   niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane będą w   ilości określonej w   deklaracji złożonej zgodnie z   przepisami odrębnymi;  

2)   zbierane selektywnie odpady w   rodzaju papier, tworzywa sztuczne, metal, szkło, opakowania wielomateriałowe oraz odpady ulegające biodegradacji (wyszczególnione w   § 1   w wierszach 2-7 tabeli) odbierane będą w   ilości nielimitowanej.  

§   3.  

1.   Usługa w   zakresie odbierania i   zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli z   terenu nieruchomości świadczona będzie przez podmiot wyłoniony zgodnie z   ustawą z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity: Dz. U. z   2012 r. poz. 391).  

2.   Podmiot, o   którym mowa w   ust. 1, jest zobowiązany opracować i   dostarczyć każdemu właścicielowi nieruchomości harmonogram odbioru odpadów komunalnych, uwzględniający częstotliwość odbioru odpadów komunalnych określoną w   § 4.  

§   4.  

1.   Określić częstotliwość odbierania odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w   następujący sposób:  

1)   w zabudowie jednorodzinnej  

a)   niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – odbierane będą nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;  

b)   odpady ulegające biodegradacji (nie zawierające odpadów kuchennych) – odbierane będą nie rzadziej niż raz na miesiąc;  

2)   w zabudowie wielorodzinnej  

a)   niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – odbierane będą nie rzadziej niż raz w   tygodniu;  

b)   odpady ulegające biodegradacji (nie zawierające odpadów kuchennych) – odbierane będą nie rzadziej niż raz w   miesiącu;  

3)   zbierane selektywnie odpady w   rodzaju papier, tworzywa sztuczne, metal, szkło, opakowania wielomateriałowe (wyszczególnione w   § 1   w wierszach 2-6 tabeli) oraz odpady ulegające biodegradacji, zawierające wyłącznie odpady zielone z   pielęgnacji terenów zielonych – odbierane będą nie rzadziej niż raz na tydzień;  

4)   zbierane selektywnie odpady budowlane i   rozbiórkowe (wyszczególnione w   § 1   w wierszu 9   tabeli) – odbierane będą według potrzeb, po indywidualnym uzgodnieniu przez właściciela nieruchomości z   podmiotem, o   którym mowa w   § 3   ust. 1, z   uwzględnieniem zapisu § 2   ust. 1   pkt 2;  

5)   zbierane selektywnie pozostałe odpady – odbierane będą w   ramach zbiórki objazdowej w   terminach ogłaszanych odrębnie, przy czym nie rzadziej niż raz w   roku.  

2.   Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunale, będzie odbywała się z   częstotliwością określoną w   deklaracji złożonej zgodnie z   przepisami odrębnymi, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc.  

§   5.  

1.   Określić następujący sposób i   zakres świadczenia usług w   zakresie postępowania z   selektywnie zbieranymi odpadami komunalnymi oraz z   odpadami niebezpiecznymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych:  

1)   wszystkie rodzaje odpadów wyszczególnionych w   § 1   w wierszach 2-14 tabeli, będą odbierane w   punkcie selektywnego zbierania odpadów, po ich samodzielnym dostarczeniu przez właścicieli nieruchomości, oraz w   ramach objazdowej zbiórki odpadów;  

2)   odpady w   postaci papieru i   tektury, tworzyw sztucznych, metali, szkła, opakowań wielomateriałowych (wyszczególnione w   § 1   w wierszach 2-6 tabeli) można oddawać do ogólnodostępnych pojemników zlokalizowanych na terenie Gminy Cieszyn;  

3)   odpady wyszczególnione w   § 1   w wierszach 10-14 tabeli można oddawać do mobilnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zgodnie z   harmonogramem opracowanym przez podmiot świadczący usługi w   zakresie odbierania i   zagospodarowania odpadów na terenie Gminy Cieszyn;  

4)   odpady w   postaci zużytych baterii i   akumulatorów (wyszczególnione w   § 1   w wierszu 11 tabeli) można oddawać do odpowiednio oznakowanych pojemników zlokalizowanych na terenie Gminy Cieszyn;  

5)   odpady w   postaci przeterminowanych leków (wyszczególnione w   § 1   w wierszu 12 tabeli) można oddawać do odpowiednio oznakowanych pojemników zlokalizowanych na terenie Gminy Cieszyn.  

2.   Punkt selektywnego zbierania odpadów o   którym mowa w   ust. 1   pkt. 1, będzie odbierał odpady komunalne nie rzadziej niż dwa razy w   tygodniu, co najmniej przez 8   godzin oraz co najmniej przez 6   godzin w   jedną sobotę w   miesiącu.  

3.   Odbiór odpadów komunalnych w   punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbywać się będzie po okazaniu dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy Cieszyn.  

4.   Burmistrz Miasta Cieszyna podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w   Cieszynie oraz w   sposób zwyczajowo przyjęty aktualny wykaz punktów selektywnej zbiórki odpadów, o   których mowa w   ust. 1   pkt. 1, 2, 4   i 5   wraz z   wykazem odbieranych w   nich rodzajów odpadów, a   także harmonogram usługi świadczonej za pośrednictwem mobilnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o   którym mowa w   ust. 1   pkt 3.  

§   6.  

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.  

§   7.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   lipca 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Bolesław   Zemła

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »