| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/594/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia BUDŻETU MIASTA CZELADŹ na rok 2013

Na podstawie: - art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9   lit. c, d, e, i   oraz pkt 10 w   związku z   art. 51 ust. 1   i 2, art.57 i   art. 61 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.);- art. 91 ust. 1, 94 ust. 1, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 219, 220, 221, 222 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1241 ze zm.);- art.26 ust.4 ustawy z   dnia 26 kwietnia 2007 r. o   zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz.590, z   późniejszymi zmianami); - art.28 ust.3 ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z   2001 r. Nr 13, poz.123 – tj. z   późn. zm.);  

Rada Miejska w   Czeladzi uchwala co następuje :  

§   1.   Dochody budżetu gminy w   łącznej kwocie 115 722 657,74 zł, w   tym: Dochody bieżące – 88 393 533,74 zł, Dochody majątkowe –27 329 124,00 zł, zgodnie z   załącznikiem nr 1.  

§   2.   Dochody związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w   wysokości 153 200,00 zł, zgodnie z   załącznikiem nr 2.  

§   3.   1.   Wydatki budżetu gminy w   łącznej kwocie 108 432 837,74 zł, zgodnie z   załącznikiem nr 3.  

2.   Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 88 378 533,74 zł, w   tym:  

1)   wydatki jednostek budżetowych w   kwocie łącznej 68 928 483,00 zł, z   czego:  

a)   wydatki na wynagrodzenia i   składki od nich naliczane – 37 482 005,00 zł,  

b)   wydatki związane z   realizacją zadań statutowych – 31 446 478,00 zł,  

2)   wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3   661 880,00 zł,  

3)   wydatki na programy finansowane z   udziałem środków o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   w części związanej z   realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 1   102 463,35 zł,  

4)   wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych –11 967 396,00 zł,  

5)   wypłaty z   tytułu poręczeń i   gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w   danym roku budżetowym – 907 641,26 zł,  

6)   wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 1   810 670,13 zł.  

3.   Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 20 054 304,00 zł, w   tym:  

1)   zadania inwestycyjne realizowane z   udziałem środków o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   ustawy o   finansach publicznych w   wysokości 12 753 734,00 zł,  

2)   zadania inwestycyjne bez udziału środków unijnych w   wysokości 7   300 570,00 zł.  

§   4.   1.   Różnica między dochodami i   wydatkami budżetu w   kwocie 7   289 820,00 zł, stanowi nadwyżkę z   przeznaczeniem na rozchody budżetu miasta.  

2.   Ustala się: - rozchody budżetu w   łącznej kwocie 7   289 820,00 zł zgodnie z   załącznikiem nr 4  

3.   Ustala się limit zobowiązań z   tytułu kredytu zaciąganego w   2013 roku w   wysokości 1   000 000,00 zł, z   przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.  

4.   Ustala się maksymalną łączną kwotę poręczeń i   gwarancji w   roku budżetowym w   wysokości 4   732 117,00zł.  

§   5.   1.   Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w   kwocie 154 000,00 zł,  

2.   Tworzy się rezerwę celową budżetu na Zarządzanie Kryzysowe w   kwocie 248 000,00 zł.  

§   6.   Dochody i   wydatki budżetu obejmują:  

1)   dochody z   opłat z   tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w   wysokości 750 000,00 zł, i   wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w   gminnym programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych w   wysokości 742 000,00 zł, oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w   wysokości 8   000,00 zł.  

2)   dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań zleconych z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z   załącznikiem nr 5,  

3)   dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z   załącznikiem nr 6  

4)   dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z   organami tej administracji, zgodnie z   załącznikiem nr 7  

§   7.   Plan przychodów i   kosztów dla zakładu budżetowego Zakładu Budynków Komunalnych : przychody – 13 390 009,00 zł, koszty –13 510 009,00 zł, zgodnie z   załącznikiem nr 8.  

§   8.   Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z   budżetu miasta Czeladź w   2013 roku zgodnie z   załącznikiem nr 9.  

§   9.   Upoważnia się Burmistrza do:  

1)   zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1   000 000,00 zł.  

2)   dokonywania zmian w   planie:  

a)   wydatków bieżących na uposażenia i   wynagrodzenia ze stosunku pracy,  

b)   wydatków majątkowych,  

c)   w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a   majątkowymi, z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.  

3)   udzielania w   roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500 000,00 zł,  

4)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.  

§   10.   Dochody budżetu Miasta pobierane przez gminne jednostki budżetowe przekazywane są na rachunek budżetu miasta przez te jednostki , według stanu środków na :  

1)   10 dzień miesiąca – do dnia 15 danego miesiąca;  

2)   27 dzień miesiąca – do ostatniego dnia danego miesiąca;  

3)   ostatni dzień danego miesiąca – do dnia 4   następnego miesiąca.  

§   11.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.  

§   12.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2013 roku i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Czeladź.  

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w   Czeladzi  


Jolanta   Moćko

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/594/2012
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

zal 1   planowane dochody  


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/594/2012
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 28 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/594/2012
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

zal 3   planowane wydatki  


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/594/2012
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 28 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/594/2012
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 28 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII/594/2012
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 28 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLII/594/2012
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 28 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLII/594/2012
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 28 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLII/594/2012
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 28 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Helpdesk Kadrowy Sp. z o.o.

Outsourcing kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »