| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/594/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia BUDŻETU MIASTA CZELADŹ na rok 2013

Na podstawie: - art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9   lit. c, d, e, i   oraz pkt 10 w   związku z   art. 51 ust. 1   i 2, art.57 i   art. 61 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.);- art. 91 ust. 1, 94 ust. 1, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 219, 220, 221, 222 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1241 ze zm.);- art.26 ust.4 ustawy z   dnia 26 kwietnia 2007 r. o   zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz.590, z   późniejszymi zmianami); - art.28 ust.3 ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z   2001 r. Nr 13, poz.123 – tj. z   późn. zm.);  

Rada Miejska w   Czeladzi uchwala co następuje :  

§   1.   Dochody budżetu gminy w   łącznej kwocie 115 722 657,74 zł, w   tym: Dochody bieżące – 88 393 533,74 zł, Dochody majątkowe –27 329 124,00 zł, zgodnie z   załącznikiem nr 1.  

§   2.   Dochody związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w   wysokości 153 200,00 zł, zgodnie z   załącznikiem nr 2.  

§   3.   1.   Wydatki budżetu gminy w   łącznej kwocie 108 432 837,74 zł, zgodnie z   załącznikiem nr 3.  

2.   Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 88 378 533,74 zł, w   tym:  

1)   wydatki jednostek budżetowych w   kwocie łącznej 68 928 483,00 zł, z   czego:  

a)   wydatki na wynagrodzenia i   składki od nich naliczane – 37 482 005,00 zł,  

b)   wydatki związane z   realizacją zadań statutowych – 31 446 478,00 zł,  

2)   wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3   661 880,00 zł,  

3)   wydatki na programy finansowane z   udziałem środków o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   w części związanej z   realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 1   102 463,35 zł,  

4)   wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych –11 967 396,00 zł,  

5)   wypłaty z   tytułu poręczeń i   gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w   danym roku budżetowym – 907 641,26 zł,  

6)   wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 1   810 670,13 zł.  

3.   Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 20 054 304,00 zł, w   tym:  

1)   zadania inwestycyjne realizowane z   udziałem środków o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   ustawy o   finansach publicznych w   wysokości 12 753 734,00 zł,  

2)   zadania inwestycyjne bez udziału środków unijnych w   wysokości 7   300 570,00 zł.  

§   4.   1.   Różnica między dochodami i   wydatkami budżetu w   kwocie 7   289 820,00 zł, stanowi nadwyżkę z   przeznaczeniem na rozchody budżetu miasta.  

2.   Ustala się: - rozchody budżetu w   łącznej kwocie 7   289 820,00 zł zgodnie z   załącznikiem nr 4  

3.   Ustala się limit zobowiązań z   tytułu kredytu zaciąganego w   2013 roku w   wysokości 1   000 000,00 zł, z   przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.  

4.   Ustala się maksymalną łączną kwotę poręczeń i   gwarancji w   roku budżetowym w   wysokości 4   732 117,00zł.  

§   5.   1.   Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w   kwocie 154 000,00 zł,  

2.   Tworzy się rezerwę celową budżetu na Zarządzanie Kryzysowe w   kwocie 248 000,00 zł.  

§   6.   Dochody i   wydatki budżetu obejmują:  

1)   dochody z   opłat z   tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w   wysokości 750 000,00 zł, i   wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w   gminnym programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych w   wysokości 742 000,00 zł, oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w   wysokości 8   000,00 zł.  

2)   dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań zleconych z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z   załącznikiem nr 5,  

3)   dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z   załącznikiem nr 6  

4)   dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z   organami tej administracji, zgodnie z   załącznikiem nr 7  

§   7.   Plan przychodów i   kosztów dla zakładu budżetowego Zakładu Budynków Komunalnych : przychody – 13 390 009,00 zł, koszty –13 510 009,00 zł, zgodnie z   załącznikiem nr 8.  

§   8.   Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z   budżetu miasta Czeladź w   2013 roku zgodnie z   załącznikiem nr 9.  

§   9.   Upoważnia się Burmistrza do:  

1)   zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1   000 000,00 zł.  

2)   dokonywania zmian w   planie:  

a)   wydatków bieżących na uposażenia i   wynagrodzenia ze stosunku pracy,  

b)   wydatków majątkowych,  

c)   w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a   majątkowymi, z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.  

3)   udzielania w   roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500 000,00 zł,  

4)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.  

§   10.   Dochody budżetu Miasta pobierane przez gminne jednostki budżetowe przekazywane są na rachunek budżetu miasta przez te jednostki , według stanu środków na :  

1)   10 dzień miesiąca – do dnia 15 danego miesiąca;  

2)   27 dzień miesiąca – do ostatniego dnia danego miesiąca;  

3)   ostatni dzień danego miesiąca – do dnia 4   następnego miesiąca.  

§   11.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.  

§   12.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2013 roku i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Czeladź.  

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w   Czeladzi  


Jolanta   Moćko

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/594/2012
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

zal 1   planowane dochody  


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/594/2012
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 28 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/594/2012
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

zal 3   planowane wydatki  


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/594/2012
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 28 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/594/2012
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 28 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII/594/2012
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 28 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLII/594/2012
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 28 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLII/594/2012
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 28 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLII/594/2012
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 28 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

WWW.SCANDIHOME.PL

Sklep internetowy ze skandynawskimi dodatkami do wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »