| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0007.XXII.71.2012 Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1i art. 42 Ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym(t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późń. zm.) oraz z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późń. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z uchwałą Nr XLVI/44/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 września 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Rada Gminy w Krzyżanowicach
uchwala co następuje:

§ 1. Nadać Statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 0007.XIX.44.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach z późniejszymi zmianami.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Lasak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.XXII.71.2012
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 28 listopada 2012 r.

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO
z siedzibą w Krzyżanowicach

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej pod nazwą „Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach” zwany dalej „Podmiotem Leczniczym” działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późn.zm.), przepisów wykonawczych do ustawy oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

2) Niniejszego Statutu uchwalonego przez Radę Gminy Krzyżanowice.

3) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.).

4) Przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 16 poz.93 z późn. zm.).

2. Dopuszcza się używanie nazwy skróconej „SP ZLA”.

3. Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą

w Krzyżanowicach wykonuje działalność określoną w niniejszym Statucie poprzez przedsiębiorstwo

o nazwie „Ośrodki Zdrowia w Gminie Krzyżanowice”.

§ 2. 1. Siedziba Podmiotu Leczniczego mieści się w Krzyżanowicach ul. Wyzwolenia 1.

2. Wykaz placówek, w których prowadzona jest działalność Podmiotu Leczniczego stanowi Załącznik   Nr 1 do niniejszego Statutu.

§ 3. Obszar działania Podmiotu Leczniczego wynikający ze Statusu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej obejmuje obszar Gminy Krzyżanowice.

§ 4. Organem założycielskim i sprawującym nadzór nad Podmiotem Leczniczym jest Gmina Krzyżanowice.

§ 5. 1. Podmiot Leczniczy ma status Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego.

2. Podmiot Leczniczy podlega wpisowi do rejestru podmiotów leczniczych prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego.

3. Podmiot Leczniczy jest wpisany do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez właściwy Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000032887.

II. CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA.

§ 6. 1. Podstawowym celem Podmiotu Leczniczego jest zapewnienie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej.                                          

2. Do szczególnych zadań Podmiotu Leczniczego należy działalność z zakresu:

1) podstawowej opieki zdrowotnej,

2) opieki specjalistycznej obejmującej:

a) ginekologię i położnictwo,

b) urologię,

c) dermatologię,

3) szczepień ochronnych i profilaktyki chorób,

4) opieki w miejscu nauczania i wychowania,

5) promocji zdrowia,

6) orzekania i opiniowania o stanie zdrowia,

7) orzekania o czasowej niezdolności do pracy,

8) diagnostyki: EKG, USG,

9) opieki pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej,

10) opieki położnej środowiskowo-rodzinnej,

11) rehabilitacji.

§ 7. 1. Podmiot Leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych finansowych ze środków publicznych wszystkim pacjentom uprawnionym do tych świadczeń i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów.

2. Usługi medyczne świadczone są przez personel medyczny posiadający stosowne kwalifikacje oraz personel pomocniczy niezbędny w realizacji zadań Podmiotu Leczniczego.

3. Podmiot udziela świadczeń odpłatnie, na zasadach określonych w przepisach ogólnie obowiązujących oraz Regulaminie Organizacyjnym Podmiotu Leczniczego.

III. ORGANY I ORGANIZACJA.

§ 8. Na czele Podmiotu Leczniczego stoi Kierownik, który kieruje jego działalnością i jest za niego odpowiedzialny.

§ 9. 1. Kierownika Podmiotu Leczniczego powołuje i odwołuje Wójt Gminy.

2. Kierownik Podmiotu Leczniczego zostaje wyłoniony na drodze konkursu.

3. Komisję konkursową powołuje Wójt Gminy.

4. Kadencja Kierownika Podmiotu Leczniczego trwa 6 lat.

5. Wynagrodzenie dla Kierownika Podmiotu Leczniczego ustala Wójt Gminy.

6. Podmiotem Leczniczym kieruje Kierownik, który reprezentuje go na zewnątrz i jest przełożonym pracowników Podmiotu Leczniczego.

7. Kierownik Podmiotu Leczniczego spełnia wymogi kwalifikacyjne określone odrębnymi przepisami.

§ 10. 1. Organizację wewnętrzną Podmiotu Leczniczego oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala Kierownik Podmiotu Leczniczego w formie Regulaminu Organizacyjnego i Zarządzeń Wewnętrznych.

2. Poszczególne komórki organizacyjne działalności medycznej zostały wymienione w załączniku Nr 1 do Statutu.

§ 11. 1. W Podmiocie Leczniczym działa Rada Społeczna.

2. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Gminy i organem doradczym Kierownika Podmiotu Leczniczego.

3. Radę Społeczną powołuje i odwołuje Rada Gminy Krzyżanowice.

4. Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej zwołuje Wójt Gminy Krzyżanowice.

5. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

6. Członek Rady Społecznej może być odwołany z jej składu przez Radę Gminy Krzyżanowice przed upływem kadencji w przypadku:

1) pisemnej rezygnacji,

2) wniosku podmiotu, którego jest przedstawicielem,

3) nieusprawiedliwionej nieobecności na co najmniej trzech kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej,

4) choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie powierzonych funkcji,

5) naruszenia zakazu o którym mowa w art.48 ust.7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.).

7. W przypadku odwołania bądź śmierci członka Rady Społecznej przed upływem kadencji Rada Gminy Krzyżanowice z inicjatywy własnej lub podmiotu, którego ten członek był przedstawicielem uzupełnia skład Rady Społecznej.

8. Osoby powołane w skład Rady Społecznej w przypadku określonym w ust. 6, pełnią swą funkcję do końca danej kadencji Rady Społecznej.

§ 12. 1. Rada Społeczna składa się z 7 osób.

2. W skład Rady Społecznej wchodzą:

1) przewodniczący – Wójt Gminy Krzyżanowice lub osoba przez niego wyznaczona,

2) członkowie:

a) przedstawiciel Wojewody Śląskiego,

b) 5 osób wyłonionych przez Radę Gminy Krzyżanowice.

3. Członkiem Rady Społecznej nie może być pracownik Podmiotu Leczniczego.

§ 13. 1. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Kierownik Podmiotu Leczniczego oraz przedstawiciel organizacji związkowej.

2. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.

§ 14. Do zadań Rady Społecznej należy:

1. Przedstawienie Radzie Gminy Krzyżanowice wniosków i opinii w sprawach:

1) zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne,

2) zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury sprzętu medycznego,

3) związanych z przekształceniem lub likwidacją Podmiotu Leczniczego, jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

4) w sprawie odwołania Kierownika Podmiotu Leczniczego,

5) przyznawania Kierownikowi Podmiotu Leczniczego nagród,

6) rozwiązywania stosunku pracy z Kierownikiem Podmiotu Leczniczego.

2. Przedstawienie Kierownikowi Podmiotu Leczniczego wniosków i opiniiw sprawach:

1) planu finansowego i inwestycyjnego,

2) rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego

i finansowego,

3) kredytów bankowych i dotacji,

4) podziału zysku,

5) regulaminu organizacyjnego.

3. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez

osoby korzystające ze świadczeń Podmiotu Leczniczego z wyłączeniem

spraw podległych nadzorowi medycznemu.

4. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i Statucie .

§ 15. Sposób i tryb zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowanie uchwał określa Regulamin Rady Społecznej.

§ 16. Obsługę techniczną Rady Społecznej zapewnia Kierownik Podmiotu Leczniczego.

IV. ZASADY DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I GOSPODARCZEJ.

§ 17. 1. Podmiot Leczniczy prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o:

1) obowiązujące przepisy prawne,

2) plan finansowy ustalony przez Kierownika Podmiotu Leczniczego

2. Podmiot Leczniczy gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem jednostki samorządu terytorialnego oraz majątkiem własnym ( otrzymanym lub zakupionym).

3. Zbycie aktywów trwałych Podmiotu Leczniczego, oddanie go w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot tworzący.

4. Wniesienie majątku Podmiotu Leczniczego lub przysługującego mu do niego prawa w formie aportu do spółek, jego przekazanie fundacji lub stowarzyszeniu, które wykonują działalność leczniczą jest zabronione.

5. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący.

6. Czynność prawna dokonana z naruszeniem ust. 3-5 jest nieważna.

§ 18. Podmiot Leczniczy może uzyskiwać środki finansowe:

1. Z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

2. Z wydzielonej działalności gospodarczej.

3. Z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego.

4. Na cele i na zasadach określonych w przepisach art. 114-117 ustawy o działalności leczniczej.

5. Na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami.

6. Na pokrycie ujemnego wyniku finansowego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej.

§ 19. Podmiot Leczniczy może otrzymać środki publiczne z przeznaczeniem na:

1. Realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonywanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań.

2. Remonty.

3. Inne niż określone w pkt. 1 inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętumedycznego.

§ 20. 1. Wartość majątku Podmiotu Leczniczego określają:

1) fundusz założycielski,

2) fundusz zakładu.

2. Fundusz założycielski stanowi wartość wydzielonej Podmiotowi Leczniczemu części mienia jednostki samorządu terytorialnego.

3. Fundusz Zakładu stanowi wartość majątku Podmiotu Leczniczego opieki zdrowotnej po odliczeniu funduszu założycielskiego.

§ 21. 1. Podmiot Leczniczy prowadzi rachunkowość w oparciu o powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy.

2. Roczne sprawozdanie finansowe Podmiotu Leczniczego podlega weryfikacji sprawdzającej jego rzetelność i prawidłowość stosownie do obowiązujących przepisów.

3. Kierownik Podmiotu Leczniczego przedstawia Radzie Gminy roczne sprawozdanie finansowe po weryfikacji, celem zatwierdzenia.

§ 22. Podmiot Leczniczy samodzielnie decyduje o podziale zysku z zachowaniem procedury określonej w §14 Statutu.

§ 23. Podmiot Leczniczy pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24. 1. Statut Podmiotu Leczniczego nadaje Rada Gminy Krzyżanowice.

2. Zmiany w Statucie przyjmowane są w drodze Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice.


Załącznik Nr 1 do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach

Wykaz placówek działających na terenie Gminy Krzyżanowice

1. Ośrodek Zdrowia w Chałupkach

a) poradnia lekarza rodzinnego

b) gabinet diagnostyczno – zabiegowy

c) punkt szczepień

d) opieka w miejscu nauczania i wychowania

e) pielęgniarka środowiskowo-rodzinna

f) położna środowiskowo-rodzinna

2. Ośrodek Zdrowia w Krzyżanowicach

a) poradnia lekarza rodzinnego

b) poradnia dla kobiet

c) poradnia dermatologiczna

d) poradnia urologiczna

e) gabinet diagnostyczno – zabiegowy

f) punkt szczepień

g) opieka w miejscu nauczania i wychowania

h) pielęgniarka środowiskowo-rodzinna

i) położna środowiskowo-rodzinna

j) gabinet rehabilitacyjny

3. Ośrodek Zdrowia w Tworkowie

a) poradnia lekarza rodzinnego                                                                      

b) gabinet diagnostyczno - zabiegowy

c) punkt szczepień

d) opieka w miejscu nauczania i wychowania

e) pielęgniarka środowiskowo-rodzinna

f)               położna środowiskowo-rodzinna


Uzasadnienie

W komórkach podmiotu leczniczego zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia zmiany wymagają nazwy gabinetów zabiegowych na gabinety diagnostyczno – zabiegowe.

W Ośrodku Zdrowia w Tworkowie działają: poradnia ogólna i poradnia dla dzieci, w celu ułatwienia przystępowania do nowych kontraktów na 2014 rok dokonuje się zmiany nazewnictwa w/w poradni na poradnię lekarza rodzinnego.

Przedkładany do konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Krzyżanowice zawiera wprowadzone zmiany.

Wobec powyższego, w tym stanie prawnym i faktycznym podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »