| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/145/12 Rady Gminy Marklowice

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie budżetu Gminy Marklowice na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. ‘’d’’, lit. ‘’i’’, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku, z późniejszymi zmianami), art. 211 - 223, art. 235 - 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

RADA GMINY MARKLOWICE
uchwala, co następuje :

§ 1.

              Ustala się dochody Budżetu Gminy Marklowice w łącznej kwocie 18.500.000 zł.
słownie: osiemnaściemilionówpięćsettysięcyzłotych00/100 z tego:

-               dochody bieżące w wysokości                                                                                                   18.200.000 zł.

-               dochody majątkowe w wysokości                                                                                                   300.000 zł.
Zgodnie z tabelą nr 1

§ 2.

              Ustala się wydatki Budżetu Gminy Marklowice w łącznej kwocie 23.600.000 zł.
słownie: dwadzieściatrzymilionysześćsettysięcyzłotych00/100 z tego :

- wydatki bieżące w wysokości                                                                                                                 18.200.000 zł.

- wydatki majątkowe w wysokości                                                                                                                 5.400.000 zł.
Zgodnie z tabelą nr 2

§ 3.

              Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt Budżetu Gminy Marklowice w wysokości 5.100.000 zł.
słownie: pięćmilionówstotysięcyzłotych00/100              
Deficyt ten zostanie pokryty w całości z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 4.

Ustala się łączną kwotę rozchodów Budżetu Gminy Marklowice w wysokości 190.000 zł.
słownie: stodziewięćdziesiąttysięcyzłotych00/100
Zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 5.

Ustala się łączną kwotę przychodów Budżetu Gminy Marklowice w wysokości 5.290.000 zł.
słownie: pięćmilionówdwieściedziewięćdziesiąttysięcyzłotych00/100
Zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 6.

Ustala się łączną kwotę wydatków Budżetu Gminy Marklowice z tytułu obsługi długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 7.500 zł .
słownie: siedemtysiecypięćsetzłotych00/100


§ 7.

Ustala się łączna kwotę wydatków z tytułu spłat poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Marklowice a przypadających do spłaty w 2013 roku w kwocie 77.100 zł .
słownie: siedemdziesiątsiedemtysięcystozłotych00/100

§ 8.

Ustala się wpłaty do Budżetu Państwa zgodnie z decyzja Ministra Finansów w wysokości 195.189 zł.
słownie:stodziewięćdziesiątpięćtysięcystoosiemdziesiątdziewięćzłotych00/100

§ 9.

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 100.000 zł.
słownie : stotysięcyzłotych00/100

§ 10.

1.               Tworzy się rezerwę celową na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ,
zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawą o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26.04. 2007 roku / Dz. U. Nr 89 poz. 590 z póź,zm./,w wysokości 50.000zł.              
słownie : pięćdziesiąttysięcyzłotych00/100

§ 11.

Dochody i wydatki budżetu obejmują :

1. dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii Zgodnie z załącznikiem nr 2;

2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Zgodnie z załącznikiem nr 3

3. dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin (dotacja na zadania własne). Zgodnie z załącznikiem nr 4

4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 12.

Wydatki budżetu obejmują :

1. dotację podmiotową dla instytucji kultury – biblioteka Zgodnie z załącznikiem nr 6

2. dotację celową dla organizacji pozarządowych wykonujących zadania na rzecz Gminy w 2013 r. Zgodnie z załącznikiem nr 7

3. dotację celową na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Zgodnie z załącznikiem nr 8

4. zestawienie wpłat na Państwowy Fundusz celowy. Zgodnie z załącznikiem nr 9

5. datacje na zwrot niesłusznie pobranej dotacji celowej na zadania zlecone
Zgodnie z załącznikiem nr 11


§ 13.

Ustała się plan dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty a gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez j.s.t. w wysokości 9.000 zł.
słownie: dziewięćtysięcyzłotych00/100
Zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 14.

1. Rada Gminy Marklowice ustala w 2013 roku limit zobowiązań do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 500.000 zł.

2. Rada Gminy Marklowice ustalaw 2013 roku limit udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 500.000 zł.

§ 15.

Rada Gminy Marklowice upoważnia Wójta Gminy Marklowice do :

1. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych, na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

2. Dokonywanie zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.

3. Do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 500.000 zł słownie: pięćsettysięcyzłotych00/100

4. Do udzielania poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000 zł. , słownie: pięćsettysięcyzłotych00/100              

§ 16.

1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe w tym Urząd Gminy, zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące i zmniejszają wykonanie wydatków tego roku budżetowego. Powyższej zasady nie stosuje się dla wpływów z refaktur ( zawierających w sobie podatek VAT ) i innych dla których nie jest możliwe określenie podstawy zmniejszenia wydatkowanych środków.

2. Ustala się terminy dla samorządowych jednostek budżetowych gromadzących dochody Gminy do przekazywania w/w dochodów na rachunek bankowy budżetu według następujących zasad:

-               dochody które wpłyną do 10 danego miesiąca w terminie do 12 tegoż miesiąca

-               dochody które wpłyną do 20 danego miesiąca w terminie do 22 tegoż miesiąca

-               dochody które wpłyną do ostatniego dnia miesiąca w terminie do 5 dnia następnego miesiąca

3. W celu zaliczenia operacji dokonanych z końcem roku budżetowego na rachunkach bankowych do właściwego roku budżetowego wprowadza się okres przejściowy dla operacji prowadzonych na rachunkach bankowych budżetu. W okresie przejściowym, nie później niż do dnia 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym, a gdy ten dzień jest wolny od pracy - do pierwszego dnia roboczego po tym terminie, do środków należnych roku ubiegłego zalicza się w szczególności:

-               dochody pobrane przez jednostki do dnia 31 grudnia,

-               zwroty środków finansowych przekazanych jednostkom z budżetu na pokrycie wydatków, a niewykorzystanych do dnia 31 grudnia


§ 17.

1. Uchwałę ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Marklowice.

2. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Marklowice wywiesza się informację o dostępności pełnego tekstu uchwały na BIP Gminy Marklowice, a także w biurze Rady Gminy Marklowice.

§ 18.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marklowice.

§ 19.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

Przewodniczący Rady Gminy Marklowice


inż. Andrzej Brychcy


Załącznik Nr tabela 1 do Uchwały Nr XXVI/145/12
Rady Gminy Marklowice
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalaczniktabela%201.pdf

Tabela 1 Dochody

Załącznik Nr Tabela 2 do Uchwały Nr XXVI/145/12
Rady Gminy Marklowice
z dnia 20 grudnia 2012 r.
ZalacznikTabela%202.pdf

Tabela nr 2 Wydatki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/145/12
Rady Gminy Marklowice
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/145/12
Rady Gminy Marklowice
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/145/12
Rady Gminy Marklowice
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/145/12
Rady Gminy Marklowice
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/145/12
Rady Gminy Marklowice
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/145/12
Rady Gminy Marklowice
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/145/12
Rady Gminy Marklowice
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/145/12
Rady Gminy Marklowice
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVI/145/12
Rady Gminy Marklowice
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik nr 9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVI/145/12
Rady Gminy Marklowice
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik nr 10

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVI/145/12
Rady Gminy Marklowice
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik nr 11

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Wierzbowski Eversheds

Usługi prawne dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »