| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/145/12 Rady Gminy Marklowice

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie budżetu Gminy Marklowice na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. ‘’d’’, lit. ‘’i’’, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku, z późniejszymi zmianami), art. 211 - 223, art. 235 - 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

RADA GMINY MARKLOWICE
uchwala, co następuje :

§ 1.

              Ustala się dochody Budżetu Gminy Marklowice w łącznej kwocie 18.500.000 zł.
słownie: osiemnaściemilionówpięćsettysięcyzłotych00/100 z tego:

-               dochody bieżące w wysokości                                                                                                   18.200.000 zł.

-               dochody majątkowe w wysokości                                                                                                   300.000 zł.
Zgodnie z tabelą nr 1

§ 2.

              Ustala się wydatki Budżetu Gminy Marklowice w łącznej kwocie 23.600.000 zł.
słownie: dwadzieściatrzymilionysześćsettysięcyzłotych00/100 z tego :

- wydatki bieżące w wysokości                                                                                                                 18.200.000 zł.

- wydatki majątkowe w wysokości                                                                                                                 5.400.000 zł.
Zgodnie z tabelą nr 2

§ 3.

              Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt Budżetu Gminy Marklowice w wysokości 5.100.000 zł.
słownie: pięćmilionówstotysięcyzłotych00/100              
Deficyt ten zostanie pokryty w całości z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 4.

Ustala się łączną kwotę rozchodów Budżetu Gminy Marklowice w wysokości 190.000 zł.
słownie: stodziewięćdziesiąttysięcyzłotych00/100
Zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 5.

Ustala się łączną kwotę przychodów Budżetu Gminy Marklowice w wysokości 5.290.000 zł.
słownie: pięćmilionówdwieściedziewięćdziesiąttysięcyzłotych00/100
Zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 6.

Ustala się łączną kwotę wydatków Budżetu Gminy Marklowice z tytułu obsługi długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 7.500 zł .
słownie: siedemtysiecypięćsetzłotych00/100


§ 7.

Ustala się łączna kwotę wydatków z tytułu spłat poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Marklowice a przypadających do spłaty w 2013 roku w kwocie 77.100 zł .
słownie: siedemdziesiątsiedemtysięcystozłotych00/100

§ 8.

Ustala się wpłaty do Budżetu Państwa zgodnie z decyzja Ministra Finansów w wysokości 195.189 zł.
słownie:stodziewięćdziesiątpięćtysięcystoosiemdziesiątdziewięćzłotych00/100

§ 9.

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 100.000 zł.
słownie : stotysięcyzłotych00/100

§ 10.

1.               Tworzy się rezerwę celową na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ,
zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawą o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26.04. 2007 roku / Dz. U. Nr 89 poz. 590 z póź,zm./,w wysokości 50.000zł.              
słownie : pięćdziesiąttysięcyzłotych00/100

§ 11.

Dochody i wydatki budżetu obejmują :

1. dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii Zgodnie z załącznikiem nr 2;

2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Zgodnie z załącznikiem nr 3

3. dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin (dotacja na zadania własne). Zgodnie z załącznikiem nr 4

4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 12.

Wydatki budżetu obejmują :

1. dotację podmiotową dla instytucji kultury – biblioteka Zgodnie z załącznikiem nr 6

2. dotację celową dla organizacji pozarządowych wykonujących zadania na rzecz Gminy w 2013 r. Zgodnie z załącznikiem nr 7

3. dotację celową na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Zgodnie z załącznikiem nr 8

4. zestawienie wpłat na Państwowy Fundusz celowy. Zgodnie z załącznikiem nr 9

5. datacje na zwrot niesłusznie pobranej dotacji celowej na zadania zlecone
Zgodnie z załącznikiem nr 11


§ 13.

Ustała się plan dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty a gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez j.s.t. w wysokości 9.000 zł.
słownie: dziewięćtysięcyzłotych00/100
Zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 14.

1. Rada Gminy Marklowice ustala w 2013 roku limit zobowiązań do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 500.000 zł.

2. Rada Gminy Marklowice ustalaw 2013 roku limit udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 500.000 zł.

§ 15.

Rada Gminy Marklowice upoważnia Wójta Gminy Marklowice do :

1. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych, na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

2. Dokonywanie zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.

3. Do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 500.000 zł słownie: pięćsettysięcyzłotych00/100

4. Do udzielania poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000 zł. , słownie: pięćsettysięcyzłotych00/100              

§ 16.

1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe w tym Urząd Gminy, zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące i zmniejszają wykonanie wydatków tego roku budżetowego. Powyższej zasady nie stosuje się dla wpływów z refaktur ( zawierających w sobie podatek VAT ) i innych dla których nie jest możliwe określenie podstawy zmniejszenia wydatkowanych środków.

2. Ustala się terminy dla samorządowych jednostek budżetowych gromadzących dochody Gminy do przekazywania w/w dochodów na rachunek bankowy budżetu według następujących zasad:

-               dochody które wpłyną do 10 danego miesiąca w terminie do 12 tegoż miesiąca

-               dochody które wpłyną do 20 danego miesiąca w terminie do 22 tegoż miesiąca

-               dochody które wpłyną do ostatniego dnia miesiąca w terminie do 5 dnia następnego miesiąca

3. W celu zaliczenia operacji dokonanych z końcem roku budżetowego na rachunkach bankowych do właściwego roku budżetowego wprowadza się okres przejściowy dla operacji prowadzonych na rachunkach bankowych budżetu. W okresie przejściowym, nie później niż do dnia 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym, a gdy ten dzień jest wolny od pracy - do pierwszego dnia roboczego po tym terminie, do środków należnych roku ubiegłego zalicza się w szczególności:

-               dochody pobrane przez jednostki do dnia 31 grudnia,

-               zwroty środków finansowych przekazanych jednostkom z budżetu na pokrycie wydatków, a niewykorzystanych do dnia 31 grudnia


§ 17.

1. Uchwałę ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Marklowice.

2. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Marklowice wywiesza się informację o dostępności pełnego tekstu uchwały na BIP Gminy Marklowice, a także w biurze Rady Gminy Marklowice.

§ 18.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marklowice.

§ 19.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

Przewodniczący Rady Gminy Marklowice


inż. Andrzej Brychcy


Załącznik Nr tabela 1 do Uchwały Nr XXVI/145/12
Rady Gminy Marklowice
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalaczniktabela%201.pdf

Tabela 1 Dochody

Załącznik Nr Tabela 2 do Uchwały Nr XXVI/145/12
Rady Gminy Marklowice
z dnia 20 grudnia 2012 r.
ZalacznikTabela%202.pdf

Tabela nr 2 Wydatki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/145/12
Rady Gminy Marklowice
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/145/12
Rady Gminy Marklowice
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/145/12
Rady Gminy Marklowice
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/145/12
Rady Gminy Marklowice
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/145/12
Rady Gminy Marklowice
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/145/12
Rady Gminy Marklowice
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/145/12
Rady Gminy Marklowice
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/145/12
Rady Gminy Marklowice
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVI/145/12
Rady Gminy Marklowice
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik nr 9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVI/145/12
Rady Gminy Marklowice
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik nr 10

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVI/145/12
Rady Gminy Marklowice
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik nr 11

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Simpkins & Co Solicitors

Jedna z najlepszych firm prawniczych w południowej Anglii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »