| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 200/XXV/2012 Rady Gminy Miedźno

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art 40 ust. 1 i aret. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2001.142.1591 z późn.zm.) i art. 6r ust. 3 i 4 ustaw y z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2012.391 z późn.zm) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz. 897 ) Rada Gminy Miedźno

uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Miedźno i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczaną przez właścicieli nieruchomości.

§ 2. 1. Ilość odpadów komunalnych odbieranych zgodnie z § 5 niniejszej uchwały od właścicieli nieruchomośći zamieszkałych uzalezniona jest od liczby osób zamieszkujących nieruchomość i stanowi:

1) dla nieruchomości zamieszkałych:

a) przez 1 – 2 osoby co najmniej jeden pojemnik 80 l na odpady zmieszane, odpady segregowane szklane - conajmniej jeden pojemnik 80 l, pozostałe odpady segregowane (metal, papier, tworzywa sztuczne) należy gromadzić w workach o pojemności co najmniej 60 l dla każdej frakcji;

b) przez 3 – 5 osób co najmniej jeden pojemnik 120 l na odpady zmieszane, odpady segregowane szklane - conajmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l, pozostałe odpady segregowane (metal, papier, tworzywa sztuczne) należy gromadzić w workach o pojemności co najmniej 80 l dla każdej frakcji;

c) przez 6 i więcej osób co najmniej jeden pojemnik 240 l na odpady zmieszane, odpady segregowane szklane - conajmniej jeden pojemnik o pojemności 240 l, pozostałe odpady segregowane (metal, papier, tworzywa sztuczne) należy gromadzić w workach o pojemności co najmniej 120 l dla każdej frakcji;

2. Przedsiębiorca obowiązany jest do odbierania wszystkich zebranych przez właściciela nieruchomości w pojemnikach lub workach, odpadów komunalnych, z uwzględnieniem ilości, rodzaju i pojemności tych pojemników i pojemności worków określonych w regulaminie.

§ 3. Do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej właściciele nieruchomości obowiązani są korzystać z przydomowego kompostownika pod warunkiem, że jego wielkość pozwala na co najmniej dwuletni okres przetrzymania w nim kompostowanego materiału przekładanego warstwą gleby i dojrzałego kompostu; pozostali właściciele nieruchomości przekazują przedsiębiorcy odpady ulegające biodegradacji w workach o odpowiedniej pojemności i kolorze określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedźno;

§ 4. Przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Miedźno dostarczy właścicielowi posesji pojemniki oraz worki na odpady o odpowiedniej pojemności oraz liczbie określonej w § 2 .

§ 5. Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierane są:

1) nie rzadziej niż raz w miesiącu w przypadku odpadów zmieszanych

2) nie rzadziej niż raz na kwartał w przypadku odpadów szklanych

3) nie rzadziej niż raz w miesiącu w przypadku odpadów z tworzyw sztucznych, metalu, makulatury oraz odpadów biodegradowalnych.

§ 6. Odpady wielkogabarytowe odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości dwa razy w roku, a odpady elektryczne i elektorniczne odbierane są raz na kwartał.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą mają zastosowanie przepisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedźno.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno


Leszek Idasz

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Beata Sadowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »