| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 200/XXV/2012 Rady Gminy Miedźno

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art 40 ust. 1 i aret. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2001.142.1591 z późn.zm.) i art. 6r ust. 3 i 4 ustaw y z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2012.391 z późn.zm) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz. 897 ) Rada Gminy Miedźno

uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Miedźno i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczaną przez właścicieli nieruchomości.

§ 2. 1. Ilość odpadów komunalnych odbieranych zgodnie z § 5 niniejszej uchwały od właścicieli nieruchomośći zamieszkałych uzalezniona jest od liczby osób zamieszkujących nieruchomość i stanowi:

1) dla nieruchomości zamieszkałych:

a) przez 1 – 2 osoby co najmniej jeden pojemnik 80 l na odpady zmieszane, odpady segregowane szklane - conajmniej jeden pojemnik 80 l, pozostałe odpady segregowane (metal, papier, tworzywa sztuczne) należy gromadzić w workach o pojemności co najmniej 60 l dla każdej frakcji;

b) przez 3 – 5 osób co najmniej jeden pojemnik 120 l na odpady zmieszane, odpady segregowane szklane - conajmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l, pozostałe odpady segregowane (metal, papier, tworzywa sztuczne) należy gromadzić w workach o pojemności co najmniej 80 l dla każdej frakcji;

c) przez 6 i więcej osób co najmniej jeden pojemnik 240 l na odpady zmieszane, odpady segregowane szklane - conajmniej jeden pojemnik o pojemności 240 l, pozostałe odpady segregowane (metal, papier, tworzywa sztuczne) należy gromadzić w workach o pojemności co najmniej 120 l dla każdej frakcji;

2. Przedsiębiorca obowiązany jest do odbierania wszystkich zebranych przez właściciela nieruchomości w pojemnikach lub workach, odpadów komunalnych, z uwzględnieniem ilości, rodzaju i pojemności tych pojemników i pojemności worków określonych w regulaminie.

§ 3. Do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej właściciele nieruchomości obowiązani są korzystać z przydomowego kompostownika pod warunkiem, że jego wielkość pozwala na co najmniej dwuletni okres przetrzymania w nim kompostowanego materiału przekładanego warstwą gleby i dojrzałego kompostu; pozostali właściciele nieruchomości przekazują przedsiębiorcy odpady ulegające biodegradacji w workach o odpowiedniej pojemności i kolorze określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedźno;

§ 4. Przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Miedźno dostarczy właścicielowi posesji pojemniki oraz worki na odpady o odpowiedniej pojemności oraz liczbie określonej w § 2 .

§ 5. Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierane są:

1) nie rzadziej niż raz w miesiącu w przypadku odpadów zmieszanych

2) nie rzadziej niż raz na kwartał w przypadku odpadów szklanych

3) nie rzadziej niż raz w miesiącu w przypadku odpadów z tworzyw sztucznych, metalu, makulatury oraz odpadów biodegradowalnych.

§ 6. Odpady wielkogabarytowe odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości dwa razy w roku, a odpady elektryczne i elektorniczne odbierane są raz na kwartał.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą mają zastosowanie przepisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedźno.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno


Leszek Idasz

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

Stowarzyszenie polskich producentów materiałów do wykonywania systemów ociepleń ścian zewnętrznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »