| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/336/12 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391)

Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:

§ 1. Określa się szczegółowo sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Piekary Śląskie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Odpady komunalne zmieszane odbierane miesięcznie w zamian za uiszczoną opłatę od właścicieli nieruchomości:

1) na których zamieszkują mieszkańcy,

2) na których nie zamieszkają mieszkańcy, a powstają opady komunalne - odbierane są w każdej ilości.

2. W zamian za uiszczoną opłatę odbierane są w każdej ilości zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piekary Śląskie: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

§ 3. 1. Częstotliwość odbioru zmieszanych odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę dla nieruchomości zamieszkałych wynosi:

1) dla budynków jednorodzinnych wynosi 2 razy w miesiącu,

2) dla budynków wielorodzinnych wynosi 2 razy w tygodniu.

2. Częstotliwość odbioru zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczona opłatę dla nieruchomości niezamieszkałych określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piekary Śląskie.

§ 4. Częstotliwość zebranych w sposób selektywny następujących frakcji odpadów: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe wynosi:

1) dla budynków jednorodzinnych wynosi 1 raz w miesiącu,

2) dla budynków wielorodzinnych wynosi 2 razy w miesiącu,

3) dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy 1 raz w miesiącu.

§ 5. Częstotliwość zebranych w sposób selektywny odpadów biodegradowalnych dla budynków wielorodzinnych wynosi 2 razy w tygodniu.

§ 6. Częstotliwość zebranych w sposób selektywny odpadów zielonych dla budynków jednorodzinnych wynosi 2 razy w miesiącu.

§ 7. Do Punktu Stacjonarnego Zbierania Odpadów Komunalnych można przekazywać bezpłatnie następujące odpady komunalne zebrane w sposób selektywny: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne i zielone, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


Krzysztof Seweryn

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »