| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/337/12 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piekary Śląskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych.

Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piekary Śląskie.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 391),

2) właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to właścicieli w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy,

3) miejscu zamieszkania - rozumie się przez to miejsce, w którym dana osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami lub leczeniem medycznym,

4) mieszkańcu - rozumie się przez to osobę mającą na terenie miasta miejsce zamieszkania w rozumieniu przyjętym w niniejszym Regulaminie,

5) nieruchomościach niezamieszkałych - należy przez to rozumieć nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają w ich obrębie odpady komunalne, o których mowa w art. 6c ust. 2 ustawy,

6) odpadach komunalnych - odpady komunalne w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.),

7) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych (np. stare meble, wózki dziecięce, materace, sprzęt gospodarstwa domowego itp.), do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów powstałych na budowach i w związku z remontami,

8) nieczystościach ciekłych - ścieki w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy,

9) stacjach zlewnych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia określone w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy,

10) zbiornikach bezodpływowych - zbiorniki w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy,

11) jednostce wywozowej - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę posiadającego wydane przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie zezwolenie na wykonywanie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

12) zbieraniu odpadów - rozumie się przez to działanie, określone w art. 3 ust. 3 pkt. 23 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r.(Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.),

13) selektywnym zbieraniu - rozumie się przez to działanie zdefiniowane w art.3 ust. 3 pkt 15a ustawy
o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.),

14) pojemniku - pojemnik do zbierania odpadów komunalnych,

15) koszu na odpady komunalne - pojemnik do gromadzenia odpadów komunalnych przeznaczony na wrzucanie tam sporadycznie i w niewielkich ilościach drobnych odpadów przez przechodniów; kosze ustawione są w wybranych miejscach publicznych, które to miejsca charakteryzują się znacznym natężeniem ruchu pieszego,

16) chodniku - rozumie się przez to chodnik w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy,

17) odpadach ulegających biodegradacji - rozumie się przez to odpady określone w art. 3 ust. 3 pkt. 7 ustawy
o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.),

18) odpadach zielonych - odpady w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 8b ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r.(Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.),

19) odpadach niebezpiecznych - odpady w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.),

20) odpadach budowlanych i rozbiórkowych - odpady pochodzące z remontów, powstające na budowach i podczas rozbiórek,

21) miejscach unieszkodliwiania i odzysku odpadów komunalnych - należy przez to rozumieć działający zgodnie z obowiązującymi przepisami obiekt, służący prowadzeniu odzysku lub unieszkodliwianiu odpadów komunalnych; w szczególności mogą to być składowiska, kompostownie, spalarnie, zakłady przetwarzania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, surowców wtórnych, punkty zlewne odpadów ciekłych,

22) obiektach użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć obiekty, w których wykonuje się zadania o charakterze użyteczności publicznej, w szczególności urzędy organów administracji publicznej, jednostki ochrony zdrowia, pomocy społecznej, placówki oświatowe, instytucje kultury,

23) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta w rozumieniu art. 4 pkt 17 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.),

24) zwierzętach gospodarskich - w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2007r. Nr 133, poz. 921, z późn. zm.),

25) zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta takie, jak w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.),

26) PSZOK - rozumie się przez to stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy,

27) mobilnym punkcie zbierania sprzętu elektrycznego i elektronicznego - rozumie się przez to pojazd, którego obsługa odbierać będzie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny od mieszkańców zgodnie
z harmonogramem zamieszczonym na stronie BIP Urzędu Miasta Piekary Śląskie,

28) zabudowie jednorodzinnej - należy przez to rozumieć zgodnie z zapisami § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.),

29) zabudowie wielorodzinnej - rozumie się przez to zabudowę, na którą składają się budynki wielorodzinne,
a więc takie które nie spełniają definicji budynku jednorodzinnego, zapisanej w § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.).

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i na terenach służących do użytku publicznego

§ 3. 1. Za utrzymanie czystości i porządku na terenach będących własnością Miasta Piekary Śląskie oraz na terenach Skarbu Państwa, którymi z mocy odrębnych przepisów włada Prezydent Miasta Piekary Śląskie odpowiada Miasto Piekary Śląskie albo jednostki organizacyjne bądź osoby trzecie, jeśli tym jednostkom lub osobom powierzono władanie terenem nieruchomości w oparciu o właściwą ustawę lub umowę cywilno - prawną.

2. Miasto Piekary Śląskie odpowiada za utrzymanie czystości i porządku w pasie dróg publicznych objętych zarządem dróg publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) z wyłączeniem chodników wzdłuż nieruchomości będących własnością osób o których mowa w ust.3.

3. Za utrzymanie czystości i porządku na innych terenach odpowiadają właściciele nieruchomości, którzy zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na terenie swojej nieruchomości niezależnie od stopnia, rodzaju zabudowy i charakteru użytkowania nieruchomości.

4. Wielkość pojemników, częstotliwość wywozu musi być tak dobrana, aby nie powodowało to zagrożenia stanu sanitarnego, przez co w szczególności należy rozumieć zaleganie śmieci poza pojemnikiem.

5. Śnieg i lód zebrany z chodników powinien być usypywany w pryzmy przy krawężniku od strony chodnika.

6. Właściciele nieruchomości niezabudowanych zobowiązani są do usuwania nieczystości powstających na ich terenie.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku w szczególności poprzez:

1) zbieranie i pozbywanie się odpadów komunalnych stałych oraz odprowadzenie nieczystości ciekłych zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie,

2) wyposażenie nieruchomości w dostateczną ilość pojemników służących do gromadzenia odpadów komunalnych oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

3) wyznaczenie miejsca na lokalizację pojemników na odpady zapewniając łatwy do nich dostęp, nie stwarzający niedogodności dla sąsiadów i użytkowników dróg,

4) dbanie o nie przepełnianie pojemników i kontenerów,

5) dbanie o czystość i porządek wokół pojemników nie dopuszczając do zalegania odpadów na ziemi,

6) przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej w terminie 3 miesięcy od dnia:

a) wejścia w życie Regulaminu, jeżeli sieć kanalizacyjna istnieje,

b) przekazania jej do eksploatacji, jeżeli sieć jest nowo wybudowana, a nieruchomość nie została wyposażona wcześniej w przydomową oczyszczalnię ścieków,

7) wyposażenie nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków lub gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych w przypadku braku sieci kanalizacyjnej.

2. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego, mają obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego oraz ustawienia na tych terenach pojemników na odpady i systematycznego ich opróżniania z taką częstotliwością, aby nie dopuszczać do ich przepełnienia.

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych:

1) papier,

2) metale,

3) tworzywa sztuczne,

4) szkło,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) odpady ulegające biodegradacji,

7) odpady wielkogabarytowe,

8) odpady budowlane i rozbiórkowe,

9) zużyte opony,

10) odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych w tym przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

4. Odpady ulegające biodegradacji powstające na terenie nieruchomości w przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu przez właściciela nieruchomości podlegają obowiązkowo wywozowi tych odpadów do PSZOK.

5. Odpady niebezpieczne powstające w odpadach komunalnych gospodarstw domowych (baterie, akumulatory, lakiery, farby, świetlówki) należy wydzielać z powstających odpadów zmieszanych. Odpady te należy zwracać do punktów ich zbiórki lub wrzucać do oznakowanych pojemników przeznaczonych na te odpady rozmieszczonych na terenie miasta. Wykaz przedmiotowych pojemników znajduje się na stronie BIP Urzędu Miasta Piekary Śląskie. Przedmiotowe odpady można również dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK.

6. Odpady budowlane i rozbiórkowe, po zgłoszeniu tego faktu w formie zlecenia firmie odbierającej odpady komunalne wyłonionej w postępowaniu przetargowym, należy składać do zamówionego przez właściciela nieruchomości kontenera. Zostaną one wywiezione na koszt właściciela nieruchomości.

7. Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (sprzęt AGD) od właścicieli nieruchomości będzie realizowana przez mobilny punkt zbierania sprzętu elektrycznego i elektronicznego w poszczególnych dzielnicach miasta raz na kwartał - według harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Piekary Śląskie. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można także dostarczać własnym transportem do PSZOK.

8. Odpady wielkogabarytowe powinny być wystawione w terminie przewidzianym harmonogramem na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej lub na miejsce wyznaczone przez zarządcę do tego celu w zabudowie wielorodzinnej.

9. Zużyte opony, które powstały w gospodarstwie domowym należy dostarczyć własnym transportem do PSZOK.

10. Obowiązki właściciela nieruchomości, na której zlokalizowana jest droga publiczna w zakresie: odśnieżania, usuwania śliskości, utrzymania czystości określają przepisy o drogach publicznych.

11. Właściciele nieruchomości posiadający zbiorniki bezodpływowe zobowiązani są do zgłaszania ich do ewidencji prowadzonej przez Gminę w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

§ 5. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie nieruchomości wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez właściciela nieruchomości pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy.

§ 6. W granicach administracyjnych Miasta zabrania się:

1) mycia pojazdów samochodowych przy zbiornikach wodnych, na terenach rekreacyjnych, skwerach, parkach itp.,

2) napraw samochodów, motocykli, motorowerów na chodnikach, ciągach pieszo - jezdnych, parkingach, placach publicznych, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych,

3) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości,

4) składowania wszelkich odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych,

5) składowania odpadów komunalnych z lokali handlowych, lokali gastronomicznych, targowisk, lokali usługowych i mieszkalnych w koszach ulicznych,

6) wyrzucania odpadów komunalnych na teren innej nieruchomości lub do pojemników będących w posiadaniu innego właściciela,

7) usuwanie śniegu, lodu, błota, innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.

§ 7. Organizatorzy imprez masowych, sportowych, rekreacyjnych i innych są zobowiązani do:

1) zapewnienia na czas imprezy niezbędnej ilości toalet oraz pojemników na odpady,

2) sprzątania terenu podczas trwania imprezy i niezwłocznego całkowitego posprzątania terenu po jej zakończeniu.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także wymagania dotyczące warunków ich rozmieszczenia i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 8. 1. Odpady komunalne stałe podlegające obowiązkowemu wywozowi należy gromadzić w szczelnie zamkniętych pojemnikach i kontenerach na odpady.

2. Do gromadzenia odpadów zmieszanych (niesegregowanych) powinny być stosowane:

1) pojemniki o pojemnościach : 110l, 120l, 240l, 1100l,

2) kontenery o pojemności 7 m3.

3. Do gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych należy stosować kontenery o pojemności od 3 do 5m3, tzw. gruzowniki.

4. Do gromadzenia odpadów komunalnych stałych na drogach publicznych służą kosze uliczne na odpadki o pojemności minimalnej 40 litrów ustawione wzdłuż ciągów handlowych, na przystankach komunikacji publicznej i w miejscach wzmożonego ruchu pieszego.

5. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych prowadzona jest w następujący sposób:

1) Na terenie zabudowy wielorodzinnej w pojemnikach o pojemności 240l, 1100l, 1,5m3odpowiednio oznakowanych, których kolor wskazuje rodzaj gromadzonych odpadów, a mianowicie:

a) pojemnik niebieski przeznaczony jest na makulaturę,

b) pojemnik zielony przeznaczony jest na szkło,

c) pojemnik żółty przeznaczony jest na odpady z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych,

d) pojemnik siatkowy przeznaczony jest na odpady z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych,

e) pojemnik brązowy przeznaczony jest na odpady biodegradowalne.

2) Na terenie zabudowy jednorodzinnej:

a) w siatkowych workach z tworzywa sztucznego o pojemności 120l osobno na:

- papier,

- szkło,

- tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,

b) w przeźroczystych, szczelnych workach z tworzywa sztucznego o pojemności 120l przeznaczonych na odpady zielone.

6. Do gromadzenia odpadów z ogródków działkowych należy stosować pojemniki o pojemności 240l, 1100l lub kontenery o pojemności 7 m3.

7. Do gromadzenia odpadów z lokali handlowych i punktów handlowych wolnostojących należy stosować pojemniki o pojemności 110l, 120l, 240l, 1100l, 7m3.

8. Miejsce ustawienia (wystawienia) pojemników do wywozu ustala się z jednostką wywozową.

9. Pojemniki na odpady stałe muszą spełniać techniczne wymogi bezpieczeństwa, higieny, ochrony środowiska, sanitarne, a w szczególności:

1) być wyposażone w szczelną pokrywę zabezpieczającą gromadzone odpady przed dostępem robactwa, zwierząt i opadami atmosferycznymi,

2) muszą być okresowo czyszczone i odkażane oraz posiadać estetyczny wygląd.

10. Pojemniki, w których gromadzone są odpady nie mogą być usytuowane w ciągach komunikacyjnych takich jak jezdnie, chodniki, zatoki parkingowe. Zakaz ten nie dotyczy koszy ulicznych na śmieci.

11.               Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu ich opróżniania.

12. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić w specjalnych kontenerach uniemożliwiających pylenie.

13. Pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów komunalnych powinny posiadać trwałe oznaczenie pozwalające na zidentyfikowanie ich właściciela, opis określający ich przeznaczenie oraz być utrzymane w odpowiedniej kolorystyce.

§ 9. 1. Zabrania się gromadzenia odpadów medycznych lub weterynaryjnych powstających na terenie nieruchomości w wyniku prowadzonej działalności w zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych w pojemnikach przeznaczonych na odpady komunalne. Szczegółowe zasady postępowania z tymi odpadami określają przepisy odrębne.

2. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, gruzu budowlanego, szlamów, substancji żrących i wybuchowych a także odpadów innych niż komunalne.

3. Zabrania się odprowadzania nieczystości ciekłych do rowów otwartych, zbiorników wodnych, kanalizacji deszczowej oraz pompowania ich na pola, łąki itp.

4. Zabrania się umieszczania w koszach na odpady komunalne ustawionych na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego odpadów komunalnych z działalności gospodarczej i gospodarstw domowych oraz wyrzucania odpadów do pojemników innych właścicieli.

§ 10. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników na odpady komunalne w należytym stanie sanitarnym i technicznym zapewniającym możliwość korzystania z nich bez przeszkód i bez powodowania zagrożenia dla zdrowia ich użytkowników.

§ 11. 1. Przyjmując miesięczny cykl usuwania odpadów minimalne normatywy objętościowe odpadów komunalnych wynoszą:

1) w odniesieniu do budynków mieszkalnych na jednego mieszkańca musi przypadać co najmniej 110l pojemności pojemnika, przy czym na każdej nieruchomości zlokalizowany musi być co najmniej 1 pojemnik o pojemności 110l lub większej,

2) w odniesieniu do szkół wszelkiego typu na każdego ucznia (studenta) i pracownika musi przypadać co najmniej 11l pojemności pojemnika,

3) w odniesieniu do żłobków i przedszkoli na każde dziecko i pracownika musi przypadać 11l pojemności pojemnika,

4) w odniesieniu do lokali handlowych na każdego pracownika musi przypadać co najmniej 55l pojemności pojemnika, przy czym każdy lokal handlowy wyposażony musi być w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 110l lub większej,

5) w odniesieniu do punktów handlowych poza lokalem na każdego pracownika musi przypadać co najmniej 55l pojemności pojemnika, przy czym każdy lokal handlowy musi być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik
o pojemności 110l lub większej,

6) w odniesieniu do lokali gastronomicznych na każde jedno miejsce konsumpcyjne musi przypadać co najmniej 55l pojemności pojemnika, przy czym każdy lokal musi być wyposażony w co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110l lub większej,

7) w odniesieniu do ulicznych punktów szybkiej konsumpcji na jeden punkt musi przypadać co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110l lub większej,

8) w odniesieniu do zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych (dotyczy pomieszczeń biurowych i socjalnych) na każdego pracownika musi przypadać co najmniej 11l pojemności pojemnika, przy czym każdy zakład musi być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 110l lub większej,

9) w odniesieniu do szpitali na jedno łóżko musi przypadać co najmniej 80l pojemności pojemnika,

10) w odniesieniu do internatów, hoteli, pensjonatów itp. na jedno łóżko musi przypadać co najmniej 40l pojemności pojemnika,

11) w odniesieniu do ogródków działkowych na jeden ogródek musi przypadać 60l pojemności pojemnika w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku i 10l pojemności pojemnika na 1 ogródek poza tym okresem,

12) w odniesieniu do nieruchomości na której usytuowane są cmentarze zlokalizowany musi być co najmniej jeden pojemnik o pojemności nie mniejszej niż 240l,

13) w odniesieniu do placów targowych przyjmuje się 8l/m2i co najmniej 1 pojemnik o pojemności 1100l lub większej.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 4 i 5, jeśli prowadzona jest działalność spożywczo - gastronomiczna oraz w ust. 1 pkt 6 i 7, należy dodatkowo na zewnątrz poza lokalem ustawić dostateczną ilość koszy na odpady.

§ 12. Ustala się następujące zasady rozmieszczenia pojemników na odpady komunalne na nieruchomości:
na każdej nieruchomości zamieszkałej powinien znajdować się pojemnik o pojemności będącej co najmniej iloczynem liczby osób rzeczywiście zamieszkujących na terenie nieruchomości i obowiązującej dla danej nieruchomości normatywnej ilości odpadów, ustalonej według zasad określonych w § 11, podzielonej przez obowiązującą częstotliwość wywozu.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 13. 1. Częstotliwość wywozu z nieruchomości odpadów komunalnych, zmieszanych (niesegregowanych) powinna być dostosowana do ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów, jednak nie rzadziej niż:

1) w odniesieniu do budynków mieszkalnych:

a) jednorodzinnych - 2 razy w miesiącu,

b) wielorodzinnych - 1 raz w tygodniu,

2) w odniesieniu do szkół wszelkiego typu - 2 razy w miesiącu,

3) w odniesieniu do żłobków i przedszkoli - 2 razy w miesiącu,

4) w odniesieniu do lokali handlowych - 1 raz w miesiącu,

5) w odniesieniu do punktów handlowych poza lokalem - 1 raz w miesiącu,

6) w odniesieniu do lokali gastronomicznych - 1 raz w tygodniu,

7) w odniesieniu do ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - 1 raz w tygodniu,

8) w odniesieniu do zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych (dotyczy pomieszczeń biurowych i socjalnych) - 1 raz w miesiącu,

9) w odniesieniu do szpitali, internatów, hoteli, pensjonatów itp. - 1 raz w tygodniu,

10) w odniesieniu do ogródków działkowych na jeden ogródek w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku 2 razy w miesiącu poza tym okresem 1 raz w miesiącu,

11) w odniesieniu do koszy ulicznych, innych pojemników ustawionych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego - 2 razy w tygodniu,

12) w odniesieniu do cmentarzy poza okresami Świąt co 2 tygodnie, w okresie Świąt (Wielkanoc, Boże Narodzenie, Wszystkich Świętych) co najmniej 1 raz w tygodniu,

13) w odniesieniu do placów targowych - 2 razy w tygodniu.

2. Nieczystości płynne ze zbiorników bezodpływowych winny być wywożone sprzętem specjalistycznym do oczyszczalni ścieków z częstotliwością uzależnioną od pojemności zbiorników i gwarantującą zachowanie przepisów sanitarnych, lecz co najmniej raz na 6 miesięcy.

3. Odpady ulegające biodegradacji składowane w pojemniku przeznaczonym do tego celu należy opróżniać z częstotliwością co najmniej raz w tygodniu w okresie letnim oraz 2 razy w miesiącu w okresie zimowym.

4. W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się prowadzenia kompostowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w przydomowych kompostownikach. Odpady zielone w przeźroczystych, szczelnych workach będą odbierane co najmniej 2 razy w miesiącu.

5. Częstotliwość wywozu odpadów z selektywnej zbiórki powinna być dostosowana do ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów, jednak co najmniej raz w miesiącu.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 14. 1. Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe zobowiązane są do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniami terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

2. Właściciele i zarządcy nieruchomości na swoich nieruchomościach mogą określić inne dodatkowe zasady utrzymywania zwierząt oraz ich wyprowadzania na własne tereny.

3. Osoby utrzymujące psy:

1) zobowiązane są do wyprowadzania psa:

a) na smyczy,

b) w nałożonym kagańcu w przypadku ras uznawanych za agresywne zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003r. Nr 77, poz. 687),

2) wyprowadzane na smyczy bez kagańca powinny posiadać dokument potwierdzający uiszczenie opłaty od posiadania psa oraz zaświadczenie o przeprowadzonym szczepieniu przeciwko wściekliźnie,

3) mogą zwolnić psa ze smyczy wyłącznie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi, gdy pies jest w kagańcu,a właściciel psa sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem.

4. Osoby utrzymujące psy lub koty zobowiązane są do usuwania pozostawionych przez nie nieczystości. Nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być wrzucane do koszy na odpady komunalne. Obowiązek ten dotyczy wszystkich miejsc użyteczności publicznej.

5. Obowiązuje zakaz wprowadzania psów do piaskownic, na teren boisk, placów gier i zabaw oraz na teren parków i skwerów.

6. Przewożenie psów środkami komunikacji publicznej jest dozwolone na zasadach ustalonych przez przewoźnika.

7. Osoby utrzymujące gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązane są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.

8. Nieruchomości, na których utrzymywane są psy, należy wyposażyć przy ich wejściu w tabliczkę ostrzegawczą.

§ 15. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami jak również zbieranie, transport i utylizacja padłych zwierząt z terenu Piekar Śląskich regulują odrębne uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie (Uchwała Nr XVII/253/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Piekary Śląskie w 2012r.; Uchwała Nr XIX/277/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/253/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Piekary Śląskie w 2012r.).

Rozdział 6.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 16. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej oraz na terenach wyznaczonych w miejskim planie zagospodarowania przestrzennego jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (niskiej intensywności)
i wielorodzinnej (wysokiej intensywności) zabrania się chowu następujących zwierząt gospodarskich:

1) bydła,

2) trzody chlewnej,

3) koni.

2. Na terenach określonych w ust. 1 za wyjątkiem zabudowy wielorodzinnej, zezwala się na chów następujących zwierząt gospodarskich:

1) drobiu do 20 szt.,

2) królików do 10 szt.,

3) kóz i owiec na działkach powyżej 1000m2w ilości 3 szt. na każde 1000m2,

4) dopuszcza się utrzymywanie zwierząt hodowlanych dla celów rekreacyjnych na działkach powyżej 2000m2
w ilości 1 duże zwierzę na każde 2000m2.

3. Dopuszcza się utrzymanie istniejących w dniu podjęcia uchwały hodowli na terenach określonych w ust. 2
z zastrzeżeniem nie zwiększania hodowli.

4. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, zobowiązani są do zapewnienia warunków zoohigienicznych (czystości, profilaktyki zwierzęcej).

Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji w mieście i terminy jej przeprowadzania

§ 17. 1. Ustala się stałe terminy przeprowadzania corocznych powszechnych akcji deratyzacji na terenie Miasta Piekary Śląskie:

1) od 15 kwietnia do 30 kwietnia,

2) od 1 października do 15 października.

2. W przypadku stwierdzenia konieczności wydłużenia terminów określonych w ust. 1 lub przeprowadzenia akcji w dodatkowych terminach, decyzję podejmuje Prezydent Miasta po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu.

3. Właściciel nieruchomości ma obowiązek przeprowadzania deratyzacji na jej terenie w każdym przypadku wystąpienia zaszczurzenia.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe

§ 18. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały tracą moc obowiązujące Uchwały:

- Nr LVII/541/06 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 5 października 2006r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego: "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Piekary Śląskie"

- Nr XLV/484/09 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piekary Śląskie przyjętego UchwałąNr LVII/541/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 5 października 2006r.

- Nr VIII/113/11 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piekary Śląskie przyjętego Uchwałą Nr LVII/541/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 5 października 2006r.

- Nr X/150/11 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piekary Śląskie przyjętego Uchwałą Nr LVII/541/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 5 października 2006r.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r., z wyjątkiem § 4 ust. 3 pkt 5 i 9, § 4 ust. 4 - 7i 9, § 8 ust. 5 pkt 1 lit. e i pkt 2 lit. b, § 11, §12, § 13 ust. 3, które wchodzą w życie z dniem 1.07.2013r.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


Krzysztof Seweryn

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka AKS

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »