| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/162/2012 Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Pietrowice Wielkie

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2005 r., Nr 236, poz. 2008 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Pietrowice Wielkie  
uchwala:  

§   1.   Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie ochrony przez bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a   także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i   ich części, stanowiące załącznik do uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Pietrowice Wielkie   Henryk Joachim   Marcinek

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXI/162/ 2012    
Rady Gminy Pietrowice Wielkie    
z dnia 29 listopada 2012 r.  
 

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na  

prowadzenie działalności w   zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia  

schronisk dla bezdomnych zwierząt, a   także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i   ich  

części na terenie Gminy Pietrowice Wielkie  

§   1.   1.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie ochrony przez bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:  

1)   prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w   zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;  

2)   powstanie i   prowadzenie w/w działalności może odbywać się na terenie nieruchomości, która  
została wyznaczona do wymienionej działalności w   trybie przepisów ustawy z   dnia 27marca 2003 r.  
o planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z   2003 r., Nr 80, poz. 717 z   późn. zm.);  

3)   posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, w   tym:  

a)   posiadać atestowane urządzenia i   środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane (urządzenia i   środki nie mogą stwarzać zagrożenia dla ich życia i   zdrowia ani zadawania im cierpienia);  

b)   posiadać środek transportowy spełniający wymagania techniczne, przystosowany do transportu zwierząt (spełniający wymagania określone w   ustawie z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   ochronie zwierząt (Dz. U. z   2003 r., Nr 106, poz. 1002 z   późn. zm.) zapewniający prowadzenie transportu w   odpowiednich warunkach, a   w szczególności:  

-   zwierzęta muszą być prawidłowo ulokowane, a   używane uwięzi nie mogą im krępować leżenia i   wstawania w   czasie transportu (odpowiednia powierzchnia, ścianki działowe w   przypadku   transportu więcej niż jednego zwierzęcia);  

-   podłogi pojazdów używanych do transportu powinny mieć odpowiednią nawierzchnię, zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą utrzymanie higieny;  

-   środki transportu zwierząt powinny spełniać warunki utrzymania odpowiedniej temperatury, wentylacji, przestrzeni oraz naturalnej pozycji;  

-   posiadać przegrodę rozgraniczającą miejsce dla zwierzęcia od miejsc przeznaczonych dla ludzi, umożliwiającą obserwację zwierzęcia;  

4)   zapewnić w   razie potrzeby pomoc lekarsko – weterynaryjną;  

5)   posiadać doświadczenie w   zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;  

6)   dysponować odpowiednio wykwalifikowanym i   przeszkolonym personelem w   liczbie gwarantującej  
stałe świadczenie usług;  

7)   posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością wyposażoną w   obiekty budowlane odpowiednie do zakresu planowanej działalności, w   tym:  

a)   klatki i   boksy oraz wybiegi dla zwierząt, w   tym klatki i   boksy zapewniające separację zwierząt wykazujących wobec siebie cechy agresywności;  

b)   pomieszczenia do przetrzymywania karmy oraz pomieszczenia do składowania środków dezynfekcyjnych;  

c)   pomieszczenie do badania zwierząt;  

d)   wyodrębnione pomieszczenia przeznaczone na kwarantannę dla zwierząt przyjmowanych do schroniska;  

e)   odrębne pomieszczenia dla zwierząt chorych lub podejrzanych o   chorobę;  

f)   wyodrębnione pomieszczenie do wykonywania zabiegów weterynaryjnych i   eutanazji (pomieszczenie powinno być wyposażone w   narzędzia chirurgiczne i   lodówkę przeznaczoną do przechowywania szczepionek);  

8)   posiadać zapewnienie przyjęcia wyłapanych zwierząt przez schronisko dla bezdomnych zwierząt.  

2.   Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami, takimi jak:  

1)   zaświadczenie potwierdzające prowadzoną działalność gospodarczą;  

2)   oświadczenie zawierające wykaz sprzętu i   środków, o   których mowa w   ust. 1   pkt 3;  

3)   umowa o   współpracy z   weterynarzem;  

4)   umowa o   współpracy w   zakresie przyjmowania wyłapanych zwierząt, zawarta z   przedsiębiorcą prowadzącym działalność w   zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt;  

5)   tytuł prawny powinien być potwierdzony w   szczególności odpisem z   księgi wieczystej, aktem własności lub umową dzierżawy, umową najmu, umową użyczenia nieruchomości, o   której mowa w   ust. 1   pkt 7.  

§   2.   1.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:  

1)   prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w   zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt;  

2)   posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której prowadzona ma być działalność;  

3)   miejsce prowadzenia działalności objętej wnioskiem powinno być szczelnie ogrodzone oraz spełniać wymagania lokalizacyjne, zdrowotne, higieniczne, sanitarne, organizacyjne i   techniczne zabezpieczające i   gwarantujące bezpieczeństwo oraz właściwe warunki sanitarno – higieniczne, określone w   przepisach prawa, szczególnie z   uwzględnieniem wymagań wynikających z   rozporządzenia Ministra Rolnictwa i   Rozwoju Wsi z   dnia 23 czerwca 2004 r. w   sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z   2004 r., Nr 158, poz. 1657);  

4)   przedsiębiorca powinien spełniać wymagania weterynaryjne dla podejmowania i   prowadzenia działalności nadzorowanej w   zakresie prowadzenia schronisk dla zwierząt – posiadać decyzję powiatowego lekarza weterynarii nadającej weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany w   trybie ustawy z   11 marca 2004 r. o   ochronie zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z   2008 r., Nr 213, poz. 1342 z   późn. zm.);  

5)   obiekt przeznaczony na prowadzenie działalności objętej wnioskiem powinien spełniać wymagania sanitarno – higieniczne;  

6)   posiadać umowę o   stałej współpracy z   weterynarzem;  

7)   dysponować wykwalifikowanym i   przeszkolonym personelem w   zakresie opieki nad zwierzętami;  

8)   posiadać umowę z   uprawnionym podmiotem na odbiór oraz utylizację zwłok zwierzęcych i   ich części;  

9)   posiadać odpowiednie pojazdy do przewozu karmy, zwierząt i   urządzenia do doraźnego przetrzymywania zwierząt padłych (chłodnie);  

10)   posiadać umowę lub pisemne zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę  

prowadzącego działalność w   zakresie grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych i   ich części.  

2.   Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami, takimi jak:  

1)   zaświadczenie potwierdzające prowadzoną działalność gospodarczą;  

2)   umowa o   współpracy z   weterynarzem;  

3)   tytuł prawny powinien być potwierdzony w   szczególności odpisem z   księgi wieczystej, aktem własności lub umową dzierżawy, umową najmu, umową użyczenia nieruchomości o   której mowa w   ust. 1   pkt. 2.  

§   3.   1.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie prowadzenia grzebowisk i   spalarni zwłok zwierzęcych i   ich części powinien spełniać następujące wymagania:  

1)   prowadzić działalność gospodarczą w   zakresie prowadzenie grzebowisk i   spalarni zwłok zwierzęcych i   ich części;  

2)   posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której prowadzona ma być działalność;  

3)   powstanie i   prowadzenie w/w działalności może odbywać się na terenie nieruchomości, która została wyznaczona do wymienionej działalności w   trybie przepisów ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z   2003 r., Nr 80,poz. 717 z   późn. zm.);  

4)   prowadzić w/w działalność w   miejscu ogrodzonym i   oznakowanym;  

5)   posiadać narzędzia i   środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych lub ich części;  

6)   posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i   ich części;  

7)   posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i   ich części przed zagrzebaniem;  

8)   posiadać urządzenia i   środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i   ich części;  

9)   posiadać chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych;  

10)   dysponować środkami do przechowywania bądź gromadzenia odpadów powstałych w   procesie spalania lub posiadać umowę gwarantującą gotowość odbioru tych odpadów;  

11)   przestrzegać odrębnych przepisów dotyczących działalności w   zakresie prowadzenie grzebowisk i   spalarni zwłok zwierzęcych i   ich części.  

2.   Powyższe wymaganie powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami, takimi jak:  

1)   zaświadczenie potwierdzające prowadzoną działalność gospodarczą;  

2)   tytuł prawny powinien być potwierdzony w   szczególności odpisem z   księgi wieczystej, aktem własności lub umową dzierżawy, umową najmu, umową użyczenia nieruchomości, o   której mowa w   ust. 1   pkt 2;  

3)   oświadczenie zawierające wykaz sprzętu i   środków, o   których mowa w   ust. 1   pkt. 5, 8   i 9.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Pietrowice Wielkie   Henryk Joachim   Marcinek

 

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Green Drive

To kampania społeczna realizowana przez Fundację Trans.org (www.trans.org). Głównym celem akcji jest pokazanie firmom transportowym w Europie najlepszych sposobów na zmniejszenie wydatków na paliwo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »