| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/162/2012 Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Pietrowice Wielkie

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2005 r., Nr 236, poz. 2008 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Pietrowice Wielkie  
uchwala:  

§   1.   Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie ochrony przez bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a   także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i   ich części, stanowiące załącznik do uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Pietrowice Wielkie   Henryk Joachim   Marcinek

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXI/162/ 2012    
Rady Gminy Pietrowice Wielkie    
z dnia 29 listopada 2012 r.  
 

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na  

prowadzenie działalności w   zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia  

schronisk dla bezdomnych zwierząt, a   także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i   ich  

części na terenie Gminy Pietrowice Wielkie  

§   1.   1.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie ochrony przez bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:  

1)   prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w   zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;  

2)   powstanie i   prowadzenie w/w działalności może odbywać się na terenie nieruchomości, która  
została wyznaczona do wymienionej działalności w   trybie przepisów ustawy z   dnia 27marca 2003 r.  
o planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z   2003 r., Nr 80, poz. 717 z   późn. zm.);  

3)   posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, w   tym:  

a)   posiadać atestowane urządzenia i   środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane (urządzenia i   środki nie mogą stwarzać zagrożenia dla ich życia i   zdrowia ani zadawania im cierpienia);  

b)   posiadać środek transportowy spełniający wymagania techniczne, przystosowany do transportu zwierząt (spełniający wymagania określone w   ustawie z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   ochronie zwierząt (Dz. U. z   2003 r., Nr 106, poz. 1002 z   późn. zm.) zapewniający prowadzenie transportu w   odpowiednich warunkach, a   w szczególności:  

-   zwierzęta muszą być prawidłowo ulokowane, a   używane uwięzi nie mogą im krępować leżenia i   wstawania w   czasie transportu (odpowiednia powierzchnia, ścianki działowe w   przypadku   transportu więcej niż jednego zwierzęcia);  

-   podłogi pojazdów używanych do transportu powinny mieć odpowiednią nawierzchnię, zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą utrzymanie higieny;  

-   środki transportu zwierząt powinny spełniać warunki utrzymania odpowiedniej temperatury, wentylacji, przestrzeni oraz naturalnej pozycji;  

-   posiadać przegrodę rozgraniczającą miejsce dla zwierzęcia od miejsc przeznaczonych dla ludzi, umożliwiającą obserwację zwierzęcia;  

4)   zapewnić w   razie potrzeby pomoc lekarsko – weterynaryjną;  

5)   posiadać doświadczenie w   zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;  

6)   dysponować odpowiednio wykwalifikowanym i   przeszkolonym personelem w   liczbie gwarantującej  
stałe świadczenie usług;  

7)   posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością wyposażoną w   obiekty budowlane odpowiednie do zakresu planowanej działalności, w   tym:  

a)   klatki i   boksy oraz wybiegi dla zwierząt, w   tym klatki i   boksy zapewniające separację zwierząt wykazujących wobec siebie cechy agresywności;  

b)   pomieszczenia do przetrzymywania karmy oraz pomieszczenia do składowania środków dezynfekcyjnych;  

c)   pomieszczenie do badania zwierząt;  

d)   wyodrębnione pomieszczenia przeznaczone na kwarantannę dla zwierząt przyjmowanych do schroniska;  

e)   odrębne pomieszczenia dla zwierząt chorych lub podejrzanych o   chorobę;  

f)   wyodrębnione pomieszczenie do wykonywania zabiegów weterynaryjnych i   eutanazji (pomieszczenie powinno być wyposażone w   narzędzia chirurgiczne i   lodówkę przeznaczoną do przechowywania szczepionek);  

8)   posiadać zapewnienie przyjęcia wyłapanych zwierząt przez schronisko dla bezdomnych zwierząt.  

2.   Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami, takimi jak:  

1)   zaświadczenie potwierdzające prowadzoną działalność gospodarczą;  

2)   oświadczenie zawierające wykaz sprzętu i   środków, o   których mowa w   ust. 1   pkt 3;  

3)   umowa o   współpracy z   weterynarzem;  

4)   umowa o   współpracy w   zakresie przyjmowania wyłapanych zwierząt, zawarta z   przedsiębiorcą prowadzącym działalność w   zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt;  

5)   tytuł prawny powinien być potwierdzony w   szczególności odpisem z   księgi wieczystej, aktem własności lub umową dzierżawy, umową najmu, umową użyczenia nieruchomości, o   której mowa w   ust. 1   pkt 7.  

§   2.   1.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:  

1)   prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w   zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt;  

2)   posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której prowadzona ma być działalność;  

3)   miejsce prowadzenia działalności objętej wnioskiem powinno być szczelnie ogrodzone oraz spełniać wymagania lokalizacyjne, zdrowotne, higieniczne, sanitarne, organizacyjne i   techniczne zabezpieczające i   gwarantujące bezpieczeństwo oraz właściwe warunki sanitarno – higieniczne, określone w   przepisach prawa, szczególnie z   uwzględnieniem wymagań wynikających z   rozporządzenia Ministra Rolnictwa i   Rozwoju Wsi z   dnia 23 czerwca 2004 r. w   sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z   2004 r., Nr 158, poz. 1657);  

4)   przedsiębiorca powinien spełniać wymagania weterynaryjne dla podejmowania i   prowadzenia działalności nadzorowanej w   zakresie prowadzenia schronisk dla zwierząt – posiadać decyzję powiatowego lekarza weterynarii nadającej weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany w   trybie ustawy z   11 marca 2004 r. o   ochronie zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z   2008 r., Nr 213, poz. 1342 z   późn. zm.);  

5)   obiekt przeznaczony na prowadzenie działalności objętej wnioskiem powinien spełniać wymagania sanitarno – higieniczne;  

6)   posiadać umowę o   stałej współpracy z   weterynarzem;  

7)   dysponować wykwalifikowanym i   przeszkolonym personelem w   zakresie opieki nad zwierzętami;  

8)   posiadać umowę z   uprawnionym podmiotem na odbiór oraz utylizację zwłok zwierzęcych i   ich części;  

9)   posiadać odpowiednie pojazdy do przewozu karmy, zwierząt i   urządzenia do doraźnego przetrzymywania zwierząt padłych (chłodnie);  

10)   posiadać umowę lub pisemne zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę  

prowadzącego działalność w   zakresie grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych i   ich części.  

2.   Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami, takimi jak:  

1)   zaświadczenie potwierdzające prowadzoną działalność gospodarczą;  

2)   umowa o   współpracy z   weterynarzem;  

3)   tytuł prawny powinien być potwierdzony w   szczególności odpisem z   księgi wieczystej, aktem własności lub umową dzierżawy, umową najmu, umową użyczenia nieruchomości o   której mowa w   ust. 1   pkt. 2.  

§   3.   1.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie prowadzenia grzebowisk i   spalarni zwłok zwierzęcych i   ich części powinien spełniać następujące wymagania:  

1)   prowadzić działalność gospodarczą w   zakresie prowadzenie grzebowisk i   spalarni zwłok zwierzęcych i   ich części;  

2)   posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której prowadzona ma być działalność;  

3)   powstanie i   prowadzenie w/w działalności może odbywać się na terenie nieruchomości, która została wyznaczona do wymienionej działalności w   trybie przepisów ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z   2003 r., Nr 80,poz. 717 z   późn. zm.);  

4)   prowadzić w/w działalność w   miejscu ogrodzonym i   oznakowanym;  

5)   posiadać narzędzia i   środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych lub ich części;  

6)   posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i   ich części;  

7)   posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i   ich części przed zagrzebaniem;  

8)   posiadać urządzenia i   środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i   ich części;  

9)   posiadać chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych;  

10)   dysponować środkami do przechowywania bądź gromadzenia odpadów powstałych w   procesie spalania lub posiadać umowę gwarantującą gotowość odbioru tych odpadów;  

11)   przestrzegać odrębnych przepisów dotyczących działalności w   zakresie prowadzenie grzebowisk i   spalarni zwłok zwierzęcych i   ich części.  

2.   Powyższe wymaganie powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami, takimi jak:  

1)   zaświadczenie potwierdzające prowadzoną działalność gospodarczą;  

2)   tytuł prawny powinien być potwierdzony w   szczególności odpisem z   księgi wieczystej, aktem własności lub umową dzierżawy, umową najmu, umową użyczenia nieruchomości, o   której mowa w   ust. 1   pkt 2;  

3)   oświadczenie zawierające wykaz sprzętu i   środków, o   których mowa w   ust. 1   pkt. 5, 8   i 9.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Pietrowice Wielkie   Henryk Joachim   Marcinek

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mamiński & Wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »