| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/230/2012 Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym /tj. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z   2001r. z   późniejszymi zmianami/, art. 211, 212 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   2009 roku /, Rada Miasta i   Gminy w   Pilicy  

uchwala:  

§   1  

W uchwale nr XVII/130/2011 z   dnia 29 grudnia 2011 roku w   sprawie budżetu gminy na 2012 rok postanawia się wprowadzić następujące zmiany:  

A)   Zwiększeniu dochodów bieżących  

W dziale 758 - Różne rozliczenia o   kwotę 16.170 zł.  

Zwiększenie dotyczy uzupełnienia subwencji oświatowej dla jst. na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4822/1//DWX2012 z   dnia 20 grudnia 2012 r.  

 

B)   Zwiększeniu wydatków bieżących  

W dziale 750 - Administracja publiczna  

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin o   kwotę 16.170 zł.  

 

C)   Zmniejszeniu dochodów majątkowych o   kwotę 1.873.364 zł.  

W tym:  

W dziale 921 - Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego o   kwotę 921.337 zł.  

w związku z   przesunięciem na rok 2013 dotacji z   funduszy unijnych na realizację zadań :  

-Rozbudowa i   przebudowa oraz zamiana sposobu użytkowania budynku remizy OSP w   Kocikowie z   przeznaczeniem na świetlicę wiejską  

-Przebudowa i   zamiana sposobu użytkowania budynku remizy, zlokalizowanego w   miejscowości Dzwono - Sierbowice, gmina Pilica z   przeznaczeniem na świetlicę wiejską  

 

W dziale 926 - Kultura fizyczna o   kwotę 952.027 zł.  

w związku z   przesunięciem na rok 2013 dotacji z   funduszy unijnych na realizację zadania pn. - Budowa otwartego boiska sportowego w   Pilicy.  

 

D)   Zmniejszeniu wydatków majątkowych o   kwotę 1.873.364 zł.  

W tym:  

W dziale 921 - Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego  

Rozdz. 92109 - Domy i   ośrodki kultury, świetlice i   kluby o   kwotę 921.337 zł.  

 

W dziale 926 - Kultura fizyczna  

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o   kwotę 952.027 zł.  

Zmniejszenia dotyczą zadań wymienionych w   pkt A)  

 

E)   Dokonać przeniesień między działami  

Zmniejszyć wydatki majątkowe  

W dziale 600 - Transport i   łączność  

Rozdz. 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna o   kwotę 28.624 zł.  

 

Zwiększyć wydatki bieżące  

W dziale 010 - Rolnictwo i   łowiectwo  

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność o   kwotę 3.050 zł.  

z przeznaczeniem na zakup pasz dla zwierząt.  

 

W dziale 750 - Administracja publiczna o   kwotę 19.000 zł.  

w tym :  

Rozdz. 75022 - Rady gmin o   kwotę 1.500 zł.  

z przeznaczeniem na zakup usług.  

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin o   kwotę 17.500 zł.  

w tym na wynagrodzenia i   składki naliczane od nich 10.000 zł.  

 

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa  

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o   kwotę 6.574 zł.  

 

Zmianę w   załączniku zadań inwestycyjnych obrazuje załącznik Nr 3   do niniejszej uchwały.  

 

F)   Dokonać przeniesień między rozdziałami  

W dziale 750 - Administracja publiczna Zmniejszyć wynagrodzenia i   składki naliczane od nich  

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie o   kwotę 16.000 zł.  

Zwiększyć wynagrodzenia i   składki naliczane od nich  

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin o   kwotę 16.000 zł.  

 

W dziale 801 - Oświata i   wychowanie  

Zmniejszyć wynagrodzenia i   składki naliczane od nich o   kwotę 33.250 zł.  

W tym :  

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o   kwotę 20.740 zł.  

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych o   kwotę 1.730 zł.  

Rozdz. 80114 - Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół o   kwotę 9.480 zł.  

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne o   kwotę 1.300 zł.  

Zwiększyć wynagrodzenia i   składki naliczane od nich o   kwotę 33.250 zł.  

W tym :  

Rozdz. 80104 - Przedszkola o   kwotę 4.080 zł.  

Rozdz. 80110 - Gimnazja o   kwotę 29.170 zł.  

 

G)   Dokonać zwiększenia planu dochodów własnych i   wydatków nimi finansowanych jednostek oświatowych o   kwotę 150 zł.  

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i   Gimnazjum w   Wierbce o   kwotę 150 zł.  

Załącznik Nr 4   do niniejszej uchwały obrazuje postać załącznika nr 7   do uchwały budżetowej po zmianach.  

 

H)   Dokonać zmiany charakteru wydatków  

W dziale 801 - Oświata i   wychowanie  

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe  

Zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia i   składki naliczane od nich o   kwotę 14.000 zł., a   zwiększyć pozostałe wydatki bieżące o   kwotę 14.000 zł.  

 

W dziale 852 - Pomoc społeczna  

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z   funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  

Zmniejszyć pozostałe wydatki bieżące o   kwotę 723 zł., a   zwiększyć wydatki na wynagrodzenia i   składki naliczane od nich o   kwotę 723 zł.  

 

I)   Dokonać Zmiany planu finansowego Zakładu Usług wodnych i   Komunalnych w   Pilicy  

Poprzez zwiększenie przychodów o   kwotę 170.000 zł. oraz zwiększenie wydatków o   kwotę 170.000 zł.  

Załącznik Nr 5   do niniejszej uchwały obrazuje postać załącznika nr 6   do uchwały budżetowej po zmianach.  

 

Zmiany zawarte w   pkt A) i   C) obrazuje załącznik Nr 1   - Dochody do niniejszej uchwały.  

 

Zmiany zawarte w   pkt B), D), E),F), H) obrazuje załącznik : Nr 2   - Wydatki  

 

Plan budżetu po zmianach   :  

DOCHODY - 27.087.771 zł.  

WYDATKI - 26.127.071 zł.  

 


§   2  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.  

§   3  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

§   4  

Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta i   Gminy  


Jan   Pająk

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/230/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 28 grudnia 2012 r.

DOCHODY  

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/230/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 28 grudnia 2012 r.

WYDATKI  

infoRgrafika


 

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/230/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 28 grudnia 2012 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2012  

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/230/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 28 grudnia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH I   WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2012 ROK  

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/230/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 28 grudnia 2012 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I   WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK  

infoRgrafika

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Company-logos.co

Katalog firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »