| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/230/2012 Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym /tj. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z   2001r. z   późniejszymi zmianami/, art. 211, 212 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   2009 roku /, Rada Miasta i   Gminy w   Pilicy  

uchwala:  

§   1  

W uchwale nr XVII/130/2011 z   dnia 29 grudnia 2011 roku w   sprawie budżetu gminy na 2012 rok postanawia się wprowadzić następujące zmiany:  

A)   Zwiększeniu dochodów bieżących  

W dziale 758 - Różne rozliczenia o   kwotę 16.170 zł.  

Zwiększenie dotyczy uzupełnienia subwencji oświatowej dla jst. na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4822/1//DWX2012 z   dnia 20 grudnia 2012 r.  

 

B)   Zwiększeniu wydatków bieżących  

W dziale 750 - Administracja publiczna  

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin o   kwotę 16.170 zł.  

 

C)   Zmniejszeniu dochodów majątkowych o   kwotę 1.873.364 zł.  

W tym:  

W dziale 921 - Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego o   kwotę 921.337 zł.  

w związku z   przesunięciem na rok 2013 dotacji z   funduszy unijnych na realizację zadań :  

-Rozbudowa i   przebudowa oraz zamiana sposobu użytkowania budynku remizy OSP w   Kocikowie z   przeznaczeniem na świetlicę wiejską  

-Przebudowa i   zamiana sposobu użytkowania budynku remizy, zlokalizowanego w   miejscowości Dzwono - Sierbowice, gmina Pilica z   przeznaczeniem na świetlicę wiejską  

 

W dziale 926 - Kultura fizyczna o   kwotę 952.027 zł.  

w związku z   przesunięciem na rok 2013 dotacji z   funduszy unijnych na realizację zadania pn. - Budowa otwartego boiska sportowego w   Pilicy.  

 

D)   Zmniejszeniu wydatków majątkowych o   kwotę 1.873.364 zł.  

W tym:  

W dziale 921 - Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego  

Rozdz. 92109 - Domy i   ośrodki kultury, świetlice i   kluby o   kwotę 921.337 zł.  

 

W dziale 926 - Kultura fizyczna  

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o   kwotę 952.027 zł.  

Zmniejszenia dotyczą zadań wymienionych w   pkt A)  

 

E)   Dokonać przeniesień między działami  

Zmniejszyć wydatki majątkowe  

W dziale 600 - Transport i   łączność  

Rozdz. 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna o   kwotę 28.624 zł.  

 

Zwiększyć wydatki bieżące  

W dziale 010 - Rolnictwo i   łowiectwo  

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność o   kwotę 3.050 zł.  

z przeznaczeniem na zakup pasz dla zwierząt.  

 

W dziale 750 - Administracja publiczna o   kwotę 19.000 zł.  

w tym :  

Rozdz. 75022 - Rady gmin o   kwotę 1.500 zł.  

z przeznaczeniem na zakup usług.  

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin o   kwotę 17.500 zł.  

w tym na wynagrodzenia i   składki naliczane od nich 10.000 zł.  

 

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa  

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o   kwotę 6.574 zł.  

 

Zmianę w   załączniku zadań inwestycyjnych obrazuje załącznik Nr 3   do niniejszej uchwały.  

 

F)   Dokonać przeniesień między rozdziałami  

W dziale 750 - Administracja publiczna Zmniejszyć wynagrodzenia i   składki naliczane od nich  

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie o   kwotę 16.000 zł.  

Zwiększyć wynagrodzenia i   składki naliczane od nich  

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin o   kwotę 16.000 zł.  

 

W dziale 801 - Oświata i   wychowanie  

Zmniejszyć wynagrodzenia i   składki naliczane od nich o   kwotę 33.250 zł.  

W tym :  

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o   kwotę 20.740 zł.  

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych o   kwotę 1.730 zł.  

Rozdz. 80114 - Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół o   kwotę 9.480 zł.  

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne o   kwotę 1.300 zł.  

Zwiększyć wynagrodzenia i   składki naliczane od nich o   kwotę 33.250 zł.  

W tym :  

Rozdz. 80104 - Przedszkola o   kwotę 4.080 zł.  

Rozdz. 80110 - Gimnazja o   kwotę 29.170 zł.  

 

G)   Dokonać zwiększenia planu dochodów własnych i   wydatków nimi finansowanych jednostek oświatowych o   kwotę 150 zł.  

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i   Gimnazjum w   Wierbce o   kwotę 150 zł.  

Załącznik Nr 4   do niniejszej uchwały obrazuje postać załącznika nr 7   do uchwały budżetowej po zmianach.  

 

H)   Dokonać zmiany charakteru wydatków  

W dziale 801 - Oświata i   wychowanie  

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe  

Zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia i   składki naliczane od nich o   kwotę 14.000 zł., a   zwiększyć pozostałe wydatki bieżące o   kwotę 14.000 zł.  

 

W dziale 852 - Pomoc społeczna  

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z   funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  

Zmniejszyć pozostałe wydatki bieżące o   kwotę 723 zł., a   zwiększyć wydatki na wynagrodzenia i   składki naliczane od nich o   kwotę 723 zł.  

 

I)   Dokonać Zmiany planu finansowego Zakładu Usług wodnych i   Komunalnych w   Pilicy  

Poprzez zwiększenie przychodów o   kwotę 170.000 zł. oraz zwiększenie wydatków o   kwotę 170.000 zł.  

Załącznik Nr 5   do niniejszej uchwały obrazuje postać załącznika nr 6   do uchwały budżetowej po zmianach.  

 

Zmiany zawarte w   pkt A) i   C) obrazuje załącznik Nr 1   - Dochody do niniejszej uchwały.  

 

Zmiany zawarte w   pkt B), D), E),F), H) obrazuje załącznik : Nr 2   - Wydatki  

 

Plan budżetu po zmianach   :  

DOCHODY - 27.087.771 zł.  

WYDATKI - 26.127.071 zł.  

 


§   2  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.  

§   3  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

§   4  

Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta i   Gminy  


Jan   Pająk

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/230/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 28 grudnia 2012 r.

DOCHODY  

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/230/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 28 grudnia 2012 r.

WYDATKI  

infoRgrafika


 

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/230/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 28 grudnia 2012 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2012  

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/230/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 28 grudnia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH I   WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2012 ROK  

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/230/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 28 grudnia 2012 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I   WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK  

infoRgrafika

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Beata Przybyła

Prowadzę biuro rachunkowe od 18 lat.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »