| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/281/2012 Rady Gminy Psary

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie budżetu gminy na 2013r

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 )w związku z   art.121 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o   finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241 z   późn. zm.) Rada Gminy Psary uchwala:  

§   1.   1) Ustala się dochody w   łącznej kwocie 29 872 130,28 zł, zgodnie z   załącznikiem nr 1   do niniejszej uchwały z   tego :  

a)   bieżące w   kwocie 26 405 288,96 zł,  

b)   majątkowe w   kwocie 3   466 841,32 zł,  

2) Dochody związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w   kwocie 1   748 590 zł określa załącznik nr 1a  

3) Ustala się wydatki w   łącznej kwocie 31 894 435,66 zł zgodnie z   załącznikiem nr 2   do niniejszej uchwały. z   tego :  

a)   bieżące w   kwocie 26 305 288,96 zł,  

b)   majątkowe w   kwocie 5   589 146,70 zł, wykaz zadań inwestycyjnych stanowi integralną część załącznika nr 2  

4) Wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w   kwocie 1   748 590,00 zł określa załącznik nr 2a  

5) Uzyskane, przez jednostki budżetowe, zwroty wydatków dokonane w   tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie wydatków danego roku.  

§   2.   1) Ustala się deficyt budżetu w   wysokości 2   022 305,38 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:  

a)   zaciągniętych kredytów w   kwocie 2   022 305,38 zł.  

2) Ustala się przychody budżetu w   kwocie 3   899 914,38 zł z   następujących tytułów;  

a)   zaciągniętych pożyczek w   kwocie 622 000,00 zł,  

b)   zaciągniętych kredytów w   kwocie 3   277 914,38 zł.  

3) Ustala się rozchody budżetu w   kwocie 1   877 609,00 zł, z   następujących tytułów;  

a)   spłaty otrzymanych kredytów w   kwocie 1   612 457,00 zł,  

b)   spłaty otrzymanych pożyczek w   kwocie 265 152,00 zł.  

4) Ustala się limit zobowiązań z   tytułu:  

-   zaciąganych pożyczek i   kredytów w   roku 2013 - 3   899 914,00 zł, w   tym:  

a)   622 000,00 zł pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE  

b)   2 022 305,38 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  

c)   1 255 608,62 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu zaciągniętych kredytów i   pożyczek  

5) Ustala się limit na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w   wysokości 1   500 000 zł.  

§   3.   1) Ustala się rezerwę ogólną w   wysokości 100 000 zł .  

2) Ustala się rezerwę celową w   wysokości 65 000 zł, z   tego :  

a)   na realizację zadań własnych z   zakresu zarządzania kryzysowego w   wysokości 65 000 zł,  

§   4.   Ustala się:  

-   dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 2   091 902,00 zł, z   tego: Gminny Ośrodek Kultury 1   186 902,00 zł, Gminna Biblioteka Publiczna 605 000,00 zł  

-   dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej 150 000,00 zł  

-   dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w   kwocie 150 000 zł, jak w   załączniku nr 6  

§   5.   1) Ustala się plan przychodów i   kosztów dla zakładu budżetowego w   zakresie określonym w   załączniku nr 3   do niniejszej uchwały.  

2) Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i   wydatków nimi finansowanych jak w   załączniku nr 4   do niniejszej uchwały.  

§   6.   1) Ustala się dochody z   tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w   wysokości 160 000 zł.  

2) Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w   gminnym programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych w   kwocie 144 000 zł.  

3) Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w   gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w   wysokości 16 000 zł.  

§   7.   1) Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w   ramach Funduszu Sołeckiego w   kwocie 194 168,97 zł, w   podziale na Sołectwa zgodnie z   załącznikiem nr 5   do niniejszej uchwały.  

§   8.   Upoważnia się Wójta do:  

1) Dokonywania zmian w   planie wydatków budżetu, z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.  

§   9.   W zakresie wykonywania budżetu na 2013 r. upoważnia się Wójta Gminy Psary do:  

1) zaciągania w   roku budżetowym kredytów i   pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, które w   trakcie roku nie mogą przekroczyć limitu 1   500 000 zł  

2) lokowania w   trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w   innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.  

§   10.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.  

§   11.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia , z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/281/2012
Rady Gminy Psary
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/281/2012
Rady Gminy Psary
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/281/2012
Rady Gminy Psary
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Zalącznik Nr 3  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/281/2012
Rady Gminy Psary
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Zalącznik nr 4  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/281/2012
Rady Gminy Psary
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Zalącznik Nr 5  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/281/2012
Rady Gminy Psary
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/281/2012
Rady Gminy Psary
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/281/2012
Rady Gminy Psary
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 8  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVI/281/2012
Rady Gminy Psary
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 9  

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVI/281/2012
Rady Gminy Psary
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 10  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Psary  


Jacenty   Kubica

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

EFT International

EFT International zajmuje się pomaganiem firmom w osiągnięciu sukcesu na zagranicznych rynkach, głównie w Wielkiej Brytanii i Indiach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »