| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/281/2012 Rady Gminy Psary

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie budżetu gminy na 2013r

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 )w związku z   art.121 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o   finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241 z   późn. zm.) Rada Gminy Psary uchwala:  

§   1.   1) Ustala się dochody w   łącznej kwocie 29 872 130,28 zł, zgodnie z   załącznikiem nr 1   do niniejszej uchwały z   tego :  

a)   bieżące w   kwocie 26 405 288,96 zł,  

b)   majątkowe w   kwocie 3   466 841,32 zł,  

2) Dochody związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w   kwocie 1   748 590 zł określa załącznik nr 1a  

3) Ustala się wydatki w   łącznej kwocie 31 894 435,66 zł zgodnie z   załącznikiem nr 2   do niniejszej uchwały. z   tego :  

a)   bieżące w   kwocie 26 305 288,96 zł,  

b)   majątkowe w   kwocie 5   589 146,70 zł, wykaz zadań inwestycyjnych stanowi integralną część załącznika nr 2  

4) Wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w   kwocie 1   748 590,00 zł określa załącznik nr 2a  

5) Uzyskane, przez jednostki budżetowe, zwroty wydatków dokonane w   tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie wydatków danego roku.  

§   2.   1) Ustala się deficyt budżetu w   wysokości 2   022 305,38 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:  

a)   zaciągniętych kredytów w   kwocie 2   022 305,38 zł.  

2) Ustala się przychody budżetu w   kwocie 3   899 914,38 zł z   następujących tytułów;  

a)   zaciągniętych pożyczek w   kwocie 622 000,00 zł,  

b)   zaciągniętych kredytów w   kwocie 3   277 914,38 zł.  

3) Ustala się rozchody budżetu w   kwocie 1   877 609,00 zł, z   następujących tytułów;  

a)   spłaty otrzymanych kredytów w   kwocie 1   612 457,00 zł,  

b)   spłaty otrzymanych pożyczek w   kwocie 265 152,00 zł.  

4) Ustala się limit zobowiązań z   tytułu:  

-   zaciąganych pożyczek i   kredytów w   roku 2013 - 3   899 914,00 zł, w   tym:  

a)   622 000,00 zł pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE  

b)   2 022 305,38 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  

c)   1 255 608,62 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu zaciągniętych kredytów i   pożyczek  

5) Ustala się limit na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w   wysokości 1   500 000 zł.  

§   3.   1) Ustala się rezerwę ogólną w   wysokości 100 000 zł .  

2) Ustala się rezerwę celową w   wysokości 65 000 zł, z   tego :  

a)   na realizację zadań własnych z   zakresu zarządzania kryzysowego w   wysokości 65 000 zł,  

§   4.   Ustala się:  

-   dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 2   091 902,00 zł, z   tego: Gminny Ośrodek Kultury 1   186 902,00 zł, Gminna Biblioteka Publiczna 605 000,00 zł  

-   dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej 150 000,00 zł  

-   dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w   kwocie 150 000 zł, jak w   załączniku nr 6  

§   5.   1) Ustala się plan przychodów i   kosztów dla zakładu budżetowego w   zakresie określonym w   załączniku nr 3   do niniejszej uchwały.  

2) Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i   wydatków nimi finansowanych jak w   załączniku nr 4   do niniejszej uchwały.  

§   6.   1) Ustala się dochody z   tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w   wysokości 160 000 zł.  

2) Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w   gminnym programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych w   kwocie 144 000 zł.  

3) Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w   gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w   wysokości 16 000 zł.  

§   7.   1) Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w   ramach Funduszu Sołeckiego w   kwocie 194 168,97 zł, w   podziale na Sołectwa zgodnie z   załącznikiem nr 5   do niniejszej uchwały.  

§   8.   Upoważnia się Wójta do:  

1) Dokonywania zmian w   planie wydatków budżetu, z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.  

§   9.   W zakresie wykonywania budżetu na 2013 r. upoważnia się Wójta Gminy Psary do:  

1) zaciągania w   roku budżetowym kredytów i   pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, które w   trakcie roku nie mogą przekroczyć limitu 1   500 000 zł  

2) lokowania w   trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w   innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.  

§   10.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.  

§   11.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia , z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/281/2012
Rady Gminy Psary
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/281/2012
Rady Gminy Psary
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/281/2012
Rady Gminy Psary
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Zalącznik Nr 3  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/281/2012
Rady Gminy Psary
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Zalącznik nr 4  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/281/2012
Rady Gminy Psary
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Zalącznik Nr 5  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/281/2012
Rady Gminy Psary
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/281/2012
Rady Gminy Psary
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/281/2012
Rady Gminy Psary
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 8  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVI/281/2012
Rady Gminy Psary
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 9  

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVI/281/2012
Rady Gminy Psary
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 10  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Psary  


Jacenty   Kubica

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Bielicka

Prawnik, specjalista w zakresie prawa konsumenckiego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »