| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/202/2012 Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 17 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Sośnicowice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiv

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 6r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t. j. Dz. U. z   2012, poz. 391),  

Rada Miejska Sośnicowice uchwala:  

§   1.   Określa się szczegółowy sposób i   zakres świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z   terenu Gminy Sośnicowic i   zagospodarowania tych odpadów, w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§   2.   1.   Ustala się miesięczny limit ilości odbieranych odpadów zmieszanych:  

a)   na nieruchomości zamieszkiwanej przez jedną lub dwie osoby jeden pojemnik o   pojemności 120 l,  

b)   na nieruchomości zamieszkiwanej przez trzy lub cztery osoby dwa pojemniki o   pojemności 120 l każdy lub jeden pojemnik o   pojemności 240 l,  

c)   na nieruchomości zamieszkiwanej przez pięć, sześć lub siedem osób trzy pojemniki o   pojemności 120 l każdy lub jeden pojemnik o   pojemności 120 l i   jeden pojemnik o   pojemności 240 l,  

d)   na nieruchomości zamieszkiwanej przez liczbę mieszkańców większą niż siedem 60 litrów na osobę miesięcznie.  

2.   Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości odbierana będzie każda ilość selektywnie zbieranych odpadów poniższych frakcji, z   zastrzeżeniem przepisów § 3   ust. 6   i 7:  

1)   szkła, w   tym szkła bezbarwnego oraz szkła kolorowego,  

2)   tworzyw sztucznych,  

3)   papieru i   tektury,  

4)   opakowań wielomateriałowych,  

5)   metali,  

6)   odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w   tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji,  

7)   odpadów zielonych,  

8)   odpadów wielkogabarytowych,  

9)   zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego,  

10)   odpadów budowlanych i   rozbiórkowych,  

11)   przeterminowanych leków i   chemikaliów,  

12)   zużytych baterii i   akumulatorów,  

13)   zużytych opon.  

§   3.   1.   Zmieszane odpady komunalne odbierane są od właściciela nieruchomości zgodnie z   harmonogramem, sporządzonym przez przedsiębiorcę, z   następującą częstotliwością:  

1)   dla nieruchomości o   zabudowie jednorodzinnej – co najmniej jeden raz w   miesiącu  

2)   dla nieruchomości o   zabudowie wielorodzinnej – co najmniej jeden raz w   tygodniu  

2.   Selektywnie zbierane odpady komunalne odbierane są z   nieruchomości zgodnie z   harmonogramem z   następującą częstotliwością:  

1)   dla nieruchomości o   zabudowie jednorodzinnej – co najmniej jeden raz w   miesiącu  

2)   dla nieruchomości o   zabudowie wielorodzinnej – co najmniej dwa razy w   miesiącu  

3.   Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny zbiera się dwa razy w   roku w   miesiącach: marzec i   październik.  

4.   Odpady budowlane i   rozbiórkowe należy gromadzić w   pojemnikach specjalnie do tego przeznaczonych. Odbiór tych odpadów odbywać się będzie dwa razy w   roku w   miesiącach: marzec i   październik.  

5.   Harmonogram odbioru odpadów komunalnych jest dostarczany właścicielom nieruchomości w   formie ulotki, ponadto publikowany jest na stronie internetowej gminy Sośnicowice www.sosnicowice.pl oraz dostępny w   Urzędzie Miejskim.  

6.   Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, odpady komunalne zebrane w   sposób selektywny, wskazane w   §2 ust. 2   pkt. 1-10 w   przypadku gdy pozbycie się ich jest konieczne poza terminami wskazanymi w   harmonogramie.  

7.   Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, odpady komunalne zebrane w   sposób selektywny, wskazane w   §2 ust. 2   pkt. 11-13.  

8.   W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zlokalizowanym w   Sośnicowicach przy ulicy Powstańców 6, odbierane będą nieodpłatnie wszystkie odpady komunalne selektywnie zbierane. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczyć będzie usługi od poniedziałku do piątku w   godzinach od 8:00 do 13:00.  

9.   Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciel nieruchomości zapewnia we własnym zakresie i   na własny koszt.  

§   4.   Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w   ramach gminnego systemu gospodarki odpadami przekazywane są uprawnionym podmiotom w   celu poddania procesom odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z   obowiązującymi w   tym zakresie przepisami.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązywania od 1   lipca 2013 r.  

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w   Sośnicowicach  


Regina   Bargiel

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »