| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/226/2012 Rady Gminy Tworóg

z dnia 3 grudnia 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 142. poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.) oraz po konsultacjach, określonych uchwałą Nr LVIII/575/2010 Rady Gminy Tworóg z dnia 18 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego oraz programu współpracy

§ 1

1) Określa się wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, o której mowa w §1:

a) dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie posesji, wystawiony przez odpowiednie instytucje, w szczególności:

- domy opieki,

- domy dziecka,

- zakłady karne,

- placówki opieki zdrowotnej,

- jednostki wojskowe,

- uczelnie wyższe w przypadku studentów uczących się w systemie dziennym, zamieszkujących poza gminą,

- zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż 1 miesiąc.

b) dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej gminie.

§ 2

1) Deklarację, o której mowa w §1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Tworóg w terminie:

a) do 15 kwietnia 2013r. - dla pierwszej deklaracji;

b) 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca,

c) 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie posesji, zmiany stawki opłat, lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny.

§ 3

1) Deklarację, o której mowa w §1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w następujący sposób:

a) w sekretariacie Urzędu Gminy Tworóg,

b) pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Tworóg.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tworóg.

§ 5

1) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2) Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tworogu oraz umieszczanie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Tworóg.

Przewodnicząca Rady Gminy


Maria Łukoszek


Załącznik do Uchwały Nr XXV/226/2012
Rady Gminy Tworóg
z dnia 3 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1
Do uchwały Nr XXV/226/2012
Rady Gminy Tworóg
z dnia 03.12.2012r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »