| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/226/2012 Rady Gminy Tworóg

z dnia 3 grudnia 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 142. poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.) oraz po konsultacjach, określonych uchwałą Nr LVIII/575/2010 Rady Gminy Tworóg z dnia 18 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego oraz programu współpracy

§ 1

1) Określa się wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, o której mowa w §1:

a) dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie posesji, wystawiony przez odpowiednie instytucje, w szczególności:

- domy opieki,

- domy dziecka,

- zakłady karne,

- placówki opieki zdrowotnej,

- jednostki wojskowe,

- uczelnie wyższe w przypadku studentów uczących się w systemie dziennym, zamieszkujących poza gminą,

- zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż 1 miesiąc.

b) dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej gminie.

§ 2

1) Deklarację, o której mowa w §1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Tworóg w terminie:

a) do 15 kwietnia 2013r. - dla pierwszej deklaracji;

b) 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca,

c) 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie posesji, zmiany stawki opłat, lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny.

§ 3

1) Deklarację, o której mowa w §1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w następujący sposób:

a) w sekretariacie Urzędu Gminy Tworóg,

b) pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Tworóg.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tworóg.

§ 5

1) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2) Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tworogu oraz umieszczanie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Tworóg.

Przewodnicząca Rady Gminy


Maria Łukoszek


Załącznik do Uchwały Nr XXV/226/2012
Rady Gminy Tworóg
z dnia 3 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1
Do uchwały Nr XXV/226/2012
Rady Gminy Tworóg
z dnia 03.12.2012r.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »