| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 407/2012 Burmistrza Czechowic-Dziedzic; Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 6 grudnia 2012r.

w sprawie powierzenia Gminie Czechowice-Dziedzice zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w zakresie zimowego utrzymania tych dróg oraz bieżącego utrzymania czystości

zawarte w Bielsku-Białej pomiędzy:

Powiatem Bielskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

Wicestarosta Bielski – Grzegorz Szetyński

Członek Zarządu – Stanisław Pięta

zwanym w treści porozumienia „Powiatem”

a

Gminą Czechowice-Dziedzice, reprezentowaną przez:

Burmistrza Czechowic-Dziedzic – Mariana Błachuta

zwaną w treści porozumienia „Gminą”

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Czechowice-Dziedzice do prowadzenia zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi, położonymi na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. w zakresie zimowego utrzymania tych dróg oraz bieżącego utrzymania czystości.

Porozumienie zawarto w oparciu o przepisy:

1)               art. 4 ust 1 pkt 6 i ust. 5, oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.);

2)               art. 8 ust. 2 a, ust 3 i ust 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.);

3)               art.19 ust.2 pkt 3 i ust. 4, art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.)

4)               Uchwały Nr XXV/215/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Bielskiego zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.

5)               Uchwały Nr IV/24/197/12 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Czechowice-Dziedzice zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w zakresie zimowego utrzymania tych dróg oraz bieżącego utrzymania czystości.

§ 2. 1. Zarząd Powiatu przekazuje Burmistrzowi na jego wniosek zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w zakresie zimowego utrzymania tych dróg oraz bieżącego utrzymania czystości, w szczególności:

-               oczyszczanie pasa drogowego oraz drogowych obiektów inżynierskich w ciągach tego pasa drogowego z nieczystości z zastrzeżeniem, iż po pracach wykonywanych w pasie drogowym przez administratora drogi, oczyszczenie tegoż pasa należy do administratora;

-               odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej na drogach i drogowych obiektach inżynierskich w ciągach tych dróg;

-               wykaszanie traw w pasie drogowym;

w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31.12.2015 r.”

2.               Wykaz dróg powiatowych objętych powyższymi zadaniami określony jest w załączniku Nr 1, stanowiącym integralną część niniejszego porozumienia. Drogi powiatowe podlegające przekazaniu niniejszym porozumieniem należy utrzymywać w sezonach zimowych wg standardów określonych w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Zarząd Powiatu zobowiązuje się do przekazania Burmistrzowi na wykonanie zadań określonych w § 2 pkt 1 środków finansowych w wysokości:

a) w roku 2013:

- w terminie do 30 kwietnia 2013 roku kwotę w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieścietysięcyzłotych 00/100),

- w terminie do 30 września 2013 roku kwotę w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieścietysięcyzłotych 00/100),

- w terminie do 20 grudnia 2013 roku kwotę w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieścietysięcyzłotych 00/100),

b) w roku 2014 :

- w terminie do 30 kwietnia 2014 roku kwotę w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieścietysięcyzłotych 00/100),

- w terminie do 30 września 2014 roku kwotę w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieścietysięcyzłotych 00/100),

- w terminie do 20 grudnia 2014 roku kwotę w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieścietysięcyzłotych złotych 00/100),

c) w roku 2015

- w terminie do 30 kwietnia 2015 roku kwotę w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieścietysięcyzłotych 00/100),

- w terminie do 30 września 2015 roku kwotę w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieścietysięcyzłotych 00/100),

- w terminie do 20 grudnia 2015 roku kwotę w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieścietysięcyzłotych złotych 00/100),

2.               Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 będą przekazywane na konto Gminy Czechowice-Dziedzice nr 68 1020 1390 0000 6802 0024 9680.

3. W przypadku wystąpienia trudnych warunków zimowych, a co za tym idzie konieczność prowadzenia intensywnych prac związanych z należytym utrzymaniem drogi i przekroczeniem kwoty 500.000,00 zł w sezonie zimowym na utrzymanie dróg, Burmistrz upoważniony jest do wystąpienia do Zarządu Powiatu o dodatkowe środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonania zadania.

4. Rozliczenie środków finansowych, o których mowa w ust. 1, za każdy rok kalendarzowy, nastąpi na podstawie przedłożenia przez Burmistrza w terminie do 15 stycznia następnego roku pisemnej informacji wraz z kserokopiami faktur potwierdzających dokonanie poniesionych wydatków.

5. Niewykorzystane środki finansowe lub wykorzystane niezgodnie z porozumieniem podlegają zwrotowi w terminie wymienionym w ust. 4.

§ 4. Ze strony Powiatu nadzór nad realizacją zadań objętych porozumieniem będzie sprawował Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej.

§ 5. 1. Gmina zobowiązuje się do przekazania informacji o stanie zagrożenia i utrudnieniach występujących na utrzymywanych drogach do Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej w dniach roboczych do upoważnionego pracownika w osobie Pani Marty Urban pod numer telefonu 033 81 84 033.

2. Gmina odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zadań wynikających z niniejszego porozumienia.

3. Ze strony Gminy nadzór nad realizacją zadań objętych porozumieniem będzie sprawować Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami - nr tel. 32 214 71 38 i 32 214 71 40.

4. Gmina zobowiązana jest przy wykonywaniu zadań objętych porozumieniem do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do ustawy.

§ 6. 1. Powiat oświadcza, że drogi wymienione w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszego porozumienia, objęte są umową ubezpieczenia zawartą pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, a Towarzystwem Ubezpieczeniowym Compensa S.A. Vienna Insurance Group, al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa – termin ubezpieczenia od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

2. Powiat zobowiązuje się do zawarcia umów o kontynuację ubezpieczenia w latach 2013 - 2015 oraz poinformowanie Burmistrza w ciągu 14 dni od ich zawarcia.

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 8. 1. Powiat zastrzega sobie prawo nadzorowania, kontrolowania i dokonywania oceny prowadzenia zadań wynikających z niniejszego porozumienia.

2.               Powiat oraz Gmina zastrzegają sobie prawo rozwiązania porozumienia w trybie natychmiastowym w przypadku braku rzetelności w wykonywaniu zadań przekazanych porozumieniem.

§ 9. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o drogach publicznych.

2. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszego Porozumienia strony poddają pod rozstrzygniecie właściwego Sądu.

§ 11. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 12. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Wicestarosta


Grzegorz Szetyński


Członek Zarządu


Stanisław Pięta

Burmistrz


Marian Błachut


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr 407/2012
Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 6 grudnia 2012 r.

Wykaz dróg powiatowych na terenie miasta i gminy

Czechowice-Dziedzice

Lp

Numer

Nazwa drogi

Nazwa odcinka

Dług.

Stand.

drogi

w km

z.u.d

1.

4425S

Czechowice-Zabrzeg-Międzyrzecze-

ul.Waryńskiego,Sikorskiego

7,364

IV

Wapienica

Zabrzeska,Wapienicka

2.

4426S

Landek-Ligota-Mazańcowice

od pętli autobusowej w Bronowie

5,757

IV

Komorowice

ul.A.Czyża,Bronowiska,Bielska

do gr.z gminą Jasienica

3.

4428S

Ligota-Czechowice-Dz.

ul.Czechowicka,ul.Ligocka

2,704

IV

4.

4429S

Zabrzeg do drogi 4425S

ul.Ks.Janoszka

0,635

IV

5.

4430S

Zapora-Zabrzeg

ul.Do Zapory

1,987

IV

6.

4431S

Zabrzeg-Ligota

ul.Miliardowicka,Długa,

4,576

IV

Rolików

7.

4437S

Bronów-Rudzica

ul.Rudzicka

0,958

V

8.

4438S

Landek-Bronów-Międzyrzecze

ul.Pszczelarska,Miodowa

2,439

V

9.

4439S

Ligota-Bronów-Międzyrzecze

ul.Nowy Świat,Graniczna,

4,948

IV

Ks.Kunza,Międzyrzecka

10.

4440S

Ligota-DK1-Czechowice-Dziedzice

ul.Mazańcowicka

0,72

V

Razem drogi zamiejskie

32,088

11.

4116S

ul.Legionów

od gr.m.Bielsko-Biała do DK1

6,753

III

od DK1 do końca odcinka

1,624

V

12.

4425S

Czechowice-Zabrzeg

ul.Waryńskiego

1,221

IV

13.

4428S

ul.Lgocka

odcinek od gr.gminy do DK1

0,467

IV

ul.Ligocka

od DK1 do ul.Mazańcowickiej

0,787

III

ul.Mazańcowicka

od ul.Ligockiej do ronda

0,403

III

14.

4440S

ul.Mazańcowicka

od ul.Ligockiej do końca drogi

5,805

V

15.

4444S

ul.Bestwińska

od dr.4116 do gr.m.Cz-Dz.

1,109

III

16.

4446S

ul.Lipowska

od ul.Legionów do DK1

2,219

IV

od DK1 do końca drogi

1,275

V

17.

4447S

ul.Kaniowska

ul.Kaniowska

0,923

IV

ul.Górnica

od ul.Kaniowskiej do ul.Weglowej

1,295

IV

ul.Weglowa

od ul.Górniczej do DK1

1,586

IV

ul.Weglowa

od DK1 do ul.Legionów

0,276

V

18.

4449S

ul.Łukasiewicza

od początku drogi do ul.Prusa

0,844

IV

od ul.Prusa do ul.Legionów

0,86

III

19.

4450S

ul.Kopernika

od ul.Legionów do Kotulińskiego

1,084

III

od ul.Kotulińskiego do końca drogi

1,856

IV

20.

4453S

ul.Prusa

ul.Prusa

1,063

IV

21.

4454S

ul.Traugutta

ul.Traugutta

1,674

IV

22.

4458S

ul.Zamkowa

ul.Zamkowa

1,821

IV

23.

4461S

ul.Narutowicza

ul.Narutowicza

0,999

IV

24.

4462S

ul.Drzymały

ul.Drzymały

0,792

IV

ul.Górnicza

od ul.Drzymały do ul.Kaniowskiej

0,229

IV

25.

4463S

ul.Szkolna

ul.Szkolna

1,374

IV

Razem drogi powiatowe miejskie

38,339

Ogółem drogi powiatowe

70,427


Załącznik Nr 2 do Porozumienia Nr 407/2012
Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 6 grudnia 2012 r.

Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych

Na drogach III standardu zimowego utrzymania dróg nie powinno dopuszczać się przerw w ruchu. Jezdnia odśnieżona na całej szerokości i posypana na:

- skrzyżowaniach z drogami

- łukach poziomych

- skrzyżowaniach z koleją

- odcinkach o pochyleniu powyżej 4 %

- przystankach autobusowych

- miejscach zalesionych

- miejscach w pobliżu zbiorników wodnych

- mostach, wiaduktach

W trudnych warunkach dopuszcza się jednak odstępstwa od standardu:

po ustaniu opadów:

- zaleganie luźnego śniegu do 6 godz.

- występuje zajeżdżony śnieg

- zaspy, języki śniegowe występują lokalnie do 6 godzin

W miejscach przewidzianych do posypywania od stwierdzenia występowania zjawiska może występować:

- gołoledź, szron, sadź, lodowica do 5 godzin

- śliskość pośniegowa do 6 godzin

Na drogach IV standardu zimowego utrzymania dróg jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości oraz posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

Dopuszcza się jednak odstępstwa od standardu:

- po ustaniu opadów zaleganie luźnego śniegu do 8 godzin, zajeżdżony śnieg oraz języki śniegowe występują, zaspy do 8 godzin.

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin

W miejscach przewidzianych do posypywania od stwierdzenia wystąpienia zjawiska może wystąpić:

- gołoledź, lodowica do 8 godzin

- śliskość pośniegowa do 10 godzin

Na drogach V standardu zimowego utrzymania jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek, jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

Dopuszcza się jednak odstępstwa od standardu:

- po ustaniu opadów luźny śnieg do 16 godzin, zajeżdżony śnieg, nabój lodowy występuje,

- zaspy występują do 24 godzin

W miejscach przewidzianych do posypywania od stwierdzenia wystąpienia zjawiska może wystąpić: gołoledź, pośniegowa do 8 godzin.

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »