| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr ZSE.4424.00113.2012 BURMISTRZA MIASTA LUBLINIEC; Wójta Gminy Herby

z dnia 14 grudnia 2012r.

w sprawie przejęcia przez Gminę Lubliniec zadania własnego w postaci prowadzenia publicznego przedszkola z oddziałami integracyjnymi

Na podstawie art.216 ust.1 pkt 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz.U. z   2009r. Nr 157, poz.1240 ze zm.), art.74 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.), art.71b ust.5a ustawy z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty (Dz.U. z   2004r. Nr 256, poz.2572 z   późn. zm.) oraz uchwał:  


1. Uchwała nr XX/196/12 Rady Gminy Herby z   dnia 14 listopada 2012r. w   sprawie powierzenia Gminie Lubliniec realizacji zadania publicznego.  
2. Uchwała Nr 327/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w   Lublińcu z   dnia 27 listopada 2012r. w   sprawie przyjęcia przez Gminę Lubliniec zadania publicznego od Gminy Herby  
ustala się treść porozumienia pomiędzy:  


Gminą Herby reprezentowaną przez Wójta Gminy Herby - Romana Banducha  


a Gminą Lubliniec reprezentowaną przez Burmistrza Lublińca.- Edwarda Maniurę  

§   1.   1.   Gmina Lubliniec zapewnia dzieciom z   terenu Gminy Herby, posiadającym orzeczenie o   niepełnosprawności bądź o   potrzebie kształcenia specjalnego, miejsca w   oddziale integracyjnym Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 3   w Lublińcu.  

2.   Gmina Lubliniec w   terminie do 15 sierpnia każdego roku przedkłada wykaz dzieci objętych porozumieniem, które będą uczęszczać do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 3   w Lublińcu od 01.09. danego roku.  

§   2.   1.   Gmina Herby zobowiązuje się do przekazywania Gminie Lubliniec dotacji w   wysokości rzeczywistych kosztów ponoszonych przez Gminę Lubliniec na utrzymanie 1   dziecka w   Miejskim Przedszkolu Integracyjnym Nr 3, po odjęciu wydatków na zakup żywności.  

2.   Rozliczenie kosztów zakupu żywności przeprowadzane będzie odrębnie na zasadach jednakowych dla wszystkich dzieci korzystających z   wychowania przedszkolnego w   Miejskim Przedszkolu Integracyjnym Nr 3   w Lublińcu.  

3.   Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w   Miejskim Przedszkolu Integracyjnym Nr 3   w Lublińcu na dzień podpisania niniejszego porozumienia wynosi 992,34 zł (słownie: dziewięćsetdziewięćdziesiątdwa złote 34/100).  

4.   Sposób wyliczenia: (plan wydatków wg zatwierdzonego planu finansowego minus plan wydatków na zakup żywności minus część subwencji oświatowej na dziecko niepełnosprawne minus plan wydatków remontowych i   inwestycyjnych) podzielone przez liczbę dzieci i   12 miesięcy, tj. (1.068.400,00 zł – 0   zł – 48.913,35 zł – 7.300,00 zł) : 85 : 12 = 992,34 zł.  

5.   W przypadku zmiany kosztu utrzymania jednego dziecka w   Miejskim Przedszkolu Integracyjnym Nr 3, Burmistrz Miasta Lublińca przedstawi na piśmie Wójtowi Gminy Herby nową wysokość kosztu wraz z   wyliczeniem, o   którym mowa w   ust. 4. Zmiana wchodzi w   życie (obowiązuje) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym przedstawiono nową wysokość kosztu. Zmiana taka nie wymaga aneksu do porozumienia.  

6.   Imienny wykaz dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 3   w Lublińcu w   roku szkolnym 2012/2013 przedstawia załącznik do niniejszego porozumienia.  

§   3.   1.   Środki dotacji, o   której mowa w   § 2, Gmina Herby będzie przekazywać w   terminie do 10-tego dnia każdego miesiąca, na konto Urzędu Miejskiego w   Lublińcu: ING Bank Śląski S.A. Oddział w   Częstochowie 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783.  

2.   Środki finansowe za okres od 01.11.2012r. do 31.12.2012 r Gmina Herby przekaże jednorazowo w   terminie do 31 grudnia 2012.  

3.   Środki dotacji za miesiąc grudzień każdego roku kalendarzowego będą przekazywane przez Gminę Herby do 20 grudnia danego roku kalendarzowego.  

4.   Rozliczenie dotacji otrzymanej przez Gminę Lubliniec w   danym roku nastąpi do 20 stycznia następnego roku kalendarzowego.  

5.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz.U. z   2009r. Nr 157, poz.1240 ze zm.)  

§   4.   Porozumienie zawarto na czas nieokreślony, z   mocą obowiązującą od dnia 01.11.2012 r.  

§   5.   Zmiana treści porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§   6.   Porozumienie sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

§   7.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podpisania przez obie strony i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

Burmistrz Miasta Lublińca  


Edward   Maniura

Wójt Gminy Herby  


Roman   Banduch

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sylwia Kozłowska

Dydaktyk medialny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »