| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr DT.031.6.2012 Burmistrza Miasta Rydułtowy; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 31 grudnia 2012r.

powierzenia przez Powiat Wodzisławski Miastu Rydułtowy zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta w zakresie letniego i zimowego utrzymania nawierzchni chodników dróg powiatowych oraz utrzymywania zieleni przydrożnej w 2013 roku

Na podstawie przepisów art. 4   ust. 1   pkt 6, 5   ust. 2   w związku z   art. 12 pkt 8a ustawy z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z   2001r,. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.), art. 8   ust. 2a  ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001r., Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.), art.  19 ust. 2   pkt 3,  ust. 4   oraz  ust. 20 pkt 4   i pkt 16  ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z   2007 r. Nr 19, poz. 115 z   późn. zm.), art. 13 pkt 6   lit. a   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U   z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.), uchwały nrXXVI/275/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 21 grudnia 2012 roku w   sprawie powierzenia Gminie Miasto Rydułtowy zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w   granicach administracyjnych Miasta Rydułtowy w   zakresie letniego i   zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz utrzymywania zieleni przydrożnej orazuchwały VII/67/07 Rady Miasta Rydułtowy z   dnia 12 kwietnia 2007r. w   sprawie przejęcia przez Burmistrza Miasta Rydułtowy uprawnień Zarządcy dróg powiatowych wykonywanych przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego, strony postanawiają zawrzeć porozumienie o   następującej treści:  

§   1.   1.   Powiat powierza, a   Miasto przyjmuje do wykonania zadanie publiczne zarządzania drogami powiatowymi położonymi w   granicach administracyjnych Miasta Rydułtowy w   zakresie letniego i   zimowego utrzymania nawierzchni chodników dróg powiatowych oraz utrzymywania zieleni przydrożnej na terenie Gminy Miasto Rydułtowy w   2013 roku. Wykaz i   opis chodników dróg powiatowych przekazanych do zarządzania w   zakresie utrzymania nawierzchni zawiera załącznik nr 1   do niniejszego porozumienia.  

2.   Przez zimowe utrzymanie nawierzchni chodników dróg powiatowych Strony rozumieją odśnieżanie, posypywanie i   likwidację śliskości zimowej chodników oraz zbieranie, uprzątniecie i   pozbywanie się błota, śniegu, lodu i   innych zanieczyszczeń z   chodników.  

3.   Przez letnie utrzymanie nawierzchni chodników dróg powiatowych Strony rozumieją sprzątanie chodników w   okresie letnim poprzez usuwanie z   nich zabrudzeń i   nieczystości, a   także wykonywanie przy nich robót interwencyjnych, utrzymaniowych i   zabezpieczających.  

4.   Przez utrzymywanie zieleni przydrożnej Strony rozumieją pielęgnację zieleni w   pasie drogowym oraz sadzenie i   usuwanie krzewów, za wyjątkiem rowów odwadniających drogi powiatowe.  

5.   Miasto zobowiązuje się wykonywać niniejsze porozumienie z   zachowaniem przepisu art. 5   ust. 1   pkt 4   w zw. z   art. 2   ust. 1   pkt 4   ustawy z   dnia 13.09.1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r., poz. 391)  

§   2.   1.   Miasto zobowiązuje się wykonywać powierzone zadanie poprzez gminną jednostkę   organizacyjną - Zakład Gospodarki Komunalnej w   Rydułtowach.  

2.   Miasto we własnym zakresie dostarczy materiały przeznaczone do utrzymania nawierzchni chodników przejętych na podstawie niniejszego porozumienia, a   także zobowiązuje się każdorazowo zgłaszać do Ośrodka Dyspozycyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w   Wodzisławiu Śląskim z   siedzibą w   Syryni rozpoczęcie i   zakończenie zimowego utrzymania chodników.  

3.   Jeżeli Miasto będzie wykonywało powierzone zadanie poprzez podmiot inny aniżeli wskazany w   ust. 1,  przeprowadzi postępowanie o   udzielenie zamówienia publicznego z   zachowaniem przepisów ustawy z   dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z   2010 r., Nr 113, poz. 759z późn. zm.) oraz będzie nadzorowało wykonanie udzielonego zamówienia.  

§   3.   1.   Zadania, o   których mowa w   § 1, Miasto realizować będzie w   ramach otrzymanej dotacji celowej na  powierzone zadania.  

2.   Kwota dotacji w   2013r. wyniesie 30.000 zł.  

3.   Przekazanie dotacji określonej w   ust. 2   niniejszego paragrafu nastąpi w   pięciu równych     ratach w   następujący     sposób:  

1)                               - I   rata w   terminie do 20 dni od daty zawarcia niniejszego porozumienia,  

2)                               - II rata do końca maja 2013r.,  

3)                               - III rata do końca lipca 2013r.,  

4)                               - IV rata do końca września 2013r.,  

5)                               -   V rata do końca listopada 2013r. na rachunek Miasta Rydułtowy w   Banku Spółdzielczym w   Wodzisławiu Śląskim, nr 75 8468 0000 0010 0027 5004 0001.  

4.   Rozliczenie dotacji nastąpi na podstawie miesięcznych sprawozdań Rb-28S Zakładu Gospodarki Komunalnej w   Rydułtowach potwierdzających wykonanie zadań objętych niniejszym porozumieniem.  

5.   Miasto przedstawi rozliczenie finansowe wykonanych zadań w   terminie do 15 dni po wykorzystaniu każdej z   rat dotacji.  

6.   Otrzymana dotacja wykorzystana zostanie w   terminie do 31.12.2013 r., a   niewykorzystana  podlega zwrotowi do dnia 15.01.2014r.  

7.   Za dzień wykonania zobowiązania uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Powiatu.  

§   4.   1.   Powiat zastrzega sobie prawo nadzorowania, kontrolowania i   dokonywania oceny prowadzenia zadań wynikających z   niniejszego porozumienia wg kryteriów legalności, celowości i   gospodarności, a   także żądania dokumentów potwierdzających fakt wydatkowania środków przyznanych w   ramach dotacji.  

2.   Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem w   imieniu Powiatu prowadzi Powiatowy Zarząd Dróg w   Wodzisławiu Śl. z   siedzibą w   Syryni.  

3.   Miasto zobowiązane jest przesyłać do Powiatowego Zarządu Dróg w   Wodzisławiu Śl. z   siedzibą w   Syryni zestawienie rzeczowe wykonanych zadań w   zakresie objętym niniejszym porozumieniem do 15 dnia każdego                 miesiąca za miesiąc poprzedni.  

4.   Miasto nie może przeznaczyć otrzymanej dotacji na realizację innego celu niż objęty niniejszym                 porozumieniem.  

§   5.   1.   Miasto odpowiada wobec osób trzecich za szkody powstałe wskutek lub w   związku z   wykonywaniem lub zaniechaniem wykonywania zadania powierzonego niniejszym porozumieniem.  

2.   Miasto odpowiada wobec Powiatu, że osoby trzecie nie będą dochodziły od Powiatu roszczeń z   tytułów wskazanych ust. 1.  

§   6.   1.   Strony zawierają niniejsze porozumienie na czas oznaczony, z   mocą obowiązującą począwszy od dnia 1   stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.  

2.   Każda ze Stron może rozwiązać niniejsze porozumienie z   zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

3.   W razie naruszenia prawa lub postanowień niniejszego porozumienia przez Miasto Powiat może rozwiązać  niniejsze porozumienie bez zachowania umówionego okresu wypowiedzenia.  

4.   W razie naruszenia prawa lub postanowień niniejszego porozumienia przez Powiat, Miasto może rozwiązać niniejsze porozumienie bez zachowania umówionego okresu wypowiedzenia.  

§   7.   1.   Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2.   W zakresie nieuregulowanym niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu                 cywilnego oraz  ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009r., Nr 157, poz. 1240 ze zmianami).  

3.   Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania niniejszego porozumienia Strony rozstrzygać będą w   pierwszej kolejności w   drodze wzajemnych negocjacji. Gdyby negocjacje te nie dały pozytywnego rezultatu w   ciągu jednego miesiąca od dnia ich podjęcia, spór zostanie rozstrzygnięty przez sądy właściwe dla siedziby Powiatu.  

4.   Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

5.   Niniejsze porozumienie sporządzono w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, oraz jeden celem ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

Starosta Powiatu Wodzisławskiego  


mgr inż.   Tadeusz   Skatuła


Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego  


mgr   Dariusz   Prus

Burmistrza Miasta Rydułtowy  


mgr   Kornelia   Newy

 


Załącznik Nr 1   do Porozumienia Nr DT.031.6.2012    
Zarządu Powiatu Wodzisławskiego    
z dnia 31 grudnia 2012 r.  
 

WYKAZ CHODNIKÓW POŁOŻONYCH WZDŁUŻ DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE MIASTA RYDUŁTOWY:  

 

Nazwa drogi:  
 

Nr drogi:  
 

Powierzchnia chodnika  
 

Krzyżkowicka  
 

5023 S  
 

2638,70  
 

Bohaterów Warszawy  
 

5024 S  
 

1765,60  
 

Plebiscytowa  
 

5024 S  
 

5146,70  
 

Traugutta  
 

5024 S  
 

3077,60  
 

Bema  
 

5025 S  
 

9335,60  
 

Czernicka  
 

5025 S  
 

282,00  
 

Piecowska  
 

5026 S  
 

668,45  
 

Razem : 22.914,65 m 2

WYKAZ ZIELENI PRZYDROŻNEJ:  

 

Przedmiot:  
 

Powierzchnia/długość:  
 

Trawniki  
 

4.174,05m 2
 

Wysepki drogowe  
 

340,10m 2
 

Żywopłoty  
 

796,10mb  
 

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

adw. Agata Stanilewicz-Krzysztofiak

Partner Kancelarii Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. www.kklaw.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »