| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Knurów; Zarządu Powiatu Gliwickiego

z dnia 3 stycznia 2013r.

w sprawie powierzenia Gminie Knurów wykonania zadania pn. "Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Knurów"

zawarte pomiędzy:

Powiatem Gliwickim z siedzibą w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu:

1) Michała Nieszporka – Starostę Gliwickiego

2) Waldemara Dombka – Wicestarostę Gliwickiego

zwanym dalej „Powierzającym”

a

Gminą Knurów z siedzibą w Knurowie, ul dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów, reprezentowaną przez:

1) Adama Ramsa – Prezydenta Miasta Knurów

zwaną dalej „Przejmującą”

działając na podstawie:

1. art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),

2. art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

3. art. 3 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.),

4. art. 15, 16 i 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011r., Nr 5, poz. 13 z późn. zm.),

5. uchwały Nr XXVIII/169/2012 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: przekazania Gminie Knurów zadania publicznego w zakresie zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych Powiatu Gliwickiego w granicach administracyjnych Gminy Knurów,

6. uchwały Nr XXVII/414/12 Rady Miasta Knurów z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie: przejęcia od Powiatu Gliwickiego zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Knurów.

§ 1. Powierzający powierza, a Przejmująca przyjmuje zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Knurów a w szczególności w zakresie kompetencji i obowiązków określonych w art. 3 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2012r., poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 15 i 16 ustawyz dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011r., Nr 5,poz. 13 zpóźn. zm.). Wykaz przystanków stanowi załącznik do niniejszego porozumienia.

§ 2. 1. Przejmująca w ramach powierzonych zadań upoważniona jest do wydawania uzgodnień zasad korzystania z przystanków oraz pobierania opłat za korzystanie z tych przystanków.

2. Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, Przejmująca zobowiązuje się wykorzystać wyłącznie na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011r., Nr 5,poz. 13 z późn. zm.).

3. Zadania powierzone niniejszym porozumieniem Przejmująca będzie wykonywała w formach przewidzianych prawem.

§ 3. Przejmująca zobowiązuje się wobec Powierzającego do usuwaniai pokrywania kosztów wszelkich szkód oraz zaspakajania roszczeń związanychz realizacją zadań będących przedmiotem porozumienia, a w szczególności Przejmująca będzie ponosiła wszelką odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody związane
z realizacją porozumienia, w tym również za szkody poniesione przez osoby trzeciew przypadkach ich powstania z przyczyny leżącej po stronie Przejmującej.

§ 4. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony. Każdej ze stron przysługuje prawo pisemnego wypowiedzenia porozumienia z zachowaniem trzymiesięcznego wypowiedzenia na koniec roku kalendarzowego.

§ 5. Spory wynikłe z niniejszego porozumienia podlegać będą orzecznictwu sądu właściwego dla siedziby Przejmującej.

§ 6. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Strona powierzająca

Strona przejmująca

Starosta Gliwicki


Michał Nieszporek


Wicestarosta Gliwicki


Waldemar Dombek

Prezydent Miasta Knurów


Adam Rams


Załącznik Nr 1 do Porozumienia
z dnia 3 stycznia 2013 r.

Wykaz przystanków
zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych w Gminie Knurów

Lp.

Lokalizacja

Nazwa przystanku

Kierunek

Nr drogi

Ulica

1.

DP 2981 S

1 Maja

Knurów Remiza

w obu kierunkach

2.

DP 2980 S

Aleja Piastów

Szczygłowice Aleja Piastów

w obu kierunkach

3.

DP 2980 S

Lignozy

Szczygłowice Kopalnia

w obu kierunkach

4.

DP 2980 S

Lignozy

Szczygłowice Skrzyżowanie

w obu kierunkach

5.

DP 2982 S

Michalskiego

Krywałd Michalskiego

w obu kierunkach

6.

DP 2982 S

Wilsona

Knurów Szkoła

w obu kierunkach

7.

DP 2982 S

Wilsona

Knurów Wilsona

w obu kierunkach

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »