| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/516/12 Rady Miasta Chorzów

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2013

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4   pkt 9   lit. c, d oraz lit. i, pkt 10, art.61 ust.2 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.), art.12 pkt 5   w związku z   art.92 ust.1 pkt 1   oraz ust.2   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz.1592 z   późn. zm.), art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236, art.237, art.242 ust.1, art.258, art.264 ust.3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z   późn. zm.) w   związku z   art.121 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 z   późn. zm.)  

Rada Miasta Chorzów  
uchwala  

§   1.  

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2013 w   wysokości 460.411.051 zł, w   tym:  

1)   dochody bieżące:                 417.257.280 zł;  

2)   dochody majątkowe: 43.153.771 zł;  

-   jak w   tabeli nr 1.  

§   2.  

1.   Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2013 w   wysokości 474.548.563 zł, w   tym:  

1)   wydatki bieżące:                 407.620.174 zł;  

2)   wydatki majątkowe: 66.928.389 zł;  

-   jak w   tabeli nr 2.  

2.   W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:  

1)   wydatki bieżące jednostek budżetowych w   kwocie łącznej 269.523.105 zł, z   czego:  

a)                 wydatki na wynagrodzenia i   składki od nich naliczane w   kwocie185.242.369 zł;  

b)                 wydatki związane z   realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w   kwocie                                                                                                                                               84.280.736 zł;  

2)   dotacje na zadania bieżące w   kwocie                                                                           65.447.692 zł;  

3)   świadczenia na rzecz osób fizycznych w   kwocie                                             55.016.374 zł;  

4)   wydatki na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust.1 pkt 2   i 3, w   części związanej z   realizacją zadań miasta w   łącznej kwocie                               5.348.602 zł;  

5)   wypłaty z   tytułu poręczeń i   gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów, przypadających do spłaty w   roku 2013 w   kwocie łącznej                                                                                       7.846.614 zł;  

6)   wydatki na obsługę długu w   kwocie                                                                         4.437.787 zł;  

  jak w   tabeli nr 2.  

3.   W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:  

1)   inwestycje i   zakupy inwestycyjne w   kwocie 66.428.389 zł; w   tym na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust.1 pkt 2   i 3   w łącznej kwocie                                                                                                                                 18.182.319 zł;  

2)   wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego w   kwocie                               500.000 zł  

  jak w   tabeli nr 2.  

§   3.  

Tworzy się w   budżecie miasta rezerwy:  

1)   ogólną w   wysokości                                                                                                     975.957 zł;  

2)   celowe w   łącznej wysokości:                                                                                       3.295.668 zł z   tego:  

a)   przeznaczeniem na realizację zadań własnych z   zakresu zarządzania kryzysowego w   wysokości                                                                                                                                 1.105.043 zł;  

b)   na realizację zadań własnych z   zakresu edukacji w   wysokości                               300.000 zł;  

c)   na odprawy w   wysokości                                                                                       290.625 zł,  

d)   na budżet partycypacyjny w   wysokości                                                           1.600.000 zł.  

§   4.  

Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i   wydatków,  
w wysokości   14.137.512   zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi: :  

a)   z emisji papierów wartościowych (obligacji) w   kwocie:                                             5.649.234 zł;  

b)   z pożyczek w   kwocie:                                                                                       1.303.614 zł;  

c)   z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym w   kwocie:                                                                                                                                               7.184.664 zł.  

§   5.  

1.   Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w   wysokości                                                                                                                                                             23.390.150 zł;  

2.   Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w   wysokości                                                                                                                                                                           9.252.638 zł;  

  zgodnie z   tabelą nr 3.  

§   6.  

1.   Ustala się limit zobowiązań:  

1)   z tytułu zaciąganych w   roku 2013 kredytów w   wysokości 25.000.000 zł na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;  

2)   z tytułu pożyczek w   wysokości 1.303.614 zł na realizację zadań inwestycyjnych;  

3)   z tytułu emisji papierów wartościowych w   kwocie                                             13.767.000 zł, z   czego:  

a)   na finansowanie planowanego deficytu budżetu w   kwocie                               5.649.234 zł;  

b)   na sfinansowanie inwestycji w   kwocie                                                           8.117.766 zł.  

2.   Ustala się łączną kwotę poręczeń i   gwarancji udzielanych w   roku 2013 w   wysokości 3.000.000 zł.  

§   7.  

Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w   roku 2013, zgodnie z   zawartymi umowami, z   tytułu poręczeń i   gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów w   wysokości 7.846.614 zł.  

§   8.  

1.   Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w   tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i   zmniejszają wykonanie wydatków w   tym roku budżetowym.  

2.   Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w   poprzednim roku budżetowym przyjmowane są na subkonto dochodów i   podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu Miasta.  

§   9.  

1.   Określa się wysokość wydatków jednostki pomocniczej gminy – Rady Osiedla Maciejkowice w   kwocie 46.502 zł zgodnie z   tabelą nr 4.  

2.   Określa się, iż prowadzenie przez jednostkę pomocniczą gospodarki finansowej w   ramach budżetu Miasta odbywać się będzie według zasad określonych w   statucie tej jednostki.  

§   10.  

1.   Ustala się dochody z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w   kwocie   2.200.000 zł   i wydatki na realizację zadań określonych w   programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych w   wysokości   2.048.200 zł   , zgodnie z   tabelą Nr 5.  

2.   Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w   gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w   wysokości   151.800 zł   , zgodnie z   tabelą Nr 5.  

§   11.  

1.   Dochody i   wydatki budżetu obejmują:  

1)   dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań zleconych z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych ustawami zgodnie z   tabelą nr 1   i 2;  

2)   dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z   organami tej administracji zgodnie z   tabelą nr 1   i   2;  

3)   dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z   tabelą nr 1   i 2.  

2.   Przyjmuje się plan dochodów związanych z   realizacją zadań z   zakresu administracjirządowej i   innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z   tabelą nr 6.  

§   12.  

1.   Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w   roku 2013 – jak w   załączniku nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Wysokość środków finansowych na wpłaty na fundusz celowy w   łącznej wysokości 97.000 zł z   przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji na:  

1)   dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy w   wysokości 20.000,00 zł,  

2)   nagrody dla funkcjonariuszy, w   wysokości 30.000 zł,  

3)   dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w   wysokości 25.000 zł,  

4)   dofinansowanie kosztów utrzymania i   funkcjonowania w   wysokości 22.000 zł  

§   13.  

1.   Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o   których mowa w   art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych w   łącznej kwocie:  

1)   dochody                                                                                       1.871.077 zł  

2)   wydatki                                                                                       1.871.077 zł   zgodnie z   załącznikiem Nr 2.  

2.   Ustala się plan   przychodów i   kosztów   gminnegozakładu budżetowego ZK PGM zgodnie z   załącznikiem Nr 3   do niniejszej uchwały.  

3.   Z budżetu udziela się dotacji dla zakładu budżetowego ZK PGM w   łącznej kwocie 900.000 zł, z   tego:  

1)   dotacji przedmiotowej w   kwocie                                             150.000 zł,  

2)   dotacji celowej na inwestycje                 w kwocie 750.000 zł. zgodnie z   załącznikiem Nr 1   i 3,  

§   14.  

Ustala się:  

1)   plan dochodów z   tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w   wysokości                 8.662.100 zł   ,  

1)   plan wydatków na realizację zadań własnych związanych z   ochroną środowiska i   gospodarki wodnej, w   wysokości                 18.307.002 zł   , zgodnie z   tabelą Nr 7.  

§   15.  

Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2013 zgodnie z   tabelą Nr 8.  

§   16.  

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:  

1)   zaciągania kredytów i   pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwot określonych w   § 6   ust. 1   niniejszej uchwały,  

2)   dokonywania zmian planu wydatków, w   tym na uposażenia i   wynagrodzenia ze stosunku pracy, zwyłączeniem przeniesień między działami,  

3)   udzielania w   roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 3.000.000 zł,  

4)   udzielania w   roku budżetowym poręczeń i   gwarancji do łącznej kwoty 3.000.000 zł,  

5)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,  

§   17.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.  

§   18.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów  


mgr   Henryk   Wieczorek

 


Załącznik Nr Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/516/12
Rady Miasta Chorzów
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela Nr 1   - PLAN  DOCHODÓW WG ICH ŹRÓDEŁ W   UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ  

Wydatki  
Zalacznik2.pdf

Tabela Nr 2   - PLAN WYDATKÓW NA ROK 2013  

Tabela Nr 3   - Przychody i   rozchody do budżetu  
Zalacznik3.pdf

Tabela Nr 3   - Przychody i   rozchody do budżetu  

Załącznik Nr Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/516/12
Rady Miasta Chorzów
z dnia 20 grudnia 2012 r.
ZalacznikTabela%20Nr%204.pdf

Tabela Nr 4   - WYDATKI JEDNOSTKI POMOCNICZEJ - RADY OSIEDLA MACIEJKOWICE NA 2013 ROK  

Tabela  
ZalacznikTabela%20Nr%205.pdf

Tabela Nr 5   - Dochody z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i   wydatki na realizację zadań określonych w   Gminnym Programie Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok  

Załącznik Nr Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/516/12
Rady Miasta Chorzów
z dnia 20 grudnia 2012 r.
ZalacznikTabela%20Nr%206.pdf

Tabela Nr 6   - Plan dochodów związanych z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2013 rok  

Załącznik Nr Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/516/12
Rady Miasta Chorzów
z dnia 20 grudnia 2012 r.
ZalacznikTabela%20Nr%207.pdf

Tabela Nr 7   - DOCHODY I   WYDATKI MIASTA CHORZÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z   ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I   GOSPODARKI WODNEJ NA 2013 ROK WYNIKAJĄCE Z   USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA  

Załącznik Nr Tabela Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/516/12
Rady Miasta Chorzów
z dnia 20 grudnia 2012 r.
ZalacznikTabela%20Nr%208.pdf

Tabela Nr 8   - Plan wydatków majątkowych na 2013 rok  

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/516/12
Rady Miasta Chorzów
z dnia 20 grudnia 2012 r.
ZalacznikNr%201.pdf

Załącznik Nr 1   - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z   budżetu Miasta Chorzów na 2013 rok  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/516/12
Rady Miasta Chorzów
z dnia 20 grudnia 2012 r.
ZalacznikZalacznik%20Nr%202.pdf

Załącznik Nr 2   - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o   których mowa w   art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/516/12
Rady Miasta Chorzów
z dnia 20 grudnia 2012 r.
ZalacznikZalacznik%20Nr%203.pdf

Załącznik Nr 3   - Plan przychodów i   kosztów zakładu budżetowego na 2013 rok  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "KM-LEX"

Kancelaria Prawna "KM-LEX" Roszczenia i usługi prawne Krzysztof Konopka. Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu usług prawnych z zakresu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu zawartych umów ubezpieczeniowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »