| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 189/XXIV/2012 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 14 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębowiec na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit. c, lit. d oraz lit. i   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 i   art. 258 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w   związku z   ustawą z   dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Rada Gminy Dębowiec uchwala:  

§   1.   1.   Ustala się   łączną kwotę planowanych dochodów   budżetu Gminy Dębowiec w   wysokości   17.539.787,99 zł   , w   tym:  

  dochody bieżące w   kwocie 15.076.340,76 zł,   w tym na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków pochodzących z   budżetu UE i   środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w   kwocie 199.934,76 zł;  

  dochody majątkowe w   kwocie 2.463.447,23 zł   , w   tym na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków pochodzących z   budżetu UE i   środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w   kwocie 1.763.447,23 zł.  

zgodnie z   tabelą nr 1   do budżetu na 2013 r.  

2.   Ustala się   łączną kwotę planowanych wydatków   budżetu Gminy Dębowiec w   wysokości 16.002.771,02 zł, w   tym:  

wydatki bieżące w   kwocie 14.111.622,50 zł   , w   tym:  

• wydatki jednostek budżetowych w   kwocie 11.306.756,09 zł, w   tym na:  

      - wynagrodzenia i   składniki od nich naliczane w   kwocie 7.962.268,15 zł,  

      - wydatki związane z   realizacją ich statutowych zadań w   kwocie 3.344.487,94 zł;  

• dotacje na zadania bieżące w   kwocie 408.720,00 zł;  

• świadczenia na rzecz osób fizycznych w   kwocie 1.995.940,90 zł;  

• wydatki na programy finansowane z   udziałem środków UE w   kwocie 211.205,51 zł;  

• wydatki na obsługę długu j.s.t. w   kwocie 189.000,00 zł;  

wydatki majątkowe w   kwocie 1.891.148,52 zł   , w   tym:  

• inwestycje i   zakupy inwestycyjne w   kwocie 1.890.148,52 zł, w   tym na programy finansowane z   udziałem środków UE w   kwocie 958.489,08 zł;  

• zakup i   objęcie akcji i   udziałów w   kwocie 1.000,00 zł  

 

zgodnie z   tabelą nr 2   do budżetu na 2013 r.  

3.   Ustala się wydatki inwestycyjne Gminy Dębowiec na 2013 r., zgodnie z   tabelą nr 3   do budżetu na 2013 r.  

4.   Różnica między dochodami i   wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Dębowiec w   wysokości   1.537.016,97 zł   , którą przeznacza się na spłatę zaciągniętego długu, tj. na spłatę kredytów i   pożyczek.  

5.   Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Dębowiec w   kwocie   295.570,26 zł   oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy Dębowiec w   kwocie   1.832.587,23 zł   , zgodnie z   tabelą nr 4   do budżetu na 2013 r.  

6.   Ustala się limit zobowiązań z   tytułu zaciąganych kredytów i   pożyczek:  

• na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w   kwocie 1.000.000,00 zł;  

• na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu zaciągniętych kredytów i   pożyczek w   kwocie 1.832.587,23 zł;  

• wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej w   kwocie 718.866,00 zł.  

§   2.   Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w   kwocie   100.000,00 zł   oraz rezerwy celowe budżetu w   kwocie   180.000,00 zł   , z   przeznaczeniem na:  
• wydatki oświaty w   kwocie   100.000,00 zł   ;  
• zarządzanie kryzysowe w   kwocie   30.000,00 zł   ;  
• wydatki inwestycyjne w   kwocie   50.000,00 zł.  

§   3.   W planie dochodów i   wydatków budżetu Gminy Dębowiec wyodrębnia się dochody i   wydatki związane z   realizacją:  

1.   zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z   tabelą nr 5   i   tabelą nr 6   do budżetu na 2013r.;  

2.   zadań wykonywanych na mocy porozumień z   organami administracji rządowej, zgodnie z   tabelą nr 7   do budżetu na 2013 r.;  

3.   zadań realizowanych w   drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z   tabelą nr 8   do budżetu na 2013 r.;  

§   4.   Ustala się plan dochodów z   tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w   Programie Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i   w Programie Przeciwdziałania Narkomani na 2013 r., zgodnie z   tabelą nr 9   do budżetu na 2013 r.  

§   5.   Ustala się wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych – sołectw, zgodnie z   tabelą nr 10   do budżetu na 2013 r.  

§   6.   Ustala się dotacje udzielone z   budżetu Gminy Dębowiec w   2013 r. dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z   załącznikiem nr 1   do uchwały budżetowej.  

§   7.   Upoważnia się Wójta Gminy Dębowiec do:  

1.   zaciągania kredytów i   pożyczek do wysokości określonych w   § 1   pkt 6   niniejszej uchwały;  

2.   zaciągania zobowiązań z   tytułu umów, których realizacja w   roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Dębowiec, a   których termin zapłaty upływa w   roku następnym;  

3.   dokonywania zmian w   planie wydatków budżetu z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;  

4.   dokonywania zmian w   planie wydatków polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu kwot dotacji udzielanych z   budżetu Gminy, jeśli zmiany te nie wymagają przenoszenia wydatków między działami;  

5.   przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Dębowiec do zaciągania zobowiązań z   tytułu umów, których realizacja w   roku budżetowym i   w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i   z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;  

6.   spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w   kwotach i   terminach wynikających z   zawartych umów,  

7.   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.  

§   8.   Ustala się, że w   ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane przez jednostki organizacyjne Gminy Dębowiec oraz inne podmioty i   osoby fizyczne mogą być zaliczane na zmniejszenie wydatków.  

§   9.   Wskazuje się termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy Dębowiec jako   15 dzień   miesiąca następującego po miesiącu, w   którym nastąpiło ich pobranie.  

§   10.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowiec.  

§   11.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w   Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dębowiec.  

§   12.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia, z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marian   Matejczuk

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 189/XXIV/2012
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela nr 1   do budżetu na 2013r.  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 189/XXIV/2012
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela nr 2   do budżetu na 2013r.  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 189/XXIV/2012
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela nr 3   do budżetu na 2013r.  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 189/XXIV/2012
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela nr 4   do budżetu na 2013r.  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 189/XXIV/2012
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Tabela nr 5   do budżetu na 2013r.  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 189/XXIV/2012
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Tabela nr 6   do budżetu na 2013r.  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 189/XXIV/2012
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Tabela nr 8   do budżetu na 2013r.  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 189/XXIV/2012
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Tabela nr 8   do budżetu na 2013r.  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 189/XXIV/2012
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Tabela nr 9   do budżetu na 2013r.  

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 189/XXIV/2012
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Tabela nr 10 do budżetu na 2013r.  

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 189/XXIV/2012
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik11.pdf

załącznik nr 1  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »