| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/240/2012 Rady Gminy Łodygowice

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łodygowice na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit. „d” , lit. „i” i   pkt. 10 ustawy z   dnia 8   marca 1990   r.o   samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zmianami) oraz art. 89, 90, 211, 212, 214 pkt 1   i   2, art. 215, 217, 218, 221 ust. 1, art. 222, 233, 235, 236, 237, 239, 258 oraz art. 264 ust. 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009   r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.)  

RADA GMINY ŁODYGOWICE uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się dochody budżetu gminy w   łącznej kwocie 39   834   278,20 zł, z   tego:  

1)   Dochody bieżące w   kwocie 36   806   507,15 zł  

2)   Dochody majątkowe w   kwocie 3   027   771,05 zł  

-   zgodnie z   tabelą nr 1   niniejszej uchwały   .  

§   2.   1.   Ustala się wydatki budżetu gminy w   łącznej kwocie 40   811   973,01 zł z   tego:  

1)   Wydatki bieżące w   kwocie 31   470   642,69 zł, w   tym:  

a)   Wydatki jednostek budżetowych w   kwocie 22   883   285,04 zł, w   tym na:  

-   wynagrodzenia i   składki od nich naliczane w   kwocie 17   203   554,68 zł,  

-   wydatki związane z   realizacją ich statutowych zadań w   kwocie 5   679   730,36 zł,  

b)   Dotacje na zadania bieżące w   kwocie 1   904   251,84 zł,  

c)   Świadczenia na rzecz osób fizycznych w   kwocie 3   606   315,85 zł,  

d)   Wydatki na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt. 2   i 3, w   części związanej z   realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w   kwocie 935   943,36 zł,  

e)   Wypłaty z   tytułu poręczeń i   gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w   danym roku budżetowym w   kwocie 1   183   751,60 zł,  

f)   Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w   kwocie 957   095,00 zł.  

2)   Wydatki majątkowe w   kwocie 9   341   330,32 zł, w   tym na:  

a)   Inwestycje i   zakupy inwestycyjne w   kwocie 9   341   330,32 zł w   tym na:  

-   programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt. 2   i   3,w części związanej z   realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w   kwocie 3   430   273,00 zł, zgodnie z   tabelą nr 2, nr 3   i   nr 3a   niniejszej uchwały   .  

§   3.   Ustala się wydatki na programy i   projekty realizowane ze środków budżetu UE oraz nie podlegające zwrotowi środki z   pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o   Wolnym Handlu (EFTA) i   innych środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi   zgodnie z   tabelą nr 4   niniejszej uchwały.  

§   4.   1.   Ustala się deficyt budżetu gminy w   wysokości 977   694,81 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:  

1)   zaciągniętych kredytów w   kwocie 155   822,00 zł,  

2)   zaciągniętych pożyczek w   kwocie 94   178,00 zł,  

3)   wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikającej z   rozliczeń kredytów i   pożyczek z   lat ubiegłych 727   694,81 zł.  

2.   Ustala się przychody budżetu w   kwocie 3   534   631,81 zł z   następujących tytułów:  

1)   zaciągniętych kredytów w   kwocie 2   712 759,00 zł,  

2)   z zaciągniętych pożyczek w   kwocie 94 178,00 zł,  

3)   wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikającej z   rozliczeń kredytów i   pożyczek z   lat ubiegłych 727   694,81 zł.  

3.   Ustala się rozchody budżetu w   kwocie 2   556 937,00 zł z   następujących tytułów:  

1)   spłaty otrzymanych kredytów w   kwocie 2   086 540,00 zł,  

2)   spłaty otrzymanych pożyczek 470 397,00 zł.  

-   zestawienie przychodów i   rozchodów budżetu określa   tabela nr 5   niniejszej uchwały.  

§   5.   Ustala się limit zobowiązań z   tytułu zaciąganych kredytów i   pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w   kwocie 3   806   937,00 zł na:  

1)   pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w   wysokości 1   000   000,00 zł,  

2)   finansowanie planowanego deficytu budżetu w   wysokości 250   000,00 zł,  

3)   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu zaciągniętych pożyczek i   kredytów  
w wysokości 2   556   937,00 zł.  

§   6.   1.   Ustala się rezerwę ogólną w   wysokości 133   450,03 zł.  

2.   Ustala się rezerwę celową w   wysokości 66   549,97 zł na realizację zadań własnych z   zakresu zarządzania kryzysowego.  

§   7.   1.   Ustala się plan dochodów i   wydatków na realizację zadań bieżących z   zakresu administracji rządowej oraz   innych zadań zleconych gminie ustawami w   wysokości 2   568   562,00 zł,   zgodnie z   tabelą nr 6   niniejszej uchwały.  

2.   Ustala się plan dochodów i   wydatków na realizację własnych zadań bieżących gmin w   wysokości 328   547,00   zł,   zgodnie z   tabelą nr 7   niniejszej uchwały.  

3.   Ustala się plan dochodów i   wydatków na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na 2013 rok w   wysokości 35   000,00 zł,   zgodnie z   tabelą nr   8   niniejszej uchwały.  

§   8.   1.   Ustala się plan dochodów budżetu w   wysokości 248   300,00 zł z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i   wydatki w   wysokości 245   300,00 zł na realizację zadań określonych w   gminnym programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych,  

2.   Ustala się wydatki w   wysokości 3   000,00 zł na realizację zadań określonych w   gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,  

-   zgodnie z   tabelą nr 9   niniejszej uchwały  

§   9.   Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z   tytułu realizacji zadań z   zakresu administracji rządowej wynosi 46   000,00 zł, zgodnie z   tabelą nr   10   niniejszej uchwały  

§   10.   1.   Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji:  

a)   udzielanych z   budżetu gminy w   wysokości 2   260   972,16 zł,  

b)   zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z   przeznaczeniem lub pobranych w   nadmiernej wysokości w   kwocie 10 000,00 zł,  

-   zgodnie   z załącznikiem nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   11.   Ustala plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o   których mowa w   art. 223 ust. 1   oraz wydatków nimi finansowanych w   wysokości 1   009   660,00 zł zgodnie z   załącznikiem nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   12.   Ustala się łączną kwotę poręczeń i   gwarancji udzielanych przez Wójta w   roku budżetowym 2013w   wysokości 1   183   751,60 zł.  

§   13.   Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i   pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:  

1)   o których mowa w   art. 89 ust. 1   ustawy o   finansach publicznych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w   § 5   niniejszej uchwały z   tego:  

a)   finansowanie planowanego deficytu budżetu w   wysokości 250   000,00 zł,  

b)   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu zaciągniętych pożyczek i   kredytów w   wysokości 2   556   937,00 zł,  

c)   na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 1   000   000,00 zł,  

§   14.   Upoważnia się Wójta do:  

1)   dokonywania zmian w   planie wydatków innych niż określone w   art. 257 ustawy o   finansach publicznych z   wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej, oraz z   wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w   2013 r.,  

2)   przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w   planie rachunku dochodów jednostek, o   których mowa w   art. 223 ust.1 ustawy o   finansach publicznych, polegających na przeniesieniach między paragrafami.  

3)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.  

§   15.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   16.   1.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2013 roku i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2.   Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w   trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice  


Czesław   Wandzel

 


Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z   budżetu gminy Łodygowice na 2013 rok  
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 1  

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek , o   których mowa w   art. 223 ust. 1   oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 r.  
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2  

Planowane dochody budżetu gminy na 2013r.  
Zalacznik3.pdf

tabela nr 1  

Planowane wydatki budżetu gminy Łodygowice na 2013 rok  
Zalacznik4.pdf

tabela nr 2  

Wydatki inwestycyjne budżetu na 2013 rok  
Zalacznik5.pdf

tabela nr 3  

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na 2013 rok  
Zalacznik6.pdf

tabela nr 3a  

Plan wydatków na programy i   projekty realizowane ze środków budżetu UE oraz nie podlegające zwrotowi środki z   pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o   Wolnym Handlu ( EFTA) i   innych środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na 2013 rok  
Zalacznik7.pdf

tabela nr 4  

Zestawienie przychodów i   rozchodów budżetu na 2013 rok  
Zalacznik8.pdf

tabela nr 5  

Plan dochodów i   wydatków na realizację zdań bieżacych z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok  
Zalacznik9.pdf

tabela nr 6  

Plan dochodów i   wydatków na realizację własnych zadań bieżących gminy na 2013 rok  
Zalacznik10.pdf

tabela nr 7  

Plan dochodów i   wydatków na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na 2013 rok  
Zalacznik11.pdf

tabela nr 8  

Plan dochodów budżetu z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i   wydatki na realizację zadań określonych w   Gminnym Programie Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok  
Zalacznik12.pdf

tabela nr 9  

Plan dochodów do odprowadzania do budżetu państwa z   tytułu realizacji zadań z   zakresu administracji rządowej na 2013 rok  
Zalacznik13.pdf

tabela nr 10  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »