| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/182/2012 Rady Gminy Milówka

z dnia 27 grudnia 2012r.

Uchwała Budżetowa na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241)

Rada Gminy Milówka
uchwala, co następuje ;

§ 1.

1. Uchwala się budżet Gminy Milówka na 2013 rok zwany dalej budżetem w zakresie:

1) Dochodów w wysokości                                                                                                   30 420 634,86zł.

              zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do uchwały z tego:

a) dochody bieżące w kwocie                                                                                     27 879 384,00 zł.

b) dochody majątkowe w kwocie                                                                                     2 541 250,86 zł.

2) Wydatków w wysokości                                                                                                   29 368 860,26zł.

zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do uchwały z tego

a) wydatki bieżące w kwocie                                                                                     26 231 347,26zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie                                                                                     3 137 513,00zł.

2. W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się :

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w wysokości                                           12 865 048,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości                             7 122 678,00zł.

b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości                             4 031 301,00zł.

c) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości                                                         721034,33zł.

d) wydatki na obsługę długu w wysokości                                                                       800 000,00zł.

3. Ustala się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Milówka w wysokości 519 906,70 zł.

§ 2.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 1 051 774,60 zł. Powstałą nadwyżkę w całości postanawia się przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych   gminy przypadającego na 2013 rok.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 860 000,00 zł. , z następujących tytułów;

a) z zaciągniętych kredytów w kwocie                                                                                     1 860 000,00 zł,

z tego:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości                                                                                     1 860 000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 911 774,60 zł , z następujących tytułów;

a) spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie                                                                       1 081 689,00 zł,

b) spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie                                                                       250 085,60 zł,

c) wykupu papierów wartościowych                                                                                     1 580 000,00 zł.

4. Ustala sięlimit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytówna pokrycie występującego w ciągu roku  przejściowego deficytu w wysokości                                                                                     3 000 000,00 zł.

5. Ustala się limity zobowiązań:

a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek, w kwocie                                                                                     2 911 774,60 zł.

b) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 700 000,00 zł .

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości:                                                                       235 534,00 zł.              

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości  135 000,00 zł. z tego ;

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 65 000,00 zł.

b) na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe w trybie

konkursu ofert w wysokości                                                                                                   70 000,00 zł.

§ 4.

Ustala się łączną kwotę dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 721 034,33 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 200 000,00 zł. oraz wydatki w wysokości 200 000,00 zł. na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Wójt Gminy poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

2. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie dochodów w wysokości 3 178 596,00 zł. i wydatków w wysokości 3 178 596,00 zł. oraz dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w wysokości 40 800,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

3. Ustala się plan zadań przejętych przez gminę do realizacji w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w wysokości 294 920,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§  7

              Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.

2. Zaciągania kredytów  na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości określonej w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały.

3. Zaciągania kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości określonej w § 2 ust. 5 lit. b niniejszej uchwały.

4. Dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu niż określone w art. 257 ustawy o

finansach publicznych, za wyjątkiem przeniesień wydatków między działami

5      Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do ;

dokonywania zmian w planie wydatków jednostki, za wyjątkiem przeniesień wydatków między działami

§ 8.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz stronie internetowej BIP

Wiceprzewodniczący Rady


Krzysztof Kamiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/182/2012
Rady Gminy Milówka
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2013r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/182/2012
Rady Gminy Milówka
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2013r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/182/2012
Rady Gminy Milówka
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2013r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/182/2012
Rady Gminy Milówka
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2013r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/182/2012
Rady Gminy Milówka
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2013r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/182/2012
Rady Gminy Milówka
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2013r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/182/2012
Rady Gminy Milówka
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2013r.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Okurowski

Specjalista od nowoczesnych technologii zarówno samochodowych jak domowych. Wyjątkowy znawca nawigacji samochodowych, systemów multimedialnych, car audio i aplikacji mobilnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »