| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/182/2012 Rady Gminy Milówka

z dnia 27 grudnia 2012r.

Uchwała Budżetowa na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241)

Rada Gminy Milówka
uchwala, co następuje ;

§ 1.

1. Uchwala się budżet Gminy Milówka na 2013 rok zwany dalej budżetem w zakresie:

1) Dochodów w wysokości                                                                                                   30 420 634,86zł.

              zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do uchwały z tego:

a) dochody bieżące w kwocie                                                                                     27 879 384,00 zł.

b) dochody majątkowe w kwocie                                                                                     2 541 250,86 zł.

2) Wydatków w wysokości                                                                                                   29 368 860,26zł.

zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do uchwały z tego

a) wydatki bieżące w kwocie                                                                                     26 231 347,26zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie                                                                                     3 137 513,00zł.

2. W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się :

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w wysokości                                           12 865 048,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości                             7 122 678,00zł.

b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości                             4 031 301,00zł.

c) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości                                                         721034,33zł.

d) wydatki na obsługę długu w wysokości                                                                       800 000,00zł.

3. Ustala się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Milówka w wysokości 519 906,70 zł.

§ 2.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 1 051 774,60 zł. Powstałą nadwyżkę w całości postanawia się przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych   gminy przypadającego na 2013 rok.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 860 000,00 zł. , z następujących tytułów;

a) z zaciągniętych kredytów w kwocie                                                                                     1 860 000,00 zł,

z tego:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości                                                                                     1 860 000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 911 774,60 zł , z następujących tytułów;

a) spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie                                                                       1 081 689,00 zł,

b) spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie                                                                       250 085,60 zł,

c) wykupu papierów wartościowych                                                                                     1 580 000,00 zł.

4. Ustala sięlimit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytówna pokrycie występującego w ciągu roku  przejściowego deficytu w wysokości                                                                                     3 000 000,00 zł.

5. Ustala się limity zobowiązań:

a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek, w kwocie                                                                                     2 911 774,60 zł.

b) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 700 000,00 zł .

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości:                                                                       235 534,00 zł.              

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości  135 000,00 zł. z tego ;

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 65 000,00 zł.

b) na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe w trybie

konkursu ofert w wysokości                                                                                                   70 000,00 zł.

§ 4.

Ustala się łączną kwotę dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 721 034,33 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 200 000,00 zł. oraz wydatki w wysokości 200 000,00 zł. na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Wójt Gminy poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

2. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie dochodów w wysokości 3 178 596,00 zł. i wydatków w wysokości 3 178 596,00 zł. oraz dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w wysokości 40 800,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

3. Ustala się plan zadań przejętych przez gminę do realizacji w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w wysokości 294 920,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§  7

              Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.

2. Zaciągania kredytów  na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości określonej w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały.

3. Zaciągania kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości określonej w § 2 ust. 5 lit. b niniejszej uchwały.

4. Dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu niż określone w art. 257 ustawy o

finansach publicznych, za wyjątkiem przeniesień wydatków między działami

5      Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do ;

dokonywania zmian w planie wydatków jednostki, za wyjątkiem przeniesień wydatków między działami

§ 8.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz stronie internetowej BIP

Wiceprzewodniczący Rady


Krzysztof Kamiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/182/2012
Rady Gminy Milówka
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2013r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/182/2012
Rady Gminy Milówka
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2013r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/182/2012
Rady Gminy Milówka
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2013r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/182/2012
Rady Gminy Milówka
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2013r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/182/2012
Rady Gminy Milówka
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2013r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/182/2012
Rady Gminy Milówka
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2013r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/182/2012
Rady Gminy Milówka
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2013r.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Darren Chong

Ekspert ds. kontaktów biznesowych z Azjatami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »