| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.283.2012 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „e” oraz lit. ”i”, pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 12 pkt 5, art. 51 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220 ust. 1 art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1-3, art. 223 ust. 1, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Ruda Śląska
u c h w a l a:

§ 1.

1. Dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 560.622.277 zł;

w tym :

1/ dochody bieżące w kwocie 517.590.173 zł,

2/ dochody majątkowe w kwocie 43.032.104 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały „Tabela nr 1”.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

1/ dochody gminy w kwocie 454.480.585 zł,

2/ dochody powiatu w kwocie 106.141.692 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały „Tabela nr 1”.

3. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

1/ dochody samorządowe w kwocie 521.874.574 zł, w tym :

a) subwencja ogólna w kwocie 112.925.836 zł,

b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 144.681.322 zł,

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin w kwocie 5.811.412 zł,

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 4.226.411 zł,

e) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 703.601 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały „Tabela nr 8”,

f) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 81.612 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały „Tabela nr 8”,

g) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2.449.479 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały „Tabela nr 9”,

2/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 27.884.486 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały „Tabela nr 4”,

3/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały „Tabela nr 5”,

4/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 10.860.717 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały „Tabela nr 6”.

§ 2.

Ustala się dochody w kwocie 2.500.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki ogółem w kwocie 2.500.000 zł na realizację zadań określonych w Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, w tym:

- na przeciwdziałanie narkomanii przeznacza się kwotę 23.000 zł,

- na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych przeznacza się kwotę 2.477.000 zł.

§ 3.

1. Wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 554.680.284 zł;

w tym :

1/ wydatki bieżące w kwocie 503.543.699 zł,

2/ wydatki majątkowe w kwocie 51.136.585 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały „Tabela nr 2”.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:

1/ wydatki bieżące zadań samorządowych kwotę 464.795.996 zł, w tym : kwotę 2.540.313 zł przeznacza się na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały „Tabela nr 3”, w tym:

a) wydatki gminy stanowią kwotę 378.472.327 zł,

b) wydatki powiatu stanowią kwotę 86.323.669 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.1. do niniejszej uchwały „Tabela nr 3.1”.

2/ wydatki majątkowe zadań samorządowych stanowią kwotę 51.136.585 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały „Tabela nr 3, w tym : kwotę 13.581 zł przeznacza się na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym:

c) wydatki gminy stanowią kwotę 21.127.232 zł,

d) wydatki powiatu stanowią kwotę 30.009.353 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.1. do niniejszej uchwały „Tabela nr 3.1”.

3/ wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 27.884.486 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały „Tabela nr 4”.

4/ wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały „Tabela nr 5”.

5/ wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 10.860.717 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały „Tabela nr 6”.

3. W wydatkach majątkowych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, kwotę 49.545.585 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne natomiast wydatki na zakupy inwestycyjne stanowią 1.591.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały „Tabela nr 7”.

§ 4.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały „Tabela nr 10”.

§ 5.

1. Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 5.941.993 zł, przeznacza się na pokrycie rozchodów, tj. na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

2. Przychody budżetu miasta w wysokości 40.104.481 zł oraz rozchody w wysokości 46.046.474 zł, szczegółowo określa załącznik nr 14 do niniejszej uchwały „Tabela nr 11”.

§ 6.

W budżecie miasta tworzy się rezerwę w łącznej kwocie 3.330.010 zł,

w tym :

1/ ogólną w wysokości 2.000.000 zł,

2/ celową w wysokości 1.330.010 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7.

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu miasta dla:

1/ jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 28.870.696 zł,

2/ jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 19.078.805 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały „Załącznik nr 1”.

§ 8.

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2013, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały „Załącznik nr 2”.

§ 9.

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej w kwocie 1.855.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały „Załącznik nr 3”.

§ 10.

Ustala się limity zobowiązań w łącznej wysokości 55.104.481 zł z tytułu:

1/ emitowanych papierów wartościowych oraz zaciąganych kredytów na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 15.000.000 zł,

- spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 32.000.000 zł,

2/ zaciąganych pożyczek z WFOŚ i GW w kwocie 8.104.481 zł.

§ 11.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 14.163.000 zł;

w tym :

1/ Spółka Park Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o. o. w wysokości 13.000.000 zł,

2/ Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w wysokości 1.163.000 zł.

§ 12.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 15.000.000 zł,

2/ dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych i bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3/ lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych, w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

4/ przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do:

a) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

- w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych,

- w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej – w granicach rozdziału.

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 400.000 zł.

§ 13.

Ustala się, że w toku wykonywania budżetu miasta w 2013 roku:

1/ uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w danym roku budżetowym,

2/ uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu miasta roku bieżącego.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

§ 16.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Józef Osmenda


Plan dotacji udzielanych z budżetu samorządowego na 2013 rok
Zalacznik1.pdf

Plan dotacji udzielanych z budżetu samorządowego na 2013 rok

Plan dochodów rachunku dochodów  jednostek o których mowa w art. 223  ust.1 ufp oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok
Zalacznik2.pdf

Plan dochodów rachunku dochodów  jednostek o których mowa w art. 223  ust.1 ufp oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok
Zalacznik3.pdf

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok

Planowane dochody budżetu miasta na 2013 rok wg źródeł
Zalacznik4.pdf

Planowane dochody budżetu miasta na 2013 rok wg źródeł

Planowane wydatki budżetu miasta na rok 2013
ogółem

Zalacznik5.pdf

Planowane wydatki budżetu miasta na rok 2013
ogółem

Planowane wydatki budżetu miasta na 2013 rok
Gmina/Powiat


Zalacznik6.pdf

Planowane wydatki budżetu miasta na 2013 rok
Gmina/Powiat


Planowane wydatki budżetu miasta na 2013 rok
ogółem Gmina/Powiat

Zalacznik7.pdf

Planowane wydatki budżetu miasta na 2013 rok
ogółem Gmina/Powiat

Planowane wydatki budżetu samorządowego na rok 2013
Zalacznik8.pdf

Planowane wydatki budżetu samorządowego na rok 2013

Planowane wydatki budżetu samorządowego na 2013 rok
Gmina/Powiat

Zalacznik9.pdf

Planowane wydatki budżetu samorządowego na 2013 rok
Gmina/Powiat

Planowane wydatki budżetu samorządowego na 2013 rok Gmina/Powiat
Zalacznik10.pdf

Planowane wydatki budżetu samorządowego na 2013 rok Gmina/Powiat

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok
Zalacznik11.pdf

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok

Plan finansowy zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na  2013 rok
Zalacznik12.pdf

Plan finansowy zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na  2013 rok

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat na 2013 rok
Zalacznik13.pdf

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat na 2013 rok

Plan wydatków majątkowych na rok 2013
Zalacznik14.pdf

Plan wydatków majątkowych na rok 2013

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 rok
Zalacznik15.pdf

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 rok

Plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu  administracji rządowej na rok 2013
Zalacznik16.pdf

Plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu  administracji rządowej na rok 2013

Planowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2013 roku
Zalacznik17.pdf

Planowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2013 roku

Planowane przychody i rozchody na 2013 rok
Zalacznik18.pdf

Planowane przychody i rozchody na 2013 rok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Maria Bandzmer

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »