| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Ruda Śląska; Zarządu Powiatu Mikołowskiego

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie powierzenia Miastu Ruda Śląska zadania publicznego z zakresu prowadzenia Izby Wytrzeżwień dla osób w stanie nietrzeźwości doprowadzonych z terenu Powiatu Mikołowskiego

w sprawie powierzenia Miastu Ruda Śląska zadania publicznego z zakresu prowadzenia Izby Wytrzeźwień dla osób w stanie nietrzeźwości doprowadzonych z terenu Powiatu Mikołowskiego, zawarte pomiędzy:

Miastem Ruda Śląska z siedzibą pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, reprezentowanym przez: Grażynę Dziedzic – Prezydenta Miasta, działającą na podstawie Uchwały Nr PR.0007.273.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Ruda Śląska a Powiatem Mikołowskim w sprawie prowadzenia przez Miasto Ruda Śląska Izby Wytrzeźwień dla potrzeb mieszkańców Powiatu Mikołowskiego,

a Powiatem Mikołowskim z siedzibą przy ulicy Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają :

1. Henryk Jaroszek – Starosta Mikołowski,

2. Henryk Zawiszowski – Wicestarosta Powiatu Mikołowskiego, działających na podstawie Uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego Nr XXIV/168/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie powierzenia Miastu Ruda Śląska prowadzenia zadania publicznego Powiatu Mikołowskiego.

Strony oświadczają, że zawierają porozumienie o następującej treści:

§ 1. Mienie Izby Wytrzeźwień stanowi własność Miasta Ruda Śląska.

§ 2. Powiat Mikołów powierza, a Miasto Ruda Śląska przyjmuje do wykonania zadanie publiczne polegające na prowadzeniu przez Miasto Ruda Śląska Izby Wytrzeźwień dla potrzeb Powiatu Mikołowskiego obejmującego mieszkańców Gmin: Mikołów, Łaziska Górne oraz Ornontowice.

§ 3. Strony ustalają, że koszty wykonania zadania określonego w §2 Porozumienia poniesie Powiat Mikołów w wysokości 100.000 zł rocznie (słownie: sto tysięcy złotych).

§ 4. Kwota określona w § 3 przekazywana będzie przez Powiat Mikołów w równych częściach, w okresach kwartalnych na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej – ING Bank Śląski SA Nr 95 1050 1214 1000 0023 5623 4613 w terminie do 15 dnia trzeciego miesiąca danego kwartału.

§ 5. Powiat Mikołów będzie otrzymywał do wiadomości roczne informacje o ilości mieszkańców Powiatu Mikołowskiego objętych doprowadzeniem do Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej.

§ 6. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony z możliwością jego wypowiedzenia przez każdą ze stron z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia przypadającego na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 7. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. Wszelkie spory mogące powstać na tle realizacji postanowień niniejszego Porozumienia będą rozstrzygane przez Strony w sposób polubowny

§ 9. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, ustawy o finansach publicznych oraz inne właściwe przepisy.

§ 10. Porozumienie zostało sporządzone w 4 egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

§ 11. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 12. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Miasto Ruda Śląska Powiat Mikołowski

Prezydent Miasta Ruda Śląska


Grażyna Dziedzic

Starosta Mikołowski


Henryk Jaroszek


Wicestarosta Powiatu Mikołowskiego


Henryk Zawiszowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

United Nations Children’s Fund

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »